Na XXXIX sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XXXIX sesji 

Marcowe posiedzenie Rady miejskiej chojnowa dotyczyło m.in. działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej w 2013 roku oraz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.

 

O działalności komisji mieszkaniowej mówiła jej przewodnicząca Maria Steć.

Aktualnie zespół roboczy SKM, który przeprowadza wizje lokalne, ocenia warunki mieszkaniowe wnioskodawców w miejscach ich zamieszkania, pracuje w składzie czteroosobowym. W roku 2013 Komisja odbyła 17 spotkań, na których omówiono 398 spraw mieszkaniowych dotyczących m.in: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego, przydziału lokalu socjalnego, przydziału lokalu mieszkalnego lub zamiennego, przydział ulokali komunalnych po śmierci najemcy lub wyprowadzeniu się najemcy, przydziału lokalu do remontu we własnym zakresie, przydziału pomieszczeń tymczasowych, podziału lokalu na dwa mieszkania.

 

(szerokość: 640 / wysokość: 427)

 

W terenie sprawdzono 139 wniosków o przydział mieszkania, podań i zgłoszonych spraw spornych. Przeprowadzono weryfikację listy przydziału lokali komunalnych opracowanej na rok 2013. Sporządzono listę przydziału lokali zamiennych, mieszkalnych i socjalnych na rok 2014, w którym na pierwszych miejscach znalazły się rodziny z listy 2013r w ilości 14 rodzin/osób – spełniających nadal warunki do przydziału mieszkania komunalnego. Lista z roku 2013 liczyła 35 rodzin/osób.

W roku 2013 przydzielono łącznie 10 lokali mieszkalnych, 6 lokali po spłaceniu zaległego zadłużenia, 19 lokali socjalnych, 7 lokali po śmierci najemcy, 1 lokal po wyprowadzeniu sie najemcy, 9 pomieszczeń tymczasowych(w lokalach wspólnych),

1 lokal na czas remontu mieszkania, z którego należało przesiedlić lokatora,

Przedłużono 45 umów najmu lokali socjalnych. Przedłużono 22 umowy najmu lokali mieszkalnych na kolejny rok. Przeprowadzono 4 zamiany między lokatorskie.

Obecnie liczba osób/rodzin na liście 2014 roku wynosi 32 rodziny/osoby, z tego 11 rodzin/osób oczekuje na przydział lokalu zamiennego to znaczy, że w celu realizacji listy należy pozyskać 21 lokali.

 

Informacje na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta za okres styczeń-marzec 2014 przedstawił radnym Kierownik Ogniwa Prewencji asp. sztab. Jarosław Kamiński.

W pierwszym kwartale bieżącego roku Komisariat Policji w Chojnowie odnotował m.in. 4 rozboje, 2 uszkodzenia ciała, 10 kradzieży z włamaniem, w tym jedno do obiektu handlowego, 42 kradzieże (głównie w sklepach), przeprowadzono 600 interwencji. W tym okresie zatrzymano 3 sprawców posiadania narkotyków i 2 nietrzeźwych kierujących. Na drogach odnotowano 6 potrąceń i 11 kolizji.

Wzorem lat ubiegłych kontynuowane są działania w zakresie restrykcyjnej polityki wobec sprawców wykroczeń, w tym szczególniem wykroczeń społecznie uciążliwych. W ograniczonym zakresie stosowane są pouczenia, natomiast szeroko stosowane jest postępowanie mandatow oraz kierowanie wniosków o ukaranie. W pierwszym kwartale 2014 na terenie miasta Chojnów ukarano mandatami karnymi 219 sprawców wykroczeń społecznie uciążliwych.

Dzielnicowi prowadzą stałą współprace i kontakt z zespołem interdycsyplinarnym działającym przy MOPS którego zadaniem jest zapobieganie aktom przemocy w rodzinie.

 

(szerokość: 640 / wysokość: 427)

 

Dzielnicowi prowadzili również współpracę z MOPS w zakresie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i bytowej i bezdomnym w ramach Akcji Bezomni Zima 2013/2014.

Policjanci Komisariatu Policji w Chojnowie w ramach akcji Bezpieczne Ferie prowadzili spotkania w szkołach i przedszkolach, których tematem są zagadnienia bezpieczeństwa w drodze do szkoły jak i podzczas zabawy w czasie ferii zimowych.

Służby patrolowe jak i obchodowe oparte są o system patroli dyslokowanych w odpowiednie rejony w zależności od zagrożenia. Są to patrole z wykorzystaniem radiowozów oznakowanych w razie potrzeby kierowane są patrole w radiowozach cywilnych.

Od 01 marca 2014r do dyspozycji KP w Chojnowie został oddelegowany Zespół I WRD KMP Legnica z zadaniami nadzoru ruchu drogowego na terenie odpowiedzialności KP w Chojnowie oraz centralnej koordynacji na A4 i DK 94.

Służby patrolowe Komisariatu Policji w Chojnowie kilka razy w miesiącu są wspierane przez patrole Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji. Służba sił wsparcia jest realizowana z wykorzystaniem funduszy miasta Chojnów, gminy Chojnów i gminy Miłkowice które są przeznaczane na paliwo dla radiowozów.

 

Sprawozdanie 1/2014 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa  w okresie od dnia 20 grudnia 2013 r. do dnia 26 marca 2014 r.

 

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

1. Prowadzone są prace przy przebudowie i rozbudowie budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

2. Rozpoczęto prace przy budowie kładki dla pieszych nad rzeka Skorą (ul.Brzozowa – Racławicka).

3. Rozpoczęto rewaloryzację terenów zielonych przy ul.Kilińskiego („Morskie Oko").

4. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na modernizację Sali gimnastycznej i adaptację części pomieszczeń na szatnie w Szkole Podstawowej Nr 4.

5. Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę ul.Krótkiej.

6. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę ulic: Rejtana, Południowa, Reymonta, Ogrodowa i Broniewskiego.

7. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na zagospodarowanie wnętrza kwartału w rejonie ulic: Kolejowa, Witosa, Kościuszki i pl.Dworcowy.

8. Rozstrzygnięto przetarg na utrzymanie zieleni w Rynku.

9. Ogłoszono ponowny przetarg na utrzymanie miejskich terenów zielonych o pow. ogółem 10,66 ha oraz na sadzenie kwiatów.

10. Zamontowano nowe bramki z siatkami na boisku przy ul.Samorządowej.

11. Zakupiono i przekazano do Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej samochód skrzyniowy wielofunkcyjny z dźwigiem oraz platformą do odbioru odpadów zebranych selektywnie.

12. Przydzielono 2 lokale mieszkalne i 2 lokale socjalne na podstawie listy przydziału lokali. Przedłużono 22 umowy najmu lokali.

13. Zakupiono 2 tony masy asfaltowej na zimno przeznaczonej do uzupełnienia ubytków w nawierzchniach jezdni po okresie zimowym (uzupełnianie odbywa się w ramach prac interwencyjnych).

14. Zamontowano słupki żeliwne wokół latarni na parkingu.

15. Wyrównano drogi gruntowe w ulicach: Fabryczna, Broniewskiego, Łużycka, Kusocińskiego i Bielawska.

16. Zatrudniono w ramach prac interwencyjnych 4 robotników gospodarczych.

17. Wykonywane są prace porządkowe oraz pielęgnacja drzew na Cmentarzu Komunalnym.

18. Trwają prace przy budowie opaski z polbruku wokół boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2.

19. Zorganizowano prace społecznie-użyteczne dla 35 bezrobotnych przy porządkach na terenie ulic, MOKSiR-u, Muzeum i Cmentarza Komunalnego.

 

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

1.  Sprzedano:

* w drodze bezprzetargowej:

- działkę w użytkowanie wieczyste o powierzchni 107 m 2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Witosa za kwotę 1.715 zł.;

* w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

            - lokal mieszkalny przy ul.Dąbrowskiego 11 za kwotę 130.487 zł.

            - lokal mieszkalny przy ul.Legnickiej 16 za kwotę 79.487 zł.

- nieruchomość zabudowaną  rampą betonową   w rejonie  ul. Fabrycznej za  kwotę  86.860 zł.

- działkę pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul.  Słowiańskiej za kwotę 53.530 zł.

2. Ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

- 3 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul.Witosa,

- 2 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul.Słowiańskiej,

- działek pod zabudowę jednorodzinną przy ul Rejtana i ul.Młynarskiej,

- 5 działek pod budowę  garaży przy  ul.Parkowej – Łokietka,

- nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym i zbiornikami żelbetowymi w rejonie ul.Fabrycznej,

- lokalu mieszkalnego przy ul Rynek 34/5 ,

- lokalu użytkowego przy ul. Witosa 17,

- lokalu użytkowego przy ul. Kolejowej 13,

- działki niezabudowanej przeznaczonej pod usługi komercyjne przy ul.Samorządowej,

- działek objętych granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Łużyckiej.

3. Wydano decyzję na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osoby fizycznej na kwotę 2.592 zł.

 4. Zawarto 3 umowy dzierżawy gruntu:  na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości - podwórko przy ul.Mickiewicza oraz pod działalność handlową na targowisku miejskim,

5. Wydano dwa zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego.

6. Wydano 4 decyzje na podział działki:

- przy ul.Sikorskiego, z urzędu w celu wydzielenia działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu,

- przy ul.Witosa,  na wniosek osób prawnych w celu sprzedaży działek,

- przy ul. Kolejowej, na wniosek osoby fizycznej w celu sprzedaży działki.

7. Wydano 4 postanowienia pozytywnie opiniujące podział działki, pod względem zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego miasta.

8. Wydano 22 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz 8 zaświadczeń o przeznaczeniu w planie.

9. Gmina nie wykonała prawa pierwokupu w odniesieniu do działki niezabudowanej położonej przy ul. Konopnickiej  o powierzchni 549 m2, stanowiącej własność osoby fizycznej za cenę 40.000 zł., a zbywanej na rzecz osoby fizycznej,

10. Z zakresu  nadzoru nad gospodarką drzewostanem:

- w rejonie ul.Złotoryjskiej - wydano decyzję  zezwalającą na usunięcie 7 drzew, kolidujących z linią energetyczną, gatunku świerk (daglezja), dla osoby fizycznej z  obowiązkiem nasadzenia  14 drzew,

- przy ul. Akacjowej - wydano decyzję zezwalającą na usunięcie  uschniętego drzewa,  gatunku świerk pospolity, dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew,

- przy ul.Złotoryjskiej - wydano decyzję zezwalającą na usunięcie uschniętego drzewa gatunku dąb, dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew,

- przy ul.Szpitalnej - wydano decyzję zezwalającą na usunięcie  zagrażającego drzewa gatunku wierzba, dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew,

- przy ul.Akacjowej - wydano decyzję zezwalającą na usunięcie zagrażającego drzewa gatunku  świerk (daglezja), dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew,

- przy ul.Baczyńskiego - wydano decyzję  zezwalającą na usunięcie 5 chorych, usychających drzew gatunku świerk (daglezja), dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 10 drzew,

- przy ul.Dąbrowskiego - wydano decyzję  zezwalającą na usunięcie 4 zagrażających drzew gatunku: kasztanowiec, klon zwyczajny, jesion wyniosły i jarząb dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy z obowiązkiem nasadzenia  14 drzew.

 

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 148 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego; rozpatrzono 155 wniosków przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 24.403,60 zł. (wydano 153 decyzje pozytywne i 2 decyzje negatywne). Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 138.913,24 zł.

2. Dowody osobiste: przyjęto 423 wnioski, wydano 407 dowodów osobistych.

 

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

1. Wydano: 26 decyzji administracyjnych, 7 zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego zagranicą, 4 zaświadczenia do ślubu konkordatowego.

2. Sporządzono: 4 akty urodzenia, 9 aktów małżeństwa, 34 akty zgonu.

3. Załatwiono: 160 spraw z biurem ewidencji ludności i USC, 4 korespondencje konsularne, 327 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego.

4. Sprawdzono około 210 wniosków o wydanie dowodu osobistego.

5. Zorganizowano 3 jubileusze małżeństwa.Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
i3967L4q6F2015-11-21eYgLmQlnXxO3

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama