Na LII sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa LII sesjiKwietniowe posiedzenie miejskiej rady, jak co roku, dotyczyło absolutorium dla burmistrza czyli podjęcia uchwały o uznaniu (bądź nie) rzetelności realizacji miejskiego budżetu.

Podstawowe znaczenie w procesie absolutorium ma sprawozdanie z wykonania budżetu. Z jego zawartością zapoznają się zarówno radni, jak i mieszkańcy, którzy mogą przeczytać je w Biuletynie Informacji Publicznej. Dokument analizuje także regionalna izba obrachunkowa - państwowy, zewnętrzny i niezależny organ kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego.

Zanim jednak radni zapoznają się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na sesji absolutoryjnej, pracę prowadzi komisja rewizyjna w zakresie wykonania budżetu. W swoim wniosku komisja rewizyjna występuje do rady o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium.

Na kwietniowym posiedzeniu Krzysztof Grzech – przewodniczący komisji rewizyjnej, odczytał pozytywną opinię o wykonaniu budżetu miasta za rok 2009. Taką samą wyraziły także poszczególne komisje rady oraz Regionalna Izba Obrachunkowa.

Radni nie mieli zatem wątpliwości i jednomyślnie przyznali burmistrzowi absolutorium.

- To był kolejny, pracowity rok – powiedział Gazecie J. Serkies. – Samorząd w minionym roku wydatkował 38.760.030, 18 zł z czego m.in. na wydatki bieżące w oświacie 11.558.491,66 zł, na gospodarkę komunalną 2.065.514,99 zł, na opiekę społeczną 5.913.363,92 zł. Znaczącą kwotę 13.448.712 zł tj. 34% udało się wyasygnować na inwestycje. Między innymi zakończono wymianę sieci wodociągową wraz z przyłączami do granic posesji w ulicy Okrzei, wyremontowano kaplicę cmentarną, przebudowowano sieć wodno-kanalizacyjną w 8 innych ulicach, wybudowano boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 3 i kontynuowanobudowę miejskiego basen,u przy którym prace, według harmmonogramu, mają zakończyć się 30 czerwca.

Burmistrz przyjmując gratulacje, dziękował pracownikom i kierownikom podległych jednostek za profesjonalizm i rzetelność oraz radnym za współpracę i wspieranie działań na rzecz miasta i jego mieszkańców.

 

Tego dnia radni wysłuchali także informacji o przygotowaniach do obchodów Dni Chojnowa. Jak co roku, to święto, zapowiada się atrakcyjnie.

Nowością tegorocznych obchodów będzie duży (4 m x 2,25 m) telebim umieszczony w bezpośrednim sąsiedztwie sceny oraz 2 kamery realizujące obraz „na żywo". Gwiazdą Dni Chojnowa będzie zespół Shakin Dudi. Drugiego dnia pobawimy się przy grupie disco-polo CAYENN.

Dni Chojnowa będą okazją do zaprezentowania działań artystycznych lokalnych placówek oświatowych oraz zespołów działających w MOKSiR. Pojawią się one na scenie zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia obchodów.

Imprezy towarzyszące świętu miasta to m.in. Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego, Turniej Brydża Sportowego Par, zawody wędkarskie na „Rybaczówce" i wystawa tkactwa w Muzeum Regionalnym. Organizator przygotował wiele innych atrakcji, o których dowiedzieć się będzie można z plakatów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie 3/2010 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od dnia 26 marca 2010 r. do dnia 28 kwietnia 2010 r.

 

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

1. Zakończono budowę ulicy Bohaterów Powstania Warszawskiego. Inwestycja została odebrana.

2. Trwa budowa międzyszkolnego basenu przy Szkole Podstawowej nr 4.

3. Trwa remont Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Gimnazjum Nr 2.

4. Trwa budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Asnyka, Południowej i Złotoryjskiej.

5. Trwa przebudowa sieci wodno – kanalizacyjnych w rejonie Rynku.

6. Trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na remont wewnętrznej instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej w Gimnazjum Nr 1.

 7. Ogłoszono przetargi nieograniczone na:

- remont Baszty Tkaczy,

- przebudowę sieci wodociągowej w ul. Legnickiej i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Legnickiej i ul. Kolejowej.

8. Zakupiono do CHZGK i M dwa pojemniki KP-7 do transportu gruzu.

9. Zakupiono 10 szt. koszy ulicznych.

10. Na terenie MOKSiR zamontowano urządzenia siłowni.

11. Przedłużono 3 umowy najmu na lokal socjalny.

12. Skierowano 3 rodziny do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na podstawie wyroków sądu.

13. Rozpoczęto wiosenne przeglądy i naprawy ogrodów zabaw.

14. Przeprowadzono równanie dróg o nawierzchni gruntowej na ulicach: Fabryczna, Broniewskiego, Bielawska, Południowa i Kusocińskiego.

15. Podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy umowę na organizację prac interwencyjnych na stanowisko konserwator terenów zielonych – zatrudniono 2 osoby od 01.04.2010 r. i na organizację robót publicznych na stanowisko brukarz – 5 osób, malarz – 5 osób, zatrudniono 10 osób  od 01.04.2010 r.

16. Dokonano weryfikacji kandydatów do zatrudnienia od 04.05.2010 r. 12 bezrobotnych na roboty publiczne na stanowisku meliorant.

17. Oczyszczono kolejną partię terenu Parku Piastowskiego z siewek drzew i krzewów.

18. Wykonano regulację krawężników na odcinkach ulic Piotra Skargi i Chmielnej w związku z wymianą nawierzchni asfaltowej.

19. Wykonano chodnik z polbruku na ul. Piotra Skargi na wysokości Powiatowego Urzędu Pracy.

20. Oddelegowano do CHZGKiM 5 pracowników robót publicznych do wykonywania robót budowlanych.

 

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 3 lokale mieszkalne przy zastosowaniu 92% i 95% bonifikaty za łączną kwotę 16.965 zł.

2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2 działki pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Solskiego za łączną kwotę 120.190 zł.

3. Przeprowadzono przetargi:

- na sprzedaż 11 działek pod budowę garaży przy ul. Parkowej, zakończone wyłonieniem nabywców na łączną kwotę 40.090 zł,

- na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Samorządowej 4B/1, zakończony wynikiem negatywnym,

- na sprzedaż działki pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Broniewskiego, zakończony wynikiem negatywnym,

- na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej na targowisku miejskim przy ul. Grodzkiej, zakończony wynikiem negatywnym,

4. Przygotowano i podano do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargach:

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej i dwóch zabudowanych przy ul. Fabrycznej (teren byłego „Dolzametu"),

- na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej na targowisku miejskim przy ul. Grodzkiej.

5. Wydano 2 decyzje na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych na kwotę 2.369 zł.

6. Wydano 2 decyzje na podział nieruchomości:

- przy ul. Dąbrowskiego, z urzędu w celu wydzielenia działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową,

- przy ul. Drzymały, z urzędu w celu wydzielenia garaży przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.

7. W wyniku wydania przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 94 Gmina uzyskała odszkodowanie w wysokości 35.574 zł brutto za nieruchomość o powierzchni 1060 m2.

8. Z zakresu nadzoru nad gospodarką drzewostanem:

- przy ul. Parkowej (ogrody działkowe) – wydano decyzję zezwalającą na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew,

- przy ul. Wolności – wydano decyzję zezwalającą na usunięcie 2 drzew gatunku klon i 6 m2 bzu dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 4 drzew,

- przy ul. Kwiatowej – wydano decyzję zezwalającą na usunięcie 2 drzew gatunku tuja (żywotnik) dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 4 drzew,

- przy ul. Paderewskiego 16 i ul. Sikorskiego 7 – wydano decyzję odmawiającą zezwolenia na usunięcie 4 drzew dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Młodość" w Chojnowie,

- przy ul. Paderewskiego 14 – wydano decyzję zezwalającą na usunięcie 2 drzew gatunku topola z obowiązkiem nasadzenia 4 drzew,

- przy ul. Legnickiej – wydano decyzję zezwalającą na usunięcie 45 drzew kolidujących z zabudową działki dla firmy EURO-CONSULDING z Tarnowa Opolskiego z obowiązkiem nasadzenia zastępczego 90 drzew.

9. Wydano decyzję umarzającą postepowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia PN. „Rozbudowa hali w firmie RMA-Polska" ul. Łużycka 14.

 

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 65 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 76 wniosków, przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 10.284,35 zł, (wydano 73 decyzji pozytywnych i 3 decyzje negatywne). Za miesiąc IV 2010 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 51.279,61 zł.

2. Dowody osobiste: przyjęto 101 wniosków, wydano 76 dowodów osobistych.

 

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

1. Wydano: 28 decyzji administracyjnych, 1 zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego zagranicą, 14 zaświadczeń do ślubu konkordatowego.

2. Sporządzono: 13 aktów urodzenia, 16 aktów małżeństwa, 10 aktów zgonu.

3. Załatwiono: 89 spraw z biurem ewidencji ludności i USC, 105 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego, 1 korespondencję konsularną.

4. Sprawdzono około 45 wniosków o wydanie dowodu osobistego.

5. Zorganizowano 2 jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego /złote gody/.

 eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama