Na XI sesji o zasobach mieszkaniowych, odpadach i terenach zielonych - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XI sesji o zasobach mieszkaniowych, odpadach i terenach zielonychWiodącymi tematami XI sesji Rady Miejskiej w Chojnowie była informacja burmistrza o gospodarowaniu odpadami i ściekami oraz utrzymaniu czystości i terenów zielonych w mieście, a także informacja na temat zasobów mieszkaniowych w rozbiciu na lokale komunalne, socjalne i przeznaczone do remontu własnego.
Temat gospodarki wodno-ściekowej przedstawił naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Janusz Mikołajczyk.
Standardy życia mieszkańców Chojnowa, w ocenie systemów infrastruktury technicznej – stawiają Chojnów w stosunku do uśrednionych warunków miast powiatu legnickiego na jednej z wyższych pozycji.
Chojnowianie mają bowiem wyższe standardy zaopatrzenia w wodę i gaz oraz odprowadzanie ścieków niż to zaobserwować można w innych miastach powiatu legnickiego.
Miasto Chojnów zaopatrywane jest w wodę z własnych ujęć głębinowych.
Obecnie prowadzone są prace modernizacyjne zakładu produkcji wody w oparciu o projekt technologiczny zatwierdzony przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Legnicy. Modernizacja ma na celu wdrożenie technologii uzdatniania wody, która zapewni poprawność parametrów wody zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o jakości wody na cele komunalne i zmniejszenie energochłonności procesu technologicznego związanego z uzdatnianiem wody.
Najsłabszym ogniwem sieci wodociągowej są niewątpliwie przyłącza doprowadzające wodę z rurociągów magistralnych do poszczególnych budynków. Jak wykazuje praktyka eksploatacyjna są one główną przyczyną powstawania ubytków i strat ciśnienia na skutek przewężenia przekrojów rur.

Sieć kanalizacyjna w Chojnowie jest instalacją ogólnospławną, jedynie niewielkie jej odcinki są rozdzielone na kanalizację sanitarną i burzową. Miasto jest skanalizowane w ok. 80%.
Do najważniejszych zadań, mających na celu poprawę skanalizowania miasta, należy zaliczyć: wykonanie w centralnej części miasta nowoczesnej sieci sanitarnej, rozdzielczej kierującej ścieki do kolektora głównego.

W Chojnowie funkcjonuje nowoczesna, biologiczna oczyszczalnia ścieków (ze wspomaganiem chemicznym), odbierająca ścieki z terenu miasta i wsi Goliszów. Jest to w pełni nowoczesny zakład oparty o najnowsze technologie oczyszczania ścieków. Do mankamentów tego zakładu należy zaliczyć dość kosztowny, energochłonny proces technologiczny oczyszczania i niedopasowanie wielkości oczyszczalni do potrzeb miasta. Małe obciążenie ściekami w stosunku do możliwości, na które była zaprojektowana, powoduje duże koszty jednostkowe oczyszczanych ścieków. Brak możliwości pozyskania znaczących ilości dodatkowych ścieków i wysokie koszty eksploatacyjne wymuszają wysokie odpłatności za usługę świadczoną przez ten zakład.

O substancji mieszkaniowej mówił inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Miasta Józef Kowalski.
Komunalne zasoby mieszkaniowe tworzy 370 budynków o różnej strukturze wiekowej, począwszy od obiektów powstałych w XIX wieku do lat 70. XX wieku. W latach 90. nastąpił gwałtowny proces sprzedaży komunalnych zasobów mieszkaniowych na rzecz mieszkańców zamieszkujących dany lokal komunalny z 90% ulgą, w tym momencie pojawiły się wspólnoty mieszkaniowe.
W wyniku powstania wspólnot mieszkaniowych część zasobów komunalnych przeszła na własność osób prywatnych i tak w obecnej chwili na 370 budynków ogółem, we władaniu wspólnot znajduje się 276 obiektów a wyłączną własność miasta stanowią 94 budynki, w tym:
lokale mieszkalne własnościowe - 1064,
lokale mieszkalne własności miasta 1696 - łącznie z 59 lokalami o statusie lokali socjalnych.
Stan techniczny budynków jest bardzo zróżnicowany i pokrywa się z wiekiem obiektu - im starszy obiekt, tym stan techniczny gorszy. Największą bolączką jest zły stan pokryć dachowych; o ile dachy płaskie są mniej kosztowne w remontach, to pokrycia ceramiczne pochłaniają znaczące środki finansowe, a takich jest większość na starej zabudowie.
Oprócz remontów dachów niezbędne są remonty w zakresie wymiany wyłączonych instalacji gazowych, przebudowy i budowy pieców kaflowych, wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, stolarki okiennej i drzwiowej jak i likwidacji zniszczonych komórek pozostających w obrębie posesji infrastruktury komunalnej.
***
Z przyczyn formalnych nie podjęto tego dnia wszystkich zaplanowanych uchwał. Dlatego kilka dni później radni spotkali się na kolejnej, dodatkowej sesji.
Zgodnie z porządkiem obrad burmistrz zdał sprawozdanie z prac między sesjami. Przegłosowano uchwały: dotyczącą zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Chojnowie, w sprawie Statutu Miasta, zmieniającą Uchwałę Nr V/26/2003 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie zryczałtowanych diet radnego, zmieniającą uchwały w sprawie procedury uchwalenia budżetu miasta Chojnowa oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwalaniu budżetu, zmieniającą Uchwałę nr II/8/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie powołania komisji stałej do spraw budżetu, rozwoju gospodarczego i infrastruktury i uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Miasta Chojnowa.

Powołano także komisję, która ma zająć się opracowaniem programu inwestycyjnego miasta. Włodzimierz Boczek, Tadeusz Więcław, Tadeusz Bobyk oraz Iwona Foremny tuz po wakacyjnej przerwie zajmą się tworzeniem zainicjowanego przez radnego W. Boczka projektu inwestycji w Chojnowie.

Kolejny raz radni wrócili na sesji do sprawy chojnowskiego pogotowia. Problem, który pojawia się od grudnia ubiegłego roku, pogłębia się. Radni, podobnie jak mieszkańcy są zaniepokojeni "kurczącą" się w Chojnowie opieką medyczną.
Dotychczasowe monity do władz wojewódzkich nie przyniosły żadnego efektu. Potrzebne są bardziej radykalne posunięcia. Sprawą zajmie się troje radnych - Jolanta Wrotna, Maciej Cieśla i Jerzy Kucharski, którym podobne wyzwania nie są obce. Radni nie ukrywają, że liczą na wsparcie lokalnej społeczności.
Pierwszym krokiem jest już wystosowany apel do wojewody dolnośląskiego, pod którym radni będą zbierać podpisy mieszkańców (apel na str. 3).O dalszych działaniach i ich efektach będziemy informować na bieżąco.


Emilia Grześkowiak
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama