Na XXXVI sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XXXVI sesjiGłównym tematem grudniowej, sesji Rady Miejskiej Chojnowa było uchwalenie budżetu miasta na 2014r. Jego projekt radnym przedstawił burmistrz Jan Serkies:

Pod obrady dzisiejszej sesji przedkładam Radzie projekt budżetu miasta Chojnowa na rok 2014.

Budżet miasta zaplanowano po stronie dochodów na kwotę 44.559.764 zł. (szerokość: 190 / wysokość: 126)

Dochody w budżecie podzielone są na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochodami bieżącymi są między innymi wpływy z podatków i opłat, subwencji, dotacji na zadania bieżące w tym na zadania zlecone, z odpłatnego udostępnienia składników majątkowych jak najem, dzierżawa oraz wpływów ze świadczonych usług. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 36.292.134 zł.

Dochodami majątkowymi są pozyskane z zewnątrz w formie dotacji środki na finansowanie inwestycji oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zaplanowano je na kwotę 8.267.630 zł, w tym dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 6.519.630 zł.

Po stronie wydatków zaplanowano 46.281.553 zł, w tym na wydatki majątkowe 11.599.190 zł. tj. 25,06% wydatków ogółem.

Poziom obciążenia budżetu dotyczy spłaty długu wraz z wydatkami na jego obsługę tj. na spłatę odsetek, która nie może przekracza 15% planowanych dochodów. W budżecie miasta wynosi ona 2,51% i jest niewielka co oznacza, że miasto nie jest zadłużone. Dodatkowo łączna kwota długu nie może być wyższa niż 60% planowanych dochodów, a w naszym budżecie planowana kwota długu wynosi 21,81% w stosunku do planowanych dochodów.

Planowane wydatki w 2014  przeznaczone są między innymi na:

- oświatę i wychowanie - 17.156.171 zł, tj. 37,07% planowanych wydatków,

- pomoc społeczną - 6.369.053 zł, tj. 13,76 % wydatków,

- gospodarkę komunalną 6.935.000 zł, tj. 14,98% wydatków, w tym  na  inwestycje  w gospodarce komunalnej  - 2.630.000 zł,

- na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 9.232.320 zł, tj. 19,95% w tym na wydatki inwestycyjne 7.849.190 zł,

- na administrację publiczną – 4.148.108 zł, tj. 8,96%.

W budżecie planowane są  środki na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na: dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Przychodni Rejonowej w Chojnowie - 320.000 zł, oraz na realizację zadań inwestycyjnych 11.179.190 zł takich jak:

- przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie,

- modernizacja sali gimnastycznej i adaptację części pomieszczeń na szatnię w Szkole Podstawowej nr 4,

- budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego,

- rewaloryzacja terenów zielonych przy ulicy Kilińskiego (Morskie  Oko),

- budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji  sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Mickiewicza, Bohaterów  Getta Warszawskiego, Witosa, Małachowskiego i Niemcewicza,

- zagospodarowanie terenów między ulicami: Kolejowa, Kościuszki, Plac Dworcowy i Witosa,- I etap,

- budowa kładki dla pieszych nad rzeką Skorą,

- modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków,

- zakup samochodu ciężarowego z HDS dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę ulic: Bielawskiej II etap, Broniewskiego, Ogrodowej, Rejtana, Solskiego i na budowę kładki nad rzeką Skorą łączącej ulice Paderewskiego i Matejki.

 

Przedłożony projekt budżetu uwzględnia ważne inwestycje miejskie, w zakresie poprawy infrastruktury technicznej mającej wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców. Inwestycje będą finansowane ze środków własnych, dotacji i pożyczek preferencyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Liczę na to, że wspólnym wysiłkiem, zamierzenia podjęte na dzisiejszej Sesji, będziemy mogli zrealizować dla dobra mieszkańców Chojnowa.

Wysoka Rado, proszę o przyjęcie budżetu na rok 2014".

 

Budżet na 2014 rok został przyjęty przez Radę jednogłośnie. Pozytywną opinię o projekcie budżetu wydała także Regionalna Izba Obrachunkowa.

 

 

 

Sprawozdanie 7/2013

z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od dnia 27 listopada 2013 r. do dnia 29 grudnia 2013 r.

 

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

1. Zakończono modernizację alejek na cmentarzu komunalnym.

2. Zakończono budowę zespołu zatok parkingowych przy ul. Sikorskiego oraz ul. Łokietka.

3. Prowadzone są prace przy przebudowie budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

4. Trwa procedura wyboru oferty na budowę kładki dla pieszych nad rzeką Skorą.

5. Realizowane są umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie 10 pracowników interwencyjnych i pracowników robót publicznych z terminem do 31 grudnia 2013r.

6. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano firmę A.S.A. Eko-Polska Sp. z o.o. w Zabrzu do odbioru odpadów komunalnych w roku 2014.

7. Zakupiono po 20 pojemników do selektywnej zbiórki śmieci oraz odpadów zmieszanych o pojemności 1,1m3.

8. Zamontowano oświetlenie świąteczne.

9. Wyremontowano 5 pojemników z przeznaczeniem do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Kraszewskiego 1.

10. Zakupiono kruszywo bazaltowe do wyrównania i utwardzenia dróg gruntowych.

11. Wymieniono część nawierzchni ul. Fabrycznej w obrębie skrzyżowania z ul. Kraszewskiego (wjazd do stacji paliw) na kostkę betonową.

12. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulic Rejtana i Krótkiej.

 

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

1. Sprzedano:

* w drodze bezprzetargowej:

- pięć lokali mieszkalnych na rzecz najemców z zastosowaniem bonifikaty

* w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

- lokal mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej,

- nieruchomość niezabudowaną przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Kościuszki 7.

2. Zawarto umowę dzierżawy gruntu - na prowadzenie działalności handlowej przy ul. Legnickiej.

3. Wydano decyzję na podział działki przy ul. Dąbrowskiego z urzędu w celu wydzielenia działki przeznaczonej do przetargu.

4. Wydano postanowienie pozytywnie opiniujące podział działki, pod względem zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego miasta, położonej przy ul. Dąbrowskiego.

5. Wydano 2 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

6. Przeprowadzono przetargi na sprzedaż:

- lokalu mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 11/4, zakończony wyłonieniem nabywcy

- lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 34/5 – zakończony wynikiem negatywnym,

- lokalu użytkowego przy ul. Witosa 17/1A– zakończony wynikiem negatywnym,

- lokalu użytkowego przy ul. Kolejowej 13/1A – zakończony wynikiem negatywnym.

7. Ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

- lokalu mieszkalnego przy ul. Legnickiej 16/5,

- nieruchomości zabudowanej rampą betonową  przy ul. Fabrycznej.

8. Z zakresu nadzoru nad gospodarką drzewostanem przy ul.Kilińskiego wydano decyzję zezwalającą na usunięcie uschniętego drzewa gatunku orzech włoski dla firmy KOMERC w Chojnowie z obowiązkiem nasadzenia dwóch drzew.

9. Gmina nie wykonała prawa pierwokupu w odniesieniu do:

* działki niezabudowanej położonej przy ul. Okrzei o powierzchni 177 m2, stanowiącej własność osoby fizycznej za cenę 25.000,00 zł, a zbywanej na rzecz Firmy „EKO-KOLOR Spółka cywilna" z siedzibą w Chojnowie.

* działki niezabudowanej położonej w obrębie 6 miasta Chojnowa o powierzchni 19 m2, stanowiącej własność osoby fizycznej za cenę 4.200,00 zł., a zbywanej na rzecz osoby fizycznej.

 

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 45 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego; rozpatrzono 24 wnioski przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 3.894,66 zł. (wydano 23 decyzje pozytywne i jedną negatywną).

Za miesiąc XII 2013 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 45.427,10 zł.

2. Dowody osobiste: przyjęto 92 wnioski, wydano 126 dowodów osobistych.

 

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

1. Wydano: 14 decyzji administracyjnych, 2 zaświadczenia do ślubu konkordatowego i zaświadczenie do ślubu za granicą.

2. Sporządzono: 8 aktów małżeństwa, 3 akty urodzenia, 11 aktów zgonu.

3. Załatwiono: 75 spraw z biurem ewidencji ludności i USC, 105 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego oraz korespondencję konsularną.

4. Sprawdzono około 95 wniosków o wydanie dowodu osobistego.

5. Wysłano wniosek do Prezydenta RP o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.

6. Zorganizowano jubileusz małżeństwa.

 Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama