Na XXX sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XXX sesji
Jednym z głównych tematów ostatniej w 2016 roku sesji Rady Miejskiej Chojnowa było uchwalenie budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok. Jego projekt przedstawił Radnym Burmistrz Miasta Jan Serkies.

 

Panie Przewodniczący Wysoka Rado!

Pod obrady dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej Chojnowa przedkładam projekt budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok.

Uchwała budżetowa Miasta Chojnowa na 2017 rok zakłada pozyskanie dochodów budżetowych na poziomie 49.392.694,95 zł., w tym: dochodów bieżących na poziomie 46.777.694,95 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 2.615.000 zł. Jednym z głównych źródeł dochodów w roku 2017 będą dochody własne - 25.918.285,50 zł, co stanowi 52,5 % do-chodów ogółem w tym m.in. 9.565.223,00 zł, z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz 10.130.225 zł z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa; drugim znaczącym źródłem dochodów będą subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12.232.929 zł, co stanowi 25 % dochodów ogółem, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego przewidujemy wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych - 1.031.300 zł oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 10.023.935 zł.

Projekt budżetu Miasta Chojnowa na 2017r. zakłada przychody budżetu w kwocie 2.996.512,38 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych. Na etapie planowania budżetu na 2017 rok nie planuje się zaciągnięcia w przyszłym roku budżetowym kredytów.

Planowane dochody i przychody zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków nie-zbędnych do realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych w kwocie 51.329.777,45 zł, w tym na wydatki bieżące 44.864.368,45 zł oraz wydatki majątkowe 6.465.409 zł.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone m.in. na:

- oświatę i wychowanie - 18.035.341,45 zł, co stanowi 40 % wydatków bieżących;

- pomoc społeczną - 14.260.096,30 zł, co stanowi 32 % planowanych wydatków bieżących;

- gospodarkę mieszkaniową, komunalną

i ochronę środowiska - 5.036.200 zł, co stanowi 11 % wydatków bieżących;

- administrację publiczną - 4.223.300 zł, 9,4 % planowanych wydatków bieżących budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok. Planowane wydatki majątkowe na 2017r. przewidują realizację następujących zadań inwestycyjnych:

* Przebudowa dojazdu do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego z włączeniem do ul. Boh. Powstania Warszawskiego. - 350 tys. zł;

* Przebudowa i budowa miejsc postojowych przy ul. Sikorskiego oraz ciągów komunikacyjno - pieszych wraz z wymianą nawierzchni jezdni od ul. Kilińskiego do skrzyżowania - 290 tys. zł;

* Przebudowa kuchni wraz ze stołówką w Szkole Podstawowej nr 4 - 850 tys. zł;

* Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa - dotacja na dofinansowanie dla Przychodni Rejonowej w Chojno-wie - 1.061.909 zł;

* Budowa sieci wodociągowej wraz z przy-łączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami - etap 2 i 3 ul. Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego - 1.300 tys. zł;

* Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora w ciągu ul. Matejki - 360 tys. zł;

* Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego parku śródmiejskiego - 750 tys. zł;

* Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego - 200 tys. zł.

 

Sprawozdanie z prac

Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie 29.11.2016 r. - 28.12.2016 r.

 

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

* Opracowano Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Chojnowa na lata 2016-2023.

* Zakończono budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

z pompowniami ścieków w ul. Wyspiańskiego. Inwestycję odebrano protokołem odbioru końcowego robót i złożono zawiadomienie o zakończeniu robót wraz z wymaganymi dokumentami w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Legnicy.

* Kontynuowana jest budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz wodociągowej

w ul. Niemcewicza, Pl. 3-go Maja i Małachowskiego (I etap przebudowy sieci w rejonie ul. Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego do ul. Niemcewicza) oraz w ul. Witosa od ul. Kolejowej do ul. Kociuszki.

* Wykonawca zakończył budowę oświetlenia drogowego w ul. Wrzosowej. Trwają roboty związane z budową oświetlenia drogowego przy ul. Kraszewskiego.

* W projekcie technicznym przebudowy drogi wojewódzkiej nr 328, w zakresie budowy chodnika z Michowa do Chojnowa niezbędne jest wprowadzenie zmian, w związku z tym, aneksem do umowy o roboty budowlane z Wykonawcą przesunięto, termin zakończenia prac na dzień 28.04.2017r. oraz przedłużono porozumienie z DSDiK w sprawie współfinansowania inwestycji do dnia 30.06.2017 r.

* Zakończono budowę chodnika w ciągu ul. M. Reja oraz zamontowano słupki ochronne na wjazdach.

* 20 grudnia odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców prowadzących mikro

i małe przedsiębiorstwa oraz dla osób fizycznych chcących założyć działalność go-spodarczą, zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania "Wrzosowa Kraina".

* Zakupiono kruszywo bazaltowe w celu utwardzenia części ul. Bielawskiej i ul. Solskiego oraz drogi dojazdowej przy ul. Długosza.

* Zakończono montaż dekoracji świątecznych w mieście.

* Zlecono wycinkę 2 suchych drzew rosnących na nieczynnym cieku wodnym "Młynówka".

* Wystąpiono do Starostwa Powiatowego o wycinkę 10 drzew zagrażających, częściowo uschniętych z Cmentarza Komunalnego (topole i 1 lipa).

* Zabezpieczono rabaty kwiatowe i donice z drzewami na okres zimowy.

 

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

* Przygotowano i przeprowadzono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

- nieruchomości zabudowanej halą produkcyjną przy ul. Złotoryjskiej, zakończony wyłonieniem nabywcy,

- lokalu mieszkalnego przy ul Grunwaldzkiej 4/14,

- 17 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Miłej, Pogodnej i Radosnej - zakończone wynikiem negatywnym.

* Wydano dwie decyzje z urzędu na podział działki:

- przy ul. Legnickiej 17A i ul. Dąbrowskiego

w celu wydzielenia działek do sprzedaży.

* Wydano 2 zawiadomienia o ustaleniu nu-merów porządkowych dla nieruchomości oraz zezwolenie na wykreślenie hipoteki obciążającej nieruchomość lokalową z tytułu zwrotu bonifikaty, w związku z upływem 5 lat od dnia nabycia lokalu od miasta.

* Wysłano 30 informacji o wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste na 2017r.

* Zawarto 3 umowy dzierżawy: na prowadzenie działalności handlowej na targowisku miejskim i pod ogrody przydomowe.

* wydano 7 wypisów wraz z wyrysami oraz 2 zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

* Wydano trzy decyzje zezwalające na usunięcie drzew dla:

1. Osób prawnych:

- Firmy "RMA POLSKA" Sp. z o.o., przy ul. Łużyckiej dot. 12 drzew gatunku żywotnik, całkowicie uschniętych, z obowiązkiem nasadzenia 24 drzew,

- Centrum Aptekarsko-Lekarskiego, Poradni Specjalistycznej Przychodni Rejonowej w Chojnowie przy ul. Szpitalnej dot. usychającego i zagrażającego klonu, z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew,

2. Osoby fizycznej - przy ul. Tulipanowej (w związku z budową budynku jednorodzinnego) dot. 143 drzew z nieruchomości zarośniętej młodnikiem dębowym oraz olchowym, powstałym z samosiewu, z obowiązkiem nasadzenia 27 drzew.

 

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

* Wydano 159 odpisów aktów stanu cywilnego i 2 zaświadczenia na zawarcie małżeństwo za granicą.

* Sporządzono 120 przypisków, 33 wzmianki przy aktach stanu cywilnego, 3 akty urodzenia, 5 aktów małżeństwa i 6 aktów zgonu.

* Przeprowadzono 99 migracji aktów, załatwiono 2 sprawy konsularne, sprostowano i uzupełniono 6 aktów stanu cywilnego oraz wpisano 5 zagranicznych dokumentów stanu cywilnego do polskiego rejestru w drodze transkrypcji.

 

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

* Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 38 wniosków; rozpatrzono 30 wniosków, przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 4.599,24 zł. (wydano 30 decyzji pozytywnych).

* Wypłacono dodatki na kwotę 30.100,25 zł.

* Dodatki energetyczne: przyjęto i rozpatrzono 22 wnioski. Wypłacono dodatki na kwotę 2.036,45 zł.

* Świadczenia wychowawcze Rodzina 500+: przyjęto 18 wniosków; wydano 27 decyzji. Wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 560.070,80 zł.
(szerokość: 640 / wysokość: 419)


eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama