Na XLIII sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XLIII sesji
Na sierpniowej sesji, radni zapoznali się z analizą gospodarki odpadami pierwszego półrocza br., w świetle obowiązującej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, którą przedstawił insp. ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Józef Kowalski

 

Odbiór odpadów z terenu Miasta Chojnowa w roku 2014 prowadzi Firma A.S.A. EKO Polska sp. z o.o. z Zabrza z bazą w Lubinie. Przedmiotem umowy jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Umowa została zawarta na rok, od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

 

W okresie od 1 stycznia 2014r do 30 czerwca 2014r z terenu Miasta Chojnowa 10.558 osób zadeklarowało segregowanie odpadów i opłatę miesięczną w wysokości 11 zł, a 339 osób, które nie będą odpadów segregować zadeklarowało opłaty miesięczne po 18 zł.

W pierwszym półroczu 2014r. złożone przez mieszkańców deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczyły łącznie 10.897 osób, w związku z tym założono 5.218 indywidualnych kont bankowych. Zaległości opłat na dzień 30.06.2014r. wynosiły - 163.999,53 zł. Natomiast wydatki poniesione na odbiór i składowanie odpadów w tym okresie wyniosły ok. 1.007.000 zł – w tym m.in.: na odbiór i zagospodarowanie odpadów przez firmę A.S.A., zakup 110 szt. pojemników, utrzymanie i eksploatację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz na zbiórkę selektywną odpadów, szkła, plastiku i papieru.(szerokość: 375 / wysokość: 250)

 

Należy przypomnieć, że od momentu obowiązywania ustawy śmieciowej tj. od 01.07.2013 r. do grudnia 2013 r.odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Miasta Chojnowa prowadziła firma MPO Sp. z o.o. Miasta Lubina, która odbierała odpady bez zakłóceń i regularnie według harmonogramu.

Od dnia 01.01.2014 r. obowiązek odbioru odpadów przejęła, w drodze przetargu nieograniczonego, firma ASA, która wprowadziła inny harmonogram odbioru odpadów.

Okazało się wówczas, że pojemniki metalowe okrągłe o pojemności 110 l, które były na wyposażeniu wielu nieruchomości, przeważnie domów jednorodzinnych, nie spełniały norm europejskich i nie pasowały do uchwytów śmieciarki. Zzgodnie z przepisami wyposażenie nieruchomości w pojemnik na odpady należy do właściciela lub użytkownika. firma Van – gansewinkel zabrała swoje pojemniki z posesji mieszkańców, domów jednorodzinnych, z którymi posiadała wcześniej umowy, należało więc zakupić pojemniki. W związku z tym w ChZGKiM była prowadzona sprzedaż interwencyjna pojemników 120 i 240 litrowych, w cenach hurtowych, sprzedano łącznie 25 pojemników.

Na przestrzeni pierwszego półrocza tego roku zebrano 32,37 ton plastiku, 15,69 ton papieru i 42,78 ton szkła. Ponadto wywieziono 51 ton gruzu, 0,5 tony gałęzi, 22 tony trawy i 1,7 tony elektroodpadów.

Za sprzedane surowce, w pierwszym półroczu odzyskano– 7.286,00 zł.

 

Sprawozdanie 4/2014 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od dnia 29 czerwca 2014 r. do dnia 27 sierpnia 2014 r.

 

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

1. Trwa przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

2. Prowadzone są prace przy modernizacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4.

3. Kontynuowana jest rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Kilińskiego – „Morskie Oko".

4. Rozpoczęto budowę ciągów pieszo-jezdnych w ul. Racławickiej i Brzozowej do kładki nad rzeką.

5. Zakończono budowę ul. Krótkiej i wymianę nawierzchni chodników przy ul. Szpitalnej i Wojska Polskiego.

6. Rozpoczęto budowę obiektu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej (dofinansowanie w wysokości 350.000 zł. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

7. Rozpoczęto budowę oświetlenia drogowego w:

- ul. Kilińskiego – główna aleja w Parku Piastowskim,

- ul. Parkowej – droga do zespołu garaży,

- ul. Samorządowej – w pobliżu „alei lipowej",

- ul. Bielawskiej i Solskiego,

8. Rozpoczęto wymianę punktów oświetleniowych w ulicach: Kilińskiego - 15 szt. oraz Gen. Maczka i Wł. Łokietka – 7 szt.

9. Naprawiono i zakonserwowano elementy drewniane ogrodów zabaw.

10. Zakończono odnawianie oznakowania poziomego ulic.

11. Wykaszane są tereny zielone w mieście, nie objęte przetargiem całorocznym.

12. Zlecono wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Kraszewskiego.

13. Złożono wniosek do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu dot. budowy chodnika przy drodze z Chojnowa do Michowa oraz podpisano porozumienie z Gminą Chojnów w sprawie współfinansowania realizacji  tej budowy (po 25%).

14. Prowadzono prace remontowe w szkołach i przedszkolach, m.in.:

- w Szkole Podstawowej Nr 3 wymalowano 2 pomieszczenia klasowe, gabinet wicedyrektora, odnowiono front elewacji świetlicy przy ul. Kościuszki,

- w Szkole Podstawowej Nr 4 wymalowano 5 pomieszczeń klasowych, kuchnię, sekretariat, świetlicę, 2 sanitariaty, klatkę schodową; wymieniono płytki w ceramiczne w dwóch toaletach w głównym budynku szkoły,

- w Przedszkolu Nr 3 wykonano renowację schodów, wymalowano pion kuchenny i szatnię.

15. Pracownicy interwencyjni wykonują prace w oddziale remontowym w ChZGKiM oraz na Cmentarzu Komunalnym.

16. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 125.460 zł. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Chojnów".

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

 1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej - na rzecz dotychczasowych najemców 8 lokali mieszkalnych z zastosowaniem  obowiązujących bonifikat.

 2. Sprzedano  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

- prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej  przy ul Fabrycznej za kwotę 50.140 zł.,

- nieruchomość niezabudowaną przy ul. Legnickiej 81 za kwotę 41.410 zł.,

- działkę pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Słowiańskiej za kwotę 58.240 zł.

 3. Ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

- działek pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną przy ul. Słowiańskiej, ul Samorządowej, ul. Witosa i ul. Młynarskiej,

- lokalu mieszkalnego przy ul Rynek 34/5,

- nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Samorządowej przeznaczonej pod usługi komercyjne.

 4. Gmina nie wykonała prawa pierwokupu do 8 nieruchomości  niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę szeregową, położonych przy ul. Sikorskiego od nr 6 do 13, działki o pow. od 315 m2 do 324 m2, stanowiących własność osób fizycznych, a zbywanych po cenach  22.000 zł .

 5. Wydano 7 decyzji na podział działek:

- przy ul. Baczyńskiego, z urzędu, w celu  regulacji stanu prawnego działek,

- przy ul. Paderewskiego, z urzędu, w celu wydzielenia działki przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu,

- dwie decyzje przy ul. Baczyńskiego  dla osób fizycznych w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości,

- przy ul. Złotoryjskiej i ul. Fabrycznej dla osób fizycznych w celu  wydzielenia działek do sprzedaży.

 6. Wydano zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego dla  nieruchomości  położonej przy ul. Baczyńskiego.

 7. Wydano zgodę na wykreślenie hipoteki  ustanowionej w związku z  zastosowaniem bonifikaty przy wykupie lokalu  mieszkalnego przy ul. Legnickiej.

 8. Wydano 13 wypisów z  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta i postanowienie pozytywnie opiniujące podział działki pod względem zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego miasta.

 9. Z zakresu  nadzoru  nad gospodarką drzewostanem:

- przy ul. Broniewskiego  - wydano decyzję zezwalającą na usunięcie usychającego drzewa gatunku świerk dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew,

- przy ul. Łokietka i ul. Sikorskiego - wydano decyzje zezwalające na usunięcie uschniętych dwóch drzew gatunku wierzba dla Spółdzielni Mieszkaniowej „MŁODOŚĆ" w Chojnowie, z obowiązkiem nasadzenia 4 drzew,

- przy ul. Parkowej - wydano decyzję zezwalającą na usunięcie uschniętego drzewa gatunku topola dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych we Wrocławiu, z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew,

- przy ul. Kolejowej - wydano decyzję zezwalającą na usunięcie usychających 9 drzew gatunku olcha, brzoza i grab dla firmy „Metal-Cynk-Konstrukcje", z obowiązkiem nasadzenia 18 drzew,

- przy ul. Sempołowskiej - wydano decyzję zezwalającą na usunięcie uschniętego drzewa gatunku wierzba dla osoby fizycznej, z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew,

- przy ul. Racławickiej - wydano decyzję  zezwalającą na usunięcie drzewa gatunku  świerk dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew.

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 84 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego; rozpatrzono 68 wniosków  przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 10.471,19 zł. (wydano 66 decyzji pozytywnych i  4 decyzje negatywne).  Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 82.893,14 zł.

2. Dodatki energetyczne: przyjęto i rozpatrzono 64 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego

3. Dowody osobiste: przyjęto 275 wniosków, wydano 269 dowodów osobistych.

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

1. Wydano: 30 decyzji administracyjnych, zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego zagranicą oraz 27 zaświadczeń do ślubu konkordatowego.

2. Sporządzono: 11 aktów urodzenia, 33 akty małżeństwa, 15 aktów zgonu.

3. Załatwiono: 217 spraw z biurem ewidencji ludności i USC, 2 korespondencje konsularne, 210 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego.

4. Sprawdzono około 185 wniosków o wydanie dowodu osobistego.

5. Złożono wniosek do Prezydenta RP o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama