Na IV sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa IV sesji(szerokość: 640 / wysokość: 427)


Ostatnia w 2014 roku sesja Rady Miejskiej dotyczyła głównie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok. Z jego projektem radnych zapoznał burmistrz Jan Serkies.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie i Panowie!

Pod obrady dzisiejszej sesji przedkładam Radzie do uchwalenia budżet miasta Chojnowa na rok 2015.

Budżet miasta zaplanowano po stronie dochodów na kwotę 41.548.122 zł.

Dochody w budżecie podzielone są na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochodami bieżącymi są między innymi wpływy z podatków i opłat, subwencji, dotacji na zadania bieżące w tym na zadania zlecone, a także z odpłatnego udostępnienia składników majątkowych jak najem, dzierżawa oraz wpływów ze świadczonych usług.

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 38.297.662 zł.

Dochodami majątkowymi są pozyskane z zewnątrz w formie dotacji środki na finansowanie inwestycji oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zaplanowano je na kwotę 3.250.460 zł w tym dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.510.000 zł.

Po stronie wydatków zaplanowano 42.680.288 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 4.991.870 zł. tj. 11,69% wydatków ogółem.

Na poziom obciążenia budżetu wpływają wydatki przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek. Dopuszczalny poziom zadłużenia wynikający z ustawy o finansach publicznych nie jest przekroczony, a nawet należy podkreślić, że zadłużenie miasta jest stosunkowo niewielkie.

Wydatki budżetowe w 2015 przeznaczone są między innymi na:

- oświatę i wychowanie - 17.653.222 zł, tj. 41,36% planowanych wydatków,

- pomoc społeczną – 6.728.085 zł, tj. 15,76 % wydatków,

- gospodarkę komunalną 7.442.683 zł, tj. 17,44% wydatków, w tym na inwestycje w gospodarce komunalnej – 2.416.370 zł,

- na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 3.720.500 zł, tj. 8,71% w tym na wydatki inwestycyjne 1.835.500 zł,

- na administrację publiczną - 4.437.652 zł, tj. 10,16%.

W budżecie planowane są środki na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem m.in. na: dotacje celowe, na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej- dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chojnowie.

Przedłożony projekt budżetu uwzględnia ważne inwestycje miejskie, w zakresie poprawy infrastruktury technicznej mającej wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców. Inwestycje będą finansowane ze środków własnych, dotacji i pożyczek preferencyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Liczę na to, że wspólnym wysiłkiem, zamierzenia podjęte na dzisiejszej Sesji, będziemy mogli zrealizować dla dobra mieszkańców Chojnowa.

Wysoka Rado, proszę o przyjęcie budżetu na rok 2015."


(szerokość: 640 / wysokość: 452)

 

Projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji stałych Rady.

Radni zaakceptowali także Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Chojnowa.

 Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama