Na LV sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa LV sesji 

Jednym z punktów porządku obrad sierpniowej sesji była informacja burmistrza o przygotowaniach do otwarcia międzyszkolnego basenu przy Szkole Podstawowek nr 4. Pytania o termin uruchomienia pływalni pojawiają się coraz częściej. Uroczystości planowane wstępnie na początek września będą przesunięte. Z jakiego powodu? Wykonawca wprawdzie wykonał obiekt w wyznaczonym terminie, ale podczas rutynowych czynności odbiorowych ujawniono kilka usterek.

- Inwestycja przeszła pozytywnie kontrolę Państwowej Straży Pożarnej, Sanepidu i Państwowej Inspekcji Pracy – wyjaśniał burmistrz –chcemy jednak, aby odebrany basen był w pełni sprawny pod względem technicznym stąd zalecenia komisji dotyczące usunięcia usterek – przecieków w świetliku, które pokazały się podczas ulewnych deszczy oraz stwierdzonych nieszczelności rur wodnych w podbaseniu.

 

Pozostaną jeszcze procedury nadzoru budowlanego. Zainteresowani muszą uzbroić się w cierpliwość, ale jak by nie patrzeć, do otwarcia basenu zdecydowanie mamy bliżej niż dalej…

 

Radni wysłuchali także m.in. sprawozdania burmistrza z przeprowadzonych prac w mieście na przestrzeni dwóch ostatnich miesięcy, uchwalili przepisy dotyczące szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Chojnowa, przegłosowali uchwałę w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2010 rok.

 

 

Sprawozdanie 5/2010 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od dnia 23 czerwca 2010 r. do dnia 25 sierpnia 2010 r.

 

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

1. Trwają czynności odbiorowe na międzyszkolnym basenie przy Szkole Podstawowej Nr 4.

2. Trwa wymiana sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w ulicach Legnickiej i Kolejowej - wykonawca zakończył prace w ul. Legnickiej i kontynuuje roboty w ul. Kolejowej. Ulica Legnicka została przekazana wykonawcy do modernizacji nawierzchni chodników.

3. Trwa remont Baszty Tkaczy.

2. Trwa budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w rejonie ulic: Asnyka, Południowa, Złotoryjska.

4. Zakończono wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej w Gimnazjum Nr 1. Wykonawca zgłosił roboty do odbioru końcowego.

5. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na rewitalizację Rynku.

6. Ogłoszono przetarg nieograniczony na adaptację Domu Schrama na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

7. Zakończono nabór pracowników zatrudnionych na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy, aktualny stan zatrudnienia wynosi: 42 pracowników robót publicznych, 11 pracowników prac interwencyjnych, 70 bezrobotnych wykonujących prace społecznie – użyteczne.

8. Zakończono przebudowę chodnika na ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego.

9. Wykonano remont holi w Szkole Podstawowej Nr 4 z odnowieniem stolarki drzwiowej.

10. Trwają prace malarskie w Szkole Podstawowej Nr 3, malowany jest korytarz na II piętrze i klatka schodowa na strychu.

11. Trwają prace malarskie w Gimnazjum Nr 1. Malowaniem objęte jest większość klas i korytarzy po wykonanej instalacji elektrycznej.

12. Wykonywany jest remont dachu papowego na łączniku w Gimnazjum Nr 2.

13. Wykonano malowanie pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chojnowie.

14. Oddelegowani do CHZGK i M pracownicy wykonują roboty remontowe, dekarskie oraz prace w zakresie wymiany przyłączy wodno – kanalizacyjnych. Aktualnie prace te wykonuje 10 pracowników.

15. Wykonywane są prace konserwacyjne na terenie Oczyszczalni Miejskiej, codziennie oddelegowanych jest 2 – 4 pracowników.

16. Wykonano zabudowanie nawierzchni jezdni i chodników po przekopach kanalizacyjnych – na ul. Łokietka i ul. Dąbrowskiego.

17. Wykonano przebudowę chodników na ul. Małachowskiego od ul. Dąbrowskiego do ul. Witosa oraz ul. Witosa na odcinku od
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego do ul. Małachowskiego.

18. Pomalowano pomieszczenia muzyczne w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji.

19. Wykonano naprawy miejscowe nawierzchni chodników na ulicach: Rynek, Kościuszki, Małachowskiego, Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej, Reja.

20. W ramach przeciwdziałania powodzi ułożono wał ochronny z worków z piaskiem nad rzeką Skorą na odcinku około 80 m.

21. Trwa na bieżąco wykaszanie terenów zielonych nie objętych przetargiem.

22. Bezrobotni w ramach prac społecznie – użytecznych w wymiarze 40 godz. miesięcznie wykonują: sprzątanie ulic miejskich, rozbiórki i porządkowanie posesji komunalnych, sprzątanie mieszkań po remontach w CHZGK i M, malowanie pomieszczeń i drobne remonty w Gimnazjum Nr 2 i Muzeum Regionalnym oraz niezbędne prace remontowe w zakładzie remontowym CHZGK i M.

23. Wykonano progi zwalniające w ciągu ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego i chodnik na wysokości budynku nr 1 – 4 tej ulicy.

24. Wykonano remont wpustów ulicznych na skrzyżowaniu ul. Łokietka i ul. Lipowej.

25. Przydzielono: 2 lokale mieszkalne po śmierci najemcy, 1 lokal socjalny zamienny, 1 lokal mieszkalny zamienny, 2 lokale socjalne, w tym 1 na podstawie wyroku sądu,

26. Przedłużono 5 umów najmu lokali socjalnych.

 

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej:

- na rzecz najemcy 6 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu 92% i 95% bonifikaty,

- działkę zabudowaną garażem na rzecz najemcy położoną przy ul. Dąbrowskiego.

2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę pod budowę garażu przy ul. Parkowej.

3. Przeprowadzono przetargi:

- na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej przy ul. Małachowskiego, zakończony wyłonieniem dzierżawcy za miesięczny czynsz w kwocie 130 zł,

- na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej na targowisku miejskim przy ul. Grodzkiej, zakończony wynikiem negatywnym,

- na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Samorządowej 4B/1, zakończony wynikiem negatywnym,

- na sprzedaż działki pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Broniewskiego, zakończony wynikiem negatywnym.

4. Przygotowano i podano do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargach:

- na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Samorządowej 4B/1,

- na sprzedaż działek pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Dąbrowskiego – Witosa,

- na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Rynek 38,

- na sprzedaż 5 działek pod budowę garaży przy ul. Parkowej,

- na sprzedaż nieruchomości zabudowanych przy ul. Fabrycznej (teren byłego „Dolzametu").

5. Na wniosek Gminy, Wojewoda Dolnośląski nieodpłatnie przekazał miastu prawo własności 6 działek (drogi) w obrębie 2 miasta o łącznej powierzchni 6.246 m2 oraz odmówił przekazania drogi o pow. 845 m2 (ul. Stawowa).

6. Wydano 2 decyzje na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych na kwotę 5.941 zł.

7. Zawarto 3 umowy dzierżawy, 2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej oraz 1 na teren przyległy do budynku – podwórko.

8. Wydano 5 decyzji na podział nieruchomości:

- przy ul. Paderewskiego, z urzędu w celu wydzielenia działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

- przy ul. Dąbrowskiego, z urzędu w celu wydzielenia działek pod budowę garaży przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu,

- przy ul. Baczyńskiego, na wniosek osoby fizycznej w celu sprzedaży działki,

- przy ul. Zielonej – dwie decyzje, na wniosek osoby fizycznej w celu sprzedaży działek.

9. Z zakresu nadzoru nad gospodarką drzewostanem:

- przy ul. Legnickiej – wydano decyzje zezwalającą na usunięcie zagrażającego drzewa gatunku wierzba dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Oddział w Legnicy z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew.

10. Wydano postanowienie w sprawie zaopiniowania programu gospodarki odpadami dla Zakładu Produkcji Wyrobów Papierowych „DOLPAP" Sp. z o.o. ul. Okrzei 6 w Chojnowie.

11. Prowadzone są prace przygotowawcze do Spisu Rolnego, który odbędzie się w miesiącach wrzesień – październik.

 

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 123 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 89 wniosków, przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 11.752,63 zł, (wydano 83 decyzje pozytywne i 6 decyzji negatywnych).

Za miesiąc VII i VIII 2010 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 99.196,13 zł.

2. Dowody osobiste: przyjęto 167 wniosków, wydano 153 dowody osobiste.

 

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

1. Wydano: 15 decyzji administracyjnych, 2 zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego zagranicą, 30 zaświadczeń do ślubu konkordatowego.

2. Sporządzono: 4 akty urodzenia, 32 akty małżeństwa, 13 aktów zgonu.

3. Załatwiono: 142 sprawy z biurem ewidencji ludności i USC, 196 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego,
1 korespondencję konsularną.

4. Sprawdzono około 70 wniosków o wydanie dowodu osobistego.

5. Wysłano 2 wnioski do Prezydenta RP o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

6. Zorganizowano 10 jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego /złote gody/.

 EG
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama