Na sesji budżetowej - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa sesji budżetowejTak jak dla miasta ważne są finanse, tak ważna jest sesja dotycząca miejskiej kasy. Styczniowe posiedzenie rady było, jak co roku, poświęcone budżetowi na najbliższych 12 miesięcy.

Uchwałę Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie budżetu na 2011 rok rajcy przyjęli jednomyślnie.

 

Budżet miasta po stronie dochodów wynosi 37.582.204 zł, po stronie wydatków 38.089.072 zł. Powstały deficyt samorząd sfinansuje kredytem.

Przyjęte do budżetu na 2011 rok dochody zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody bieżące przyjęto do budżetu w kwocie 30.952.741 zł, z kwoty tej dochody własne stanowią kwotę w wysokości 14.034.613 zł, (tj. wpływy z podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od spadku i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej oraz inne stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów).

Subwencje - oświatowa, wyrównawcza i równoważąca stanowią wpływy do budżetu w wysokości 12.239.257 zł.

Do budżetu przyjęto dochody z tytułu dotacji w wysokości 4.678.871 zł na zadania własne i na zadania zlecone w działach; administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, pomoc społeczna, z tytułu podpisanego porozumienia z Gminą Wiejską na utrzymanie gimnazjów i Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 6.629.463 zł, w tym:

1) kwota 3.175.000 zł, to dochody ze sprzedaży majątku,

2) kwota 3.454.463 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania takie jak:

- „Adaptacja Domu Schrama" na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji" – 1.224.993 zł,

- „Rewitalizacja obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grottgera, ul. Ściegiennego, ul. Legnickiej do ul. Reja) – 2.229.470 zł.

Środki finansowe w 2011 roku wydatkowane będą w kwocie 38.942.137 zł, przy czym z kwoty tej 14.569.416 zł, tj. ponad 37% planowanych wydatków przeznaczonych będzie na oświatę. Zadania oświatowe realizowane będą z subwencji oświatowej na kwotę 8.507.171 zł oraz ze środków samorządowych na kwotę 6.094.789 zł.

Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki w kwocie 6.297.343 zł, co stanowi 16,53% wydatków ogółem, w tym kwota 3.972.100 zł to dotacja , a kwota 2.122.689 zł to środki samorządowe.

Natomiast na dotacje dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zaplanowano środki w wysokości 184.500 zł.

Na gospodarkę komunalną zabezpieczono kwotę 9.944.513 zł, co stanowi 26,11% wydatków ogółem. Są to między innymi wydatki na inwestycje infrastrukturalne w wysokości 8.091.413 zł, oczyszczanie miasta oraz oświetlenie miasta.

Ustalony budżet miasta jest prorozwojowy i proinwestycyjny, ponieważ utrzymano w nim wysoki poziom wydatków inwestycyjnych i co istotne realizowanych przy udziale środków zewnętrznych.

Na ten rok zaplanowano m.in. modernizację ciągów pieszych, budowę dróg, remont Domu schrama i rewitalizację rynku.

 

Sprawozdanie 8/2010 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od dnia 10 listopada 2010 r. do dnia 29 grudnia 2010 r.

 

 

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

1. Trwa przebudowa Domu Schrama polegająca na adaptacji budynku na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

2. Trwają prace związane z rewitalizacją Rynku oraz ulic: Ściegiennego, Grottgera i Legnickiej do ul.Reja.

3. Uzyskano pozwolenie na budowę alternatywnego przejścia sieci wodno-kanalizacyjnej pod ul.Parkową (droga krajowa) związanego z budową sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul.Asnyka, Południowej i Złotoryjskiej; Planowane zakończenie inwestycji 31.03.2011r.

4. Wykonano przyłącze energetyczne do przepompowni ścieków w ul.Asnyka.

5. Prowadzona jest akcja zimowa, zbierany jest zalegający śnieg z ulic i chodników.

6. Zawarto umowę na organizację prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy dla 3 sprzątaczek na potrzeby Urzędu Miejskiego i jednostek podległych oraz dla 1 pracownika gospodarczego do obsługi basenu.

7. Zakupiono 528 m2 polbruku do wykorzystania w przyszłym roku.

 

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej:

- na rzecz najemcy 4 lokale mieszkalne przy zastosowaniu 92% i 95% bonifikaty za kwotę 22.486 zł,

- 2 działki zabudowane garażami na rzecz najemców położone przy ul. Drzymały i ul. legnickiej za łączną kwotę 21.870 zł.

2. Przygotowano i przeprowadzono przetargi na sprzedaż:

- lokalu mieszkalnego przy ul. Samorządowej 4b/1,

- działek pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Dąbrowskiego – Witosa,

- nieruchomości zabudowanych przy ul. Fabrycznej (teren byłego „Dolzametu"),

- 11 działek pod budowę garaży przy ul. Parkowej,

- lokalu użytkowego przy ul. Drzymały.

Wszystkie przetargi zakończone wynikiem negatywnym.

3. Wydano 4 decyzje na podział nieruchomości:

- przy ul. Zielonej na wniosek osoby fizycznej w celu sprzedaży,

- przy ul. Sobieskiego na wniosek Starostwa Powiatowego w celu poprawy warunków nieruchomości przyległej,

- w obrębie 2 miasta na wniosek osoby fizycznej w celu sprzedaży działki,

-  przy ul. Sikorskiego – ul. Maczka na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Młodość".

4. Wydano zawiadomienie w/s numeracji nieruchomości oraz zaświadczenie dot. spraw emerytalno – rentowych.

5. Dokonano aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu dla 300 użytkowników.

6. Wydano 3 decyzje na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych.

7. Rozliczono dotację na zadanie Pt. „Modernizacja i konserwacja rowu melioracyjnego – melioracje szczegółowe, rów KS" otrzymaną z Urzędu marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

8. Z zakresu nadzoru nad gospodarką drzewostanem:

- przy ul. Piotra Skargi – wydano decyzję zezwalającą na usunięcie zagrażającego drzewa gat. Klon dla CHZGKiM w Chojnowie, z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew,

- przy ul. Grodzkiej – wydano decyzję zezwalającą na usuniecie 3 drzew gatunku topola dla firmy „KRASKÓR" w Chojnowie z obowiązkiem nasadzenia 9 drzew,

- przy ul. Baczyńskiego – wydano decyzję zezwalającą na usunięcie zagrażającego drzewa gatunku świerk dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew.

9. Wydano decyzję odmowną dla osoby fizycznej w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację skupu złomu przy ul. Chmielnej.

 

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 85 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 68 wniosków, przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 10.970 zł, (wydano 66 decyzji pozytywnych i 2 decyzje negatywne). Za miesiąc XI -XII. 2010 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 101.765 zł.

2. Dowody osobiste: przyjęto 79 wniosków, wydano 80 dowodów osobistych.

 

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

1. Wydano: 17 decyzji administracyjnych, 2 zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego zagranicą, 2 zaświadczenia do ślubu konkordatowego.

2. Sporządzono: 4 akty urodzenia, 10 aktów małżeństwa, 16 aktów zgonu.

3. Załatwiono 127 spraw z biurem ewidencji ludności i USC, 1 korespondencję konsularną oraz 133 wnioski o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego.

4. Sprawdzono około 70 wniosków o wydanie dowodu osobistego.

5. Wysłano 1 wniosek do Prezydenta RP o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.

 

 eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
AZDEIZ5c2014-03-01mbxaaLGF
7TbS3soEfua2014-01-18mZDddzdP

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama