Na XXIV sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XXIV sesjiListopadowa sesja Rady Miejskiej Chojnowa dotyczyła m.in. dwóch zagadnień. Rajcy zapoznali się ze stanem mienia komunalnego i bezpieczeństwa w mieście.

Szczegóły dotyczące zasobów miasta przedstawiła radnym naczelnik wydziału GGiOŚ Danuta Wojciechowicz Mienie Gminy Miejskiej Chojnów stanowią grunty o powierzchni 253 ha o wartości ogólnej 5 244 576 zł, w tym 242 ha na terenie miasta Chojnowa i 11 ha na terenie gminy Chojnów we wsi Goliszów i Michów. Majątek Gminy stanowią także obiekty szkół podstawowych, gimnazja, przedszkola gminne, obiekty sportowe, obiekty będące siedzibą władz administracyjnych, obiekty służące świadczeniu usług komunalnych. Gmina jest właścicielem 1093 lokali mieszkalnych, w tym 86 lokali socjalnych, 44 lokali użytkowych, 157 garaży, objętych umowami najmu.

Kierownik referatu prewencji, aspirant sztabowy Jarosław Kamiński (szerokość: 375 / wysokość: 250)

przedstawił radnym miesięczne (listopadowe) zestawienie zdarzeń, odnotowanych w chojnowskim Komisariacie Policji.

W tym okresie miał miejsce m.in. jeden rozbój, trzy kradzieże, pięć kolizji samochodowych, jedno potrącenie pieszego, zatrzymano jednego nietrzeźwego kierowcę, ukarano mandatami karnymi 64 sprawców wykroczeń społecznie uciążliwych.

Służby patrolowe Komisariatu Policji w Chojnowie kilka razy w miesiącu są wspierane przez patrole Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji. Służba sił wsparcia jest realizowana z wykorzystaniem funduszy miasta Chojnów, gminy Chojnów i gminy Miłkowice które są przeznaczane na paliwo do radiowozów.

Aktualnie na terenie Chojnowa prowadzona jest akcja „POSESJA" mającą na celu zaprowadzenie porządku w obrębie nieruchomości oraz stosowania się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego.

O stanie bezpieczeństwa pożarowego i działalności JRG w Chojnowie mówił z-ca komendanta PSP w Legnicy st. kpt. mgr inż. Zdzisław Sokół.(szerokość: 375 / wysokość: 250)

W ostatnich latach Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 3 w Chojnowie w znacznym stopniu wymieniła posiadane samochody pożarnicze na nowsze, a także poszerzyła zakres przewidzianych zadań ratowniczych. Poza typowymi działaniami pożarowymi, technicznymi, medycznymi – jednostka została włączona w struktury Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Legnica-3". Na bazie tejże jednostki utworzona została Sekcja Ekologiczna przewidziana przede wszystkim do zadań związanych z usuwaniem zanieczyszczeń ropopochodnych z powierzchni akwenów. W tym celu jednostka została doposażona w SREkol, separator Olsap, przyczepkę ekologiczną oraz łódź wraz z silnikiem zaburtowym. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 3 w Chojnowie została również  wyznaczona przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia roli wojewódzkiej bazy środków gaśniczych i neutralizatorów.

W bieżącym i ubiegłym roku siły jednostki brały udział w licznych ćwiczeniach oraz manewrach organizowanych przez Komendę Wojewódzką PSP we Wrocławiu.

Ponadto siły JRG Chojnów brały udział w tegorocznych ćwiczeniach taktyczno-bojowych organizowanych wspólnie przez Komendę Miejską PSP w Legnicy oraz Komendę Powiatową w Złotoryi w miejscowości Gierałtowice.

W chwili obecnej w jednostce w systemie zmianowym pełni służbę 30 strażaków. W okresie od stycznia do 27 listopada br. Chojnowie odnotowano 70 pożarów, 99 miejsc zagrożenia i 6 fałszywych alarmów.

 

Sprawozdanie 6/2012 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 27 września 2012 r. do dnia 28 listopada 2012 r.

 

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

1. Zakończono i odebrano roboty związane z remontem dachu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3.

2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na remont sieci wodociągowej w ul. Lubińskiej.

3. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Krótkiej. Złożono 6 ofert, jednak przetarg unieważniono, ceny ofertowe wszystkich wykonawców były wyższe od ceny kosztorysu inwestorskiego.

4. Odebrano roboty związane z Rewitalizacją Rynku.

5. Zorganizowano roboty publiczne dla 4 osób i interwencyjne dla jednej osoby na okres 6 miesięcy.

6. Przy ul. Wyspiańskiego zakończono rekultywację terenu z obsianiem trawy włącznie.

7. Odbudowano zniszczone chodniki na ul. Wyspiańskiego przy placu zielonym oraz przy ul. Królowej Jadwigi i posesji komunalnej przy ul. Dąbrowskiego 1.

8. Otynkowano mur przy posesji Rynek 9 i 10 oraz część budynku przy ul. Królowej Jadwigi 14.

9. Zakończono roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 3 i świetlicy szkolnej.

10. Trwają roboty remontowe na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Bielawskiej. Oddelegowano 2 pracowników.

11. Oddelegowano 3 pracowników do Oddziału Budynków Mieszkalnych celem wykonywania remontów mieszkań.

12. Trwa czyszczenie miejskich słupów ogłoszeniowych przed sezonem zimowym.

13. Wyrównano drogi gruntowe na terenie miasta z uzupełnieniem ubytków kruszywem drogowym.

14. Trwa wykaszanie terenów miejskich w rejonie ulic Sikorskiego – Parkowa.

15. Zakupiono 13 słupów oświetlenia ulicznego przeznaczonych do wymiany na ul.Kilińskiego przy Parku Piastowskim.

 

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

1. Sprzedano:

- w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 9 lokali mieszkalnych,

- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę budowlana przy ul. Długosza oraz 3 działki pod zabudowę garażami przy ul. Parkowej-Łokietka,

2. Wydano 3 decyzje na podział działek:

- przy ul. Lubińskiej, z urzędu w celu wydzielenia działek przeznaczonych do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,

- przy ul. Baczyńskiego, z urzędu w celu wydzielenia działki przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

- przy ul. Wyspiańskiego, z urzędu w celu wydzielenia działki budowlanej.

3. Przygotowano i podano do publicznej wiadomości w "Gazecie Chojnowskiej" ogłoszenia o przetargach:

- na sprzedaż działki zabudowanej garażem przy ul. Samorządowej,

- na sprzedaż nieruchomości pod usługi komercyjne przy ul. Samorządowej,

- na sprzedaż 15 działek pod zabudowę garażami przy ul. Parkowej-Łokietka,

- na dzierżawę gruntów rolnych położonych w obrębie 1 i 7 miasta.

4. Przygotowano 10 umów dzierżawy gruntu - na cele rolne oraz ogrody przydomowe.

5. Wydano trzy zaświadczenia w sprawie zmiany nazwy ulicy.

6. Z zakresu nadzoru nad gospodarką drzewostanem:

- przy ul.Tuwima - wydano decyzję zezwalającą na usunięcie zagrażającego drzewa gatunku brzoza dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew,

- przy ul. Nowej - wydano decyzję zezwalającą na usunięcie uschniętego drzewa gatunku świerk dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew,

- przy ul.Zielonej - wydano decyzję  zezwalającą na usunięcie 5 drzew gat. klon, lipa,  kasztanowiec, grochodrzew dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „BZM-CIEŚLA" z Kraśnika Dolnego z obowiązkiem nasadzenia 15 drzew.

7. Z zakresu ochrony zabytków:

- przygotowano i złożono wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych wnętrza Baszty Tkaczy w Chojnowie w kwocie 125.000 zł.; planowany całkowity koszt zadania wyniesie 250.157 zł.

 

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 113 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 112 wniosków, przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 17.291,38 zł. (wydano 107 decyzji pozytywnych, 5 negatywnych).

Za miesiąc X i XI 2012r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 97.328,08 zł.

2. Dowody osobiste: przyjęto 175 wniosków, wydano 158 dowodów osobistych.

 

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

1. Wydano: 18 decyzji administracyjnych, 2 zaświadczenia do ślubu konkordatowego i 3 zaświadczenia do ślubu za granicą.

2. Sporządzono: 5 aktów urodzenia, 19 aktów małżeństwa i 28 aktów zgonu.

3. Załatwiono: sprawę konsularną, 154 spraw z biurem ewidencji ludności i USC oraz 241 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego.

4. Sprawdzono około 145 wniosków o wydanie dowodu osobistego.

5. Zorganizowano 2 jubileusze małżeństwa.

6. Wysłano wniosek do Prezydenta RP o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.

 opr. eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama