Na XXXIV sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XXXIV sesji
Marcowa sesja Rady Miejskiej Chojnowa dotyczyła między innymi działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz podsumowania stanu bezpieczeństwa pożarowego i publicznego

w 2016 r.

Przewodnicząca Społecznej Komisji Mieszkaniowej - Maria Steć przedstawiła radnym funkcjonowanie komisji w minionym roku.

Zespół roboczy, który przeprowadza wizje lokalne, ocenia warunki mieszkaniowe w miejscach zamieszkania wnioskodawców, pracuje w składzie czteroosobowym.

W roku 2016 Komisja odbyła 14 protokołowanych spotkań w Urzędzie Miejskim, na których omówiono 466 spraw mieszkaniowych dotyczących m.in.: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego, przydziału lokalu socjalnego, przydziału lokalu mieszkalnego lub zamiennego, przydziału lokalu komunalnego po śmierci najemcy lub wyprowadzeniu się najemcy, przydziału pomieszczeń tymczasowych, lokalu do remontu we własnym zakresie. Średnio na jednym spotkaniu omówiono 33 sprawy mieszkaniowe. W terenie sprawdzono 137 wniosków

o przydział mieszkania i podań w sprawach spornych. Przydzielono łącznie: 15 lokali mieszkalnych, 11 lokali po spłaceniu zaległego zadłużenia, 8 lokali socjalnych, 5 lokali zamiennych, 7 lokali po śmierci najemcy, 8 lokali po wyprowadzeniu się najemcy, 21 pomieszczeń tymczasowych (w lokalach wspólnych), 2 lokale na czas remontu mieszkalnego dotychczasowego, z którego ze względu na stan techniczny lokali, należało przesiedlić mieszkańców.

Na 2017 rok sporządzono listę przydziału lokali zamiennych, mieszkaniowych, socjalnych, do remontu we własnym za-kresie i przydziału lokali zamiennych w związku z remontem budynku przy ul. Legnickiej 41AB, w którym na pierwszych miejscach znalazły się rodziny z listy 2016 w ilości 25 rodzinosób - spełniających warunki do przydziału mieszkania komunalnego. W roku 2017 zaplanowano przydzielenie 47 mieszkań, z tego 23 lokale zamienne, 20 lokali mieszkalnych, 4 lokale socjalne.

Potrzeby mieszkaniowe Miasta Chojnowa wg oceny Komisji, wynoszą około 67 mieszkań. Mieszkania pozyskane z ruchu ludności są w bardzo złym stanie technicznym, wszystkie kwalifikują się do remontu. Remonty wykonuje ChZGKiM lub częściowo zainteresowani najemcy w ramach porozumienia z ChZGKiM.

 

O działaniach Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Chojnowie mówił komendant PSP w Legnicy mł. bryg. Zdzisław Sokół.

Jednostka specjalizuje się w ratownictwie pożarowym, technicznym oraz od 11.03.2015 r. w ratownictwie wysokościowym w ramach Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego "Legnica - 3". Jednostka dysponuje siedmioma specjalistycznymi pojazdami.

Służbę pełni tu 29 ratowników w 24h systemie zmianowym - 16 ratowników wysokościowych, 6 ratowników modułu GFFFV oraz dowódca modułu i oficer łącznikowy, ratownik Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności oraz 2 dowódców JRG. Minimalna obsada osobowa to 6 ratowników, w tym 2 ratowników wysokościowych.

W roku 2016 chojnowscy strażacy 60 razy wyjeżdżali do pożarów, 107 do miejscowych zagrożeń. Odnotowano 8 fałszywych alarmów.

W ramach prewencji JRG 3 Chojnów przeprowadzała ćwiczenia w obiektach, kontrole sprawdzające, które ujawniły 36 nieprawidłowości, wydała 17 decyzji administracyjnych.

Ważnym wydarzeniem prewencyjnym było otwarcie ścieżki edukacyjnej "Ognik" wybudowanej w ramach programu "Bezpieczna +", z której bardzo chętnie korzystają nasi uczniowie.

 

Statystyki dotyczące bezpieczeństwa przestawił radnym komendant KP Chojnów podkom. Krzysztof Lewandowski.

Na 31 grudnia 2016 roku W KP Chojnów zatrudnionych było 45 osób w tym 40 funkcjonariuszy, 5 pracowników cywilnych.

W minionym roku na terenie miasta odnotowano 177 przestępstw, w tym 116 przestępstw w 7 podstawowych kategoriach (rozboje, bójki i pobicia, uszkodzenia ciała, kradzieże mienia, kradzieże pojazdów, kradzieże z włamaniem oraz zniszczenia mienia) i 61 w kategoriach przestępstw kryminalnych, to jest o 167 przestępstw mniej w kategoriach przestępstw kryminalnych i 8 mniej w podstawowych kategoriach, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W wyniku działań operacyjnych i procesowych aresztowano na okres 3 miesięcy 4 sprawców rozboju oraz kradzieży dwóch samochodów, które odzyskano kilka godzin po zdarzeniu, 2 sprawców handlu narkotykami, trzem podejrzanym udowodniono dokonanie 9 kradzieży mienia z terenu marketu Intermarche, zatrzymano sprawcę 10 kradzieży mienia (elektronarzędzia), aresztowano na okres 3 miesięcy 4 sprawców, którym udowodniono dokonanie m.in. trzech rozbojów (łącznie 7 zarzutów), udowodniono podejrzanemu dokonanie 6 włamań (włamanie do SP nr 4, włamanie do samochodu oraz włamanie do kościoła pw. NPNMP).

W pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (PDOZ) KMP Legnica osadzono w 2016 roku 142 zatrzymanych, w tym 11 osób doprowadzonych do wytrzeźwienia.

W 2016 roku funkcjonariusze Komisariatu Policji w Chojnowie wykonali 4,516 służb patrolowych i obchodowych. Średnio na teren miasta na dobę służbę pełniło 12 policjantów. Zatrzymali na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa 69 osób, przeprowadzili 2973 interwencji, wylegitymowali 2424 osób, zatrzymali 51 poszukiwanych, w tym 4 osoby poszukiwane listem gończym, osadzono w MIW Legnica 102 osoby, w PDOZ 131 osób, celem wytrzeźwienia w PDOZ 11 osób.

Na terenie Komisariatu Policji w Chojnowie siedzibę ma III Ogniwo Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Policji w Legnicy. Policjanci na co dzień kierowani są do służby na terenie miasta i gminy Chojnów oraz Gminy Miłkowice. Funkcjonariusze w trakcie swoich czynności w 2016 roku zatrzymali 37 nietrzeźwych kierowców, wykonali 11127 badań trzeźwości, wylegitymowali łącznie 8.920 osób. Na terenie miasta odnotowano 97 kolizji drogowych, 4 wypadki drogowe, zatrzymano 15 nietrzeźwych kierujących.

 

Sprawozdanie 2/2017

z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od dnia 27 lutego 2017 r. do dnia 29 marca 2017 r.

 

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

* Zakończono przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami w ulicach: Niemcewicza - Małachowskiego (etap I) oraz w ul. Witosa na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki.

* Kontynuowana jest budowa chodnika z Michowa do Chojnowa.

* Rozpoczęto przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami w ulicach: Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego (etap II i III).

* Ogłoszono trzeci przetarg nieograniczony na budowę kładki dla pieszych nad rzeką Skora w ciągu ulicy Matejki. Pierwszy i drugi przetarg unieważniono ze względu na ceny ofert znacznie przewyższające wartość kosztorysu inwestorskiego.

* Unieważniono przetarg nieograniczony na przebudowę drogi dojazdowej do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego w Chojnowie wraz z infrastrukturą techniczną (miejsca postojowe) oraz na przebudowę ul. Reymonta i ul. Ogrodowej - etap I z powodu cen ofert przewyższających kwoty przeznaczone w budżecie na realizację zadań.

* Ogłoszono przetarg nieograniczony na cztery odrębne zadania związane z budową parkingów i miejsc postojowych:

- budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy budynku MOKSiR;

- budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Grunwaldzkiej;

- przebudowa dojazdu do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego z włączeniem do ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego;

- przebudowa i budowa miejsc postojowych przy ul. Sikorskiego oraz ciągów pieszych wraz z wymianą nawierzchni jezdni od ul. Kilińskiego do skrzyżowania.

* Zakupiono 170 t. kruszywa bazaltowego w celu utwardzenia i wyrównania dróg gruntowych (ul. Bielawska, Łużycka, Fabryczna, aleja lipowa przy ul. Samorządowej).

* Zakupiono tonę masy asfaltowej na zimno do bieżącego uzupełniania ubytków w jezdniach.

* Usunięto starą nawierzchnię asfaltową na ul. Dąbrowskiego od ul. Bielawskiej do ul. Reymonta, wyrównano i uzupełniono kostkę granitową.

* Rozstrzygnięto przetarg na obsługę te-renów zielonych w 4 częściach. W roku 2017, analogicznie do roku 2016, na terenach zielonych do dnia 31.11.2017r. będą pracowały 4 firmy.

* Przeprowadzono korekty koron drzew i zdjęto posusz przy ul. Sobieskiego, Rzemieślniczej, Krasickiego, Kolejowej, Chmielnej, P. Skargi, Legnickiej, Boh. Getta Warszawskiego, Paderewskiego i Wojska Polskiego.

* Opracowano listę przydziału lokali komunalnych na rok 2017.

* Zamówiono 8 ozdobnych koszy żeliwnych do zbiórki odpadów ulicznych w Rynku.

* Wystąpiono do 4 producentów w celu pozyskania korzystnej oferty na zakup ławek i koszy betonowych do Parku Piastowskiego.

 

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

* Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

- lokal mieszkalny przy ul. Rynek 6/4,

- działkę pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Radosnej,

- 12 działek pod budowę garaży przy ul. Parkowej.

- 2 działki zabudowane garażami przy ul. Dąbrowskiego,

- nieruchomość niezabudowaną położoną przy ul. Legnickiej przeznaczoną pod za-budowę mieszkaniową wielorodzinną,

* Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych  najemców 2 lokale mieszkalne z zastosowaniem obowiązujących bonifikat.

* Przygotowano i ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż trzech działek pod budowę garaży przy ul. Parkowej.

* Gmina nie wykonała prawa pierwokupu w odniesieniu do nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Solskiego o pow. 957 m2, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną, stanowiącej własność osoby fizycznej za cenę 80.000 zł brutto, a zbywanej na rzecz osoby fizycznej.

* Wydano zgodę na wykreślenie hipoteki ustanowionej z tytułu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu, w związku

z upływem 5 lat od dnia jego nabycia od miasta.

* Wydano 8 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i postanowienie pozytywnie opiniujące podział działki położonej przy ul. Kopernika pod względem zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego miasta.

* Wydano dwie decyzje zezwalające na usunięcie drzew:

- dla Wspólnoty Mieszkaniowej dot. usychających 2 drzew gatunku lipa przy ul. Ogrodowej z obowiązkiem nasadzeń zastępczych,

- dla BMC Poland Sp. z o.o. dot. zagrażających 10 drzew gatunku brzoza, dąb, lipa i topola przy ul. Fabrycznej 1, z obowiązkiem nasadzeń zastępczych.

 

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatel-skich m.in.:

* Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 30 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego; rozpatrzono 15 wniosków przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 4.196 zł.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 29.727,37 zł.

* Dodatki energetyczne: przyjęto i rozpatrzono 20 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego - wypłacono dodatki na kwotę 2.134,30 zł.

* Świadczenia wychowawcze 500+: przyjęto i rozpatrzono 11 wniosków - wypłacono 1.116 świadczeń na kwotę 555.871,50 zł.

* Sprawy wojskowe: do kwalifikacji wojskowej wezwano 58 mężczyzn z rocznika podstawowego, 7 z rocznika starszego - zgłosiło się łącznie 58 mężczyzn.

 

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

* Przyjęto 195 wniosków o wydanie aktów stanu cywilnego;

* Wydano 242 odpisy aktów stanu cywilnego;

* Sporządzono 38 przypisków, 22 wzmianki przy aktach stanu cywilnego, 3 akty urodzenia, 4 akty małżeństwa i 17 aktów zgonu;

* Przeprowadzono 152 migracje aktów;

* Sprostowano i uzupełniono 4 akty stanu cywilnego;

* Wpisano 4 zagraniczne dokumenty stanu cywilnego do polskiego rejestru w drodze transkrypcji;

* Sporządzono 2 wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

(szerokość: 640 / wysokość: 427)(szerokość: 640 / wysokość: 427)(szerokość: 640 / wysokość: 427)eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama