Na XXVII sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XXVII sesji(szerokość: 750 / wysokość: 499)Wiodącymi tematami marcowego posiedzenia Rady Miejskiej było sprawozdanie z przebiegu wdrażania tzw. „ustawy śmieciowej", dane dotyczące programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku oraz informacja o kalendarium miejskich imprez w 2013r.

 

1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wtedy też samorządy miały 18 miesięcy na przygotowanie nowego systemu zarządzania odpadami. 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące odbioru odpadów. O tym jak w naszym mieście przebiega proces wdrażania nowych dyrektyw mówił na sesji ins. ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

 

(szerokość: 750 / wysokość: 499)

 

Od 24 kwietnia 2012r. prowadzony jest rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Chojnowa wpisano 8 firm, które są upoważnione do odbioru odpadów.

27 grudnia 2012r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów. W tym roku, 24 stycznia podjęto kolejne uchwały dotyczące nowego sposobu gospodarowania śmieciami po 1 lipca 2013r. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem przetargu na wybór firmy, która będzie odbierała odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta.

 

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku".

 

(szerokość: 750 / wysokość: 499)

 

Program współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku został uchwalony 24 listopada 2011 r. Uchwałą NR XIII/60/11 Rady Miejskiej Chojnowa.

Głównym celem programu jest kształtowanie partnerstwa Miast Chojnowa z organizacjami pozarządowymi dla wspólnych działań służących definiowaniu i zaspakajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej. Podejmując uchwałę Miasto Chojnów deklaruje budowanie dialogu obywatelskiego oraz wyraża chęć realizacji zadań ustawowych w ścisłej współpracy z podmiotami III sektora.

Współpraca Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r. obejmowała zadania własne gminy mieszczące się w sferze zadań publicznych w szczególności z zakresu:

- ochrony i promocji zdrowia,

- wypoczynku dzieci i młodzieży,

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

- działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

W budżecie na 2012 r. zaplanowano na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert 186.000,00 zł., z tego wykorzystano 137.000,00 zł.

Cele szczegółowe Programu wiązały się z potrzebą zaspokajania konkretnych potrzeb społecznych, takich jak: intensyfikacja różnorodnych działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w szczególności upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, tworzenie warunków dla integracji i aktywizacji osób starszych, emerytów, rencistów i inwalidów, integracja społeczna osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, aktywizowanie środowiska lokalnego poprzez inicjowanie przedsięwzięć o charakterze integracyjnym, kulturalnym, twórczym oraz rekreacyjnym.

Współpraca między miastem a organizacjami pozarządowymi przybierała także formy pozafinansowe. Przeprowadzono konsultacje projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących organizacji pozarządowych. Nieodpłatnie udostępniano lokale na spotkania integracyjne dla organizacji. Prowadzono promocję działalności organizacji pozarządowych na portalu Urzędu Miejskiego w Chojnowie oraz w Gazecie Chojnowskiej. Na miejskiej stronie internetowej zamieszczane były wszelkie informacje, które mogą zainteresować organizacje pozarządowe współpracujące z urzędem. Z dotacjo skorzystało w sumie 8 podmiotów.

 

Radni zapoznali się także z kalendarium imprez miejskich jakie odbyły się i odbędą w 2013r. w Chojnowie. Kalendarz obejmuje blisko 130 wydarzeń – sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, edukacyjnych i innych, które na przestrzeni 12 miesięcy proponowane są nie tylko mieszkańcom. Ich harmonogram dostępny jest na stronach internetowych urzędu (www.chojnow.eu), najbliższe wyświetlają się w okienku na portalu, informuje o nich także Gazeta Chojnowska. W kalendarium, w ciągu roku mogą pojawiać się zmiany. O każdym aktualnym wydarzeniu, na bieżąco informuje Gazeta Chojnowska, portal chojnow.eu oraz afisze na mieście.

 

 

Sprawozdanie 1/2013 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 27 grudnia 2012 r. do dnia 20 marca 2013 r.

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

1. Trwa wymiana sieci wodociągowej w ul. Lubińskiej, na którą uzyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej preferencyjną pożyczkę.

2. Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie dofinansowania na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Krótkiej.

2. Podpisano umowę na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Krótkiej. Wykonawca rozpocznie prace w marcu.

3. Podpisano umowę na wymianę sieci wodociągowej w ul. Bielawskiej.

4. Uruchomiono procedurę przetargu nieograniczonego dot. wyboru wykonawcy nawierzchni ul. Bielawskiej - od ul. Bolesławieckiej do ul. Dąbrowskiego.

5. Zakupiono 100 ton kamienia drogowego do wyrównania i utwardzenia dróg gruntowych – ul. Reymonta (chodnik), Rejtana, Tulipanowa, Wrzosowa i Leśna.

6. Podpisano umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie: 3 osób w ramach prac interwencyjnych (od 1 lutego), 8 osób w ramach prac publicznych (od 1 marca), 1osoby w ramach prac interwencyjnych (od 1 marca).

7. Podpisano porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy i Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych na zatrudnienie 6 osób na okres 5 miesięcy w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej - 2013r.".

8. Złożono wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy na prowadzenie prac społecznie-użytecznych w terminie od 25 marca br. dla 35 osób.

9. Wybrano w wyniku przetargu 3 firmy do utrzymania zieleni w mieście w następujących zakresach prac: sadzenie kwiatów na klombach, w kolumnach i donicach, utrzymanie terenów zielonych o pow. 2,66 ha, utrzymanie terenów zielonych o pow. 9,68 ha.

10. Zamówiono 30 szt. drzew z gatunku lipa do posadzenia przy ul. Dąbrowskiego i przy Oczyszczalni Ścieków w Goliszowie.

11. Sporządzono listę przydziału lokali komunalnych na rok 2013.

 

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

1. Sprzedano:

- w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 13 lokali mieszkalnych na łączną kwotę 145 900 zł,

- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwie działki pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Witosa na łączną kwotę 145.440 zł.,

- działkę gruntu o pow.98 m 2 na rzecz właścicieli lokali budynku położonego przy ul. Legnickiej, która wraz z dotychczasową wydzieloną działką będzie spełniała wymogi działki budowlanej, przy zastosowaniu 98% bonifikaty za kwotę 133,60 zł.,

- 3 działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Lubińskiej, Baczyńskiego i Legnickiej za łączną kwotę 35.400 zł.

2. Wydano 4  decyzje na podział działek:

- przy ul. Chmielnej dla osoby fizycznej w celu wydzielenia działki budowlanej,

- przy ul. Kościuszki, dla osób fizycznych w celu zniesienia współwłasności,

- przy ul. Okrzei, dla osób fizycznych w celu zniesienia współwłasności,

- przy ul. Kilińskiego, dla osób fizycznych w celu zniesienia współwłasności,

3. Wydano postanowienie opiniujące pozytywnie podział działki przy ul. Kwiatowej.

4. Przeprowadzono przetargi na sprzedaż:

- nieruchomości niezabudowanych, położonych przy ul. Rejtana, Bolesławieckiej i Młynarskiej oraz lokali użytkowych przy ul. ul.Kościuszki 17 i Drzymały 2 – zakończone wynikiem negatywnym.

5. Przygotowano i podano do publicznej wiadomości w "Gazecie Chojnowskiej" ogłoszenia o przetargach:

- na sprzedaż działki zabudowanej garażem przy ul. Samorządowej,

- na sprzedaż nieruchomości pod usługi komercyjne przy ul. Samorządowej,

- na sprzedaż 12 działek pod zabudowę garażami przy ul. Parkowej-Łokietka,

 na sprzedaż 10-u działek pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Łużyckiej,

- na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami przy ul. Chmielnej,

6. Wydano trzy zawiadomienia o nadaniu numerów porządkowych dla nieruchomości, cztery zgody na wykreślenie hipotek, siedem wypisów i zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

9. Z zakresu nadzoru nad gospodarką drzewostanem przy ul. Wyspiańskiego 26 - wydano decyzję zezwalającą na usunięcie zagrażającego drzewa gatunku świerk dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew.

10. Z zakresu oddziaływania na środowisko wydano decyzję umarzającą postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Przebudowa i rozbudowa MOKSiR w Chojnowie".

11. Z zakresu zadań obronnych wydano 10 decyzji o nałożeniu świadczeń na rzecz obrony oraz 4 decyzje uchylające świadczenia.

12  Z zakresu ochrony zabytków na wniosek złożony do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzielenie dotacji w 2013r na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych wnętrza Baszty Tkaczy w Chojnowie  otrzymano dotację w wysokości 80.000,00 zł.

 

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

 

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 158 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego; rozpatrzono 160 wniosków przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 23 601,36 zł. (wydano 150 decyzji pozytywnych i 10 decyzji negatywnych). Za miesiące I - III 2013 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 148.370,90 zł.

2. Dowody osobiste: przyjęto 258 wniosków, wydano 268 dowodów osobistych.

 

 

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

 

1. Wydano: 24 decyzje administracyjne, zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego zagranicą, 5 zaświadczeń do ślubu konkordatowego.

2. Sporządzono: 6 aktów urodzenia, 5 aktów małżeństwa, 16 aktów zgonu.

3. Załatwiono 107 spraw z biurem ewidencji ludności i USC, 2 korespondencje konsularne, 183 wnioski o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego.

4. Sprawdzono około 145 wniosków o wydanie dowodu osobistego.

5. Wysłano 2 wnioski do Prezydenta RP o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
uCnwik4j2013-09-11kLlfui2ptx

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama