Na XXIII sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XXIII sesjiCzerwcowa sesja Rady Miejskiej Chojnowa była jedną z ważniejszych w roku. Tego dnia radni oceniali m.in. wykonanie budżetu miasta za rok 2015 i podejmowali uchwałę w sprawie absolutorium dla Burmistrza. Na posiedzeniu przedstawiono opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej Rady oraz pozostałych Komisji. Wszystkie stwierdzały prawidłowość działań finansowych organu wykonawczego, chojnowscy radni jednogłośnie zatem udzielili absolutorium organowi wykonawczemu.

 

Podczas sesji omówiono także działania w zakresie ochrony zabytków.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu między innymi zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie.

Na terenie miasta obiektami wpisanymi do rejestru zabytków są:

I. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Chojnów:

1. Ośrodek historyczny miasta,

2. Zamek (ob. Muzeum Regionalne),

3. Mury obronne,

4. Baszta Tkaczy,

5. Park o charakterze plantów miejskich,

6. Dom Schramma,

II. Nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub prawnych:

1. Kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP,

2. Kościół parafialny pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła,

3. Pałac (ul. Piotrowicka),

4. Plebania (ul. Ściegiennego),

5. Budynek dawnej plebanii (ul. Głowackiego),

6. Budynek mieszkalny Rynek 29,

7. Budynek mieszkalny Rynek 31- współwłasność z Gminą Miejską Chojnów

8. Budynek mieszkalny - dawny Dom Kata - ul. Grottgera 1,

9. Zespół przemysłowo-administracyjny d. cukrowni,

10. Zespół dworca.

 

Wojewódzka ewidencja zabytków obejmuje łącznie 353 obiekty oraz 26 stanowisk archeologicznych.

 

W zakresie ochrony zabytków w latach 2008-2015 przeprowadzono następujące prace przy obiektach będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów:

1. Remont dachu i elewacji przy Zamku Piastowskim (obecnie Muzeum Regionalne), prace realizowane przy dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 2008 r.,

2. Remont i adaptacja Baszty Tkaczy dla potrzeb muzealnictwa (prace konserwatorskie i remontowe - zabezpieczenie murów, renowacja attyki, remont galeryjki widokowej, wymiana pokrycia hełmu, renowacja ścian, podłóg i schodów) - 2010r., 2013r.,  prace realizowane przy dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,

3. Rewitalizacja Starego Miasta - 2010-2011r., prace budowlano-rewaloryzacyjno-konserwatorskie w kamienicy Domu Schrama (adaptacja Domu Schrama na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji) 2010-2011r., rozbudowa i przebudowa budynku MOKSiR - 2013r. do 2014r. - prace zrealizowano przy dofinansowaniu z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

4.W ramach realizacji uchwały nr XXVI/130/08 z dnia 25 września 2008 r. i nr XII/153/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu miasta Chojnowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków udzielone zostały dotacje do prac remontowo- konserwatorskich w Kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie.

5. Na terenie parku śródmiejskiego prowadzone są bieżące prace pielęgnacyjne, porządkowe i zabezpieczające - w opracowaniu jest projekt mający na celu przywrócenie układu historycznego parku.

6. W zakresie wykonania Gminnej ewidencji zabytków zlecono Firmie wykonanie kart adresowych, dokumentacji zdjęciowej, dostępnej również w wersji elektronicznej dla wszystkich obiektów objętych ochroną konserwatorską, wpisanych do Wojewódzkiej ewidencji zabytków.

7. W planach zagospodarowania przestrzennego wprowadzane są zapisy uwzględniające ochronę układu historycznego miasta oraz zespołów zabytkowej zabudowy.

8. Z zakresu działań informacyjnych, popularyzacyjnych i edukacyjnych związanych z pro-mocją zabytków :

- na 6 obiektach wpisanych do rejestru zabytków (Baszta Tkaczy, Dom Schrama, Zamek Piastowski, Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła, budynek Plebanii) oraz przy dwóch ekspozycjach architektonicznych zamontowane zostały tablice informacyjne,

- wydano foldery tematyczne promujące zabytki Chojnowa ,

- zarządcy budynków objętych ochroną konserwatorską informowani są o obowiązku uzgadniania prac ze służbami ochrony konserwatorskiej.

 

Sprawozdanie 3/2016

z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od 28.05. 2016 r. do 27.06.2016 r.

 

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

* Kontynuowana jest budowa sieci wodo-ciągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z pompowniami w ul. Wyspiańskiego w celu uzbrojenia terenu pod planowane osiedle domów jednorodzinnych.

* Trwa wymiana pokrycia dachu budynku Gimnazjum nr 2 w Chojnowie.

* Rozpoczęto budowę nawierzchni ul. Broniewskiego od ul. Lubińskiej do ul. Staffa oraz wymianę nawierzchni w części do ul. Baczyńskiego.

* Przekazano plac budowy ul. Rejtana. Wykonawca zlecił wytyczenie geodezyjne elementów budowy.

* Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej w ulicach: Niemcewicza, Konstytucji 3 Maja i Małachowskiego oraz w ul. Witosa na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki.

* Złożono zapytanie ofertowe na wykonanie projektu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany pokrycia dachu w budynku Gimnazjum nr 1.

* Zamówiono 3 ogrody zabaw do ustawienia przy ul. Złotoryjskiej 4 A-C, ul. Tkackiej obok Baszty, ul. Reja obok boiska Gimnazjum nr 2.

* Realizowane jest zamówienie dwóch si-łowni zewnętrznych, które powstaną obok boiska ORLIK i przy Morskim Oku.

* Odnowiono oznakowanie poziome w ciągach dróg miejskich - przejścia dla pieszych.

* Wyremontowano murek oporowy przy terenie zielonym na ul. Dąbrowskiego.

* Zamontowano bariery ochronne na skrzyżowaniu ul. Wolności, Paderewskiego i Wojska Polskiego.

* Na bieżąco wymieniane jest uszkodzone lub mało widoczne oznakowanie pionowe ulic.

* Przebudowano studnie burzowe na ul. Witosa i ul. Kilińskiego.

* Wykonano badania hydrogeologiczne wysokiego poziomu wód gruntowych na kwaterze XV G i XVI G Cmentarza Komunalnego.

* Ewidencjonowane są na bieżąco zmiany w zakresie rejestracji i wysokości wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

* Wydano 7 wypisów oraz 4 zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

* Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla Biura Projektowego firmy "FAMAR" Fabian Rudziak na realizację przedsięwzięcia pn. "Zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w obiekcie budowlanym zlokalizowanym przy ul. Okrzei w Chojnowie".

* Wydano 2 decyzje zezwalające na usunięcie drzew dla:

- osoby fizycznej, przy ul. Krasickiego dot. usychających 2 żywotników i świerka, z obowiązkiem nasadzenia 6 drzew,

- Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu dot. uschniętych 2 drzew gatunku klon i kasztanowca,  z obowiązkiem nasadzenia 6 drzew.

 

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

* Wydano 153 dowody osobiste.

* Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 41 wniosków; rozpatrzono 38 wniosków przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 5.555,93zł. (wydano 35 decyzji pozytywnych, 3 decyzje negatywne).

Za miesiąc VI 2016r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 33.396,41 zł.

* Dodatki energetyczne: przyjęto i rozpatrzono 29 wniosków - wypłacono 3.296,40 zł.

* Świadczenia wychowawcze Rodzina 500+: przyjęto 89 wniosków, w tym w formie elektronicznej 13; wydano 352 decyzje. Wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 923.464,90 zł.

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

* Wydano 81 odpisów aktów stanu cywilnego;

* Sporządzono 48 przypisków, 7 wzmianek przy aktach stanu cywilnego, 2 akty urodzenia, 14 aktów małżeństwa i 5 aktów zgonu;

* Przeprowadzono 78 migracji aktów;

* Sprostowano i uzupełniono 2 akty stanu cywilnego;

* Wydano zaświadczenie o stanie cywilnym, 4 zaświadczenia do ślubu konkordatowego;

* Przyjęto 9 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
KRQbd9FaPZnh2016-07-27Stp7PwkyN

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama