Na V sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa V sesjiWiodącymi tematami V sesji było sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji mieszkaniowej, informacja o zabezpieczeniu potrzeb mieszkaniowych chojnowian oraz sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami.

 

O możliwościach i prognozach zabezpieczenia mieszkaniowych potrzeb naszych mieszkańców mówił Józef Kowalski – inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. (szerokość: 375 / wysokość: 281)

W chwili obecnej mieszkania pochodzą wyłącznie z ruchu ludności. Na liście przydziału lokali w roku 2011 zaplanowano przydział 13 lokali zamiennych, 19 lokali na czas nieokreślony, planuje się też przydzielić 5 lokali socjalnych- dla rodzin, osób zakwalifikowanych przez Społeczną Komisję Mieszkaniową znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji lokalowej. Od tego roku przygotowuje się tymczasowe pomieszczenia do wspólnego mieszkania przez 2 lub 3 osoby. Pozwoli to na pozyskanie kolejnych lokali do realizacji zaplanowanej listy przydziału mieszkań na rok 2011.

 

Sprawozdanie z pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej w roku 2010 przedstawiła radnym Maria Steć – przewodnicząca SKM.(szerokość: 375 / wysokość: 499)

W minionym roku Komisja odbyła 14 protokołowanych spotkań w Urzędzie Miejskim, na których omówiono 444 sprawy mieszkaniowe.

Zespół roboczy, który przeprowadza wizje lokalne, ocenia warunki mieszkaniowe wnioskodawców w miejscach ich zamieszkania sprawdził w terenie 149 wniosków o przydział mieszkania, podań i zgłoszonych spraw spornych.

Przeprowadzono weryfikację listy przydziału lokali komunalnych opracowanej na rok 2010, sporządzając jednocześnie listę przydziału lokali zamiennych, mieszkalnych i socjalnych na rok 2011, w której na pierwszych miejscach znalazły się rodziny z listy 2010 - spełniające nadal warunki do przydziału mieszkania komunalnego.

W roku 2010 przydzielono łącznie 14 lokali mieszkalnych, 10 lokali socjalnych, 1 lokal zamienny, 12 lokali po śmierci najemcy, 6 lokali po wyprowadzeniu się najemcy, 68 umów najmu lokali socjalnych przedłużono, przeprowadzono 5 zamian międzylokatorskich.

- Mieszkania pozyskiwane z ruchu ludności są w bardzo złym stanie technicznym – mówiła M. Steć. - Najczęściej są to mieszkania zawilgocone, zagrzybione, zdewastowane przez poprzednich najemców. Osoby "trudne" dla lokalnego otoczenia nie są nawet zainteresowane uzyskaniem dodatku mieszkaniowego by spłacać zadłużenie lokalu, niektórzy nie występują o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego, w ich imieniu często występujemy do Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Liczba osób na liście roku 2011 wynosi 33 rodziny. Potrzeby mieszkaniowe według oceny Komisji wynoszą około 70 mieszkań.

 

O realizacji planu gospodarki odpadami mówił Józef Kowalski – inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

Ilość mieszkańców Miasta objętych zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r. wynosi 99%.

Obszerna informacja na temat gospodarki odpadami dotyczyła głównie statystyk za kilka minionych lat. Wskazują one, że prowadzona od 2002 roku selektywna zbiórka śmieci sprawdza się a mieszkańcy nabierają pozytywnych nawyków. O ile jeszcze pięć lat temu oddawaliśmy np. 27,86 Mg tworzyw sztucznych, o tyle w roku 2010 było 63 Mg. Jeszcze lepiej wygląda zbiórka odpadów szklanych. W 2006 roku zebrano blisko 40 Mg, a rok temu ponad 128 Mg. Niewielki wzrost natomiast odnotowano w odpadach papierowych.

W okresie sprawozdawczym czyli w latach 2009-2010 zebrano 3,5 tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawierającego odpady niebezpieczne oraz zebrano 35,02 ton odpadów wielkogabarytowych.

Ważną informacją dla mieszkańców z pewnością będzie wiedza jak pozbyć się niektórych kłopotliwych odpadów.

Odpady wielkogabarytowe (meble, sprzęt gospodarstwa domowego) można wystawiać do wywiezienia w uzgodnionym dniu - z Chojnowskim Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Drzymały 30 tel. 076 8 188 418.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Kraszewskiego 1. Odpady są odbierane nieodpłatnie od mieszkańców, którzy posiadają zawarte umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Odpady niebezpieczne - zbiórka zużytych baterii jest prowadzona w Szkole Podstawowej Nr 3 i Nr 4 oraz w Gimnazjum Nr 1 i Nr 2, gdzie zainstalowano na koszt Miasta odpowiednie pojemniki.

Odpady budowlane pochodzące z gospodarstw domowych są odbierane przez firmy posiadające zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych. Za przedmiotową usługę pobierana jest opłata przez firmę - za podstawienie specjalistycznego kontenera i transport w zależności od ilości odebranych odpadów.

 

Sprawozdanie 2/2011 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 28 stycznia 2011 r. do dnia 30 marca 2011 r. złożone na sesji Rady Miejskiej Chojnowa

 

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

1. Kontynuowana jest rewitalizacja Rynku. Trwają prace rozbiórkowe istniejących nawierzchni, prace ziemne i betonowe. Wykonywane są nowe nawierzchnie chodników i jezdni.

2. Trwa remont Domu Schrama. Prowadzone są prace przy wykonywaniu instalacji wewnętrznych. Zakończono prace murarskie – ścianki działowe.

3. Trwa budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w rejonie ulic Asnyka, Południowej i Złotoryjskiej.

4. Wykonano naprawę ubytków w nawierzchniach jezdni asfaltowych (ubytki stwarzające zagrożenie w ruchu drogowym).

5. Podpisano umowę na wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni jezdni z terminem realizacji do 30 kwietnia 2011.

6. Wymieniono 5 znaków drogowych i 24 kosze uliczne na odpady.

7. Rozstrzygnięto przetarg na całoroczne utrzymanie terenów zielonych, wybrano firmę PHU Kazimierz Dorożyński.

8. Przydzielono 2 lokale mieszkalne na czas nieokreślony, 3 lokale socjalne na okres 1 roku oraz przedłużono 14 umów na najem lokali socjalnych na kolejny rok.

9. Złożono wniosek na organizację prac społecznie – użytecznych dla grupy 25 bezrobotnych na okres 6 miesięcy. Rozpoczęcie prac nastąpiło 16.03.2011 r.

10. Złożono wniosek na organizację prac interwencyjnych dla 5 osób, rozpoczęcie 01.04.2011 r.

11. Wymieniono nawierzchnię chodnika przy ul. Reja (od posesji stołówki PZS do ul. Szpitalnej. Trwają czynności odbiorowe.

12. Przebudowano płytki gresowe na schodach budynku USC.

 

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej:

- na rzecz najemców 8 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu 92% i 95% bonifikaty.

- 2 działki zabudowane garażami na rzecz najemców położone przy ul. Drzymały i ul. Witosa.

2. Przygotowano i przeprowadzono przetargi:

- na dzierżawę gruntów rolnych o powierzchni 11,5 ha w obrębie Goliszów, zakończony wyłonieniem dzierżawcy,

- na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Samorządowej 4b/1,

- na sprzedaż nieruchomości zabudowanych przy ul. Fabrycznej (teren byłego „Dolzametu"),

- na sprzedaż działek pod budowę garaży przy ul. Parkowej i ul. Zielonej,

- na sprzedaż działki pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Broniewskiego,

- na sprzedaż działek pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Dąbrowskiego – Witosa,

- na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Drzymały 4, wszystkie zakończone wynikiem negatywnym.

3. Wydano 2 zaświadczenia w sprawie zmiany granic miasta Chojnowa,

4. Wydano 4 decyzje na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych na łączną kwotę 5.509 zł.

5. Opracowano wniosek o pozyskanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania z zakresu gospodarki wodnej pt. „Modernizacja i konserwacja rowów melioracyjnych – melioracje szczegółowe, rów KS 9 i część rowu KS".

6. Z zakresu nadzoru nad gospodarką drzewostanem:

- przy ul. Paderewskiego 16 i ul. Gen. Maczka 1 – wydano decyzję zezwalającą na usunięcie 2 drzew gatunku wierzba i świerk dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Młodość" w Chojnowie, z obowiązkiem nasadzenia 4 drzew,

- przy ul. Baczyńskiego – wydano decyzję zezwalającą na usunięcie zagrażającego drzewa gatunku jodła kalifornijska dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew,

- przy ul. Parkowej – wydano decyzję zezwalającą na usunięcie całkowicie uschniętych 7 drzew gatunku dąb i 1 drzewa gatunku topola dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 16 drzew,

- przy ul. Okrzei – wydano decyzję zezwalającą na usunięcie zagrażających 16 drzew gatunku topola dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 32 drzew,

- przy torach kolejowych – wydano decyzję zezwalającą na usunięcie kolidujących z budową ekranów akustycznych 7 drzew gatunku jesion i 3 drzew gatunku klon dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z obowiązkiem nasadzenia 20 drzew.

7. Z zakresu zarządzania kryzysowego:

- przeprowadzono trening Stałego Dyżuru i systemu ostrzegania i alarmowania.

 

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 119 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 72 wnioski, przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 11.070,30 zł, (wydano 71 decyzji pozytywnych i 1 decyzje negatywną). Za miesiąc II i III. 2011 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 98.744,89 zł.

2. Dowody osobiste: przyjęto 138 wniosków, wydano 133 dowody osobiste.

 

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

1. Wydano: 13 decyzji administracyjnych, 4 zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego zagranicą, 8 zaświadczeń do ślubu konkordatowego.

2. Sporządzono: 1 akt urodzenia, 15 aktów małżeństwa, 18 aktów zgonu.

3. Załatwiono 130 spraw z biurem ewidencji ludności i USC, 202 wnioski o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego.

4. Sprawdzono około 65 wniosków o wydanie dowodu osobistego.

5. Zorganizowano 2 jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego /złote gody/.eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama