Na XXI sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XXI sesji
Podczas majowej sesji chojnowscy radni zapoznali się m.in. z funkcjonowaniem Przychodni Rejonowej w Chojnowie oraz z informacją o wdrażaniu programu rządowego "Rodzina 500 plus".

 

O działalności chojnowskiej przychodni mówił na posiedzeniu rady kierownik jednostki Bolesław Jakubiak.

W Przychodni Rejonowej w Chojnowie jest zadeklarowanych ok. 16 380 osób z terenu miasta i gminy Chojnów, które objęte są opieką lekarzy POZ, pielęgniarek środowiskowych, położnych oraz pielęgniarek szkolnych (2005 uczniów z chojnowskich szkół, szkoły w Niedźwiedzicach i Budziwojowie).

W ramach Przychodni działają także: gabinet zabiegowy, punkt szczepień, laboratorium analityczne, gabinet RTG, gabinet USG, punkt spirometrii i rehabilitacja ambulatoryjna oraz poradnie specjalistyczne: chirurgiczna, urazowo-ortopedyczna, preluksacyjna, otolaryngologiczna i ginekologiczna.

W Przychodni Rejonowej w Chojnowie na umowę o pracę pracują 53 osoby oraz na umowy cywilno-prawne 14 osób - najczęściej w niepełnym wymiarze godzin.

Zatrudnionych jest ogółem 19 lekarzy, w tym 9-ciu na pełnym etacie, 21 pielęgniarek i położnych oraz fizjoterapeutów, laborantów analitycznych, techników RTG itp.

Średnio, w miesiącu, w poradni POZ przyjmuje się ok. 5600 pacjentów, pielęgniarki i położne środowiskowe wykonują ok. 1500 świadczeń, gabinet zabiegowy wykonuje ok. 900 iniekcji oraz 120 badań EKG.

W laboratorium analitycznym miesięcznie przeprowadza się ok. 6000 badań dla 1400 osób, w gabinecie RTG wykonuje się 600 zdjęć, w gabinecie USG 155 badań, a rehabilitacja przyjmuje ponad 150 pacjentów.

Pielęgniarki i lekarze w szkołach wykonują ponad 1250 świadczeń.

W poradniach specjalistycznych w miesiącu udzielono średnio ok. 1250 porad.

W roku 2015 na zadania inwestycyjne wydano 50 500 zł - przeprowadzono remont instalacji CO w laboratorium i rehabilitacji. Na zakup sprzętu w roku 2015 przeznaczono 34,5 tys. zł.

Narodowy Fundusz Zdrowia zaproponował już kontrakty na drugie półrocze 2016 roku w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i rehabilitacji ambulatoryjnej. Wysokość tych kontraktów prawie nie różni się od wysokości kontraktów w roku 2015.

Aktualnie w porozumieniu z Burmistrzem przychodnia pracuje nad złożeniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie budowy budynku, do którego będzie przeniesione RTG (już wymienione na aparat cyfrowy), laboratorium i część gabinetów specjalistycznych.

 

***

Przebieg realizacji w naszym mieście programu "Rodzina 500+" przedstawił radnym burmistrz.

Ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wdrożono program "Rodzina 500+",w ramach którego przyznano rodzinom prawo do świadczenia wychowawczego.

Celem tego świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieka nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie jest realizowane w naszym urzędzie ze względu na możliwość stworzenia tutaj odpowiednich warunków lokalowych. Z pomocy korzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Rodzina otrzymuje 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Świadczenie nie jest opodatkowane - rodzice otrzymają 500 zł, od których nie będą musieli odprowadzać podatku ani żadnych składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących działalność gospodarczą.

Świadczenie wychowawcze nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

Wniosek o świadczenie wychowawcze składa się raz do roku. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak pierwszy okres na jaki jest przyznane prawo do świadczenia jest dłuższy, gdyż rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu i trwać będzie do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku.

Wnioski są składane elektronicznie lub osobiście w urzędzie.

Na wniosek złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, to znaczy od 1 kwietnia do

1 lipca 2016 r. (włącznie), rodzicom przysługuje wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. Do programu można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

W naszym mieście do chwili obecnej złożono 685 wniosków dla 941 dzieci. Na bieżąco wnioski są nadal składane.

Do dnia dzisiejszego wydano 267 decyzji, a wypłacono świadczeń na kwotę 398.381,30zł dla 401 dzieci, w przeważającej części świadczenia zostały przelane na konta wnioskodawców.

 

***

Sprawozdanie 2/2016 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 26 marca 2016 r. do dnia 27 maja 2016 r.

 

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

* Prowadzone są prace przy budowie sieci wodno-kanalizacyjnych w ul. Wyspiańskiego w celu uzbrojenia terenu pod budowę domów jednorodzinnych w tym rejonie oraz podłączenia budynków przy ul. Wyspiańskiego.

* Przekazano plac budowy w celu wymiany pokrycia dachu budynku Gimnaz-jum nr 2. Wykonawca rozpocznie prace w dniu 30.05.2016r.

* Trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty na budowę nawierzchni ul. Rejtana z oświetleniem drogowym oraz ul. Broniewskiego.

* Ogłoszono przetarg nieograniczony na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

* Uzyskano pozwolenie na budowę kładki dla pieszych nad rzeką Skorą w ul. Matejki.

* Zlecono wykonanie projektu budowy nawierzchni ul. Asnyka z chodnikiem.

* Zamówiono pojemniki do zbiórki selektywnej, ławki parkowe i kosze na odpady uliczne.

* Rozpoczęto sadzenie kwiatów letnich na rabatach miejskich. Posadzono kwiaty w rejonie Rynku i ul. Chmielnej przed Obeliskiem.

* Wyrównano i utwardzono kruszywem teren posesji przy ul. Dąbrowskiego.

* Zakończono naprawy cząstkowe nawierzchni jezdni przy użyciu emulsji i grysów.

* Zakupiono 105t. kruszywa bazaltowego w celu utwardzenia i wyrównania dróg gruntowych (ul. Fabryczna, Solskiego, Słowiańska).

* Zatrudniono w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych łącznie 10 osób, w tym 6 meliorantów.

* Zlecono i wykonano oprysk środkami chwastobójczymi terenu nowych kwater Cmentarza Komunalnego.

* Zlecono wykonanie badań hydrogeologicznych w związku z wysokim poziomem wód gruntowych na Cmentarzu.

* Przeprowadzono przegląd drzewostanu na Cmentarzu pod kątem wycinki drzew suchych oraz zagrażających pomnikom i grobowcom.

* Na bieżąco rejestrowane są zmiany w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

* Sprzedano w drodze bezprzetargowej działkę gruntu o powierzchni 124 m2 na rzecz właścicieli lokali budynku położonego przy ul. Małachowskiego, która wraz z dotychczasową wydzieloną działką będzie spełniała wymogi działki budowlanej.

* Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę zabudowaną garażem o pow. 28 m2 przy ul. Dąbrowskiego.

* Wydano 5 decyzji  na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych.

* Przeprowadzono przetargi na sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. Rynek 6/4, ul. Samorządowej 4C/10 i nieruchomości zabudowanej halą produkcyjną przy ul. Złotoryjskiej oraz działek pod budowę garaży przy ul. Parkowej - zakończone wynikiem negatywnym.

* Wydano 3 wypisy i 5 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

* Wydano 2 postanowienia pozytywnie opiniujące podziały działek położonych przy ul. Królowej Jadwigi i Witosa, pod względem zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego miasta.

* Wydano 4 decyzje:

- przy ul. Sikorskiego, z urzędu w celu wydzielenia działki zabudowanej budynkiem Żłobka,

- przy ul. Królowej Jadwigi, z urzędu w celu wydzielenia działki do sprzedaży,

- przy ul. Legnickiej i ul. Słowiańskiej dla osób fizycznych w celu wydzielenia działek budowlanych.

* Wydano decyzję umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla Biura Projektowego "INGA-TECH" na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Asnyka"

* Wydano 9 decyzji zezwalających na usunięcie drzew dla:

- osoby fizycznej, przy ul. Szpitalnej dot. usychającego modrzewia, z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew,

- osoby fizycznej, przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego dot. uschniętych 5 świerków i grochodrzew z obowiązkiem nasadzenia  12 drzew,

- osoby fizycznej, przy ul. Goleszańskiej dot. usychającego świerka, z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew,

- osoby fizycznej, przy ul. Krótkiej dot. zagrażającego świerka, z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew,

- osoby fizycznej, przy ul. Lipowej dot. usychającego świerka, z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew,

- osoby fizycznej, przy ul. Bielawskiej dot. zagrażającego i usychającego jesionu, z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew,

- osoby fizycznej, przy ul. Żeromskiego dot. uschniętych 3 sosen i jodły, z obowiązkiem nasadzenia 8 drzew,

- Spółdzielni Mieszkaniowej "MŁODOŚĆ" dot. drzewa gatunku wierzba przy ul. Paderewskiego, z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew oraz decyzję odmawiającą usunięcia  drzewa gatunku wierzba przy ul. Paderewskiego,

- Powiatowego Zespołu Szkół przy ul. Poźniaków dot. 2 brzóz, z obowiązkiem nasadzenia 4 drzew.

* Przygotowano i złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania p.n. "Modernizacja i konserwacja rowu melioracyjnego -melioracje szczegółowe, rów KS", w wyniku którego uzyskano dotacje w wysokości 15 000 zł. Całość zadania określona została na kwotę 25 000 zł. Otrzymana dotacja zostanie wykorzystana na konserwację i modernizację przepustów w obrębie 1 miasta.

 

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

* Wydano 136 dowody osobiste.

* Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 70 wniosków; rozpatrzono 72 wnioski przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 10.716 zł. (wydano 67 decyzji pozytywnych, 5 decyzji negatywnych).

Za miesiąc IV i V 2016r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 68.483 zł.

* Dodatki energetyczne: przyjęto i rozpatrzono 113 wniosków. Wypłacono dodatki na kwotę 3.206 zł.

* Świadczenia wychowawcze "Rodzina 500+": przyjęto 677 wniosków w tym w formie elektronicznej 159; wydano 266 decyzji. Wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 311.817 zł.

 

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

*Wydano 502 odpisy aktów stanu cywilnego, w tym 417 skróconych, 42 zupełnych, 43 wielojęzycznych;

* Sporządzono 252 przypiski, 26 wzmianek przy aktach stanu cywilnego, 6 aktów  urodzenia, 15 aktów małżeństwa i 28 aktów zgonów;

* Przeprowadzono 193 migracje aktów i załatwiono 4 sprawy konsularne;

* Sprostowano i uzupełniono 11 aktów stanu cywilnego;

* Wpisano 6 zagranicznych dokumentów stanu cywilnego do polskiego rejestru w drodze transkrypcji;

* Sporządzono 2 wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie;

* Wydano 3 zezwolenia na zawarcie małżeństwa i 3 zaświadczenia na zawarcie małżeństwa za granicą;

* Przyjęto 24 zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, w tym 16 zapewnień do ślubu konkordatowego.Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama