Komu, ile - radni przyjęli budżet - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyKomu, ile - radni przyjęli budżet12 głosami za, jednym przeciwko i jednym wstrzymującym się radni Rady Miejskiej przyjęli 19 marca podczas ostatniej sesji, budżet miasta na 2003 rok.
Największy procent budżetu pochłania w naszym mieście oświata.

- Nasz budżet nie różni się od budżetów innych samorządów - mówi burmistrz Jan Serkies. - Podobnie ciężka sytuacja jest w wielu mniejszych i większych miastach naszego kraju. "Dziurę" będziemy starali się wypełnić środkami pozabudżetowymi. Udało nam się np. pozyskać 500 tys. zł z rezerwy Ministerstwa Edukacji, z przeznaczeniem na inwestycję w Szkole Podstawowej nr 4. Chcemy korzystać także ze środków unijnych, które umożliwiłyby realizację nowych zadań inwestycyjnych.
Ponad 51% to koszty związane z oświatą , kulturą i sportem. Środki finansowe na wyżej wymienione zadania zabezpieczają funkcjonowanie szkół, przedszkoli, świetlic oraz instytucji kultury.
W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 20.254.281 zł. Natomiast wydatki zamierzamy zrealizować w kwocie 19.854.281 zł.
Nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosi 400.000 zł i wydatkowana zostanie na spłatę dwóch rat pożyczki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, którą miasto zaciągnęło na budowę oczyszczalni ścieków.
Planowane wydatki na inwestycje w roku 2003 to m.in. koszty opracowania dokumentacji na inwestycje realizowane w przyszłości - 80.000 zł.
Na wykonanie nawierzchni chodników o pow. 1961 m2 zabezpieczono 120 tys. zł. przeznaczone na zakup materiałów. Zadanie wykonają pracownicy prac interwencyjnych i publicznych. Ponadto na zadania inwestycyjne zabezpieczono środki w rezerwie celowej w wysokości 379.262 zł. Łącznie daje to sumę 1.361.262 zł na realizację zadań inwestycyjnych co stanowi 6,85% budżetu. Przypomnę, że w roku 2002 z budżetu miasta na inwestycje przeznaczono 3,24%.


"To budżet kompromisów" - podsumował jeden z radnych. W miejskim budżecie brakuje około 5 mln zł z tytułu niezapłaconych podatków od nieruchomości. Te pieniądze w znaczący sposób uszczuplają kasę Urzędu.
Dodatkowym obciążeniem stała się sytuacja w Przychodni Rejonowej, którą władze miasta za wszelką cenę chcą ratować.
Potrzeby Przychodni z tytułu zobowiązań sięgają niemal miliona złotych. Miasto niestety nie ma możliwości prawnych przekazania placówce dotacji. Znaleziono jednak w budżecie miasta 100 tys. zł, przekazane przychodni w formie pożyczki, która pozwoli na oddłużenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych za 2001 rok. Jeszcze w tym roku p
Przychodnia musi znaleźć 200 tysięcy na poczet składek za rok ubiegły.
Burmistrz zapewnił, że w miarę możliwości, miasto będzie wspierać wszelkie działania zmierzające do poprawy sytuacji chojnowskiej Przychodni.

II.Wydatki budżetu gminy w wysokości19.854.281
1.Wydatki bieżące między innymi:19.572.281
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń10.305.812
- dotacje dla zakładów budżetowych1.206.769
- dotacje dla podmiotów publicznych nie zaliczanych do sektora finansów publicz.37.000
- dotacje dla instytucji kultury730.000
- wydatki na obsługę długu70.000
2Wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji282.000IDochody budżetu gminy w wysokości20.254.281
w tym:
1.Dochody z podatków i opłat4.044.165
2.Udziały w podatkach stanowiących dochódbudżetu państwa2.548.453
3.Dochody z majątku gminy892.526
4.Pozostałe dochody własne471.067
5.Dotacje celowe na zadania zlecone gminiez zakresu administracji rządowej1.643.442
6.Dotacja celowa na zadania własne gminy220.856
7.Subwencja ogólna10.373.772
w tym:
-część podstawowa subwencji 2.619.764
-część oświatowa 7.171.227
-część rekompensująca 582.781
8.Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego60.000Zestawienie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z budżetu gminy na rok 2003


NazwaPlanPrzeznaczenie
Społ. Stow. Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjal. Troski10,000na rehabilitację
Pol. Stow. Diabetyków Koło Terenowe w Chojnowie2,000zakup środ. medycznych
Doln. Związek Inwalidów Narządu Ruchu Koło Miejskie w Chojnowie5,000zakup sprzętu rehabilit.
ZHP Komenda Hufca Chojnów2,000zakup sprzętu
Chojnowskie Towarzystwo Muzyczne3,000zakup sprzętu
Uczniowski Klub Sportowy "Oriens"8,000na realiz.zadań z zakresu kultury fiz.
Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"6,000"
Polski Związek Wędkarski Koło Chojnów1,000"
Razem37,000


Emilia Grześkowiak
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama