Na XV sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XV sesjiNa ostatniej w tym roku sesji, która odbyła się 29 grudnia, chojnowscy radni przyjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019. Nowe przepisy reformujące sektor finansów publicznych wprowadziły obowiązek opracowywania na poziomie jednostek samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Z założenia ma to być dokument strategiczny, wieloletni, stanowiący podstawę rozwoju samorządów. (szerokość: 375 / wysokość: 281)

Wynika to m.in. z konieczności efektywnego zarządzania finansami w perspektywie kilku lat oraz faktu naszej przynależności do Unii Europejskiej, której budżet jest oparty na wieloletnim planie finansowym. Planowanie wieloletnie jest niezbędnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

 

Zatwierdzono także budżet Miasta Chojnowa na 2012 rok, który przedstawił radnym burmistrz.

„Budżet miasta po stronie dochodów wynosi 37.657.822,13 zł, a po stronie wydatków 39.651.619,13 zł.

Budżet po stronie wydatków jest większy niż planowane dochody, co powoduje powstanie deficytu w wysokości 1.993.797 zł, który zostanie sfinansowany kredytem.

Przyjęte do budżetu na 2012 rok dochody zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące przyjęto do budżetu w kwocie 32.233.428,13zł, z kwoty tej dochody własne stanowią kwotę 15.524.496 zł, (tj. wpływy z podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od spadku i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej oraz inne stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów).

Subwencje: oświatowa, wyrównawcza i równoważąca stanowią wpływy do budżetu w wysokości 11.690.074 zł.

Do budżetu przyjęto dochody z tytułu dotacji w wysokości 4.880.449 zł na zadania własne i na zadania zlecone w działach; administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, pomoc społeczna, z tytułu podpisanego porozumienia z Gminą Wiejską na utrzymanie gimnazjów i Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 5.424.394 zł, w tym:

1) kwota 3.198.20000 zł, to dochody ze sprzedaży majątku, ( tj. sprzedaż nieruchomości, sprzedaż lokali użytkowych , sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych), przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność,

2) kwota 2.226.194 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania takie jak:

- „Adaptacja :Domu Schrama" na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji" – 565.145 zł,

- "Rewitalizacja obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grottgera, ul. Ściegiennego, ul. Legnickiej (do ul. Reja) – 1.661.049 zł.

 

Środki finansowe w 2012 roku wydatkowane będą w kwocie 39.651.619,13 zł, przy czym z kwoty tej 16.052.821,13 zł, tj. 40,49% planowanych wydatków przeznaczonych będzie na oświatę tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz wydatki bieżące w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach, stołówkach i świetlicach szkolnych. Zadania oświatowe realizowane będą z subwencji oświatowej na kwotę 8.205645 zł, dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „ Kapitał Ludzki" na kwotę 138.409,13 oraz ze środków samorządowych na kwotę 7.708.767 zł.

Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki w kwocie 6.459.616 zł, co stanowi 16,29% wydatków ogółem, w tym kwota 4.133.000 zł to dotacja , a kwota 2.326.616 zł to środki samorządowe.

Na gospodarkę komunalną zabezpieczono kwotę 8.755.225 zł, co stanowi 22,08% wydatków ogółem. Są to między innymi wydatki w wysokości 1.452.500 zł na utrzymanie porządku i estetyki oraz oświetlenie miasta.

Na realizację inwestycji miejskich w roku 2012 zarezerwowano środki finansowe w wysokości 7.892.825 zł, w tym rezerwę celową w kwocie 500.000 zł.

Kluczowe inwestycje to:

- rewitalizacja obszaru śródmiejskiego; Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, Ściegiennego, ul. Legnicka (do ul. Reja),

- adaptacja „Domu Schrama" na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji,

- budowa infrastruktury technicznej w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,

- budowa sieci wodociągowej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie projektowanego osiedla domów jednorodzinnych w Chojnowie przy ul. Łużyckiej i ul. Legnickiej,

- budowa ulicy Bielawskiej wraz z oświetleniem,

- rozbudowa cmentarza,

- modernizacja ciągów komunikacyjnych.

Przedłożony projekt budżetu uwzględnia ważne inwestycje miejskie, w zakresie poprawy infrastruktury technicznej mającej wpływ na życie mieszkańców. Inwestycje będą finansowe ze środków własnych, dotacji i pożyczek.

Budżet roku 2012 jest budżetem rozwojowym pomimo trudności związanych ze spowolnieniem gospodarczym i zmniejszeniem dochodów budżetowych w porównaniu do dochodów w ostatnich latach, między innymi w wyniku mniejszych dotacji z budżetu państwa, zmniejszonych wpłat z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych należnych gminie - CIT."

 

W dalszej części posiedzenia radni zdali sprawozdania z prac w komisjach za miniony rok, prezentowali plany pracy na rok nadchodzący.

 

Sprawozdanie 8/2011 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 24 listopada 2011 r. do dnia 28 grudnia 2011 r.

 

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

1. Trwa rewitalizacja Rynku - wykonano fundament pod misę fontanny, trwa budowa parkingu i ciągów komunikacyjnych.

2. Zawarto umowę na wykonanie, dostawę i montaż rzeźby Tkacza na fontannie w Rynku.

3. Trwa adaptacja „Domu Schrama" na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

4. Zakończono i dokonano odbioru wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku MOPS.

5. Trwa budowa oświetlenia drogowego ul. Zielonej.

6. Oczyszczono rów w Parku Piastowskim i naprawiono uszkodzoną instalację odprowadzającej wodę z jego terenu.

7. Wykonano obmiary robót chodnikowych wykonanych przez pracowników interwencyjnych.

8. Wykonano dodatkową poręcz przy schodach na podjeździe do cmentarza.

9. Wykonano remont części nawierzchni chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Paderewskiego – ul. Wolności przy moście.

 

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 6 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu 95% bonifikaty.

2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

- działkę pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Dąbrowskiego,

- działkę pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Witosa,

- nieruchomość zabudowaną garażem przy ul. Witosa.

3. Przeprowadzono przetarg na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej na targowisku miejskim przy ul. Grodzkiej, zakończone wyłonieniem 2 dzierżawców.

4. Przygotowano i podano do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargach na sprzedaż:

- lokalu mieszkalnego przy ul. Legnickiej 16/5,

- lokalu mieszkalnego przy ul. Samorządowej 4B/1.

5. Wydano 4 decyzje na podział działki:

- przy ul. Drzymały, z urzędu w celu poszerzenia drogi,

- przy ul. Młynarskiej, z urzędu w celu wydzielenia działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

- przy ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego, z urzędu w celu uregulowania stanu prawnego drogi,

- przy ul. Goleszańskiej, na wniosek osoby fizycznej w celu wydzielenia działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

6. Rozliczono dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie Pt. „Modernizacja i konserwacja rowu melioracyjnego – melioracje szczegółowe, rów KS", w wyniku którego otrzymano dotację w wysokości 38.400 zł.

7. Wydano decyzję na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych.

8. Z zakresu nadzoru nad gospodarką drzewostanem:

- przy ul. Broniewskiego – wydano decyzję zezwalającą na usunięcie 11 zagrażających drzew gatunku świerk dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 22 drzew.

9. Prowadzone są prace archeologiczne na terenie nieruchomości objętej granicami LSSE, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 58 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 58 wniosków, przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 12.298,66 zł, (wydano 56 decyzji pozytywnych i 2 decyzje negatywne).
Za miesiąc XII 2011 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 47.653,20 zł.

2. Dowody osobiste: przyjęto 98 wniosków, wydano 75 dowodów osobistych.

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

1. Wydano: 10 decyzji administracyjnych, 1 zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego zagranicą.

2. Sporządzono: 6 aktów urodzenia, 7 aktów małżeństwa, 8 aktów zgonu.

3. Załatwiono 100 spraw z biurem ewidencji ludności i USC, 103 wnioski o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego.

4. Sprawdzono około 75 wniosków o wydanie dowodu osobistego.

 

 eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama