Na XXXV sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XXXV sesjiListopadowa sesja Rady Miejskiej Chojnowa dotyczyła między innymi działalności Przychodni Rejonowej i Warsztatu Terapii Zajęciowej.

To posiedzenie było wyjątkowe – pierwszy raz w historii miasta sesję transmitowano na żywo w Internecie. Obecnie zapis nagrania jest dostępny na stronie http://rm.chojnow.eu/xxxv_sesja_rady_miejskiej_miasta_chojnowa,f892,p1,fk.html

W przyszłości, relacje na bieżąco, transmitowane będą na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego chojnow.eu w zakładce Rada Miejska.

 

Sprawozdanie z funkcjonowania przychodni w 2013r, zdał radnym kierownik ośrodka Bolesław Jakubiak:

W Przychodni Rejonowej w Chojnowie jest zadeklarowanych ok. 18300 osób z terenu miasta i gminy Chojnów. Osoby te objęte są opieką lekarzy POZ, pielęgniarek środowiskowych, położnych oraz pielęgniarek szkolnych (ok. 2050 uczniów z chojnowskich szkół i szkoły w Niedźwiedzicach i Budziwojowie).

(szerokość: 640 / wysokość: 427)

 

W ramach Przychodni działają także: gabinet zabiegowy, punkt szczepień, laboratorium analityczne, gabinet RTG, gabinet USG, punkt spirometrii i rehabilitacja ambulatoryjna. Mamy także poradnie specjalistyczne: chirurgiczną, urazowo-ortopedyczną, preluksacyjną, otolaryngologiczną i ginekologiczną.

Kontrakty z NFZ na rok 2013, które aktualnie realizujemy są na poziomie roku 2012 z tą tylko różnicą, że w roku 2013 nie mamy zakontraktowanej poradni neurologicznej.

Przychodnia przyjmuje pacjentów w dni powszednie od godziny 8.00 do 18.00, w pozostałych godzinach oraz w soboty, niedziele i święta chojnowianie objęci są opieką firmy NOXMED, która przyjmuje pacjentów na terenie ośrodka "Niebieski Parasol".

Aktualnie mamy podpisane umowy z NFZ na Podstawową Opiekę Zdrowotną wraz z opieką pielęgniarki szkolnej, Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną w poradniach wcześniej wymienionych oraz rehabilitację ambulatoryjną.

W Przychodni Rejonowej w Chojnowie na umowę o pracę pracują 52 osoby oraz na umowy cywilno-prawne 14 osób – najczęściej w niepełnym wymiarze godzin.

Zatrudniamy ogółem 18 lekarzy w tym 9-ciu na pełnym etacie, 22 pielęgniarki i położne oraz fizjoterapeutów, laborantów analitycznych, techników RTG itp. Średnio w miesiącu w poradni POZ przyjmujemy ok. 5100 pacjentów, pielęgniarki i położne środowiskowe wykonują ok. 900 świadczeń, gabinet zabiegowy wykonuje ok. 1000 injekcji, 120 badań EKG. W laboratorium analitycznym miesięcznie przeprowadza się ok. 6300 badań, w gabinecie RTG wykonuje się 570 zdjęć, a rehabilitacja przyjmuj eponad 200 pacjentów. Pielęgniarki i lekarze w szkołach wykonują ponad 4400 świadczeń.

Najkosztowniejsza inwestycja zakończona w roku 2013, to remont dachu na budynku przy ulicy Szpitalnej – siedziba laboratorium i rehabilitacji. Remont w 50% został sfinansowany ze środków Przychodni, a pozostałą kwotę zapłacili współwłaściciele budynku. Ogółem na te remonty wydaliśmy ponad 30000 zł.

W zakupy sprzętu medycznego w roku 2013 zainwestowaliśmy 77 000 zł z czego 33000 zł, to środki własne, 25 tys. dofinansowanie z Urzędu Miasta i ok 19 tys. dotacje od osób prywatnych. Inwestycje w pozostały sprzęt i doposażenie gabinetów to ok. 20 tys. zł.

 

O działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej mówił na sesji kierownik Andrzej Pyrz:

„WTZ jest placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, dla 25 osób powyżej 18 roku życia, odbywa się w grupach 5 osobowych w pracowniach terapeutycznych: stolarsko-ślusarskiej, ogrodniczej, gospodarstwa domowego, komputerowej, plastycznej – zgodnie z planami pracy poszczególnych pracowni.

 

(szerokość: 640 / wysokość: 427)

 

Uczestnicy biorą udział w procesie rehabilitacji i terapii w WTZ, różnych szkoleniach i projektach unijnych, praktykach zawodowych, które są uwarunkowane ich możliwościami psychofizycznymi. Udział w innym środowisku społecznym (szkolenia i praktyki zawodowe) świadczy o tym, iż są przygotowani do pełnienia ról społecznych i zawodowych. Wszelkiego rodzaju postępy u wszystkich uczestniczących w procesie terapii i rehabilitacji są szczegółowo ujęte w indywidualnych planach rehabilitacji i terapii. Każdy z uczestników posiada osobisty Program Rehabilitacji i Terapii, który w ciągu roku może być modyfikowany. Realizowany w WTZ program rehabilitacji i terapii prowadzony jest przy pomocy programu komputerowego "Terapia" uwzględniającego następujące aspekty:

* zdolność do samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego,

* umiejętności interpersonalne,

* stopień opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Ponadto dla uczestników organizowane są w ramach projektu bale, zabawy, wieczorki, imprezy okolicznościowe i spotkania integracyjne, zajęcia nordic walking. Nasi podopieczni, z sukcesami biorą często udział w konkursach i prezentacjach o charakterze miejskim, regionalnym i ogólnopolskim. Niebagatelną rolę terapeutyczną odgrywa także współpraca i integracja z innymi placówkami.

W WTZ uczestnicy odbywają trening ekonomiczny w formie bezgotówkowej i gotówkowej. Otrzymują w ramach treningu ekonomicznego środki finansowe wypłacane zgodnie z obowiązującym w placówce Regulaminem Organizacyjnym.

Wszystkie nasze działania przynoszą efekty. Postępy w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym są widoczne w codziennym życiu uczestników.

 

 

Sprawozdanie 6/2013

z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od dnia 26 września 2013 r. do dnia 27 listopada 2013 r.

złożone na sesji Rady Miejskiej Chojnowa w dniu 28 listopada 2013 r.

 

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

1. Zakończono prace konserwatorsko-remontowe wnętrza Baszty Tkaczy – etap II.

2. Zakończono budowę ulic: Orzeszkowej i Konopnickiej.

3. Zakończono roboty związane z ociepleniem elewacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Krasickiego.

4. Zakończono budowę szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w ramach Programu Rządowego „Radosna Szkoła"

5. Prowadzona jest budowa zespołu zatok parkingowych przy ul. Sikorskiego.

6. Trwają prace przy modernizacji alejek na cmentarzu komunalnym.

7. Podpisano umowę z wykonawcą na  przebudowę  i rozbudowę budynku MOKSiR przy ul. Małachowskiego i przekazano teren budowy.

8. Zakupiono 110 ton piasku i 75 ton soli drogowej w ramach zimowego utrzymania dróg miejskich.

9. Podpisano porozumienie ze Starostą Legnickim na prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych usytuowanych w granicach administracyjnych miasta.

10. Wymieniane jest uszkodzone oznakowanie drogowe pionowe na drogach gminnych.

11. Wymieniono 15 szt. opraw oświetleniowych w ciągach pieszych na terenie cmentarza komunalnego.

12. Podpisano umowę na wykonanie remontu nawierzchni ul. Fabrycznej przy wjeździe do stacji paliw. Nawierzchnia wykonana będzie z kostki betonowej.

13. Trwa wykaszanie terenów zielonych przy ul. Sikorskiego –Parkowa (tereny przeznaczone pod budownictwo).

14. Zakupiono 2 komplety bramek z siatkami do gry w piłkę nożną – planowane ustawienie przy ul. Wyspiańskiego i ul. Samorządowej.

15. Tereny zielone przygotowano do sezonu zimowego. Zdjęto donice z kwiatami ze słupów oświetlenia ulicznego.

16. Wyremontowano kosze uliczne.

17. Rozpoczęto montaż oświetlenia świątecznego.

18. Z pozyskanego drewna wykonano 86 szt. listew do wykorzystania przy naprawie ławek w 2014r.

19. Wykonano opaskę betonową przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, wyrównano i zagospodarowano teren przyległy do posesji.

20. Przejęto z dniem 31.10.2013r. utrzymanie cmentarza komunalnego.

21. Oddelegowano pracowników interwencyjnych do wykonywania zadań w OBM i na Oczyszczalni Ścieków.

 

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

1. Sprzedano:

* w drodze bezprzetargowej:

- sześć lokali mieszkalnych na rzecz najemców z zastosowaniem bonifikaty

* w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

- nieruchomość zabudowaną garażem przy ul. Witosa.

2. Zawarto 9 umów dzierżawy gruntu na ogrody przydomowe i grunty rolne.

3. Wydano trzy decyzje na podział działek:

- przy ul. Legnickiej, z urzędu w celu wydzielenia działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym,

- przy ul. Okrzei dla osób fizycznych w celu wydzielenia działek do sprzedaży.

4. Wydano trzy postanowienia pozytywnie opiniujące podziały działek pod względem zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego miasta, położonych przy ul. Okrzei i ul. Kolejowej.

5. Wydano 2 decyzje na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych.

6. Wydano 18 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

7. Przeprowadzono przetargi na sprzedaż:

- lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej – zakończony wyłonieniem nabywcy

- lokalu mieszkalnego przy ul. Legnickiej 16/5 – zakończony wynikiem negatywnym,

- działki zabudowanej rampą betonową przy ul .Fabrycznej – zakończony wynikiem negatywnym.

8. Ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

- nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul Kościuszki 7, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową,

- lokalu mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 11/4,

- lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 34/5,

- lokalu użytkowego przy ul. Witosa 17/1A,

- lokalu użytkowego przy ul. Kolejowej 13/1A,

- działek pod zabudowę garażami przy ul. Parkowej-Łokietka.

9. Wydano dwa zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy oraz dwa zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego.

10. Z zakresu nadzoru nad gospodarką drzewostanem:

- przy ul. Kilińskiego - wydano decyzję zezwalającą na usunięcie zagrażającego drzewa gatunku brzoza, dla Spółdzielni Mieszkaniowej „MŁODOŚĆ" w Chojnowie z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew,

- przy ul. Goleszańskiej - wydano decyzję zezwalającą na usunięcie uschniętego drzewa, gatunku grochodrzew, dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew,

- przy ul. Bogusławskiego - wydano decyzję zezwalającą na usunięcie zagrażającego drzewa gatunku świerk dla osoby fizycznej.

11. Z zakresu oddziaływania na środowisko:

- wydano decyzję w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację następującego przedsięwzięcia: „Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu dla firmy „FEERUM" w Chojnowie".

 

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 96 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego; rozpatrzono 91 wniosków przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 16.379,74 zł. (wydano 90 decyzji pozytywnych i jedną negatywną).

Za miesiąc X-XI 2013 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 91.255,93zł.

2. Dowody osobiste: przyjęto 290 wniosków, wydano 231 dowodów osobistych.

 

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

1. Wydano: 17 decyzji administracyjnych, 3 zaświadczenia do ślubu konkordatowego i 4 zaświadczenia do ślubu za granicą.

2. Sporządzono: 19 aktów małżeństwa, 7 aktów urodzeń, 16 aktów zgonu.

3. Załatwiono: 151 spraw z biurem ewidencji ludności i USC, 256 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego oraz korespondencję konsularną.

4. Sprawdzono około 210 wniosków o wydanie dowodu osobistego.

5. Wysłano 2 wnioski do Prezydenta RP o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.

6. Zorganizowano jubileusz małżeństwa.eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
r9WwZ07P2014-01-19X9R7IzS8n

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama