Na XXXIII sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XXXIII sesjiJednym z głównych tematów wrześniowych obrad Rady Miejskiej był raport o stanie oświaty w Chojnowie, w roku szkolnym 2012/2013.

W tegorocznym raporcie, przygotowanym zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, szczegółowo omówione zostały m.in. zagadnienia związane z osiągnięciami uczniów, realizacją obowiązku szkolnego i wynikami egzaminów w roku szkolnym 2012/2013

 

(szerokość: 640 / wysokość: 427)

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chojnowie

Średni wynik sprawdzianu kompetencji klas VI w Szkole Podstawowej Nr 3 w roku szkolnym 2012/2013 wyniósł 18,5 pkt i uplasował szkołę w staninie bardzo niski.

Wśród 60 uczniów piszących sprawdzian, 5 miało dostosowane warunki polegające na przedłużeniu czasu pisania sprawdzianu ze względu na dysleksję, a 4 uczniów miało obniżone wymagania ze względu na możliwości rozwojowe.

Placówka w celu podwyższenia wyników podjęła następujące działania:

* Wspólnie z pracownikami Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, podczas 15 godzinnego szkolenia opracowano program działań związanych z poprawą efektów kształcenia na lata 2012 - 2017 wynikający z analizy wyników sprawdzianu;

* Uczniowie klas I-III objęci zostali programem z zakresu indywidualizacji procesu nauczania „Każdy ma prawo do sukcesu";

* Nasilono działania mające na celu kontynuację wdrożenia testowej formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów na różnych zajęciach edukacyjnych;

* Ćwiczone są z uczniami na wszystkich zajęciach edukacyjnych umiejętności czytania ze zrozumieniem;

* Położono nacisk na zastosowanie i wykorzystanie wiedzy w zadaniach praktycznych, odwołujących się do sytuacji życiowych.

Pomimo braku pełnych warunków lokalowych do realizacji wszystkich zadań sportowych, w ogólnym rankingu sportowym szkół na terenie Dolnego Śląska Szkoła Podstawowa Nr 3 zajęła 119 miejsce na prawie 700 szkół podstawowych, osiągając 778 punktów i wyprzedzając m.in. ponad 80 szkół z Wrocławia, Legnicy, Głogowa, Jawora czy Złotoryi.

Sukcesy sportowe, którymi może pochwalić się szkoła to:

- Turniej piłki koszykowej chłopców – II miejsce

- Turniej piłki ręcznej dziewcząt i chłopców - II miejsce

- Turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców kl. V i VI- II miejsce

- Turniej piłki nożnej chłopców – II miejsce

- strefowe Zawody pływackie – IX miejsce

- Zawody wioślarskie (Gimnazjum Nr1) - II miejsce

- Zawody w koszykówce chłopców (GimnazjumNr 2) - II miejsce

- Zawody w siatkówce chłopców (Gimnazjum Nr 2) - I miejsce

- Turniej piłki nożnej o puchar Tymbarku - III miejsce

- Turniej piłki nożnej o puchar Marka Wielgusa  - III miejsce.

Uczniowie placówki wzięli udział w różnych konkursach, turniejach i festiwalach zdobywając zaszczytne miejsca, m.in.:

- III miejsce w Ogólnopolskim konkursie piosenki „Rozśpiewane nutki";

- II miejsce i Srebrny Kamerton oraz nagroda pieniężna dla szkolnego zespołu „Synkopa" w IV przeglądzie chórów i zespołów wokalnych pieśni a capella w MCK Legnica;

- w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej „Piosenki jak mosty" w kategorii soliści klas 1-3 - III miejsce, w kategorii soliści klas 4-6 – I, II i III miejsce oraz w kategorii zespoły klas 4-6 – I i III miejsce;

- w Międzyszkolnym Konkursie Języka Niemieckiego I, II i III miejsce w kategorii klas 5i6;

- w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego I miejsce w kategorii klas 4 oraz I i III miejsce w kategorii klas 5i6;

- jedna uczennica Szkoły Podstawowej Nr 3 zdobyła laury w kolarstwie przełajowym, m.in.:

II miejsce w IV Pucharze Piastów Śląskich w kolarstwie przełajowym,

II miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska w kolarstwie przełajowym,

V miejsce w wyścigu kolarskim o puchar Wójta Gminy Czarny Bór,

V miejsce w kat. Żakinia w wyścigu kolarskim zorganizowanym przez Klub Sportowy Ślęża,

IV miejsce w kat. Kobiety – w IV edycji „Górale na start",

V miejsce w kat. Młodziczka – w IV Pucharze Piastów Śląskich w kolarstwie przełajowym, XI miejsce w Memoriale Jana Kozłowskiego o Puchar Polski.

W czerwcu 2013 r. w SP3 została przeprowadzona przez ewaluatorów Wydziału Nadzoru Kuratorium Oświaty we Wrocławiu ewaluacja zewnętrzna. Była to ewaluacja problemowa i dotyczyła dwóch obszarów pracy szkoły: „Procesy zachodzące w szkole" i „Środowisko". Raport sporządzony przez ewaluatorów wykazał w 9 punktach wysoki poziom spełniania wymagań przez szkołę (litera B) i w 1 przypadku poziom dobry (litera C).

Od początku roku szkolnego 2012/2013 funkcjonował dziennik elektroniczny, który zastąpił dzienniki papierowe. Umożliwił on lepszy kontakt na linii rodzic-nauczyciel i pozwolił rodzicom na stały wgląd w oceny i postępy dziecka.

 

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Chojnowie.

Wszyscy uczniowie zostali sklasyfikowani bez ocen niedostatecznych. Średnia ocen szkoły ze wszystkich przedmiotów wyniosła 4,13 i była wyższa niż w roku poprzednim o 0,9 stopnia. Podczas przeprowadzonego na zakończenie klasy VI sprawdzianu badane były kompetencje kluczowe takie jak: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystanie wiedzy w praktyce. Średni wynik sprawdzianu kompetencji klas VI w Szkole Podstawowej Nr 4 w roku szkolnym 2012/2013 wyniósł 24,2 pkt, był wyższy niż w ubiegłym roku i uplasował szkołę w staninie średni. Wszystkie klasy VI osiągnęły wynik wyższy niż średni wynik punktowy w kraju, województwie dolnośląskim, powiecie legnickim, gminie wiejskiej Chojnów i Chojnowie. Jedna z klas szóstych osiągnęła poziom w skali staninowej wyżej średni.

Uczniowie SP4 aktywnie brali udział w zawodach sportowych, olimpiadach i konkursach. Koło teatralne „Czwórka" miało możliwość zaprezentowania się na międzynarodowym festiwalu korczakowskim w Berlinie. W Miejsko-Gminnym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej „Piosenki jak mosty" szkoła uzyskała II miejsce, a w Konkursie recytatorskim „Pegazik" II i III miejsce na etapie miejskim. W Chojnowskim Dyktandzie uczniowie placówki uzyskali I, II, III, IV, V, VII i X miejsce.

W konkursach przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim szkoła pochwalić może się 14 laureatami w zakresie klas IV-VI w:

* Ogólnopolskim Konkursie Sezam - matematyka - I miejsce;

* Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia - VI, VII, X, XI, XIV miejsce;

* Ogólnopolskim Konkursie  Historycznym z Wiedzy Historycznej  - X miejsce;

* Ogólnopolskim Konkursie Mitologicznym - V, VII, IX miejsce;

* Ogólnopolskim Konkursie National Geographic: „Grobowiec faraona" - 3 laureatów, „Masajska Boma" - 1 laureat, „Niezatapialni" - 1 laureat.

W konkursach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim szkoła zajęła:

* V miejsce w XIII Dolnośląskim Finale w Warcabach Stupolowych;

* I miejsce chór Allegro i I miejsce indywidualnie w Dolnośląskim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek.

Konkursy przedmiotowe o zasięgu powiatowym wyłoniły laureatów w:

* Powiatowym konkursie: „Znam swój powiat jak swój dom" - II miejsce,

* Konkursie Plastycznym „Anioł i tradycje Świąt Bożego Narodzenia" - wyróżnienie,

* Konkursie Recytatorskim „Maluchy lubią wiersze" - III miejsce,

* Rejonowym konkursie plastycznym „ Sprzątanie to fajne zadanie" - 7 wyróżnień.

W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie w ramach współzawodnictwa Szkolnego Związku Sportowego „Dolny Śląsk" wzięli udział w ponad 40 zawodach na różnym szczeblu. Wśród osiągnięć należy wymienić:

* VIII miejsce w Kolarstwie Górskim MTB drużyna chłopców,

* w finale strefy:

- IV miejsce w koszykówce dziewcząt i III w koszykówce chłopców,

- VIII miejsce chłopców w tenisie stołowym,

- w sztafetach pływackich III miejsce chłopców i VI miejsce dziewcząt,

- III miejsce w piłce ręcznej dziewcząt,

- IV miejsce chłopców w piłkę nożną,

* III miejsce indywidualnie w Międzynarodowych Zawodach Szkół Korczakowskich w pływaniu,

* II miejsce w XVII Festiwalu Piłki Ręcznej Dziewcząt i I miejsce w Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt klas V-tych,

* II miejsce w strefie w drugiej edycji zawodów „Szczypiorniak Na Orlikach",

* czołowe miejsca indywidualnie w Lidze Pływackiej Dzieci w Zgorzelcu – imprezie o zasięgu wojewódzkim.

 

W obu miejskich szkołach podstawowych funkcjonują świetlice szkolne, których godziny pracy dostosowane są do potrzeb rodziców w zakresie objęcia ich dzieci opieką.

 

Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie

Spośród 256 uczniów promocję do klasy wyższej otrzymało 237 uczniów, z tego 25 otrzymało świadectwo z wyróżnieniem. 20 uczniów zdawało egzaminy poprawkowe, które zdało 16-stu z nich.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego były zadawalające w stosunku do możliwości edukacyjnych uczniów, biorąc pod uwagę, iż 11 spośród 92 uczniów (tj.12%) zdających egzamin posiadało opinię Poradni Pedagogicznej o obniżeniu poziomu wymagań edukacyjnych. Najwyższe wyniki szkoła osiągnęła w części językowej i uplasowała się w staninie niżej średni, przy czym dwie klasy osiągnęły wynik wyższy od średniej krajowej. Najniższe wyniki szkoły odnotowano w części matematyczno-przyrodniczej egzaminu, które uplasowały placówkę w zakresie matematyki w staninie bardzo niski, a w zakresie przedmiotów przyrodniczych – w staninie niski.

W roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum Nr 1 przeprowadzona została przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu całościowa ewaluacja zewnętrzna, w wyniku której placówka osiągnęła wysokie wyniki, szczególnie w obszarach: środowisko oraz zarządzanie i procesy.

Uczniowie w ubiegłym roku szkolnym wzięli z powodzeniem udział w wielu konkursach i zawodach sportowych. Zaliczyć do nich należy:

* VI miejsce w konkursie historycznym we Wrocławiu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego";

* finaliści w konkursach matematycznych: „Alfik matematyczny" i „Edi-Panda 2013";

* VII miejsce indywidualnie w Chojnowskim dyktandzie;

* III miejsce w Konkursie Wiedzy Pożarniczej - etap rejonowy;

* III miejsce w zawodach rejonowych w siatkówce dziewcząt;

* w siatkówce plażowej VII miejsce w województwie;

* I miejsce w powiecie i III w strefie w koszykówce dziewcząt;

* II miejsca w powiecie w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców;

* II miejsce w turnieju piłki nożnej „Piłkarska kadra czeka" ;

* w pływaniu dziewcząt VII miejsce strefy legnickiej

* w pływaniu chłopców VIII miejsce strefy legnickiej;

* IV miejsce w piłce nożnej dziewcząt w strefie legnickiej;

* I miejsce w gminnych biegach przełajowych.

 

Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie

Uczniowie uczestniczyli w dwóch naukowych, ogólnopolskich projektach edukacyjnych: Eduscience oraz Akademia Uczniowska.

W klasyfikacji rocznej uczniowie osiągnęli następujące średnie wyniki:

* w klasach I – 3,68

* w klasach II – 3,59

* w klasach III – 3,74

W roku szkolnym 2012/2013 po raz kolejny Gimnazjum Nr 2 osiągnęło podczas egzaminów na zakończenie szkoły wynik powyżej średniej wojewódzkiej (o 0,04 pkt). Z części humanistycznej o 2,8 pkt, z części językowej o 1,4 pkt. Tylko z części matematyczno-przyrodniczej wynik był niższy o 4 pkt.

W minionym roku szkolnym uczniowie wzięli udział w różnorodnych zmaganiach sportowych ze znaczącymi sukcesami, m.in.:

* I i II miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów tanecznych Stonoga,

* III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego „Lets Dance" Wrocław 2012,

* II Miejsce w Finale Dolnośląskim Gimnazjady Młodzieży MTB chłopców,

* I miejsce indywidualnie w zawodach bokserskich o Puchar Polski Kadetów oraz I miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska Kadetów,

* I miejsca we Wrocławskich Mistrzostwach Tanecznych w kategoriach: Inne Formy Taneczne oraz Street Dance.

W zestawieniu Szkolnego Związku Sportowego „Dolny Śląsk" Gimnazjum Nr 2 z ilością 925 pkt. zajęło I miejsce, wyprzedzając wszystkie gimnazja z terenu Legnicy i powiatu ziemskiego legnickiego. W klasyfikacji ogólnej szkoła zajęła 34 miejsce w województwie dolnośląskim na 405 placówek. Należy zaznaczyć, że jest to pozycja najwyższa wśród wszystkich chojnowskich szkół.

Do osiągnięć uczniów zaliczyć można również:

* I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Żyj smacznie i zdrowo",

* IV miejsce w dolnośląskim konkursie „Jestem bezpieczny w domu, w szkole i na drodze",

* II miejsce w powiatowym konkursie recytatorskim „Pegazik",

* wyróżnienie w miejsko-gminnym konkursie filmowym „Chojnowskie impresje",

* wyróżnienie w XI Regionalnym Konkursie Plastycznym i Fotograficznym „Chrońmy Przyrodę Ojczystą" organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy dla uczniów klasy specjalnej.

Za szczególną działalność ekologiczną gimnazjum otrzymało Certyfikat XIV edycji narodowego konkursu ekologicznego „Przyjaźni Środowisku" w kategorii Promotor Ekologii organizowanego pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej.

Spektakularny sukces szkoły to I miejsce w pierwszym i drugim etapie ogólnopolskiego konkursu „Czas na zdrowie" zorganizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.

 

We wszystkich miejskich szkołach w roku szkolnym 2012/2013 prowadzone były zajęcia pozalekcyjne, podczas których uczniowie rozwijali swoje umiejętności lub wyrównywali braki edukacyjne.

W każdej szkole zatrudniony był pedagog szkolny, a w placówkach funkcjonowały biblioteki szkolne.

W Gimnazjum Nr 1 i szkołach podstawowych funkcjonowały stołówki szkolne, w których uczniowie wszystkich miejskich szkół mogli korzystać z posiłków.

 

Radni mieli tego dnia okazję zapoznać się także z prezentacją multimedialną obrazującą projekt przebudowy MOKSiR. Wygląd bryły budynku, funkcje poszczególnych kondygnacji oraz zakres prac jakie wkrótce będą prowadzone w obiekcie przedstawił naczelnik Wydziału Rozwoju gospodarczego Janusz Mikołajczyk. Przypomnijmy, że chojnowski samorząd otrzymał unijną dotację w wysokości 85% kosztów inwestycji na przeprowadzenie przebudowy i rozbudowy budynku Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie.

 

(szerokość: 640 / wysokość: 427)

(szerokość: 640 / wysokość: 427)

 

Sprawozdanie 5/2013

z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od dnia 29 sierpnia 2013 r. do dnia 25 września 2013 r.

 

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

1. Przebudowa „Domu Schrama" na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji zajęła I miejsce w kategorii Obiekty Rewitalizowane/Rewaloryzowane w Jubileuszowej X Edycji Konkursu Dolnośląska Budowa Roku 2012.

2. Kontynuowane są prace przy:

- remoncie i konserwacji wnętrza Baszty Tkaczy,

- ociepleniu elewacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3,

- budowie nawierzchni ulic: Orzeszkowej i Konopnickiej.

3. Zakończono i odebrano budowę ul. Bielawskiej od ul. Bolesławieckiej do ul. Dąbrowskiego wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem drogowym.

4. Zakończono przebudowę sieci wodociągowej na odcinku od stacji uzdatniania wody przy ul. Bielawskiej do ul. Chmielnej; wykonawca zgłosił inwestycję do odbioru.

5. Ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę budynku MOKSiR. Zadanie otrzymało pełne wnioskowane dofinansowanie w ramach funduszu RPOWD w wysokości 84,99% tj. 6.519.629,32 PLN.

6. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym. Inwestycja zaplanowana jest do wykonania do 31 października br.

7. Zamontowano 5 szt. ławek parkowych.

8. Przeprowadzono kontrolę urządzeń na ogrodach zabaw i naprawiono uszkodzone elementy.

9. Prowadzone są prace przy odnowieniu oznakowania poziomego – przejścia dla pieszych.

10. Prowadzone są prace malarsko-konserwacyjne kładki dla pieszych przy targowisku miejskim.

11. Koszone są tereny miejskie i skarpy rzeki nie objęte całorocznym utrzymaniem terenów zielonych.

12. Trwa remont i malowanie koszy ulicznych.

13. Wykonano II etap napraw cząstkowych nawierzchni jezdni.

14. Podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy umowę na zatrudnienie 6 osób od 17.09 do 31.12.2013r.w ramach prac publicznych.

15. Na bieżąco podlewano kwiaty w donicach i kolumnach kwiatowych.

16. Kontynuowane są prace przy izolacji zachodniej części fundamentów Biblioteki Miejskiej z wyeksponowaniem fragmentu muru obronnego.

17. Pomalowano pomieszczenia lekcyjne i klatki schodowe w Szkole Podstawowej Nr 4 oraz założono płytki ceramiczne na schodach przy wejściu do szkoły od strony basenu.

18. Zorganizowano prace społecznie-użyteczne dla grupy 35 bezrobotnych, podopiecznych MOPS w okresie 02.09 – 31.12.2013r.

19. Prowadzone są prace malarsko-konserwatorskie na terenie Oczyszczalni Miejskiej.

20. Oddelegowano do Zakładu Remontowego CHZGKiM dwóch pracowników do prac przy odbudowie nawierzchni po wykonanych przyłączach wodnych.

21. Założono 3.068 kont wymiarowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym 1.560 kont dla właścicieli lokali spółdzielczych.

 

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

1. Sprzedano:

* w drodze bezprzetargowej:

- trzy lokale mieszkalne na rzecz najemców z zastosowaniem bonifikaty na łączną kwotę 51 855 zł.

* w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

- nieruchomość zabudowaną garażem przy ul. Samorządowej za kwotę 10 100 zł.

2. W celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości ,dokonano zamiany działek ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Królowej Jadwigi, z dopłatą na rzecz miasta kwoty 8 394 zł.

3. Zawarto 6 umów dzierżawy gruntu - na ogrody przydomowe i pod pawilony handlowe na targowisku miejskim.

4. Wydano dwie decyzje z urzędu na podział działek przy ul. Dąbrowskiego w celu wydzielenia działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

5. Wydano dwa postanowienia pozytywnie opiniujące podziały działek, pod względem zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego miasta, położonych przy ul. Legnickiej.

6. Wydano 10 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

7. Ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

- działki zabudowanej garażem przy ul. Witosa,

- lokalu mieszkalnego przy ul. Legnickiej 16/5,

- działki zabudowanej rampą betonową przy ul. Fabrycznej.

8. .Wydano zaświadczenie o zmianie nazwy ulicy.

9. Z zakresu nadzoru nad gospodarką drzewostanem:

- przy ul.Piotrowickiej - wydano decyzję zezwalającą na usunięcie uschniętego drzewa gatunku kasztanowiec, dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia dwóch drzew,

- przy ul Żeromskiego - wydano decyzję zezwalającą na usunięcie usychającego, zagrażającego drzewa gatunku sosna dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia dwóch drzew.

10. Z zakresu oddziaływania na środowisko wydano:

* dwie decyzje umarzające postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację następujących przedsięwzięć:

- rozbudowa hali produkcyjnej i budynku socjalno-biurowego na terenie firmy „RMA POLSKA" sp. z o.o. ul. Łużycka w Chojnowie,

- rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Kościuszki 22 w Chojnowie dla osoby fizycznej,

* decyzję odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację inwestycji  pn. „Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przy ul.Okrzei „ dla – Blacharstwo Lakiernictwo Handel Jan Kawka.

 

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 49 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego; rozpatrzono 36 wniosków przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 5.086,18zł. (wydano 36 decyzji pozytywnych). Za miesiąc IX 2013 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 44.768,79 zł.

2. Dowody osobiste: przyjęto 107 wniosków, wydano 101 dowodów osobistych.

 

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

1. Wydano: 13 decyzji administracyjnych i 8 zaświadczeń do ślubu konkordatowego.

2. Sporządzono: 18 aktów małżeństwa, 4 akty urodzeń, 8 aktów zgonu.

3. Załatwiono 114 spraw z biurem ewidencji ludności i USC, 123 wnioski o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego.

4. Sprawdzono około 135 wniosków o wydanie dowodu osobistego.

5. Wysłano 3 wnioski do Prezydenta RP o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.opr.eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
bardzo niski poziom języka2013-10-12errata
ewakuacja z sesji2013-10-12ernest

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama