Na VII Sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa VII Sesji(szerokość: 375 / wysokość: 281)Program współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku, to pierwszy z dwóch wiodących tematów VII Sesji.

Sprawozdanie z realizacji programu za 2010 rok zdała radnym insp. Renata Andreasik.

Przyjęty Uchwałą Nr XLVII/199/09 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia
22 grudnia 2009 r. „Program współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku" określa formy, zasady oraz obszar współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W minionym roku wspierano realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W budżecie zaplanowano na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert 197 400,00 zł., z tego wykorzystano 184 500,00 zł. Przedmiotem współpracy między innymi było realizowanie zadań gminy określonych w ustawie, w celu podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym.

- Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych zadań poprzez zaangażowanie w pracę, oraz wydatkowanie własnych środków finansowych – mówiła R. Andreasik - Uczestnikami zadań w roku 2010 były głównie dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wdrażane projekty polegały na prowadzeniu całorocznej działalności sportowej dzieci i młodzieży. Uczniowie brali udział w treningach i turniejach organizowanych zarówno na terenie gminy jak i poza jej granicami. Umożliwiono im w ten sposób rozwój i edukację sportową zgodnie z predyspozycjami, talentem i zainteresowaniami. W ramach projektów świadczono również pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, dzieciom ze środowisk wymagających szczególnego wsparcia, oraz osobom niepełnosprawnym i diabetykom.

Współpraca między Gminą a organizacjami pozarządowymi przybierała także formy pozafinansowe tj: wzajemne informowanie się o planowanych działaniach, konsultowanie projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących organizacji pozarządowych; udostępnianie lokali na spotkania integracyjne organizacji; udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w posiedzeniach komisji konkursowych z głosem opiniującym, zamieszczanie artykułów w lokalnej prasie dotyczących działalności organizacji. Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

 

Informację o realizacji miejskiego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii przedstawiła na posiedzeniu insp. do spraw oświaty, kultury i zdrowia Mirosława Kamińska:

- Podejmowane w ramach realizacji wymienionych programów działania dotyczą sfery różnych uzależnień - realizując profilaktykę uzależnień od alkoholu realizuje się równocześnie profilaktykę przemocy w rodzinie, uzależnień od narkotyków czy internetu. W roku 2010 kontynuowano działania podjęte przed kilkoma laty. Aby można było mówić o pozytywnych efektach realizacji programu profilaktyki należy założyć, że szereg działań musi być zaplanowanych na kilka lat i muszą być prowadzone one w sposób systematyczny i ciągły.

Dla dzieci zamieszkałych w Chojnowie, pochodzących z rodzin wielodzietnych, dysfunkcyjnych, niepełnych, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu, prowadzone były zajęcia w grupie terapeutycznej. W zajęciach uczestniczyło 22 dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Dzieci uczestniczyły w zajęciach terapii psychoedukacyjnej prowadzonej przez psychologa i pedagoga i zajęciach świetlicowych.

W 2010r. działał w Chojnowie Punkt Konsultacyjny, w którym pomoc psychologiczną znajdowały osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu i narkomanii oraz osoby dotknięte przemocą w rodzinie.

Prowadzona była terapia dla osób współuzależnionych oraz osób z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i przemocą domową. Również dla osób uzależnionych od alkoholu w 2010r. prowadzone były zajęcia terapeutyczne

W większości były to osoby kierowane na terapię przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie.

Na mocy porozumienia podpisanego z Miejską Izbą Wytrzeźwień w Legnicy, w 2010r. przyjęto do niej 209 osób, w tym 9 kobiet i 2 niepełnoletnich. Podpisane porozumienie umożliwia Policji bezpłatne umieszczanie w izbie wytrzeźwień osób będących pod wpływem alkoholu i zakłócających porządek publiczny lub domowy. Każda z osób umieszczonych w izbie otrzymuje ofertę pomocową realizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Legnicy.

Sprawdzoną i potrzebną formą pomocy rodzinom i osobom korzystającym ze świadczeń opieki społecznej jest zatrudnianie na umowę-zlecenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnowie psychologa. Pełniony przez psychologa raz w tygodniu dyżur spotyka się z coraz większym zainteresowaniem osób oczekujących pomocy w tym zakresie.

W ubiegłym roku, aby wspomóc działania prewencyjne Komisariatu Policji w Chojnowie, sfinansowano na kwotę 10.000,00 zł. zakup paliwa do radiowozów patrolujących nasze miasto.

Szereg działań profilaktycznych skierowanych było w 2010r. do dzieci i młodzieży, uczniów chojnowskich szkół. W okresie ferii zimowych i letnich zorganizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich zajęcia świetlicowe, tzw. półkolonie, w których udział wzięło około 70 dzieci. Władze samorządowe, wzorem lat poprzednich, dzieciom w wieku szkolnym, pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych umożliwiły wzięcie udziału w letnim wypoczynku wyjazdowym – koloniach letnich:

- 38 dzieci wypoczywało w dniach 28 czerwiec - 07 lipiec 2010r. na kolonii w Międzygórzu zorganizowanej przez Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec w Chojnowie,

- 20 dzieci było uczestnikami kolonii zorganizowanej w Ustroniu Morskim przez Caritas Diecezji Legnickiej w dniach 24 lipiec – 06 sierpień 2010r.

Uczniowie miejskich szkół uczestniczyli w różnego rodzaju konkursach, turniejach i zajęciach sportowych, organizowanych po lekcjach w ramach promocji zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów. W gimnazjach prowadzone były przez pedagogów tych szkół zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla kilkunastu uczniów szczególnie zagrożonych uzależnieniem. Dodatkowo uczniowie chojnowskich szkół wzięli udział w warsztatach profilaktycznych przeprowadzonych przez pracowników MONAR-u z Legnicy, w spektaklach teatralnych o tematyce profilaktyki uzależnień „Odzyskana kolekcja", „Szacunek i Tolerancja", „Retusz", „Czy to Ty, czy może Ja".

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chojnowie prowadziła w ubiegłym roku 22 sprawy z zakresu spowodowania przymusowego leczenia od alkoholu zgłoszonych mieszkańców naszego miasta. 6 z tych spraw zostało skierowanych do sądu.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt do ogrodu zabaw zorganizowanego na placu przy ul. Maczka i ul. Sikorskiego.

 

 

 

Sprawozdanie 3/2011 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od dnia 31 marca 2011 r. do dnia 27 kwietnia 2011 r. złożone na sesji Rady Miejskiej Chojnowa w dniu 28 kwietnia 2011 r.

 

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

1. Kontynuowane są prace przy Rewitalizacji Rynku. Wykonawca wymienił nawierzchnie ulicy oraz chodniki od ul. Grottgera do ul. Konarskiego i ul. Ciemnej. Przygotowywane są podbudowy betonowe pod dalszą część Rynku.

2. Trwa remont „Domu Schrama". Wykonawca prowadzi roboty tynkarskie wewnątrz obiektu. Rozpoczęto wymianę pokrycia dachu ceramicznego.

3. Prowadzone są prace związane z budową sieci wodno – kanalizacyjnej w rejonie ulic Asnyka, Południowej i Złotoryjskiej. Wykonawca rozpoczął roboty przy przecisku pod ul. Parkową.

4. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji odgazowującej miejskie składowisko odpadów w Białej.

5. Przy ul. Reja wzdłuż nowego chodnika posadzono 100 szt. kosodrzewiny karłowej.

6. Naprawiono i ponownie zamontowano 20 koszy ulicznych.

7. Przygotowano 5 stanowisk do posadzenia drzew w okresie jesiennym przy ul. Dąbrowskiego.

8. Zebrano około 23 m3 elektroodpadów i przekazano nieodpłatnie firmie AG-EKO z Lubina.

9. Prowadzone są prace związane z naprawami cząstkowymi nawierzchni jezdni.

10. Zatrudniono w ramach prac interwencyjnych od dnia 01.04.2011 r. na okres 6 miesięcy 5 bezrobotnych.

11. Zdemontowano mur oporowy przy sklepie na ul. Łokietka. Trwają prace zabezpieczające obsuwanie się ziemi.

12. Złożono wnioski na zatrudnienie 4 pracowników interwencyjnych w wymiarze pełnego etatu na stanowisko konserwator terenów zielonych i 6 pracowników interwencyjnych w wymiarze ˝ etatu na stanowisko meliorant. Planowany początek zatrudnienia – 04.05.2011 r.

13. Naprawiono kilka studni kanalizacyjnych i zapadlisk jezdni i chodników.

 

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 4 lokale mieszkalne przy zastosowaniu 92% i 95% bonifikaty na łączną kwotę 26.750 zł.

2. Przygotowano i podano do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargach:

- na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Samorządowej 4B/1,

- na sprzedaż działek pod budowę garaży przy ul. Parkowej i ul. Zielonej,

- na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Drzymały 4,

- na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej na targowisku miejskim przy ul. Grodzkiej.

3. Gmina nie wykonała prawa pierwokupu w odniesieniu do:

- działki niezabudowanej położonej w obrębie 3 miasta Chojnowa o powierzchni 933 m2, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, stanowiącej własność osoby fizycznej za cenę 40.000 zł, zbywanej na rzecz osoby fizycznej,

- działki niezabudowanej położonej w obrębie 5 miasta Chojnowa o powierzchni 792 m2 przeznaczonej pod przemysł, składy, usługi, stanowiącej własność osoby fizycznej za cenę 35.424 zł, zbywanej na rzecz osoby fizycznej.

4. Wydano decyzję na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osoby fizycznej na kwotę 693 zł.

5. Z zakresu nadzoru nad gospodarką drzewostanem:

- przy ul. Złotoryjskiej – wydano decyzję zezwalającą na usunięcie zagrażających 2 drzew gatunku świerk i 1 drzewa gatunku jesion dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 6 drzew,

- przy ul. Orzeszkowej – wydano decyzję zezwalającą na usunięcie zagrażających 2 drzew gatunku świerk pospolity dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 4 drzew,

- przy ul. Kraszewskiego – wydano decyzję odmawiającą zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk dla osoby fizycznej.

6. Wydano postanowienie w sprawie zmiany do programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Agencji Ochrony Pracy i Środowiska „BHPE" S.C. ul. Fabryczna 1 w Chojnowie.

 

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 56 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 77 wniosków, przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 10.571,03 zł, (wydano 74 decyzji pozytywnych i 3 decyzje negatywne). Za miesiąc IV.2011 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 48.064,46 zł.

2. Dowody osobiste: przyjęto 100 wniosków, wydano 63 dowody osobiste.

 

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

1. Wydano: 6 decyzji administracyjnych, 1 zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego zagranicą, 10 zaświadczeń do ślubu konkordatowego.

2. Sporządzono: 1 akt urodzenia, 5 aktów małżeństwa, 11 aktów zgonu.

3. Załatwiono 59 spraw z biurem ewidencji ludności i USC, 1 korespondencję konsularną, 152 wnioski o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego.

4. Sprawdzono około 45 wniosków o wydanie dowodu osobistego.

 eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama