Na XXIII sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XXIII sesjiSierpniowa sesja Rady Miejskiej Chojnowa dotyczyła m.in. oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz stanu oświetlenia i dróg w naszym mieście.

 

Prezentację dotyczącą oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego miasta Chojnowa omówił na sesji komendant PSP w Legnicy. mł. bryg. mgr inż. Zdzisław Sokół.

"JRG nr 3 w Chojnowie specjalizuje się w ratownictwie pożarowym, technicznym oraz od 11.03.2015 r. w ratownictwie wysokościowym. Jednostka zatrudnia 28 ratowników w 24 h systemie zmianowym oraz 2 dowódców. Minimalna obsada osobowa, to 6 ratowników, w tym 2 ratowników wysokościowych. Chojnowska JRG wyposażona jest w siedem pojazdów ratowniczo-gaśniczych. W tym roku, dzięki m.in. pomocy chojnowskiego samorządu udało się dodatkowo pozyskać lekki samochód wysokościowy Ford Tanger 2,26 XLT i ciężki samochód kwatermistrzowski Scania P360.

Od 01.01.2016r. do 23.08.2016r. JRG Chojnów interweniowała 114 razy. Były to m.in. pożary śmietników i traw, miejscowe zagrożenia tlenkiem węgla, wypadki, po-walone drzewa".

(fragmenty prezentacji - pełny materiał do wglądu w biurze Rady Miejskiej).

 

O stanie dróg i oświetlenia w mieście mówił na sesji naczelnik wydziału Rozwoju Gospodarczego Janusz Mikołajczyk.

"Na terenie miasta znajduje się 1038 la-tarni z podziałem na własność Gminy Miejskiej - 669 latarni i własność Tauron Dystrybucja w Legnicy 369 latarni.

Stan oświetlenia drogowego na terenie miasta jest dobry. Latarnie posiadają sodowe źródła światła oraz ledowe, które zostały zamontowane w ostatnim okresie na ulicach: Bielawskiej, Solskiego i Kościuszki. Obecnie będzie budowane oświetlenie w ciągu ul. Kraszewskiego i ul. Wrzosowej.

Wykonywany jest projekt oświetlenia drogowego dla ul. Drzymały z Chopina wraz z połączeniem ul. Kościuszki i ul. Legnickiej na odcinku od ul. M. Reja do skrzyżowania z ul. Żeromskiego, które przewidują zamontowanie ledowych źródeł światła.

Tauron Dystrybucja w Legnicy wbudowała oświetlenie uliczne w ciągu ul. M. Reja i planuje budowę oświetlenia ul. Legnickiej na odcinku od mostu nad rzeką Skorą do skrzyżowania z ul. Kilińskiego.

Remonty dróg gminnych na terenie miasta w roku bieżącym przeprowadzane były w dwóch etapach. Naprawy pozimowe wykonywano w ramach prac interwencyjnych przy użyciu masy asfaltowej na zimno jako pierwszy etap, a naprawy w okresie letnim wykonano przy użyciu emulsji i grysów bazaltowych (jest to technologia stosowana do napraw starych nawierzchni asfaltowych ze względu na ich powierzchniowe uszczelnianie) przez firmę zewnętrzną.

Należy nadmienić, że w ostatnich latach przekazano Gminie część dróg powiatowych łącznie z mostem w ciągu ul. Złotoryjskiej, bez wsparcia finansowego.

W roku bieżącym zakończono budowę nawierzchni ul. Broniewskiego .

W chwili obecnej prowadzone są prace przy budowie nawierzchni ul. Rejtana.

Wykonane są projekty na budowę ul. A. Asnyka i kładki dla pieszych łączącej ul. Matejki z ul. Paderewskiego.

Zostało zlecone wykonanie projektów na:

- przebudowę części ul. Sikorskiego na wysokości budynku nr 12,

- budowę zatok postojowych przy ul. Sikorskiego przy budynkach 2-4,

- budowę parkingu przy MOKSiR ul. Małachowskiego.

Na terenie miasta znajdują się drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe.

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego corocznie wykonuje się odnowienie oznakowania poziomego - przejścia dla pieszych - łącznie 2.400m2 powierzchni. W ostatnim okresie przejścia dla pieszych malowane są dwukolorowo".

 

Sprawozdanie 4/2016 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od dnia 28 czerwca 2016 r.

do dnia 24 sierpnia 2016 r.

 

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

* Kontynuowana jest budowa sieci wodo-ciągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z pompowniami w ul. Wyspiańskiego, w celu uzbrojenia terenu pod planowane osiedle domów jednorodzinnych.

* Trwa budowa ul. Rejtana.

* Ogłoszono przetargi nieograniczone na:

- budowę oświetlenia drogowego w ul. Kraszewskiego oraz w ul. Wrzosowej,

- wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Reja.

* Zakończono przebudowę drogi dojazdowej - ul. Broniewskiego. Odebrano protokołem z dnia 04.08.2016 r.

* Zakończono modernizację dachu budynku Gimnazjum Nr 2. Odebrano protokołem z dnia 18.08.2016 r.

* Podpisano umowę z firmą Eltor Sp. z o.o. - wykonawcą zadania polegającego na przebudowie sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mickiewicza, Witosa, Bohaterów Getta Warszawskiego, Małachowskiego, Pl. Konstytucji 3-go Maja oraz Witosa (od skrzyżowania z ul. Kolejową i Kościuszki). 10.08.2016 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Rozpoczęcie prac zostało zgłoszone do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

* Zakupiono i zamontowano dwie siłownie zewnętrzne - przy Morskim Oku wyposa-ona w urządzenia: stepper, wioślarz, rowerek klasyczny, biegacz i pedały oraz przy boisku Orlik wyposażona w urządzenia: biegacz, wypychacz, motyl i wioślarz.

* Trwa przebudowa studni kanalizacyjnej z częścią sieci sanitarnej, likwidacja szamba i odtworzenie nawierzchni ul. Krasickiego przy Przedszkolu Miejskim Nr 3.

* Na bieżąco wymieniane są zniszczone i nie-czytelne znaki drogowe.

 

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

* Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców trzy lokale mieszkalne z zastosowaniem obowiązującej bonifikaty.

* Przygotowano i przeprowadzono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

- lokalu mieszkalnego przy ul. ul Samo-rządowej 4C/10, zakończony wyłonieniem nabywcy za ceną 101.000,00 zł.,

- nieruchomości zabudowanej przy ul. Wojska Polskiego 9A - zakończony wyłonieniem nabywcy,

- lokalu mieszkalnego przy ul Rynek 6/4 i ul. Grunwaldzkiej 4 oraz nieruchomości zabudowanej halą produkcyjną przy ul. Złotoryjskiej, zakończone wynikiem negatywnym.

* Zawarto umowę dzierżawną na grunty rolne w obrębie 1 miasta.

* Wydano 16 wypisów oraz 13 zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

* Wydano 4 postanowienia pozytywnie opiniujące podziały działek położonych przy ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Ogrodowej, ul. Legnickiej, ul. Niemcewicza, pod względem zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego miasta.

* Wydano 2 decyzje

- przy ul. Kazimierza Wielkiego, z urzędu w celu wydzielenia działki pod rozbudowę Przychodni Rejonowej w Chojnowie,

- przy ul. Ogrodowej, z urzędu w celu wy-dzielenia działek do sprzedaży.

* Wydano 8 decyzji zezwalających na usunięcie drzew dla:

- osoby fizycznej, przy ul. Żeromskiego dot. usychającego świerka, z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew, - osoby fizycznej, przy ul. Rzemieślniczej dot. usychającego świerka, z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew,

- osoby fizycznej, przy ul. Okrzei dot. zagrażającej lipy o 3 pniach, z obowiązkiem nasadzenia 6 drzew,

- osoby fizycznej, przy ul. Fabrycznej dot. usychającej topoli, z obowiązkiem nasa-dzenia 2 drzew,

- osoby fizycznej, przy ul. Konopnickiej dot. usychającego świerka, z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew,

- Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sikorskiego dot. kolidujących z instalacją wodną 2 drzew gatunku świerk i żywotnik, z obowiązkiem nasadzenia 4 drzew,

- Spółdzielni Mieszkaniowej dot. usychających 3 daglezji przy ul. Kilińskiego, z obowiązkiem nasadzenia 6 drzew,

- dla "LIDL" Sp. z o.o. przy ul. Legnickiej na usunięcie 3 topoli kolidujących z rozbudową obiektu z obowiązkiem nasadzeń zastępczych w ilości 6 szt.

 

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

* Wydano 129 odpisów aktów stanu cywilnego;

* Sporządzono 52 przypiski, 10 wzmianek przy aktach stanu cywilnego, 4 akty urodzenia, 13 aktów małżeństwa i 16 aktów zgonu;

* Przeprowadzono 80 migracji aktów

* Sprostowano i uzupełniono 2 akty stanu cywilnego;

* Wydano 2 zaświadczenia o stanie cywilnym , 7 zaświadczeń do ślubu konkordatowego i 2 decyzje o zmianie nazwiska;

* Przyjęto 8 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa:

 

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

* Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 61 wniosków; rozpatrzono 49 wniosków, przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 7.269,20 zł. (wydano 47 decyzji pozytywnych i decyzję negatywną).

* Wypłacono dodatki na kwotę 31.138,43 zł.

* Dodatki energetyczne: przyjęto i rozpatrzono 35 wniosków. Wypłacono dodatki na kwotę 2.082,17 zł.

* Świadczenia wychowawcze Rodzina 500+: przyjęto 35 wniosków; wydano 141 decyzji. Wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 644.271,50 zł.

* Wydano 189 dowodów osobistych.

 
eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama