Na XXXIII sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XXXIII sesji
Podczas lutowej sesji Rady Miejskiej Chojnowa podjęto dziewięć uchwał. Wśród nich uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego.

Dokument określa m.in. granice obwodów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez nasze miasto, a także plan sieci placówek.

 

Zgodnie z reformą szkolnictwa od przyszłego roku szkolnego (2017/2018) wchodzi w życie nowy program nauczania. Wracamy do ośmioletniej podstawówki, czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum. Przez najbliższe dwa lata wygasać będą gimnazja. W tym okresie uczniowie klas VII i VIII naszych szkół podstawowych uczyć się będą w dotychczasowych obiektach szkół gimnazjalnych - uczniowie SP3 w Gimnazjum nr 1, uczniowie SP4 w Gimnazjum nr 2. Po wygaśnięciu gimnazjów Szkoła Podstawowa nr 3 zostanie przeniesiona do budynku przy ul. Reymonta, siódmo- i ósmoklasiści Szkoły Podstawowej nr 4 naukę będą pobierać w budynku przy ul. Konarskiego. Z miejskich szkół ubędzie ponad 200 uczniów z terenu gminy, którzy uczęszczać będą do macierzystych podstawówek. Mniejsza liczba uczniów - mniej nauczycieli. Czy w Chojnowie planowane są zwolnienia kadry pedagogicznej i administracji? Takie pytanie padło na sali posiedzeń. Dziś jednak dyrektorzy nie są w stanie na nie odpowiedzieć, ze względów formalnych. Trwają prace nad przygotowaniem przez szkoły arkuszy organizacyjnych, a termin ich złożenia do organu prowadzącego mija z końcem kwietnia. Nie wiadomo też, ilu nauczycieli przejdzie na emeryturę lub świadczenie kompensacyjne.

 

Ten problem i sprawy kosztów wprowadzania reformy poruszył na sesji gość posiedzenia Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Robert Kropiwnicki. Głównym celem jego wizyty była kwestia przebudowy drogi krajowej nr 94 i budowy obwodnicy dla Chojnowa.

Temat odległy i wieloetapowy, ale poddany pod rozwagę samorządom już na etapie planowania przebudowy autostrady A-4.

 

Sprawozdanie 1/2017

z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od dnia 2 stycznia 2017 r.

do dnia 24 lutego 2017 r.

 

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

* Kontynuowana jest przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami

w ulicach: Niemcewicza - Małachowskiego (etap I) oraz w ul. Witosa na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki.

* Trwa budowa chodnika z Michowa do Chojnowa przy drodze wojewódzkiej

nr 328. Realizację inwestycji wstrzymano na okres zimowy. Wykonawca wznowi roboty przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

* Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na przebudowę sieci wodociągowej

z przyłączami oraz kanalizacji ogólno-spławnej z przykanalikami w ulicach: Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego (etap II i III). Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa o roboty budowlane.

* Ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na budowę kładki dla pieszych nad rzeką Skora w ciągu ulicy Matejki. Pierwszy przetarg został unieważniony ze względu na ceny ofert znacznie przewyższające wartość kosztorysu inwestorskiego.

* Ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę drogi dojazdowej do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego w Chojnowie wraz z infrastrukturą techniczną (miejsca postojowe) oraz na przebudowę ul. Reymonta i ul. Ogrodowej w Chojnowie - etap I.

* Zdemontowano oświetlenie świąteczne.

* Wycięto 10 sztuk zagrażających drzew z Cmentarza Komunalnego w Chojnowie (9 szt. topoli i jedna lipa).

* Wykonano pielęgnację drzew i zdjęcie posuszu wzdłuż alei spacerowej od ul. Kilińskiego do ul. Sobieskiego (obok parku) oraz drzew z gatunku klon przy ul. Kolejowej i ul. Sobieskiego.

* Zakupiono 50 t. soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg miejskich, tonę masy asfaltowej na zimno przeznaczonej do napraw ubytków w jezdni w okresie zimowym (prace prowadzone są na bieżąco) oraz 80 t. kamienia bazaltowego w celu utwardzenia i wy-równania ul. Fabrycznej i ul. Solskiego.

* Zakupiono i zamontowano plansze

z herbami miast partnerskich na wjazdach do miasta.

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

* Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną halą produkcyjną przy ul. Złototoryjskiej za kwotę 170.690 zł.

* Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 4 lokale mieszkalne z zastosowaniem obowiązujących bonifikat za łączną kwotę 82.471 zł.

* Przygotowano i przeprowadzono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

- lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 6/4, zakończony wyłonieniem nabywcy za cenę 80.800 zł.,

- działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Radosnej, zakończony wyłonieniem nabywcy za ceną 69.190 zł.,

- 12 działek pod budowę garaży przy ul. Parkowej - zakończone wyłonieniem na-bywców (11 działek po 5.460 zł. i jedna za cenę 5.260 zł.),

- lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 4 oraz 16 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Miłej, Pogodnej i Radosnej - zakończone wynikiem negatywnym.

* Gmina nie wykonała prawa pierwokupu w odniesieniu do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Legnickiej o po-wierzchni 4.208m2, przeznaczonej pod usługi komercyjne i parkingi, stanowiącej własność osoby prawnej za cenę 1.200.000 zł. netto, a zbywanej na rzecz osoby prawnej.

* Gmina skorzystała z prawa pierwokupu w odniesieniu do nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Złotoryjskiej, o powierzchni 342m2, stanowiącej własność osoby prawnej za cenę 2.400 zł. brutto, a sprzedawanej na rzecz osoby fizycznej.

* Wydano 4 zgody na wykreślenie hipotek ustanowionych z tytułu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokali, w związku z upływem 5 lat od dnia nabycia lokalu od miasta.

* Wydano 2 zawiadomienia o ustaleniu numerów porządkowych dla nieruchomości, 10 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, postanowienie pozytywnie opiniujące podział działki położonej przy ul. Sikorskiego, pod względem zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego miasta.

* Wydano trzy decyzje z urzędu na podział działki przy:

- ul. Legnickiej w celu wydzielenia działek do sprzedaży,

- ul. Bielawskiej w celu wykupu gruntu na poszerzenie ulicy,

- ul. Tulipanowej na wniosek osoby fizycznej, w celu wydzielenia drogi dojazdowej.

* Wydano cztery decyzje zezwalające na usunięcie drzew dla:

- Spółdzielni Mieszkaniowej "Młodość" przy ul. Kilińskiego dot. usychającego drzewa gatunku wierzba, z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew oraz przy ul. Boh. Powstania Warszawskiego dot. zagrażających 2 drzew gatunku modrzew, z obowiązkiem nasadzenia 4 drzew,

- Zgromadzenia Sióstr Służebniczek przy ul. Dąbrowskiego dot. usychającego drzewa gatunku sosna, z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew,

- Firmy "INVESTOM" Paweł Tomasik przy ul. Wojska Polskiego dot. zagrażających 3 drzew gatunku jesion, wiąz i brzoza, z obowiązkiem nasadzenia

6 drzew.

 

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

* Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 60 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego; rozpatrzono 47 wniosków przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 6.526,75 zł. (wydano 45 decyzji pozytywnych i 2 decyzje negatywne).

Za miesiąc I i II 2017r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 60.339,93 zł.

* Dodatki energetyczne: przyjęto i rozpatrzono 51 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, przyznając dodatki na kwotę 3.768,08 zł.

* Świadczenia wychowawcze 500+: przyjęto i rozpatrzono 22 wnioski.

W styczniu wypłacono świadczenia na kwotę 552.855,10 zł.

* Wydano 189 dowodów osobistych.

 

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

* Wydano 159 odpisów aktów stanu cywilnego i 2 zaświadczenia na zawarcie małżeństwa za granicą.

* Sporządzono 120 przypisków, 33 wzmianki przy aktach stanu cywilnego, 3 akty urodzenia, 5 aktów małżeństwa i 6 aktów zgonu.

* Przeprowadzono 99 migracji aktów, załatwiono 2 sprawy konsularne, sprostowano i uzupełniono 6 aktów stanu cywilnego oraz wpisano 5 zagranicznych dokumentów stanu cywilnego do polskiego rejestru w drodze transkrypcji.eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama