Na XIII Sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XIII Sesji
Statystyki dotyczące skali bezrobocia w naszym regionie przedstawiła radnym dyrektor PUP filia w Chojnowie Bożena Konopnicka.


(szerokość: 640 / wysokość: 427)


W 2014 r. oraz w 2015 roku obserwujemy systematyczny spadek liczby bezrobotnych na koniec każdego miesiąca. Stopa bezrobocia na koniec czerwca 2015 r. w powiecie legnickim wynosiła 16, 7%, natomiast w mieście Legnica 7,7%. W porównaniu do końca czerwca 2014 roku odnotowujemy spadek w powiecie legnickim o 2, 6% oraz w mieście Legnica o 2,0%.

Na koniec lipca w rejestrach figurowało 1 538 osób bezrobotnych, a na koniec grudnia 2014r. 1806. Stan ten zmniejszył się o 268 osób.

Z terenu miasta liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosi 879 - spadek nastąpił o 234 osoby w porównaniu do grudnia 2014 roku.

Łącznie w okresie 7 miesięcy br. zarejestrowało się 1312 osób, z czego 820 z terenu miasta. Wyłączono z ewidencji 1580 bezrobotnych, z czego 1007 z terenu miasta. W ogólnej liczbie wyłączeń z ewidencji 744 osoby podjęły pracę.

Analizując wykształcenie bezrobotnych zauważamy, że w porównaniu do lipca 2014 roku najliczniejszy spadek o 136 osób nastąpił w grupie osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Najmniejszy spadek w grupie osób posiadających wykształcenie wyższe.

Badając wiek zarejestrowanych bezrobotnych w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego występuje spadek w każdym prze-dziale wiekowym.

Bez pracy powyżej 24 miesięcy pozostaje 24, 9% wszystkich osób będących w ewidencji PUP. W strukturze bezrobotnych według dużych grup zawodowych najwięcej osób zarejestrowanych było w grupie "Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy" "Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy", oraz pracownicy przy pracach prostych.

Dane uzyskane na podstawie badania ostatniego miejsca pracy przed rejestracją w PUP ukazują, że najwięcej osób bezrobotnych pracowało w sektorze handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, w branży przetwórstwa przemysłowego oraz w budownictwie.

W 2015 roku na realizację zadań z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych Filia Urzędu Pracy w Chojnowie otrzymała środki w wysokości 3 976 897, 00 zł., z których na dzień 31.07.2015 r. zaangażowano 68,3%.

Bezrobotni z terenu działania Filii bardzo chętnie korzystają z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oferowanych przez PUP. Dużym zainteresowaniem cieszą się staże i szkolenia, a także zatrudnienie subsydiowane na terenie miasta jak również w pobliskich miejscowościach. Z możliwości zatrudnienia subsydiowanego chętnie korzystają też pracodawcy (w tym przede wszystkim z refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych oraz refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w ramach prac interwencyjnych). Jak pokazuje wieloletnie doświadczanie PUP w aktywizacji bezrobotnych, pracodawcy w zamian za otrzymanie refundacji zatrudniają osoby o niższych kwalifikacjach lub bez doświadczenia zawodowego, co stwarza takim bezrobotnym możliwość uzyskania doświadczenia na określonych stanowiskach. Osoby przedsiębiorcze, zdecydowane na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej korzystają natomiast bardzo chętnie ze wsparcia w postaci jednorazowych środków przeznaczonych na ten cel.

Biorąc pod uwagę małą ilość ofert pracy jak również posiadanie wystarczających środków na aktywizację osób bezrobotnych w ramach pozyskiwania miejsc pracy samorząd miasta wraz z urzędem pracy uczestniczy w spotkaniach z przedsiębiorcami pobliskich miejscowości promujących aktywizację osób bezrobotnych. W wyniku takich spotkań pozyskano 11 miejsc pracy w Zakładzie Ceramicznym w Bolesławcu.

 

Informacja o przygotowaniach szkół

i przedszkoli do roku szkolnego 2015/2016

 

Przedszkole Miejskie nr 1

Do przedszkola będzie uczęszczało 160 dzieci. Praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna realizowana będzie w 7 grupach.

Prace remontowe - w lipcu została zakończona wymiana pokrycia całego dachu wraz

z  wymianą rynien. Wyremontowane i pomalowane zostały dwa pomieszczenia przynależne do kuchni oraz pomieszczenie na strychu, które będzie przeznaczone do zajęć logopedycznych. W jednej sali edukacyjnej ułożono nowy parkiet. Do ogrodu przedszkolnego zamontowano nowe wyposażenie.

 

Przedszkole Miejskie nr 3

Do przedszkola będzie uczęszczało 205 dzieci.

Wykonano remonty - wymiana podłogi, położenie paneli w sali dydaktycznej na parterze,

malowanie schodów na głównej klatce schodowej, prace naprawcze sprzętu w ogrodzie przedszkolnym.


Szkoła Podstawowa nr 3

Zakończono rekrutację do klas l, która uwzględnia blisko 100 nowych uczniów klas l. Zostali oni przyjęci do czterech nowo utworzonych klas. Przeprowadzono nabór na wolne stanowiska nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, w wyniku którego planowane jest zatrudnienie dwóch nowych nauczycielek, które zwyciężyły w tym postępowaniu. Do pomocy wychowawczej w świetlicy planowane jest zatrudnienie osoby w PUP.

Prace remontowe - wykonano adaptację pomieszczeń pielęgniarki i klasy lekcyjnej m.in. wymianę grzejników, montaż umywalki, wymianę ościeżnicy wraz z drzwiami, wymianę punktów oświetleniowych, położenie gładzi oraz malowanie. Wykonano adaptację pomieszczenia na zajęcia świetlicowe. Planowana jest wymiana okien na plastikowe w salce gimnastycznej oraz położenie paneli. Wymalowano pomieszczenia kuchenne zgodnie z zaleceniami sanepidu oraz pomieszczenia lekcyjne w szkole. Zostaną zakupione nowe szafki pracownicze (zalecenie SANEPID), ławki i krzesła uczniowskie, meble do nowej sali lekcyjnej.

Biblioteka szkolna otrzymała na stan ponad 1800 pozycji podręczników i materiałów dydaktyczno-ćwiczeniowych, które będą wypożyczane oraz rozdawane w ramach programu "darmowe podręczniki". Będą wprowadzone na stan biblioteki szkolnej podobnie, jak dodatkowe elementarze do klasy l.

 

Szkoła Podstawowa nr 4

Planowana liczba uczniów na dzień 1.09.15 r. wynosi 530, liczba oddziałów 21.

Prace remontowe: pomalowane zostały 2 klasy, lamperie na parterze w małym budynku szkoły. Wymieniono oświetlenie w gabinecie przedmiotowym. Wykonano drobne remonty w gabinetach przedmiotowych. Wymieniono blaty stolików uczniowskich w gabinecie katechetycznym. Do zrealizowania pozostają zgodnie z decyzją sanepidu zakup i wymiana podestów w jednym z pomieszczeń kuchennych.

W wyniku konkursu ofert i rozmów indywidualnych zatrudniono nauczycieli wychowawców świetlicy. Stan zatrudnienia pozostałych pracowników jest pełny. W trakcie realizacji jest zaopatrzenie szkoły w darmowe podręczniki dla klas I, II i IV. Dostarczono część zamówienia do klas I i II natomiast podręczniki i ćwiczenia do klas IV będą dostarczane

w ostatnim tygodniu sierpnia. Podręczniki są własnością szkoły i będą wypożyczane uczniom z biblioteki szkolnej.

Od września do grudnia 2015r. w szkole realizowany będzie w ramach rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" projekt, na realizację którego szkoła pozyskała fundusze w drodze konkursu.


Gimnazjum Nr 1

6 lipca 2015 r. zakończona została rekrutacja uczniów do klas I - 89 uczniów.

Będą utworzone trzy klasy pierwsze i wraz z uczniami powtarzającymi klasę, będą liczyły po 31 uczniów. Złożono zamówienie na bezpłatne podręczniki dla pierwszoklasistów do dwóch wydawnictw - WSiP i Nowa Era. Podręczniki będą przyjęte na stan biblioteki i wypożyczane uczniom zgodnie z opracowaną i przyjętą procedurą.

Remonty: wszystkie sale lekcyjne i korytarze szkolne są pomalowane. Konserwator dokonał naprawy wykładzin podłogowych w 2 salach lekcyjnych. Trwa remont instalacji centralnego ogrzewania. W pięciu salach lekcyjnych usytuowanych na narożach budynku zostały przyłączone dodatkowe kaloryfery pozyskane z budynku nieużytkowanego.

Do końca sierpnia 2015 r. zostanie pomalowane jedno pomieszczenie kuchenne. W miesiącach sierpień - wrzesień 2015 r. zostaną naprawione pęknięcia w nawierzchni sali gimnastycznej - termin uzależniony jest od dyspozycji firmy.

W trakcie nowego roku szkolnego 2015/16 pozostanie do realizacji zalecenie SANEPID dotyczące poprawy stanu nawierzchni podwórka szkolnego.

Kadra: nie przewiduje się w nowym roku szkolnym zatrudniania nowych pracowników.

 

Gimnazjum nr 2

Zakończono rekrutację uczniów do klas I - 78 uczniów.

Podczas wakacji wykonano następujące prace:

został wycyklinowany i polakierowany parkiet w gabinecie biologicznym; wymalowano gabinet biologiczny, wykonano wewnętrzną instalację przeciwpożarową, obecnie są wykonywane drobne prace budowlano - malarskie.(szerokość: 640 / wysokość: 427)


***

Sprawozdanie 6/2015 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od dnia 25 czerwca 2015 r.

do dnia 26 sierpnia 2015 r.

 

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

1. Kontynuowana jest budowa żłobka przy ul. Gen. Maczka. Wykonano wszystkie ściany zewnętrzne i wewnętrzne, stropodach, przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wykonano chodniki z dojściami do budynku, instalacje sanitarne - część podposadzkowa.

W trakcie prac jest droga dojazdowa i instalacja elektryczna.

2. Wykonano wewnętrzną instalację p.poż.

w budynku Gimnazjum  nr 2.

3. Zakończono montaż wyposażenia sali widowiskowo-kinowej  w MOKSiR - sprzęt kina 3D.

4. Zakończono i odebrano modernizację dachu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1.

5. Zawarto umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kładki dla pieszych nad rzeką Skorą w ciągu ul. Matejki.

6. Zamontowano 2 ogrody zabaw z ogrodzeniem przy ul. Kościuszki-Witosa-Kolejowej

i na terenie "Morskiego-Oka".

7. Zamontowano 2 stoły do gry w szachy przy ul. Reja Pl. Wogezów.

8. Zdjęto posusz z drzew rosnących na terenie cmentarza komunalnego, przy alei głównej za kaplicą i przy alei równoległej od strony ul. Parkowej. Oczyszczono z posuszu drzewa rosnące przy ul. Dąbrowskiego i ul. Złotoryjskiej.

9. Zlecono wycinkę 27 szt. zagrażających drzew, rosnących na terenie cmentarza. Firma alpinistyczna rozpoczęła prace 29.08.2015 r.

10. Odnowiono oznakowanie poziome przejść dla pieszych.

11. Pomalowano betonowe elementy mostu na ul. Wolności.

12. Zatrudniono drugą grupę 45 pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych do wykonywania prac porządkowych na terenie miasta.

 

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

1. Sprzedano  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

- działkę pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Baczyńskiego;

- działkę  pod budowę  garażu  przy ul. Parkowej;

- działkę zabudowaną garażem przy ul. Witosa.

2. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 3 lokale mieszkalne z zastosowaniem  obowiązujących bonifikat.

3. Wydano  2 decyzje na podział działek :

- przy ul. Legnickiej - na wniosek PKP S.A. we Wrocławiu w celu uregulowania przebiegu  dróg,

- przy ul. Paderewskiego - na wniosek osoby fizycznej w celu sprzedaży działek.

4. Wydano 2 decyzje na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   na rzecz osób fizycznych.

5. Zawarto 4 umowy dzierżawy gruntu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz na ogrody przydomowe  przy Drzymały, Parkowej, Paderewskiego.

6. Wydano 3 zgody na wykreślenie hipotek ustanowionych z tytułu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokali, w związku z upływem 5 lat od dnia nabycia lokalu od miasta.

7. Z zakresu planowania przestrzennego:

- wydano 5 wypisów oraz 1 zaświadczenie

z miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  miasta.

8. Z zakresu  nadzoru nad gospodarką drzewo-stanem:

- przy ul. Kolejowej - wydano decyzję  zezwalającą na usunięcie zagrażających i kolidujących z ogrodzeniem nieruchomości 11 szt. drzew gatunku jesion, modrzew, klon, świerk  dla  firmy "Narzędziowiec", z obowiązkiem nasadzenia 22 drzew,

- przy ul. Kilińskiego - wydano decyzję zezwalającą na usunięcie 2 usychających drzew gatunku jabłoń rajska dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Młodość" w Chojnowie, z obowiązkiem nasadzenia 4 drzew,

- wydano 13 decyzji zezwalających na usunięcie łącznie 19 usychających drzew  gatunku świerk dla osób fizycznych przy ul.: Szpitalnej, Goleszańskiej, Lipowej, Wyspiańskiego, Orzeszkowej, Bogusławskiego, Tuwima, Broniewskiego, Kruczkowskiego, Nowej, Chrobrego, z obowiązkiem nasadzenia łącznie 38 drzew.

 

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 64 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego; rozpatrzono 67 wniosków przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę  6.896,13 zł (wydano 65 decyzji pozytywnych, 1 decyzję negatywną).

Za miesiąc VII 2015 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 32.996,92 zł, za miesiąc VIII 2015 r. na kwotę 36.652,44 zł.

2. Dodatki energetyczne: przyjęto 48 wniosków, rozpatrzono 37 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego.

Za miesiąc VII 2015 r. wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 1.683,59 zł , za miesiąc VIII 2015 r. na kwotę 1.839,44 zł.

 

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

1. Wydano: 15 zaświadczeń do ślubu konkordatowego i zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego zagranicą.

2. Sporządzono: 5 aktów urodzenia, 43 akty małżeństwa, 15 aktów zgonu.

3. Wysłano 25 korespondencji do Urzędów Stanu Cywilnego.

4. Załatwiono: 83 wnioski o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego.

5. Sprostowano i uzupełniono 7 aktów stanu cywilnego.

6. Naniesiono 63 zmiany danych w PESEL (aplikacja "ŹRÓDŁO").

7. Wykonano 24 migracje aktów do aplikacji "ŹRÓDŁO".Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama