Na XXVI sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XXVI sesjiPierwsza w tym roku sesja, dotyczyła głównie podsumowań roku ubiegłego. Sprawozdanie z działalności w 2012 roku zdał burmistrz, przewodniczący rady i Społeczna Komisja Mieszkaniowa.

 

Sprawozdanie z pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej w roku 2012 (fragmenty)

 

Społeczna Komisja Mieszkaniowa została powołana przez Radę Miejską Chojnowa w dniu 31 marca (szerokość: 375 / wysokość: 250)2011 r. w  składzie 6 -osobowym. Z tego składu został wybrany zespół roboczy do oceny warunków mieszkaniowych wnioskodawców, zainteresowanych przydziałem lokalu mieszkalnego, socjalnego, zamiennego lub do remontu we własnym zakresie.

W roku 2012 Komisja odbyła 16 protokołowanych spotkań w Urzędzie Miejskim, na których omówiono 451 spraw  mieszkaniowych dotyczących m. in:

- przedłużania umowy najmu lokalu socjalnego,

- przydziału lokalu socjalnego,

- przydziału lokalu mieszkalnego lub zamiennego,

- przydziału lokalu komunalnego po śmierci najemcy lub wyprowadzeniu się najemcy,

-    przydziału lokalu do remontu we własnym zakresie,

-    przydziału pomieszczeń tymczasowych,

- podziału lokalu na dwa mieszkania.

W terenie sprawdzono 147 wniosków o przydział mieszkania, podań i zgłoszonych spraw spornych.

Przeprowadzono weryfikację listy przydziału lokali komunalnych opracowanej na rok 2012.

Sporządzono listę przydziału lokali zamiennych, mieszkalnych i socjalnych na rok 2013, w której na pierwszych miejscach znalazły się rodziny z listy 2012r. w ilości 18 rodzin/osób - spełniających nadal warunki do przydziału mieszkania komunalnego.

Lista z roku 2012 liczyła 32 rodziny/osoby.

W roku 2012  przydzielono łącznie:

-    11 lokali mieszkalnych,

-    8 lokali po spłaceniu zaległego zadłużenia,

-    11 lokali socjalnych,

-    2 lokale  zamienne,

-    11 lokali po śmierci najemcy,

-    1 lokal po wyprowadzeniu się najemcy,

-    10 pomieszczeń tymczasowych,

-    1 lokal na czas remontu mieszkania, z którego należało przesiedlić lokatora,

Przedłużono 50 umów najmu lokali socjalnych, 20 umów najmu lokali mieszkalnych na kolejny rok, przeprowadzono 3 zamiany między lokatorskie, anulowano 1 wypowiedzenie umowy najmu, w związku ze spłatą zadłużenia w całości.

Aktualnie liczba osób na liście roku 2013 wynosi 34 rodzin/osób, z tego 9 rodzin/osób oczekuje na przydział lokalu zamiennego to znaczy, że w celu realizacji listy należy pozyskać 25 lokali.

Potrzeby mieszkaniowe Miasta Chojnowa wg oceny Komisji, aktualnie wynoszą około 34 mieszkań.

Mieszkania pozyskiwane z ruchu ludności są w bardzo złym stanie technicznym. Najczęściej są to mieszkania zawilgocone lub zdewastowane przez poprzednich najemców.

 

Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej Choinowa za rok 2012 (fragmenty)

 

Posiedzenia Rady, zarówno komisje jak i sesje, odbywają się w oparciu o roczne plany pracy. Jednakże zdarzają się sytuacje, które wymagają posiedzenia nadzwyczajnego Rady, czyli sesji nadzwyczajne. Zwoływane one są w trybie pilnym i na wniosek Burmistrza Miasta.

W roku 2012 r. Rada odbyła 10 sesji. Zgodnie z zatwierdzonym planem pracy odbyło się 8 sesji oraz 2 sesje nadzwyczajne zwołane na wniosek Burmistrza Miasta.

 

Tematami głównymi obrad sesji były informacje:(szerokość: 375 / wysokość: 562)

·    sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej;

·    sprawozdanie z działalności ChZGKiM - informacja o ilości niepodłączonych budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej;

·    o działalności organizacji pozarządowych na terenie miasta Chojnowa;

·    o współpracy międzynarodowej miasta Chojnowa i miast partnerskich;

·    o działalności MOPS - ocena zjawiska sieroctwa społecznego wywołanego emigracją zarobkową w naszym mieście;

·    o realizacji inwestycji miejskich;

·    o sytuacji na rynku pracy w informacji PUP Filia w Chojnowie;

·    o stanie mienia komunalnego;

·    o stanie bezpieczeństwa;

·    oraz raport o stanie oświaty w mieście.

Podczas tych 10 spotkań podjęto 49 uchwał.

W okresie sprawozdawczym radni składali interpelacje i zapytania dotyczące m.in.:

·    w sprawie podjęcia interwencji prowadzących do zaniechania likwidacji Biura Obsługi Klienta Tauron Polska Energia w Chojnowie;

·    w sprawie naprawy ul. Sikorskiego – występującej tam dużej dziury w jezdni i wystającej studzienki kanalizacyjnej;

·    w sprawie postawienia toalety w Parku Piastowskim;

·    w sprawie postawienia ławek i koszy na śmieci na trasie: ul. Kilińskiego - Parkowa;

·    w sprawie ustalenia właściciela i ewentualnego remontu mostu przy ul. Złotoryjskiej;

·    w sprawie drugiego etapu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Leśna i Wrzosowa;

·    w sprawie położenia nawierzchni i postawienia 3 lamp na ul. Południowej;

·    w sprawie wskazania terenów na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Samorządowej, do parkowania samochodów w określonym miejscu i porządku;

·    w sprawie naprawy osiedlowej drogi polnej – ul. Samorządowa;

·    w sprawie monitorowania naprawienia, usunięcia nierówności spowodowanych przez korzenie drzew na chodniku od przystanku PKS do wiaduktu drogi nr 94, przy drodze powiatowej - przedłużenie ul. Piotrowickiej;

·    w sprawie odmowy przydziału lokalu;

·    w sprawie remontu chodnika przy ul. Reymonta;

Radni aktywnie uczestniczyli w każdym z posiedzeń Rady. Zwracali uwagę na wiele spraw związanych z naszym miastem, a następnie mówili o nich na posiedzeniach Rady. Zapytań było bardzo dużo, jedne były wyjaśnianie na bieżąco, inne po szczegółowym zbadaniu sprawy.

 

Na 10 odbytych sesji 7 było przy 100% frekwencji Rady. Natomiast średnia frekwencja wyniosła 97,3%

Dwa razy w tygodniu są prowadzone dyżury dla mieszkańców miasta. We wtorek od godz. 14.00 do godz. 16.30 interesantów przyjmuje Przewodniczący Rady przyjmuje, a w czwartki od godz. 14.30 do godz. 15.30 Wiceprzewodniczący Rady.

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA ZA 2012r.

 

(szerokość: 640 / wysokość: 427)

 

I. W zakresie inwestycji i projektów inwestycyjnych wykonano:

1. Budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych w rejonie ulic: Łużycka, Legnicka, Okrzei.

2. Remont dachu w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3.

3. Wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej i hydrantowej w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 4.

4. Zakończono i odebrano roboty związane z rewitalizacją Rynku i przyległych ulic.

5. Oświetlenie drogowe w ul. Zielonej.

6. Rozbudowano Cmentarz Komunalny.

7. Projekt wymiany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej.

8. Projekt budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul.Łużyckiej dla Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomi-cznej.

9. Projekt rewitalizacji terenów zielonych przy ul. Kilińskiego „Morskie Oko".

10. Projekt remontu sieci wodociągowej od Stacji Uzdatniania Wody do ul. Chmielnej.

11. Projekt remontu dachu zabytkowego grobowca na Cmentarzu Komunalnym.

12. Aktualizację projektu rewitalizacji i zagospodarowania Parku Śródmiejskiego.

II W zakresie inwestycji i remontów w sferze komunalnej

1. Wniesiono wkład miasta do kapitalnych remontów dachów we wspólnotach:

- ul. Legnicka 34 – środki w wysokości 70.882,68 zł.

- ul. Legnicka 48 – środki w wysokości 37.807,05 zł.

2. Sfinansowano wymianę stolarki okiennej w budynkach komunalnych na kwotę 259.392,43 zł.

3. Sfinansowano zakup dwóch samochodów ciężarowych na kwotę 98.154 zł.

4. Przekazano na fundusz remontowy, gdzie miasto jest współwłaścicielem części wspólnych budynków, środki w wysokości 356.577,03 zł.

5. W ramach pożyczek i środków finansowych zgromadzonych na funduszach remontowych wykonano remonty dachów w budynkach: ul. Komuny Paryskiej 7, ul. Kościuszki 18b, ul. Chmielna 1 i ul. Witosa 28 oraz remonty dachów i ocieplenie budynków Rynek 33 i ul. Samorządowa 3 i 4.

6. Przekazano dotacje na:

- wymianę wyłączników głównych w rozdzielni na oczyszczalni ścieków – 38.376 zł.

- remont bieżni osadnika końcowego oczyszczalni ścieków – 115.533,15 zł.

- modernizację sieci wodociągowej – 52.622 zł.

- rozbudowę ujęcia wód głębinowych – 61.561 zł.

III. W zakresie drogownictwa, oświetlenia ulic i placów:

- odnowiono oznakowanie poziome na terenie miasta – przejúcia dla pieszych o ůŕcznej powierzchni 1200 m˛;

- wyremontowano oświetlenie uliczne ul. Legnickiej na odcinku od ul. Rynek do ul. M. Reja w zakresie wymiany latarni stalowych (rurowych) na stylizowane oraz sieć zasilającą (8 szt. latarni i 2 kinkiety);

- przeprowadzono wymiany czŕstkowe nawierzchni jezdni asfaltowych przy uýyciu grysu i emulsji drogowej o ůŕcznej powierzchni 890 m˛;

- zakupiono 1,5 t masy asfaltowej na zimno w celu uzupełnienia ubytków w jezdniach (prace wykonywane były przez pracowników publicznych);

- zakupiono 80 t kruszywa bazaltowego o frakcji 0-31,5 mm w celu uzupełnienia i utwardzenia nawierzchni dróg gruntowych;

- trzykrotnie przeprowadzono równanie dróg gruntowych na terenie miasta;

- zakupiono 13 słupów oświetlenia ulicznego przeznaczonych do wymiany na ul. Kilińskiego przy Parku Piastowskim;

- przebudowano pięć wpustów ulicznych (studnie burzowe) w ul. Paderewskiego i ul. Wolności;

- uzupełniono nawierzchnię w ul. Moniuszki (ciąg pieszo-jezdny) z kostki granitowej;

- wyrównano teren przy ul. Kraszewskiego przeznaczony do LSSE;

- wymieniono 28 znaków drogowych, które były w złym stanie technicznym lub uległy uszkodzeniu;

- wyremontowano 4 studnie kanalizacji ogólnospławnej w ul. Legnickiej.

IV. W zakresie organizacji prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie – użytecznych:

1. W zakresie organizacji prac interwencyjnych i publicznych zawarto i realizowano umowy na zatrudnienie 71 osób, które wykonywały następujące prace:

- całoroczna obsługa sprzątania w budynkach: Dom Schrama, MOKSiR, USC, Urząd Miejski oraz od stycznia do października  Basen Miejski;

- konserwacja i utrzymanie terenów zielonych nie objętych przetargiem, łącznie z korytem rzeki Skory i nieużytkami;

- konserwacja i utrzymanie ogrodów zabaw dla dzieci na terenie miasta;

- doraźne naprawy nawierzchni chodników materiałami z odzysku oraz nawierzchni jezdni masą asfaltową na zimno;

- prace malarskie w Szkole Podstawowej Nr 4;

- roboty adaptacyjno-budowlane w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sobieskiego;

- renowacja muru między posesją Urzędu Miejskiego i reliktami wieży obronnej;

- uporządkowanie terenu po ogrodach działkowych między ulicami Łużycką i Okrzei z przeznaczeniem na działki budowlane;

- prace malarskie w pomieszczeniach budynku MOPS;

- uporządkowanie terenu posesji Przychodni Rejonowej przy ul. Szpitalnej;

- roboty adaptacyjne części pomieszczeń piwnic Urzędu Miejskiego na poszerzenie archiwum;

- nawadnianie tzw. kolumn kwiatowych oraz donic z kwiatami umieszczonymi na słupach oświetleniowych;

- odbudowa z materiałów rozbiórkowych nawierzchni chodników części ulic Wyspiańskiego, Królowej Jadwigi i Dąbrowskiego;

- konserwacja cieku wodnego w Parku Piastowskim od toru saneczkowego do ul. Rzemieślniczej z oczyszczeniem otoczenia „źródełka";

- czyszczenie słupów ogłoszeniowych na terenie miasta;

- otynkowanie muru oddzielającego posesje Rynek 9 i Rynek 10 z fragmentem budynku Królowej Jadwigi 14;

- prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 3 polegające na odnowieniu pomieszczeń w budynku głównym szkoły oraz świetlicy przy ul Kościuszki;

- prace pomocnicze przy prowadzonych przez Zakład Remontowy oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji CHZGKiM remontach;

2. W ramach organizacji prac społecznie użytecznych przyjęto łącznie 77 bezrobotnych, którzy wykonywali następujące czynności:

- utrzymywanie czystości ulic i chodników na terenie miasta od marca do grudnia,

- utrzymywanie czystości i porządkowanie terenów MOKSiR,

- sprzątanie w Muzeum Regionalnym i MOPS,

- pomoc przy remontach mieszkań i obiektów oraz urządzeń wykonywanych przez Zakład Remontowy i Zakład Wodociągów Kanalizacji ChZGKiM.

V. W zakresie środków zewnętrznych pozyskano:

a) 203.398,20 zł  ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania „W Domu Schrama tkamy losy i marzenia – wyposażenie MOKSiR w Chojnowie".

b) 58.100 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:

- budowę przyłącza gazu składowiskowego na terenie składowiska odpadów komunalnych w Białej (21.600 zł.)

- budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie osiedla domków jedno-rodzinnych w rejonie ul. Łużyckiej (35.100 zł.)

- zakup analizatora do monitorowania gazu na składowisku odpadów komunalnych w Białej (1.400 zł.)

c) 1.737.065,88 zł łącznie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadań:

- Adaptacja „Domu Schrama" na Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie;

- Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru śródmiejskiego poprzez rewitalizację ciągu ulic: Rynek, pl.Zamkowy, ul.Królowej Jadwigi, ul. Grottgera, ul. Ściegiennego, ul. Legnicka (do ul. Reja) – I etap

VI. W zakresie gospodarki gruntami i ochrony środowiska:

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej:

- na rzecz dotychczasowych najemców 63 lokale mieszkalne przy zastosowaniu 95%, 92%, 90 i 85% bonifikaty,

  - 4 działki zabudowane garażami na rzecz najemców przy ul. Drzymały, ul. Samorządowej i ul. Dąbrowskiego,

  - działkę gruntu na rzecz właścicieli lokali budynku położonego przy ul.Łużyckiej, która wraz z dotychczasową wydzieloną działką będzie spełniała wymogi działki budowlanej, przy zastosowaniu   98% bonifikaty,

  - działkę na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul.Młynarskiej,

  - działkę pod budowę stacji transformatorowej przy ul.Bielawskiej.

 2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

- lokal mieszkalny przy ul. Samorządowej,

- lokal użytkowy przy ul. Drzymały (była świetlica),

- 4 działki pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Słowiańskiej i Długosza,

- 6 działek pod budowę garaży przy ul. Parkowej – Łokietka.

3.Dokonano zamiany działek z osobami fizycznymi w celu pozyskania działek pod zabudowę mieszkaniową w obrębie 1 miasta ,  w wyniku której gmina pozyskała trzy pełnowartościowe działki budowlane.

4. W wyniku podziału działki, z mocy prawa gmina otrzymała prawo własności gruntów przeznaczonych pod drogigminne w obrębie 1 i obrębie 2 miasta o łącznej pow. 0,7361 ha.

5. Zawarto 34 umowy dzierżawy tj. na grunty użytkowane rolniczo, na prowadzenie działalności handlowej na targowisku miejskim, pod ogrody przydomowe, na grunty pod stacjami trafo oraz podwyższono opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego o współczynnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

6. Wydano 15 decyzji na podział działek.

7. Wydano 8 zawiadomień o ustaleniu numerów porządkowych dla nieruchomości przy ulicach: Złotoryjskiej, Łokietka, Kopernika, Tulipanowej, Witosa, Wrzosowej, Kilińskiego.

8. Wydano 4 zaświadczenia w sprawie zmiany nazwy ulicy, w sprawie położenia nieruchomości i posiadania gospodarstwa rolnego.

9. Przygotowano i przeprowadzono 45 przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości,

10. Wydano 8 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

11. Z zakresu ochrony zabytków:

- przygotowano i złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania p.n. Baszta Tkaczy, prace konserwatorsko-remontowe wnętrza, etap II – wniosek rozpatrzono negatywnie – brak środków.

- przygotowano i złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania p.n. Baszta Tkaczy, prace konserwatorsko remontowe wnętrza- etap II – dofinansowanie w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe – priorytet 1 Ochrona Zabytków, wniosek został rozpatrzony negatywnie, w związku z czym został ponownie złożony na rok 2013.

- w ramach udzielania dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, dofinansowano prace konserwatorskie w północnej nawie głównej wnętrza kościoła św, Apostołów Piotra i Pawła, udzielając dotacji w wysokości 30.000 zł.

12. Opracowano wniosek o pozyskanie funduszy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania z zakresu gospodarki wodnej pt. "Modernizacja i konserwacja rowu melioracyjnego - melioracje szczegółowe, rów KS", w obrębie 1 miasta, wniosek został rozpatrzony negatywnie - brak środków.

13. Z zakresu nadzoru nad gospodarką drzewostanem:

- wydano 19 decyzji zezwalających na usunięcie drzew, wszystkie z obowiązkiem nasadzenia nowych drzew.

14. Z zakresu oddziaływania na środowisko:

- wydano 2 decyzje w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację  przedsięwzięcia.

15. Z zakresu zarządzania kryzysowego:

- nadzorowano i monitorowano zagrożenia powodziowe,

 - uczestniczono w treningu zgrywającym system wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach województwa dolnośląskiego.

16. Z zakresu zadań obronnych:

- wydano 18 decyzji o nałożeniu świadczeń na rzecz obrony oraz 1 uchylającą.

17. Z zakresu promocji i edukacji ekologicznej:

- koordynowano akcją: Sprzątanie Świata na terenie miasta oraz promowano i koordynowano „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu i „Dzień bez samochodu".

18. Podpisano porozumienie z Powiatem Złotoryjskim o wspólnym działaniu polegającym na przejęciu od PKP S.A nie użytkowanych tras kolejowych na odcinkach od Lwówka Śl. poprzez Złotoryję i Chojnów do Rokitek i wybudowaniu na nich ścieżek rowerowych.

VII. W zakresie zieleni miejskiej:

1. Posadzono 15 szt. drzew z gatunku klon.

2. Zamontowano 360 donic z kwiatami na słupach oświetlenia ulicznego, ilość kwiatów – 1.800 szt.

3. Zamontowano 8 szt. kolumn kwiatowych o łącznej liczbie kwiatów – 1.294 szt. (pl. Dworcowy, ul. Małachowskiego, ul. Paderewskiego (basen), ul. Reja, ul. Reymonta i pl. Zamkowy).

VIII. W zakresie gospodarki mieszkaniowej:

1. W roku 2012 przydzielono łącznie: 11 lokali mieszkalnych, 8 lokali po spłaceniu zaległego zadłużenia, 11 lokali socjalnych,

2 lokale zamienne, 11 lokali po śmierci najemcy, 1 lokal po wyprowadzeniu się najemcy, 10 pomieszczeń tymczasowych, 1 lokal na czas remontu mieszkania.

2. Przedłużono 50 umów najmu lokali socjalnych oraz 20 umów najmu lokali mieszkalnych na kolejny rok.

3. Przeprowadzono 3 zamiany międzylokatorskie.

4. Anulowano 1 wypowiedzenie umowy najmu, w związku ze spłatą zadłużenia w całości.

IX. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej:

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej przyjęto, przekształcono w formę elektroniczną i przekazano do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 557 wniosków przedsiębiorców dotyczących wpisów, zmiany we wpisach, zawieszenia, wznowienia lub zakończenia działalności gospodarczej.

X. Z zakresu informacji i promocji:

1. Ogłoszono 8 i rozstrzygnięto 7 konkursów na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2012 rok.

2. Przekazano do publikacji materiały do Dolnośląskiej Agencji Promocji i Obsługi Samorządów celem zamieszczenia ich w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska.

3. Przekazano do publikacji materiały promujące miasto do mapy administracyjno-turystycznej województwa dolnośląskiego.

4. Przygotowano prezentację fotograficzną na tablicę informacyjną w centrum miasta.

5. Przekazano do publikacji materiały dotyczące inwestycji pn. „Adaptacja Domu Schrama na Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie" i „Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru śródmiejskiego poprzez rewitalizację ciągu ulic: Rynek, Grottgera, Ściegiennego, Legnicka (do ul. Reja) – etap I" zamieszczonych w „Gazecie Wrocławskiej" i „Wrocławianinie".

6. Przekazano do publikacji materiały promujące Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego, Basen Miejski i inwestycje miejskie w „Gazecie Wyborczej".

7. Wydano „Kalendarz imprez 2012".

8. Uaktualniono informacje promocyjne na Polskim Serwisie Turystycznym – Travelling Polska.

9. Zlecono przygotowanie i zamieszczenie reklamy basenu miejskiego na regionalnym portalu internetowym lca.pl

10. Podjęto współpracę z Redakcją Serwisu Informacyjnego województwa dolnośląskiego – DziennikDolnośląski.pl

11. Wyemitowano życzenia świąteczno-noworoczne dla mieszkańców od władz miasta w telewizji regionalnej.

12. Zorganizowano Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego (w pierwszy dzień obchodów Dni Chojnowa) oraz prezentację Liderów Animacji Społecznej i 20.lecie Gazety Chojnowskiej (drugiego dnia).

13. Na bieżąco prowadzono wpisy na stronach internetowych oficjalnego portalu miejskiego oraz portalu e informator.pl

14. Urząd Miejski jest Liderem działającego od ponad roku „Partnerstwa Doliny Skory".

XI. Z zakresu spraw obywatelskich:

1. Wydano 2 decyzje pozwalające na przeprowadzenie zbiórki publicznej.

2. Dowody osobiste:

- przyjęto 1266 wniosków o wydanie dowodu osobistego,

- wydano 1282 dowody osobiste,

- wydano 145 zaświadczeń o utracie dowodu osobistego i 140 zawiadomień o unieważnieniu dowodu osobistego,

- skompletowano i wysłano 330 kopert dowodowych

2. Ewidencja ludności:

- przeprowadzono 31 postępowań administracyjnych, w tym: wydano 12 decyzji o wymeldowaniu osób, 8 postępowań zostało umorzonych, 6 postępowań jest w toku, 4 postępowania o udzielenie pomocy prawnej, 3 postępowania bez rozpatrzenia, 1 postępowanie bezprzedmiotowe, 1 postępowanie o zameldowanie na wniosek strony,

- sporządzono dla szkół wykazy dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,

- sporządzono 12 wykazów zgonów dla Urzędów Skarbowych,

- przyjęto: 135 aktów urodzeń, 153 akty zgonu, 134 akty małżeństwa, 62 akty stanu cywilnego (uznania i rozwody),

- udzielono odpowiedzi na 660 wniosków o udostępnienie danych osobowych,

- wydano 135 zaświadczeń dot. zameldowań i wymeldowań,

- przyjęto 637 zgłoszeń pobytu stałego oraz 359 zgłoszeń pobytu czasowego,

- przyjęto 449 zgłoszeń wymeldowań z pobytu stałego, 375 zgłoszeń o zameldowanie na pobyt czasowy i 488 zameldowań na pobyt stały.

3. Dodatki mieszkaniowe:

- przyjęto i rozpatrzono 647 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego wydano 624 decyzje pozytywne i 23 decyzje negatywne,

- łącznie w 2012 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 599.367,28 zł,

4. Sprawy wojskowe

- sporządzono listę osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

- wezwano 71 osób do kwalifikacji wojskowej z rocznika podstawowego oraz 3 osoby z rocznika starszego.

XII. Z zakresu oświaty:

1. Zatwierdzono arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2012/2013.

2. Przeprowadzono 4 postępowania kwalifikacyjne o uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

3. Wydano 9 decyzji w sprawie przyznania dofinansowania kosztów poniesionych w związku z nauką zawodu młodocianego pracownika na kwotę 63.340,00 zł.

4. Wydano 306 decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uczniów na kwotę 159.321,00 zł.

5. Rozpatrzono wnioski i przyznano 6 nagród Burmistrza Miasta Chojnowa dla nauczycieli.

6. Zarejestrowano oświatową placówkę niepubliczną – Punkt Przedszkolny- Klub Malucha „Skrzat" w Chojnowie.

7. Zawarto Porozumienie z Gminą Wiejską Chojnów w sprawie finansowania zadań oświatowych dot. realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 5 i 6-cio letnie oraz obowiązku szkolnego przez uczniów będących mieszkańcami gminy Chojnów w przedszkolach i szkołach podstawowych miasta Chojnowa.

8. Przeprowadzono ocenę pracy dwóm dyrektorom szkół i dyrektorowi przedszkola.

9. Przeprowadzono procedurę przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły dyrektorom: SP Nr 3, SP Nr 4, Gimnazjum Nr 2 i Przedszkola Miejskiego Nr 3.

10. Wydano 12 zaświadczeń o udzieleniu pomocy de minimis.

11. Zrealizowano rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna".

12. Podpisano 5 umów dot. organizacji dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych.