Na XXXII sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XXXII sesjiPowakacyjna sesja, która odbyła się 29 sierpnia, dotyczyła między innymi informacji na temat opieki nad miejską zielenią, a także zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa mieszkańców w ocenie komendanta policji w Chojnowie.

 

W 2013r. utrzymaniem zieleni miejskiej od 13 marca do 30 listopada 2013 powierzono m.in. czterem firmom. MD PROPERTY CONSULTING & PARTNERS Sp. z o.o. sprząta i kosi teren o  powierzchni 2,66 ha, ACER – Zakład Pielęgnacji i Konserwacji Terenów Zielonych – Lubin, pracuje na terenie o powierzchni 9,68 ha, w zakresie koszenia traw i sprzątania terenów.

Sadzeniem kwiatów zajmuje się firma WS GARDEN, która łącznie posadziła w mieście 9.180 szt. kwiatów na rabatach, w donicach na słupach oświetlenia ulicznego, w kolumnach kwiatowych, w gazonach. Zielenią w rynku zajmuje się firma AGRO-ŚWIT, która w tym roku nasadziła 2.000 szt. kwiatów na rabatach, 518 szt. kwiatów, pnączy i roślin zimozielonych w donicach oraz 22 szt. drzew w donicach z gatunku klon kulisty, robinia kulista i tuja szmaragdowa. Ponadto w bieżącym roku posadzono 30 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna, przy ul. Dąbrowskiego – 11 szt. i przy ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego – 19 szt.

 (szerokość: 640 / wysokość: 427)

 

Statystykę dotyczącą bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Chojnowa w okresie od stycznia do 27 sierpnia br. przedstawił insp. sztab. Jarosław Kamiński – kierownik referatu prewencji.

 

 

(szerokość: 640 / wysokość: 427)

W omawianym okresie w Chojnowie odnotowano 3 rozboje, 27 kradzieży z włamaniem (do obiektów handlowych, mieszkań i domów, pojazdów innych obiektów), 6 kradzieży samochodów, 39 kolizji drogowych, zatrzymano 45 nietrzetrzeźwych kierowców i 9 sprawców posiadania narkotyków.

Ponad 73 razy wzywano policję do interwencji domowych, gdzie wobec domowników używana była przemoc fizyczna. Dzielnicowi prowadzą stałą współpracę z zespołem interdyscyplinarnym działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, którego zadaniem jest zapobieganie aktom przemocy w rodzinie.

W podsumowaniu tegorocznych zdarzeń, kierownik referatu prewencji, zaznaczył, że w porównaniu do lat poprzednich, mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej. Statystyki wskazują, że przestępczość spadła. Problemem są głównie kradzieże w marketach i niezdyscyplinowani kierowcy. Podkreślił także, że nagminne stają się włamania na tereny budowy, skąd giną narzędzia i przedmioty, które można sprzedać, np. w skupie złomu.

Policjanci Komisariatu Policji w Chojnowie prowadzą współpracę z placówkami oświatowymi, organizowane są spotkania z dziećmi, na których wiele mówi się o zachowaniu bezpieczeństwa w czasie np. drogi do szkoły, o zachowaniu na terenie szkoły, zasadach korzystania z kąpielisk, obchodzenia się z prądem, gazem, itp.

Służby patrolowe oparte są o system patroli dyslokowanych w odpowiednie rejony w zależności od zagrożenia. Kilka razy w miesiącu wspierają je patrole Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji z Legnicy.

 

 

Sprawozdanie 4/2013

z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 20 czerwca 2013 r. do dnia 28 sierpnia 2013 r.

 

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

1. Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Europejskiego RPO na poziomie 83,84% tj. 6.431.412,19 zł.

2. Kontynuowana jest przebudowa sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody przy ul. Bielawskiej do ul. Chmielnej – wykonawca wykonał odcinek sieci pod torami kolejowymi metodą przewiertu sterowanego. Roboty na tym odcinku musi odebrać komisja z PKP;

3. Kontynuowana jest budowa nawierzchni ul.Bielawskiej – wykonawca zakończył wszystkie prace związane z podbudową drogi, chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem drogowym. Na początku września ułożona zostanie nawierzchnia asfaltowa;

4. Trwają prace przy renowacji i remoncie wnętrza Baszty Tkaczy, m.in. przygotowano ściany do położenia tynków renowacyjnych, rozpoczęto prace przy renowacji schodów i podłóg, zlecono wykonanie stolarki okiennej;

5. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni ulic Orzeszkowej i Konopnickiej oraz alejek na cmentarzu komunalnym. Wpłynęła jedna oferta. Wykonawca budowy ulic prace rozpocznie po podpisaniu umowy. Przetarg w części dotyczącej alejek cmentarnych został unieważniony – cena ofertowa była wyższa od środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Ogłoszono nowy przetarg.

6. Unieważniony został przetarg nieograniczony na wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła" oraz przetarg na rewaloryzację terenów zielonych przy ul. Kilińskiego „Morskie Oko". Złożone oferty zawierały ceny ofertowe wyższe od kwot przeznaczonych na zadania;

7. Trwa docieplanie elewacji Przedszkola Miejskiego Nr 3;

8. Pomalowano konstrukcję mostu drogowego w ciągu ul. Wolności. Trwa malowanie kładki dla pieszych przy ul. Grodzkiej;

9. Podpisano umowę na wykonanie projektów oświetlenia ulicznego w ulicach: Leśna - Wrzosowa, Solskiego - Bielawska, aleja przy ul. Samorzadowej, ul.Parkowa - droga przy garażach, Park Piastowski – aleja główna od ul. Sobieskiego do ul. M.C. Skłodowskiej;

10. Zabezpieczono prywatny budynek przy ul. Fabrycznej nr 5 (była Słodownia) – ogrodzono siatką i taśmą ostrzegawczą, zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

11. Zakupiono scenę mobilną;

12. Zorganizowano prace interwencyjne dla:

- 9 pracowników interwencyjnych od  9 lipca do 29 listopada br.

-10 pracowników interwencyjnych od 5 sierpnia do 21 grudnia br. w wymiarze ˝ etatu i 1 pracownika robót publicznych od 1 sierpnia do 31 grudnia br.

13. W Gimnazjum Nr 1 pomalowano pomieszczenia kuchni, stołówki i gabinetu chemicznego, w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 3 zaplecze kuchenne i pomieszczenie świetlicowe, w Urzędzie Miejskim część pomieszczeń na I piętrze;

14. Na bieżąco koszono tereny zielone nie objęte przetargiem i podlewano kwiaty w mieście (360 szt. donic na lampach, 8 szt. kolumn kwiatowych, 30 szt. donic ustawionych na chodnikach);

15. Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz schody przy budynku Wolności 1;

16. Wykonano renowację schodów do Biblioteki Miejskiej (od strony parku) oraz zniwelowano wjazd i opaskę wokół budynku;

17.Oddelegowano do CHZGKiM 3 pracowników do wykonywania prac na Stacji Uzdatniania Wody oraz w Zakładzie Remontowym;

18. Oddelegowano 2 pracowników do wykonywania robót na terenie Oczyszczalni Miejskiej;

19. Złożono do Powiatowego Urzędu Pracy wniosek na organizację prac społecznie-użytecznych dla 35 bezrobotnych w okresie wrzesień – grudzień;

20. Trwa montaż konstrukcji „witaczy" na wjazdach do miasta.

 

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

1. Sprzedano:

* w drodze bezprzetargowej:

 - dwa lokale mieszkalne na rzecz najemców z zastosowaniem bonifikaty

* w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

 - dwie działki pod budowę garaży przy  ul. Parkowej –  Łokietka,

 - dwie działki pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Słowiańskiej,

 - lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Kościuszki 17.

2. Wydano decyzję na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych na kwotę 852 zł.

3. Zawarto 2 umowy dzierżawy gruntu - na ogrody przydomowe i podwórko.

4. Wydano dwie decyzje z urzędu na podział działek:

- przy ul. Kościuszki w celu wydzielenia działki budowlanej,

- przy ul. Wojska Polskiego w celu wydzielenia działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

5. Wydano trzy postanowienia pozytywnie opiniujące podziały działek, pod względem zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego miasta, położonych przy ul. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego i ul. Dąbrowskiego.

6. Przeprowadzono przetargi:

- na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej – zakończony wynikiem negatywnym,

- na sprzedaż działek pod zabudowę garażami przy ul. Parkowej-Łokietka – zakończony wynikiem negatywnym,

- na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem w rejonie ul. Samorządowej – zakończony wyłonieniem nabywcy.

7. Ogłoszono przetargi na sprzedaż:

- 3 działek pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Słowiańskiej,

- lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej.

8. Wydano dwa zawiadomienia  o nadaniu numeru porządkowego.

9. Wydano 17 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta.

10. Z zakresu nadzoru nad gospodarką drzewostanem:

- przy ul. Kilińskiego – wydano decyzję zezwalającą na usunięcie usychających i zagrażających drzew gatunku wierzba mandżurska szt. 3 dla Spółdzielni Mieszkaniowej „MŁODOŚĆ" w Chojnowie, z obowiązkiem nasadzenia 6 szt. drzew,

- przy ul. Szpitalnej - wydano decyzję zezwalającą na usunięcie zagrażających i usychających drzew, gatunku świerk szt. 1 i modrzew szt. 1 dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 4 szt. drzew,

- przy ul. Grodzkiej wydano decyzję zezwalającą na usunięcie kolidujących z sieciami podziemnymi 9 szt. drzew gatunku żywotnik dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 18 szt. drzew,

- przy ul. M. Skłodowskiej-Curie - wydano decyzję zezwalającą na usunięcie zagrażającego drzewa gatunku jodła dla osoby fizycznej  z obowiązkiem nasadzenia 2 szt. drzew.

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 109 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego; rozpatrzono 102 wnioski przyznając dodatki mieszkaniowe (wydano 98 decyzji pozytywnych i 4 decyzje negatywne). Za miesiąc VII i VIII 2013 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę  93.519,17 zł.

2. Dowody osobiste: przyjęto 313 wniosków, wydano 291 dowodów osobistych.

 

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

1. Wydano: 24 decyzje administracyjne, 3 zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego zagranicą, 22 zaświadczeń do ślubu konkordatowego,

2. Sporządzono: 46 aktów małżeństwa, 6 aktów urodzeń, 26 aktów zgonu.

3. Załatwiono 214 spraw z biurem ewidencji ludności i USC, korespondencję konsularną, 375 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego.

4. Sprawdzono około 225 wniosków o wydanie dowodu osobistego.

 eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
Coś autorce umknęło - cd2013-09-10on
Coś autorce umknęło - jaskra?2013-09-10Ja

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama