Na VII Sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa VII Sesji
Marcowe obrady Rady Miejskiej Chojnowa dotyczyły m.in. informacji i oceny stanu bezpieczeństwa publicznego, sprawozdania z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej

w minionym roku i kalendarium imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku bieżącym.


O stanie bezpieczeństwa w naszym mieście w pierwszym kwartale tego roku mówił komendant KP Chojnów nadkom. Jacek Paluch. Według jego relacji na przestrzeni stycznia, lutego i marca (szerokość: 190 / wysokość: 126)odnotowano o 30 % mniej przestępstw niż w roku ubiegłym. Przyjęto 92 interwencje domowe i 30 interwencji w miejscach publicznych, 20 osób przewieziono do Izby Wytrzeźwień.

W omawianym okresie miało miejsce 18 kolizji drogowych, nie odnotowano wypadków. Wykryto 9 nietrzeźwych kierowców i 2 kierowców pod wpływem narkotyków.

Zatrzymano trzech sprawców rozboju i dwie osoby rozprowadzające środki odurzające.

Wyznaczeni funkcjonariusze zajmujący się prewencją prowadzą systematyczne spotkania z dziećmi i młodzieżą chojnowskich placówek oświatowych. Spotkania dotyczą głównie zagrożeń internetowych i zachowań na drodze.

 

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Mieszkaniowej - Maria Steć - przedstawiła radnym statystyki (szerokość: 190 / wysokość: 126)dotyczące lokali będących w zasobach miasta.

W roku 2014 rozpatrzono 440 spraw na 16 spotkaniach, średnio na jednym posiedzeniu omawiano 27 spraw mieszkaniowych.

W terenie sprawdzono 158 wniosków o przydział mieszkania, podań i zgłoszonych spraw spornych. Sporządzono listę przydziału lokali zamiennych, mieszkalnych i socjalnych roku 2015, na której na pierwszych miejscach znalazło się 18 rodzin z listy 2014r. spełniających nadal warunki do przydziału mieszkania komunalnego. Na rok 2015 zaplanowano przydział 36 mieszkań, z tego 18 lokali zamiennych, 14 lokali mieszkalnych, 6 lokali socjalnych i 2 lokale do remontu własnego.

W minionym roku przydzielono:

23 lokale mieszkalne, 3 lokale po spłaceniu zaległego zadłużenia, 104 lokale socjalne, 2 lokale na czas remontu mieszkania dotychczasowego, przeprowadzono 2 zamiany międzylokatorskie. Potrzeby mieszkaniowe Miasta Chojnowa według oceny komisji wynoszą około 32 mieszkań, w tym: 10 lokali na realizację wyroków sądowych, 14 lokali na realizację listy w zakresie przydziału lokali mieszkalnych, 6 lokali socjalnych dla osób zakwalifikowanych przez SKM, 2 lokale do remontu własnego.

Mieszkania pozyskiwane z ruchu ludności są w bardzo złym stanie technicznym. Remonty wykonuje CHZGKiM lub częściowo zainteresowani najemcy w ramach porozumienia z CHZGKiM.


Inspektor do spraw administracji i informacji publicznej - Emilia Grześkowiak poinformowała o planowanych na ten rok wydarzeniach kulturalno-sportowych. Na 2015 rok placówki oświatowe, kulturalne i kluby sportowe zgłosiły w sumie ponad 90 otwartych imprez, w których uczestniczyć mogą zainteresowani. Wachlarz propozycji jest bardzo szeroki i z pewnością każdy może znaleźć w nim coś odpowiedniego dla siebie. Kalendarz imprez publikowany jest w Gazecie Chojnowskiej, najbliższe imprezy ogłaszane są na stronie www.chojnow.eu, informacje o zbliżających się wydarzeniach zamieszczane są także na tablicy w holu Urzędu Miejskiego.

Kalendarz ewoluuje cały rok. Przeciętnie w ciągu roku mieszkańcy mają do wyboru ponad 100 różnego rodzaju spotkań.


 

Sprawozdanie 2/2015 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od dnia 29 stycznia 2014 r. do dnia 25 marca 2015 r.

 

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

1. Zakończono przebudowę i rozbudowę budynku MOKSiR przy ul. Małachwskiego 7. Inwestycję odebrano od wykonawcy. Uzyskano pozytywne protokoły odbioru od Państwowej Straży Pożarnej oraz Sanepid-u. Wystąpiono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Legnicy z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

2. Rozpoczęto prace przy zagospodarowaniu wnętrza kwartału w rejonie ulic: Kolejowa, Witosa, Kościuszki i Plac Dworcowy.

3. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na remont dachu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1.

4. Podpisano umowę z biurem projektowym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy żłobka. Trwają prace projektowe.

5. Zakupiono 40 szt. drzew ozdobnych do posadzenia przy ul. Słowackiego i Sienkiewicza.

6. Rozstrzygnięto przetarg na utrzymanie terenów zielonych w roku 2015, wybrano czterech wykonawców.

7. Wyrównano teren przeznaczony pod budownictwo przy ul. Wyspiańskiego.

8. Wykonano ogrodzenie betonowe na stadionie miejskim.

9. W ramach pracy modułu wymiarowego przyjęto około 120 deklaracji mieszkańców o zmianach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Założono 27 nowych kont wymiarowych. Wydano 15 decyzji jednorazowych w sprawie odpisu wymiaru lub przypisu wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami za 2014r.

10. Przekazano do Powiatowego Urzędu Pracy plan potrzeb

i zamierzeń w zakresie organizacji w roku bieżącym zatrudnienia pracowników robót publicznych, prac interwencyjnych i społecznie użytecznych z udziałem finansowania płac ze środków Funduszu Pracy.

11. Zorganizowano prace społecznie-użyteczne dla 35 osób bezrobotnych korzystających z pomocy MOPS na okres 5 miesięcy od 16 marca do 14 sierpnia br.

 

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej:

- na rzecz dotychczasowych najemców 4 lokale mieszkalne z zastosowaniem obowiązujących bonifikat.

2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

- działkę pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną przy ul. Witosa, - nieruchomość niezabudowaną położoną przy ul. Paderewskiego, przeznaczoną  pod usługi.

3. Ogłoszono przetarg ustny ograniczony, do podmiotów wykonujących zadania związane z przesyłem i dystrybucją energii, na sprzedaż działek położonych w obrębie 3 i 6 miasta Chojnowa, zabudowanych stacjami transformatorowymi.

4. Zawarto 4 umowy dzierżawy gruntu pod ogrody przydomowe przy ul. Legnickiej, Baczyńskiego i Złotoryjskiej.

5. Wydano 9 wypisów i wyrysów oraz 2 zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

6. Wydano 7 postanowień pozytywnie opiniujących podziały działek położonych przy ul. Legnickiej, Bielawskiej, Fabrycznej, Kolejowej, Południowej, pod względem zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego miasta.

7. Wydano decyzję na podział działki przy ul. Wojska Polskiego, z urzędu w celu sprzedaży.

8. Wydano 2 zgody na wykreślenie hipotek ustanowionych

z tytułu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokali, w związku z upływem 5 lat od dnia nabycia lokalu od miasta.

9. Wydano zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego dla nieruchomości położonej przy ul. Solskiego oraz zaświadczenie o położeniu nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego.

10. Z zakresu nadzoru nad gospodarką drzewostanem wydano:

- decyzję zezwalającą na usunięcie 3 zagrażających drzew gatunku świerk i sosna przy ul. Słowackiego dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 6 drzew,

- decyzję zezwalającą na usunięcie usychającego drzewa gatunku dąb przy ul. Okrzei dla osoby fizycznej, z obowiązkiem  nasadzenia 2 drzew,

- decyzję zezwalającą na usunięcie przy ul. Reja i Paderew-skiego (teren przyległy do rzeki) 3 zagrażających drzew gatunku lipa i jesion, dla Dolnośląskiego Zarządu  Melioracji i Urządzeń Wodnych w Legnicy,

- decyzję zezwalającą na usunięcie 2 zagrażających drzew gatunku wierzba i olsza przy ul. Asnyka dla osoby fizycznej,

z obowiązkiem nasadzenia 4 drzew,

- decyzję zezwalającą na usunięcie zagrażającego drzewa gatunku świerk przy ul. Gen. Maczka dla Spółdzielni  Mieszkaniowej "Młodość", z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew,

- decyzję zezwalającą na usunięcie zagrażającego drzewa gatunku świerk przy ul. Grunwaldzkiej dla Wspólnoty Mieszkaniowej, z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew  ,

- decyzję zezwalającą na usunięcie uschniętego drzewa gatunku sosna japońska przy ul. Paderewskiego dla osoby fizycznej, z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew.

 

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 76 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego; rozpatrzono 56 wniosków przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę  7.570,09 zł. (wydano 55 decyzji pozytywnych).

Za miesiące II  i III 2015r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę  78.027,06 zł.

2. Dodatki energetyczne: przyjęto 52 wnioski o przyznanie do-datku energetycznego, z czego pozytywnie rozpatrzono 34 wnioski.

Za miesiące II i III 2015r. wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 4.416,26 zł.

 

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

1. Wydano: 4 decyzje administracyjne, 5 zaświadczeń do ślubu konkordatowego, zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego zagranicą.

2. Sporządzono: 3 akty urodzenia, 9 aktów małżeństwa, 25 aktów zgonu.

3. Załatwiono: 180 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego, 4 korespondencje konsularne.

4. Naniesiono 27 zmian danych w PESEL.eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama