Na XVIII sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XVIII sesji
Styczniowa sesja była podsumowaniem minionego roku. Roczne sprawozdanie z pracy zdał Radzie burmistrz Jan Serkies.

 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Chojnowa za 2015r.

 

I.W zakresie inwestycji i projektów inwestycyjnych:

* Zakończono przebudowę i rozbudowę budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu

i Rekreacji. Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach funduszu RPO WD 2007-2013 w wys. 6.448.960,86 zł.

* Zakupiono i zamontowano wyposażenie sali widowiskowo-kinowej w budynku MOKSiR - sprzęt kina 3D.

* Wybudowano budynek Żłobka Miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną. Inwestycja dofinansowana w wys. 1.600.000 zł. w ramach projektu rządowego "Maluch - edycja 2015".

* Wykonano zagospodarowanie wnętrza kwartału w rejonie ulic: Kolejowa, Witosa, Kościuszki i Pl. Dworcowy.

* Zmodernizowano dach budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ul. Wojska Polskiego.

* Wykonano siłownię terenową Street Workout Park przy ul. Kilińskiego w pobliżu "Orlika".

* Wykonano system nawadniania płyty boiska piłkarskiego z podłączeniem do studni głębinowej na stadionie miejskim.

* Wymieniono i rozbudowano wewnętrzną instalację p.poż. w budynku Gimnazjum nr 2.

* Wykonano projekt remontu dachu budynku Gimnazjum nr 2.

* Wykonano projekt budowlano-wykonawczy modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie.

* Wykonano projekt budowlano-wykonawczy kładki dla pieszych nad rzeką Skora w ciągu ulicy Matejki.

 

II. W zakresie inwestycji i remontów w sferze komunalnej:

*Prace remontowe zrealizowane w ramach kredytu:

- Remonty dachów w budynkach: Pl. Konstytucji 3 Maja 7, ul. Drzymały 17, Kościuszki 27, Rejtana 12;

- Remont elewacji - ul. Legnicka 9 i 69;

- Remont dachu i elewacji - ul. Legnicka 60, 62, 64, 66;

- Ocieplenie ściany szczytowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Drzymały 19.

Udział Miasta w powyższych pracach wyniósł 250 380,00 zł brutto.

* Remonty finansowane przez Gminę Miejską i w ramach zgromadzonych środków na funduszu remontowym:

- Remonty dachów w budynkach przy ul. Złotoryjskiej 5, 7, 9, ul. Katedralnej 1, ul. Komuny Paryskiej 8, ul. Drzymały 5, ul. Kościuszki 25

- Remont elewacji ściany frontowej budynku - ul. Legnicka 49.

Udział Miasta w powyższych pracach wyniósł 243 570,00 zł brutto.

* Sfinansowano wymianę 154 szt. stolarki okiennej w budynkach komunalnych na kwotę 115 503,61 zł brutto.

* Przekazano na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych - 638 142,00 zł brutto.

 

III. W zakresie infrastruktury miejskiej:

* Wymieniono 11 słupów oświetlenia drogowego w ul. Kościuszki z zastosowaniem opraw ledowych (14 szt).

* Wymieniono 10 szt. opraw parkowych w oświetleniu cmentarza komunalnego.

* Wykonano punkty monitorujące - 4 kamery: pl. Dworcowy, Rynek, Kilińskiego - obraz przekazywany jest za pomocą internetu.

* Uprzątnięto i wyrównano teren przy ul. Wyspiańskiego, przeznaczony pod budownictwo.

* Wykonano ogrodzenie stadionu miejskiego od strony ogrodów działkowych.

* Odnowiono oznakowania poziome - przejścia dla pieszych o pow. ok. 1.200 m2.

* Wykonano naprawy cząstkowe nawierzchni jezdni przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów (wbudowano 120 t materiału) oraz nawierzchni chodników.

* Odnowiono betonowe elementy mostu nad rzeką Skorą w ciągu ul. Wolności.

* W ramach zimowego utrzymania dróg zakupiono 50 t soli drogowej oraz 100 t piasku.

* Zamontowano próg zwalniający na ul. Drzymały oraz wymieniono zużyty próg na ul. Kilińskiego (przy SP Nr 4).

* Wyrównano drogi gruntowe: Fabryczna, Broniewskiego, Bielawska, Solskiego, Wrzosowa, Leśna.

* Przydzielono łącznie 76 lokali: 16 lokali mieszkalnych, 8 po spłaceniu zadłużenia, 15 lokali socjalnych, 3 zamienne, 9 po śmierci najemcy, 4 po wyprowadzeniu się najemcy, 18 pomieszczeń tymczasowych, 3 pomieszczenia tymczasowe na czas remontu mieszkania.

* Przedłużono 15 umów najmu lokali mieszkalnych i 71 umów najmu lokali socjalnych, przeprowadzono 4 zamiany międzylokatorskie.

* Posadzono 40 szt. drzew z gatunku wiśnia czerwona "Kaukaz",

* Zamontowano 360 donic z kwiatami na słupach oświetlenia ulicznego (1800 kwiatów).

* Ustawiono 8 kolumn kwiatowych (ilość kwiatów - 1294).

 

IV. W zakresie działalności gospodarczej

i zatrudnienia w ramach umów PUP:

*Przekazano do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 518 wniosków przedsiębiorców w sprawie wpisów, zmian we wpisach, w sprawie zawieszenia, wznowienia lub zakończenia działalności gospodarczej.

* Zawarto z Powiatowym Urzędem Pracy, Centrum Doradztwa Unijnego oraz Uniwersytetem Wrocławskim 8 umów o organizację staży dla 11 osób bezrobotnych.

* Przyjęto na praktyki studenckie 24 osoby.

* Zawarto 18 umów z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie 32 osób bezrobotnych. Po okresie refundacji wynagrodzeń pracownicy interwencyjni byli zatrudniani na okresy 3-6 miesięcy ze środków samorządowych.

Pracownicy realizowali następujące zadania:

- sprzątanie w budynkach jednostek miejskich,

- konserwację i utrzymanie terenów zielonych nieobjętych przetargiem, łącznie z korytem rzeki Skorej,

- konserwację, naprawy i utrzymanie ogrodów zabaw dla dzieci,

- doraźne naprawy nawierzchni ulic i chodników materiałami z odzysku oraz masą asfaltową na zimno,

- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego,

- odnowienie oznakowania poziomego przejść dla pieszych,

* Zawarto z Powiatowym Urzędem Pracy porozumienia na aktywizację 80 bezrobotnych w ramach prac społecznie-użytecznych, którzy wykonywali prace porządkowe w mieście.

* Sporządzono 134 wnioski o refundację części wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, publicznych, społecznie użytecznych.

 

V. W zakresie gospodarki gruntami i ochrony środowiska:

* Sprzedano w drodze bezprzetargowej:

- na rzecz najemców 16 lokali mieszkalnych z zastosowaniem obowiązujących bonifikat,

- dwie działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Złotoryjskiej i Baczyńskiego,

- garaż na rzecz najemcy przy ul. Witosa.

* Sprzedano w drodze przetargu:

a) ustnego nieograniczonego:

- 3 działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: przy ul. Witosa i ul. Baczyńskiego,

- działkę z garażem przy ul. Witosa,

- 2 działki pod budowę  garaży przy ul. Parkowej - Łokietka,

- nieruchomość niezabudowaną przy ul. Paderewskiego, przeznaczoną pod usługi,

- lokal mieszkalny przy ul. Dąbrowskiego;

b) ustnego ograniczonego - 3 działki ze stacjami transformatorowymi przy ul. Samorządowej, Kilińskiego i Wojska Polskiego.

* Gmina Miejska Chojnów:

- na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego, z mocy prawa uzyskała prawo własności dróg: ul. Asnyka i Piotrowicka, część ul. Bolesławieckiej i Złotoryjskiej o pow. 2,56 ha,

- przejęła nieodpłatnie od PKP S.A. w Warszawie prawo użytkowania wieczystego gruntu 4 działek o pow. 3,24 ha wraz z budowlami od PKP z przeznaczeniem pod drogi rowerowe,

- przejęła nieruchomość o pow. 0,11 ha po-łożoną przy ul. Złotoryjskiej zabudowaną budynkiem produkcyjnym o pow. użytkowej 270,7 m2, za zaległości podatkowe.

* Przekazano w trwały zarząd dla CHZGKiM

w Chojnowie nieruchomość zabudowaną obiektami oczyszczalni ścieków wraz z drogą dojazdową, o pow. 8,36 ha w Goliszowie, na cele statutowe - zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 * Zawarto 17 umów dzierżawy: na grunty użytkowane rolniczo, na prowadzenie działalności

handlowej na terenie miasta i targowisku miejskim oraz  pod ogrody przydomowe.

* Wydano:

- 14 decyzji na podział działek, 7 zawiadomień o ustaleniu numerów porządkowych dla nieruchomości i 2 zaświadczenia w sprawie położenia oraz o numerze porządkowym nieruchomości,

- 19 zezwoleń na wykreślenie hipotek obciążających nieruchomości lokalowe z tytułu zwrotu bonifikaty, 6 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności, 37 wypisów i 19 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz 11 postanowień pozytywnie opiniujących podziały działek pod względem zgodności z planem.

 * W ramach dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach, dofinansowano kapitalny remont dachu naw bocznych kościoła Św. Apostołów Piotra i Pawła, udzielając Parafii dotacji w wys. 100.000 zł., tj. 16,07% kosztów realizacji zadania. Zadanie zostało prawidłowo rozliczone i przyjęte przez dotującego.

 * Wydano 50 decyzji zezwalających na usunięcie drzew, wszystkie z obowiązkiem nasadzenia nowych drzew oraz trzy odmawiające usunięcia.

 * Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla CHZGKiM  na wykonanie urządzeń do poboru wody przy ul. Bielawskiej.

 * Podpisano umowę z Firmą EMPEKO

z Poznania  na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Chojnowa na lata 2015-2020, wyłonionej w przetargu ofertowym.

 * Uczestniczono w treningu zgrywającym system wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach województwa dolnośląskiego.

* Koordynowano akcją "Sprzątanie Świata" na terenie miasta.

* Prowadzono system powiadamiania czyli Samorządowy Informator SiSMS.

 

VI. Z zakresu promocji i spraw oświatowych:

* Miasto otrzymało kolejny Certyfikat Euro-Renoma - Europejski Rejestr Renomowanych, który daje prawo do udziału w programie gospodarczo-konsumenckim oraz Certyfikat Lidera Innowacyjnej Edukacji przyznawany samorządom, które mogą pochwalić się sukcesami i innowacyjnymi działaniami w sferze rozwoju edukacji.

* Samorząd był współorganizatorem m.in.:

- Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Młodzieży Szkolnej "Skora-Song",

- 10 rocznicy podpisania umów partnerskich z niemieckim Egelsbach i francuskim Commentry,

- Festiwalu Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego, Mistrzostw Dolnego Śląska w Kolarstwie Górskim MTB - Chojnów 2015,

- Jarmarku Świątecznego,

* Przekazano do publikacji materiały promujące miasto w gazetach Gmina Polska i Wiadomości Dolnośląskie oraz w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska.

* Uaktualniono informacje promocyjne na Polskim Serwisie Turystycznym - Travelling Polska.

* Współfinansowano produkcję audycji pod tytułem "Studio wschód", emitowanej w Telewizji Wrocław z informacją dla telewidzów o dofinansowaniu przez Miasto Chojnów.

* Opracowano "Kalendarz imprez 2015" obejmujący wydarzenia organizowane przez jednostki oświatowe, społeczne, kulturalne i sportowe. Lokalnie publikowany był na miejskiej stronie internetowej i w Gazecie Chojnowskiej.

* Wydano kolejną publikację dotyczącą interesujących obiektów w mieście - "Dom Kultury od Domu Strzeleckiego do Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji".

* Wydano 10 decyzji w sprawie przyznania dofinansowania kosztów poniesionych

w związku z nauką zawodu młodocianego pracownika na kwotę 80.585,00 zł.

* Wydano 277 decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uczniów na kwotę 148.948,00 zł.

* Przyznano 29 stypendiów naukowych i 3 stypendia artystyczne Burmistrza Miasta Chojnowa oraz 16 nagród sportowych.

* Rozpatrzono wnioski i przyznano 6 nagród Burmistrza Miasta Chojnowa dla nauczycieli.

* Wydano 10 zaświadczeń o udzieleniu pomocy de minimis.

* Zrealizowano rządowy program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" na kwotę 6.232 zł.

* Podpisano 6 umów dot. organizacji dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

* Zrealizowano rządowy program wyposażania szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach dotacji w wysokości 105.050,14 zł.

* W ramach ogólnopolskiego programu "Książki do bibliotek szkolnych" doposażono biblioteki szkolne przy szkołach podstawowych w nowe woluminy na kwotę 4.340 zł.

* Zrealizowano projekt "Kreatywność wielu - z myślą o młodym i starszym przyjacielu"

w ramach Rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" (miasto otrzymało dotację w wys. 15.718 zł.)

 

VII. Z zakresu spraw obywatelskich:

* Dowody osobiste: przyjęto 1300 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 1200 dowodów osobistych, 202 zaświadczenia o utracie dowodu osobistego.

* Ewidencja ludności: wszczęto 26 postępowań administracyjnych o wymeldowanie,  udostępniono dane osobowe i wydano 873 zaświadczenia, zaktualizowano 970 danych mieszkańców (zameldowania, wymeldowania), aktualizowano stały rejestr wyborców oraz sporządzano spisy wyborców.

* Dodatki mieszkaniowe: przyjęto i rozpatrzono 471 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydano 448 decyzji pozytywnych i 23 decyzje negatywne, wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 428.839,46 zł.

* Dodatki energetyczne: przyjęto i rozpatrzono 357 wniosków wydając decyzje pozytywne, wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 24.429,00 zł.

* Sprawy wojskowe: do kwalifikacji wojskowej wezwano 55 mężczyzn z rocznika podstawowego i 9 z rocznika starszego.

* Urząd Stanu Cywilnego: sporządzono: 40 aktów urodzenia, 151 aktów małżeństwa, 166 aktów zgonu, załatwiono: 1.496 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego, 15 korespondencji konsularnych,

- wykonano 147 migracji aktów do aplikacji "Źródło", wysłano 100 korespondencji do Urzędów Stanu Cywilnego.

- wydano: 8 zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, 71 zaświadczeń do ślubu konkordatowego;

- wysłano 8 wniosków do Prezydenta RP o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie;

 

VIII. Z zakresu podatków i opłat lokalnych:

* Wydano 4.944 decyzji wymiarowych w zakresie należności podatkowych.

* Wydano 13 decyzji dotyczące ulg w spłacie należności podatkowych rozłożenia na raty, odroczenia, umorzenia).

* Wydano 52 zaświadczenia podatkowe i o udzieleniu pomocy de minimis.

* Sporządzono łącznie 288 pism i wezwań do podatników oraz 25 do urzędów skarbowych,

* Wydano 6 decyzji w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

* Sprawdzono 5.194 deklaracji (informacji) podatkowych, wysłano 1.302 upomnienia w sprawie zaległości podatkowych, wystawiono 75 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

* Złożono 8 wniosków do wydziału ksiąg wieczystych o wpis hipotek przymusowych, zabezpieczających zaległości na nieruchomościach dłużników.

* Wystawiono 92 postanowienia o zarachowaniu wpłaty, 3 wnioski w sprawie rozliczenia 2% wpływów z podatku rolnego.

* Wystawiono 50 wezwań w sprawie zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.opr.eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama