Na XVII sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XVII sesji
Ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej odbyła się 29 grudnia. Radni tego dnia wysłuchali m.in. informacji o działalności Pogotowia Ratunkowego, uchwalono także budżet na 2016 rok.

 

O funkcjonowaniu i perspektywach pogotowia ratunkowego działającego na terenie Legnicy i powiatu legnickiego mówił dyrektor jednostki Andrzej Hap. Na wstępie podziękował chojnowskiemu samorządowi za pomoc w zakupie karetki specjalistycznej stacjonującej w Chojnowie i niezwykle pomocnego w codziennej pracy urządzenia do mechanicznego masażu serca Autopulse. Na sesji zaprezentowano atuty aparatu, który automatycznie dopasowuje się do rozmiaru, kształtu i oporu klatki piersiowej, jest szczególnie przydatny podczas przedłużonej resuscytacji w trakcie transportu pacjenta. (szerokość: 190 / wysokość: 126)

Ponadto umożliwia ratownikowi podjęcie innych czynności ratujących życie, pozwala uzyskać nieosiągalny przy manualnej resuscytacji poziom perfuzji wieńcowej i mózgowej, co stwarza szanse przywrócenia krążenia spontanicznego oraz radykalnie zmniejsza ryzyko powikłań neurologicznych. To trzecie takie urządzenie w legnickim pogotowiu. Bez wątpienia ułatwia pracę zespołom pracującym na naszym terenie. Legnicę i powiat legnicki obsługują trzy zespoły wspomagane przez nocne dyżury lekarskie. Ten stan funkcjonuje zadowalająco, ideałem jednak byłoby wzmocnienie o kolejny zespół wyjazdowy. Liczbę karetek na danym terenie ustala jednak wojewoda i, jak twierdzi dyrektor A. Hap, nic nie wskazuje na to, by obecny stan rzeczy uległ zmianie. W najbliższym czasie legnicka jednostka wdrożona zostanie w pilotażowy program nowego systemu operacyjnego, który ma przyśpieszyć obieg informacji i lepiej zsynchronizować działania logistyczne.


(szerokość: 640 / wysokość: 427)

 

Ważnym punktem porządku obrad było uchwalenie budżetu Miasta Chojnowa na 2016 r. , projekt którego przedstawił radnym burmistrz Jan Serkies.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,

Panie i Panowie!

Pod obrady dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Chojnowa przedkładam projekt budżetu miasta Chojnowa na rok 2016.

Budżet miasta zaplanowano po stronie dochodów na kwotę 41.221.521 zł.

Dochody podzielone są na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochodami bieżącymi są między innymi wpływy z podatków i opłat, subwencji, dotacji na zadania bieżące, w tym na zadania zlecone, a także z odpłatnego udostępnienia składników majątkowych jak najem, dzierżawa oraz wpływów ze świadczonych usług. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 39.256.521 zł.

Dochodami majątkowymi są wpływy ze sprzedaży nieruchomości i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zaplanowano je na kwotę 1.965.000 zł.

 

Po stronie wydatków zaplanowano 43.021.956 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 4.910.000 zł. tj. 11,41% wydatków ogółem.

Na poziom obciążenia budżetu wpływają wydatki przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek. Poziom zadłużenia wynikający z ustawy o finansach publicznych z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek inwestycyjnych Miasta Chojnowa wynosi 3%, przy dopuszczalnym dla naszego budżetu 9,22%.

Wydatki budżetowe w 2016 przeznaczone są między innymi na:

- oświatę i wychowanie - 17.618.987 zł, tj. 40,95% planowanych wydatków,

- pomoc społeczną - 6.988.871 zł, tj. 16,24 %  planowanych wydatków

- gospodarkę komunalną - 9.292.600 zł, tj. 21,59% wydatków, w tym: na inwestycje

w gospodarce komunalnej - 4.350.000 zł,

- na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1.845.730 zł, tj. 4,29%,

- na administrację publiczną -4.434.907 zł, tj. 10,30%.

W budżecie planowane są środki na inwestycje z przeznaczeniem m.in. na:

- budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami i kanalizacją  ogólnospławną w ulicach: Witosa ( od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki), Małachowskiego, Plac Konstytucji 3 Maja, ul. Niemcewicza,

- budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przepompowni ścieków w ulicy Wyspiańskiego,

- budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej do działek budowlanych w ulicy Sikorskiego,

- budowę i modernizację ciągów komunikacyjnych i pieszych m.in. w ulicach Rejtana

i Broniewskiego,

- modernizację dachu budynku Gimnazjum Nr 2 oraz dachu budynku obsługi Cmentarza Komunalnego,

- dotację celową dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej na inwestycje i zakupy inwestycyjne.


(szerokość: 640 / wysokość: 452)

 

Przedłożony projekt budżetu uwzględnia ważne inwestycje miejskie w zakresie poprawy infrastruktury technicznej mającej wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców. Inwestycje będą finansowane ze środków własnych, dotacji i pożyczek preferencyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej.

 

Liczę na to, że wspólnym wysiłkiem, zamierzenia podjęte na dzisiejszej Sesji będziemy mogli zrealizować dla dobra mieszkańców Chojnowa.

Wysoka Rado, proszę o przyjęcie budżetu na rok 2016.


Po wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu i krótkiej dyskusji radni jednomyślnie przyjęli bu-dżet na 2016 rok.

 

Sprawozdanie 9/2015 z pracy

Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od dnia 26 listopada 2015 r.

do dnia 28 grudnia 2015 r.

 

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

1. Zakończono i odebrano budowę Żłobka Miejskiego w Chojnowie.

2. Zamontowano oświetlenie świąteczne, m.in. ubrano i oświetlono 6 choinek na terenie miasta.

3. Zamontowano nową wiatę przystankową przy ul. Legnickiej (w pobliżu NETTO).

4. Na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego w Legnicy wykonano wycinkę zagrażających drzew z gatunku topola włoska przy ul. Matejki.

5. Zlecono wykonanie  dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ul. Rejtana.

6. Zamontowano próg zwalniający na ul. Drzymały i wymieniono próg na ul. Kilińskiego.

7. Wprowadzany jest nowy system naliczania i rejestracji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w systemie GOMiG.

8. Naprawiono zegar na budynku Urzędu Miejskiego.

9. Zakończono realizację umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Chojnowie na zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych dla 10 osób. Osoby te będą zatrudnione na okresy umowne wynikające z uzgodnień z Urzędem Pracy z finansowaniem ze środków własnych gminy.

 

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokal  mieszkalny z zastosowaniem obowiązującej  bonifikaty za kwotę 18.620,00 zł.

2. Gmina przejęła nieodpłatnie od Spółki PKP S.A. z siedzibą w Warszawie prawo użytkowania wieczystego ustanowione na własności Skarbu Państwa działki nr 27/2 o pow. 1048 ha, w trybie art.39 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP z przeznaczeniem pod drogi rowerowe.

3. Ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

- lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 6/4,

- lokalu mieszkalnego przy ul. Samorządowej 4C/10,

- nieruchomości zabudowanej halą produkcyjną  przy ul. Złotoryjskiej,

- działek pod budowę garaży przy ul. Parkowej.

4. Gmina nie wykonała prawa pierwokupu:

- do 4 nieruchomości  niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę szeregową, położonych przy ul. Sikorskiego, o powierzchni działek od 360 m2 do 370 m2, stanowiących własność osób fizycznych, a zbywanych po cenach od 22.000 zł do 22.500 zł.

- do nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Leśnej o powierzchni 935 m2, stanowiącej własność osoby fizycznej za  cenę 20.000,00 zł., a zbywanej na rzecz osoby fizycznej,

5. Wydano wypis wraz z wyrysem oraz zaświadczeniem z miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta,

6. Wydano 4 decyzje zezwalające na usunięcie drzew dla osób fizycznych:

- przy ul. Wyspiańskiego dot. usychającego świerku, z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew,

- przy ul. Konopnickiej dot. zagrażającej tui i usychającego świerku, z obowiązkiem nasadzenia 4 drzew,

- przy ul. Goleszańskiej dot. usychających dwóch świerków, z obowiązkiem nasadzenia 4 drzew,

-  przy ul. Kraszewskiego dot. usychającego świerku, z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew.

 

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 40 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego; rozpatrzono 34 wnioski, wydano 33 decyzje pozytywne.

Za miesiąc XII 2015 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 34.061,36 zł.

2. Dodatki energetyczne: przyjęto i rozpatrzono 31 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 2.509,07 zł.

 

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

1. Wydano 2 zaświadczenia do ślubu konkordatowego.

2. Sporządzono 8 aktów małżeństwa, 12 aktów zgonu i 5 aktów urodzenia.

3. Załatwiono 205 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego.

4. Sprostowano i uzupełniono 7 aktów stanu cywilnego.

5. Wykonano 31 migracji aktów.eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama