Na XXII sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XXII sesjiWiodącym tematem wrześniowej sesji była informacja o sytuacji chojnowskiej oświaty w 2012r. opracowana na podstawie danych przygotowanych przez dyrektorów szkół i przedszkoli.

 

Prowadzenie szkół i przedszkoli jest najważniejszym zadaniem oświatowym każdej gminy. W roku szkolnym 2011/2012 do chojnowskich szkół i przedszkoli uczęszczało ogółem 1417 uczniów, z tego do szkół podstawowych 744 uczniów i do gimnazjów 673. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, tzw. „zerówki" spełniało 208 dzieci. 259 dzieci korzystało z opieki w przedszkolach.

W miejskich placówkach zatrudnionych było 140 nauczycieli w pełnym wymiarze oraz 35 w niepełnym. 92 nauczycieli posiadało stopień nauczyciela dyplomowanego, 53 mianowanego, 22 kontraktowego i 7 stażysty.

Samorząd miasta Chojnowa w swoich działaniach mocno koncentruje się na stworzeniu warunków do właściwego funkcjonowania chojnowskich placówek oświatowych, między innymi również na poprawie stanu technicznego i estetycznego budynków, w których funkcjonują oraz doposażaniu placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczno-naukowe. Dla poprawy bezpieczeństwa we wszystkich budynkach szkolnych działa monitoring wizyjny.

Istotnym wsparciem, ze strony samorządu jest także finansowanie zajęć na basenie. Miasto, jako jedno z nielicznych w kraju (być może nawet jedyne) opłaca lekcje pływania dla dzieci w wieku 7 – 16 lat.

 

Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy – baza, remonty, inwestycje oraz wyposażenie placówek w sprzęt, pomoce dydaktyczne i naukowe (fragmenty)

 

W Szkole Podstawowej Nr 3 wymalowano korytarz i położono płytki ceramiczne na posadzce w bloku żywieniowym w stołówce szkolnej. Placówka wyposażona jest w 2 pracownie komputerowe, każda klasa dysponuje komputerem stacjonarnym, a z 8 komputerów w pozostałych pomieszczeniach korzystają pracownicy szkoły. Również świetlicę szkolną wyposażono w 4 komputery. Szkoła pochwalić się może jeszcze między innymi dwiema mobilnymi pracowniami komputerowymi dla uczniów składającymi się z 22 komputerów oraz dwiema tablicami interaktywnymi, trzynastoma telewizorami, odtwarzaczami dvd i kserokopiarkami.

 

W głównym budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w okresie przerwy wakacyjnej przeprowadzono remont głównej instalacji wodnej i wymieniono 14 hydrantów. Pomalowano kilka sal lekcyjnych, hol na II piętrze w segmencie B i klatki schodowe. Zakupiono stoliki i krzesła do dwóch pracowni. Do biblioteki szkolnej zakupiono komplet audiobuków, a stołówka szkolna doposażona została w nowy zlewozmywak. Szkoła jest stale doposażona w sprzęt komputerowy, audiowizualny i ciekawe pomoce dydaktyczne.

 

W Gimnazjum Nr 1 podczas wakacji zaadoptowano na gabinet fizyczny pomieszczenie po byłych lokatorach, poprawiono stan techniczny ogniomurka na łączniku szkoły, wyremontowano schody do małego budynku, w pięciu salach lekcyjnych założono rolety przeciwsłoneczne.

W miarę posiadanych środków finansowych dyrektor doposażał placówkę w niezbędne pomoce i sprzęt: sprzęt sportowy, książki i lektury szkolne, meble do pokoju nauczycieli wychowanie fizycznego i pedagoga szkolnego, stoliki i krzesła do zaadoptowanej sali lekcyjnej. W szkole wymieniono centralę telefoniczną i aparaty telefoniczne, utworzono salę multimedialną, zakupiono laptopa. Szkoła wzbogaciła się o tablicę interaktywną i nowy projektor, a do holu szkolnego zakupiono 3 wolnostojące gabloty szklane na puchary i nagrody.

Gimnazjum Nr 2 jest wystarczająco wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne, a dzięki uczestnictwu uczniów w wielu konkursach, które kończyły się sukcesami na szczeblu ogólnopolskim, pozyskało dodatkowy sprzęt: 3 laptopy, 3 rzutniki multimedialne i kamerę HD do prowadzenia wideokonferencji. W 10 klasach wymieniono oświetlenie na energooszczędne, wyposażono tzw. „zieloną klasę" oraz pozyskano tablicę interaktywną. Biblioteka szkolna systematycznie otrzymuje od sponsorów pakiety darmowych książek.

Organizacja zajęć obowiązkowych i zajęć pozalekcyjnych (fragmenty)

 

W Szkole Podstawowej Nr 3 plan zajęć na rok szkolny 2011/2012 zakładał rozpoczęcie zajęć obowiązkowych dla 12 oddziałów od godziny 8.00. Zajęcia kończyły się najpóźniej o 14.25. Obowiązywał system jednozmianowy.

W szkole realizowane były 3 projekty finansowane ze środków unijnych:

- Indywidualizacja procesów nauczania,

- Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji,

- Dolnośląska e-Szkoła.

Zajęcia pozalekcyjne tj. koło teatralne, polonistyczne, redakcyjne, języka niemieckiego, matematyczne, recytatorskie, czytelnicze, ekologiczne, historyczne, sportowe, informatyczne, języka angielskiego, akrobatyka sportowa, gimnastyka korekcyjna, zajęcia taneczne i zajęcia wokalne były odpowiedzią na potrzeby dzieci.

Czas zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasach 1 - 3 oraz zajęcia logopedyczne były dostosowane do planu uczniów. W bardzo dobry sposób zostały zorganizowane zajęcia na basenie. Ważne znaczenie miał tu dowóz dzieci na basen jak i ich bezpieczny powrót. W tych zamierzeniach wspomagali szkołę rodzice finansując przejazdy autokarowe.

Działania na rzecz dziecka to również opieka świetlicowa. Szkoła umożliwiła dzieciom korzystanie ze świetlicy w godzinach od 06.45 do 15.30.

W Szkole Podstawowej Nr 4 zajęcia pozalekcyjne realizowane w szkole to:

- przedmiotowe koła zainteresowań (humanistyczno-dziennikarskie, matematyczne, informatyczne i przyrodnicze), zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w ramach projektu „Pracownia przyrodnicza", zajęcia z tutorem, koło ekologiczne, koła teatralne, chór Allegro, zespoły taneczne, koło tenisa stołowego, koło piłki ręcznej, gimnastyka korekcyjna, koło szachowe, koło warcabowe, zajęcia z projektu „ Indywidualizacja nauczania w klasach I – III", zajęcia logopedyczne, zajęcia psychoedukacyjne, muzykoterapia, kinezyterapia, zajęcia plastyczne, zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie i językowo.

W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie Gimnazjum Nr 1 mogli uczestniczyć w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych. Były to: koło recytatorskie, Klub Europejski, koło fizyczno – ekologiczne, matematyczne, informatyczne, kabaret szkolny, Młodzieżowa Drużyna Ratownicza, zespół instrumentalny, chór szkolny, zespół taneczny, SKS – piłka siatkowa, tenis stołowy, aerobik, piłka nożna, zajęcia ogólnorozwojowe.

W Gimnazjum Nr 2 zajęcia pozalekcyjne organizowane były w formie kółek przedmiotowych, na których rozszerzano zainteresowania uczniów i rozwijano nowe umiejętności. Szkoła wzięła udział w projekcie Akademia Uczniowska, realizowanym przy współpracy Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Praca nauczycieli i młodzieży w projekcie została doceniona na tyle dobrze, że placówka otrzymała przedłużenie umowy do roku 2015.

 

Osiągnięcia uczniów – wyniki klasyfikacji na koniec roku szkolnego, wyniki sprawdzianów i egzaminów, udział w konkursach, olimpiadach, turniejach itp. (fragmenty)

 

W Szkole Podstawowej Nr 3 na ogólną liczbę 282 uczniów promowanych zostało 281 uczniów.

Wyniki sprawdzianu kompetencji klas VI w Szkole Podstawowej Nr 3 ukształtowały się następująco:

Klasa VIa – 20,1 pkt

Klasa VIb – 18,5 pkt

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 brali udział w szeregu konkursach i zawodach organizowanych nie tylko na poziomie szkoły. Zdobyli laury m.in. w:

* Konkursie recytatorskim „Pegazik",

* Konkursie Piosenki Obcojęzycznej,

* Konkursie plastycznym Młodzieżowej Rada Miejskiej „Czym dla mnie jest ojczyzna",

* Konkursie plastycznym „Jak nas widzą - tak nas malują – 20 lat Straży Pożarnej w Legnicy".

W Szkole Podstawowej Nr 4 na ogólną liczbę 465 uczniów promowanych zostało 463 uczniów. Wyniki sprawdzianu kompetencji klas VI w Szkole Podstawowej Nr 4 - średni wynik szkoły to 21,2 pkt.

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 brali udział w różnego rodzaju konkursach i zawodach. Sukcesy odnieśli m.in. w:

* Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur,

* Międzynarodowych Zawodach w Pływaniu Szkół Korczakowskich

* Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Sezam,

* Ogólnopolskim Konkursie Historycznym Olimpus,

* Konkursie „ Znam swój powiat jak swój dom",

* We współzawodnictwie sportowym Szkoła Podstawowa Nr 4 zajęła 26 miejsce na ponad 500 szkół podstawowych w województwie dolnośląskim.

Uczniowie Gimnazjum Nr 1 w roku szkolnym 2010/2011 próbowali swoich sił w wielu konkursach: przedmiotowych (zDolny Ślązak), płatnych – (Edi, Olimpus), turniejach sportowych oraz imprezach organizowanych w mieście, powiecie i województwie. Odnieśli wiele sukcesów - oto niektóre z nich:

* wygrany etap I i uczestnictwo w II etapie V Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNet Masters 2011,

* 14 miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym Olimpus:
z biologii i z chemii,

* 14 miejsce w kraju w konkursie mitologicznym „Klio",

* finał wojewódzki Konkursu Recytatorskiego „Pegazik",

* wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Prewencja Teatralna,

* czołowe miejsca w rozgrywkach sportowych organizowanych w ramach Mistrzostw Powiatu i Podstrefy legnickiej z zakresu piłki nożnej, plażowej, koszowej, siatkowej, pływania, aerobiku sportowego.

Promocję do klasy wyższej otrzymało 260 uczniów, 30 uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w minionym roku szkolnym są niezadowalające. Z języka polskiego szkoła osiągnęła 56,1% punktów. Z historii uczniowie uzyskali wynik 50,7% punktów i odpowiednio z matematyki 32,5% punktów i przyrody 43,2% .

W minionym roku szkolnym do Gimnazjum Nr 2 uczęszczało 392 uczniów. Z tej liczby do klas programowo wyższych zdało 388 uczniów. Z jedną oceną niedostateczną na koniec roku promowano 7 uczniów. W roku szkolnym 2011/2012 gimnazjum ukończyło 137 uczniów. W tym roku podobnie jak w ubiegłych latach egzamin gimnazjalny składał się z trzech części, humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z części językowej. Średni wynik szkoły ze wszystkich części egzaminów był o 1,9 pkt wyższy od średniej w województwie dolnośląskim. Oto szczegółowe wyniki egzaminu: j.polski - średni wynik szkoły – 61,62, historia i WOS– 61,50, matematyka– 44,36, nauki przyrodnicze– 48,34, język angielski– 64,45, jJęzyk niemiecki– 69,23

Bardzo ważnym osiągnięciem Gimnazjum Nr 2 na skalę krajową jest ponowne uzyskanie międzynarodowego certyfikatu ZIELONA FLAGA. Uczniowie gimnazjum w minionym roku szkolnym brali udział i osiągali sukcesy w różnych konkursach i zawodach. Między innymi w:

* Ogólnopolskim Konkursie „W KONTAKCIE Z NATURĄ",

* Zdolny Ślązak Gimnazjalista - Geografia,

* Ogólnopolskim Konkursie „JASNA SZKOŁA PROSTA SPRAWA",

* Ogólnopolskim Turnieju Tańca „LETS DANCE",

* Ogólnopolskim Projekcie Polskiej Zielonej Sieci

   „KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE DREWNO I PAPIER"

* Mistrzostwach powiatu w piłce siatkowej

* Mistrzostwach strefy legnickiej w piłce ręcznej.

 

Miejskie przedszkola

 

Do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało 153 dzieci, które były podzielone na 7 grup (tzw. oddziałów). Personel przedszkola składał się z 13 nauczycieli, 7 pomocy nauczyciela, 3 pracownic kuchni, intendentki, kadrowej, księgowej i konserwatora. Dzieci uczęszczające do placówki przebywały w bardzo dobrze wyposażonych i wyremontowanych, kolorowych pomieszczeniach, korzystały z możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu w pięknym, dużym i zadbanym ogrodzie przedszkolnym. W bieżącym roku szkolnym z prac remontowych w placówce pomalowano ściany w pomieszczeniach kuchennych. Dzieci uczęszczające do tego przedszkola chętnie uczestniczą w różnych projektach i akcjach ogólnopolskich i miejskich, m.in. wzięły udział w obchodach Światowego Dnia Ziemi i w obchodach Dni Chojnowa.

W Przedszkolu Miejskim Nr 3 funkcjonują: tzw grupa żłobkowa, zerówka pięciogodzinna i typowe grupy przedszkolne. Przedszkole jest w trakcie remontu dachu, docieplenia elewacji budynku od strony zachodniej i modernizacji ganku. W czasie wakacji w jednej sali dydaktycznej i na głównej klatce schodowej wymieniono instalację elektryczną, pomalowano 3 sale dydaktyczne, główną klatkę schodową i 3 łazienki. Zakupiono dużą lodówkę i ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego maszynę do mielenia mięsa. Na podwórko przedszkolne zakupiono karuzelę, 3 sprężynowce oraz pociąg. Przedszkole zostało doposażone w program eduSensus Logopedia – do terapii logopedycznej.

W ramach codziennych zajęć, zgodnie z podstawą programową prowadzone były zajęcia rozwijające mowę, myślenie, poznawanie pojęć matematycznych, stosunków społecznych, samoobsługi, umuzykalnienia, plastyczne, logopedyczne. Przedszkole w ramach propagowania czytelnictwa współpracowało z Miejską Biblioteką Publiczną podczas w akcji „Cała Polska czyta dzieciom". We współpracy z Urzędem Miejskim placówka wzięła udział w akcji Sprzątanie Świata. Przedszkolaki ponadto uczestniczyły w ogólnopolskich akcjach Góra grosza, Kubusiowi Przyjaciele Natury, Piramida Żywienia Przedszkolaka. Ponadto w ramach Zakręconej Akcji zbierały nakrętki dla niepełnosprawnej Jagody, która uczęszczała do tego przedszkola.

 

 

Sprawozdanie 5/2012 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 30 sierpnia 2012 r. do dnia 26 września 2012 r.

 

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

1. Zakończono prace przy rewitalizacji Rynku – wykonawca robót zgłosił zakończenie budowy.

2. Kontynuowane są prace przy remoncie dachu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3.

3. Trzykrotnie zgłoszono w Komisariacie Policji czyny wandalizmu polegające na zanieczyszczeniu fontanny w Rynku środkami chemicznymi.

4. Przygotowano dokumentację przetargową na zakup i montaż ogrodu zabaw przy ul. Wyspiańskiego.

5. Wyczyszczono ze śmieci „Morskie Oko".

6. Trwa wykaszanie terenów zielonych, rowów melioracyjnych, koryta rzeki Skory, Parku Piastowskiego, ogrodów zabaw i terenów komunalnych.

7. Z dniem 3 września br. uruchomiono prace interwencyjne na stanowisku robotnik gospodarczy dla 3 kobiet, które oddelegowano do pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy, Filia w Chojnowie.

8. 17 września br. uruchomiono roboty publiczne dla 19 osób bezrobotnych – zatrudniono 18 osób, które wykonują prace w zakresie utrzymania czystości w budynkach Domu Schrama, MOKSiR, Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego.

9. Trwają prace przy zagospodarowaniu działek w rejonie ul. Wyspiańskiego z przeznaczeniem na lokalizacje ogrodu zabaw.

10. Wykonano naprawy miejscowe dróg objętych trasą wyścigu kolarskiego.

 

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 3 lokale mieszkalne przy zastosowani 95 i 80% bonifikaty.

2. Sprzedano w drodze przetargu lokal użytkowy nr 1A przy ul .Drzymały 4 (była świetlica).

3. Wydano 2 decyzje na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

4. Przygotowano i podano do publicznej wiadomości w "Gazecie Chojnowskiej" ogłoszenia o przetargach:

- na sprzedaż działki zabudowanej garażem przy ul. Samorządowej,

- na sprzedaż 10 działek  pod zabudowę mieszkaniową  przy ul. Długosza, ul .Rejtana, ul. Bolesławieckiej, ul. Łużyckiej, ul. Młynarskiej, ul. Witosa.

- na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami przy ul. Chmielnej,

- na sprzedaż nieruchomości pod usługi komercyjne przy ul. Samorządowej,

- na dzierżawę gruntu pod tereny zieleni przy ul. Parkowej.

5. Przygotowano 4 umowy dzierżawy gruntu - na cele rolne oraz ogród przydomowy.

6. Wydano trzy zawiadomienia o nadaniu numerów porządkowych dla nieruchomości przy ul. Złotoryjskiej i ul. Łokietka.

7. Z zakresu nadzoru nad gospodarką drzewostanem:

- przy ul. Solskiego - wydano decyzję zezwalającą na usunięcie uschniętego drzewa gatunku dąb dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 2 szt.

8. Z zakresu oddziaływania na środowisko wydano decyzję w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pt. „Dobudowa łącznika między halą magazynową a halą produkcyjną" na nieruchomości położonej przy ul. Okrzei dla firmy PPHU Jan Kryszczuk,

9. Z zakresu promocji i edukacji ekologicznej koordynowano akcję: Sprzątanie Świata" na terenie miasta oraz promowano „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu" i „Dzień bez samochodu".

 

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 53 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 44 wnioski, przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 6.710,73 zł. (wydano 42 decyzje pozytywne, 2 negatywne). Za miesiąc IX 2012r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 49.228,05 zł.

2. Dowody osobiste: przyjęto 94 wniosków, wydano 82 dowody osobiste.

 

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

1. Wydano: 8 decyzji administracyjnych, 4 zaświadczenia do ślubu konkordatowego i zaświadczenie do ślubu za granicą.

2. Sporządzono: 2 akty urodzenia, 21 aktów małżeństwa i 6 aktów zgonu.

3. Załatwiono: 1 sprawę konsularną, 116 spraw z biurem ewidencji ludności i USC oraz 130 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego.

4. Sprawdzono około 82 wniosków o wydanie dowodu osobistego.opr. eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama