Na XXXVI sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XXXVI sesjiWiodącymi tematami czerwcowej sesji Rady Miejskiej Chojnowa była realizacja "Programu współpracy miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku oraz realizacja zadań socjalno-bytowych przez MOPS.

Współpraca Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r. obejmowała zadania własne gminy mieszczące się w sferze zadań publicznych wg. katalogu zadań z art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności z zakresu: ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi umożliwiła zaspokojenie potrzeb mieszkańców Chojnowa w szerszym zakresie. Samorząd wspierając realizację zadań publicznych ze środków budżetu Miasta przyczyniał się do rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Współpraca odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Organizacje realizując zadania publiczne wykorzystywały własny potencjał osobowy oraz środki finansowe własne.

***

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, przysługuje osobom i rodzinom z powodu przyczyn (trudna sytuacja życiowa), do których w szczególności należą: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bez-robocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęska żywiołowa lub ekologiczna. O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej tj.: trudna sytuacja życiowa, trudna sytuacja finansowa - przy czym oba warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Świadczenia z pomocy społecznej finansowane są z dwóch źródeł: budżetu państwa (dotacja celowa) oraz budżetu gminy (środki własne gminy).

Biorąc pod uwagę dane statystyczne należy zwrócić uwagę, iż w Polsce, podobnie jak

w innych krajach europejskich, zmienia się struktura demograficzna. Przewiduje się, że w 2030 r. już ponad połowa (53 %) gospodarstw będzie prowadzona przez osoby po-wyżej 65 roku życia. Będzie to generować nowe zjawisko kierowania coraz większej grupy osób starszych do domów pomocy społecznej. 

Osobie samotnej, która z powodu wieku czy choroby wymaga pomocy, przysługują usługi opiekuńcze natomiast, gdy potrzebna jest opieka całodobowa, seniorzy mogą skorzystać z domu pomocy społecznej. Aktualnie wszystkie osoby starsze z terenu naszego miasta ubiegające się o świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania uzyskały takie wsparcie. Natomiast jeśli chodzi o umieszczanie osób starszych lub chorych w domach pomocy społecznej w skali kraju jest to wzrost o ok. 25 % w ciągu pięciu lat i co roku coraz bardziej obciąża to budżety gmin. W latach 2013-2016 wydatki gminy miejskiej Chojnów na utrzymanie domów pomocy wzrosły ze 180.116 zł w roku 2013 do 352.303 zł w roku 2016r, czyli prawie o 100 procent.

Innym ważnym problemem jaki dotyka osoby korzystające z pomocy jest bezradność opiekuńczo - wychowawcza. W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informacje o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i po analizie sytuacji może zawnioskować o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny. Celem pracy asystenta rodziny jest niedopuszczenie do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwienie powrotu do rodziny dziecka umieszczonego w systemie pieczy zastępczej.

Pod opieką zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej asystenta w roku 2016 było 13 rodzin. Na dzień 31.12.2016r  w  rodzinach zastępczych i instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało 38 dzieci pochodzących z terenu gminy miejskiej Chojnów.

Inne zadania realizowane na rzecz rodziny i mieszkańców miasta

Zasiłek stały - 109 osób, zasiłek okresowy - 197, zasiłek celowy - 261, posiłki - 187, Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 315 osób, sprawienie pogrzebu - 3 osoby, odpłatność gminy za pobyt w DPS - 15 osób, odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 38, usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 15 osób, usługi opiekuńcze -73, zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków - 339, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 97 świadczeń, świadczenie pielęgnacyjne - 448, zasiłek pielęgnacyjny - 3673, specjalny zasiłek opiekuńczy - 139 świadczeń, zasiłek dla opiekuna - 119, świadczenie z funduszu alimentacyjnego -140 osób, opłacanie składki ubezpieczenia zdrowotnego - 142, opłacanie składki ubezpieczenia społecznego - 47 osób.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizując zadania ustawy o pomocy społecznej

w roku 2016 objął swoim wsparciem 431 gospodarstw domowych.

Po przeanalizowaniu danych za rok 2016 nadal zauważa się, iż sukcesywnie maleje liczba gospodarstw domowych korzy-stających z pomocy OPS tj. w 2011r - 503 gospodarstwa domowe.

Dodatkowa działalność

* Zespół Interdyscyplinarny

Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, realizacja miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

* Organizacja wypoczynku dla dzieci - młodzieży.

Wakacyjny program zagospodarowania czasu wolnego w okresie wakacji, pomocy dla dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami, z najuboższych rodzin, a także z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie wraz z Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chojnowie był współorganizatorem kolonii w Mikoszewie dla 45 dzieci oraz z Dolnośląskim Kuratorium Oświaty kolonii dla 10 dzieci w Jastrzębiej Górze, a także 10 dzieci w Pustkowie.  We wszystkich przypadkach  zadaniem MOPS była rekrutacja dzieci i młodzieży z naszej gminy.

* Program wieloletni  "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" na lata 2014 -2020.

W roku 2016 na realizację programu otrzymano dotację celową jako wsparcie finansowe w zakresie realizacji zadania własnego określonego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 na realizację zadań własnych gmin w wysokości 92.100 zł. Gmina na program przeznaczyła środki własne w wysokości 61.545 zł.

Środki zostały przeznaczone na: posiłki - zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych. Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 315.

* Pomoc żywnościowa w ramach PEAD.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakwalifikował 446 osób do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020" PEAD. Pomoc skierowana była do najuboższych. Wsparcie trafiało do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (m.in. ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, sieroctwo, bezdomność, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania).

* Potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych.

W roku 2016 wydano 25 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 3 decyzje wygaszające w/w świadczenie, 3 decyzje umarzające w/w świadczenie i 1 decyzję odmowną - ogółem 32 decyzje.

* Karta Dużej Rodziny.

Od 16 czerwca 2014r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowana jest ogólnopolska Karta Dużej Rodziny w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Karta Dużej Rodziny, to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, przysługuje rodzinom wychowującym troje i więcej dzieci. Z tej formy pomocy skorzystało narastająco 82 rodziny.

W roku 2016 do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie wpłynęło 14 nowych wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, 3 wnioski o przedłużenie karty i 1 wniosek o duplikat karty, wydano 69 kart.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta 

w okresie od dnia 31 marca 2017 r.

do dnia 24 maja 2017 r.

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

* Zakończono budowę chodnika z Michowa do Chojnowa przy drodze wojewódzkiej nr 328. Inwestycja została odebrana od wykonawcy.

* Kontynuowana jest przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami w ulicach: Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego (Etap II i III).

* Ogłoszono czwarty przetarg nieograniczony na budowę kładki dla pieszych nad rzeką Skora w ciągu ul. Matejki. Pierwsze trzy przetargi unieważniono ze względu na ceny ofert znacznie przewyższające wartość kosztorysu inwestorskiego.

* Rozstrzygnięto przetargi nieograniczone na budowę oświetlenia bieżni lekkoatletycznej

z terenami przyległymi MOKSiR oraz na zakup zamiatarki do ulic.

* W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na przebudowę dojazdu do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego z włączeniem do ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego oraz na przebudowę i budowę miejsc postojowych przy ul. Sikorskiego oraz ciągów pieszych wraz z wymianą nawierzchni jezdni od ul. Kilińskiego do skrzyżowania, podpisano umowy na roboty budowlane z wy-branym wykonawcą.

* Podpisano umowę o roboty budowlane na docieplenie elewacji budynku MOPS. Wykonawcą jest firma FASADEX S.C. z Lubina.

* Ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na dwa odrębne zadania związane z budową parkingów i miejsc postojowych:

- Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy budynku MOKSiR;

- Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Grunwaldzkiej.

* Zakupiono 8 koszy i 8 ławek betonowych do Parku Piastowskiego, trwa ich montaż.

* Zamówiono 5 masztów flagowych.

* Wyremontowano urządzenia na terenie Morskiego Oka zniszczone przez wandali oraz na bieżąco naprawiane są ogrody zabaw.

* Zamówiono 2 ogrody zabaw, które zostaną zamontowane przy ul. Samorządowej i w Parku Piastowskim przy ul. Kilińskiego.

* Zakończono I etap napraw cząstkowych nawierzchni jezdni.

* Zamontowano 10 nowych ławek na Placu Wogezów, część starych ławek przestawiono na inny teren, a część przeznaczono do naprawy.

* Przebudowano fragment parkingu pod Cmentarzem w celu wyeliminowania zastojów wody opadowej.

* Zaproszono przedstawicieli firmy Hydromel z Legnicy w celu wstępnego omówienia metody wyeliminowania zbyt wysokiego poziomu wód gruntowych na Cmentarzu Komunalnym.

 

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

* Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę pod budowę garaży przy ul. Parkowej;

* Przygotowano i ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

- trzech działek pod budowę garaży przy ul. Parkowej, zakończony wyłonieniem nabywcy jednej działki,

- lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 4/14, zakończony wyłonieniem nabywcy za kwotę,

- 16 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Miłej, Pogodnej i Radosnej oraz lokalu mieszkalnego przy ul. Witosa 10/7, zakończone wynikiem negatywnym.

* Wydano decyzję przekazującą w trwały zarząd dla Żłobka Miejskiego nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Sikorskiego 20.

* Gmina nie wykonała prawa pierwokupu

w odniesieniu do nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Legnickiej o powierzchni 383m, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi komercyjne, stanowiącej własność osoby fizycznej za cenę 61.500 zł brutto, a zbywanej na rzecz osoby fizycznej.

* Wydano zgodę na wykreślenie hipoteki ustanowionej z tytułu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu, w związku z upływem 5 lat od dnia jego nabycia od miasta.

* Zawarto umowę dzierżawy ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Dąbrowskiego 32 na grunt bezpośrednio przyległy do budynku.

* Wydano 15 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

* Wydano postanowienie pozytywnie opiniujące podział działki położonej przy ul. Ogrodowej, pod względem zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego miasta.

* Wydano dwie decyzje z urzędu na podział działki:

- przy ul. Kopernika w celu wydzielenia działki do sprzedaży,

- przy ul. Sikorskiego w celu wydzielenia działek do sprzedaży.

* Wydano decyzję dot. usunięcia uschniętych  2 drzew gatunku grochodrzew i olsza dla firmy "APIS" Sp. J. przy ul. Okrzei, z obowiązkiem nasadzenia 4 drzew.

* Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu na realizację przedsięwzięcia pn." Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej" ciąg ul. Legnickiej.

* Przygotowano i złożono wniosek o pozyskanie funduszy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie pt. "Modernizacja i konserwacja rowu melioracyjnego - melioracje szczegółowe, rów KS", w wyniku którego gmina otrzymała dotację w wysokości 30.000 zł.

 

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

* Przyjęto i rozpatrzono 50 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego przyznając dodatki na kwotę 7.320 zł. Wypłacono dodatki mieszkaniowe za IV i V br. na kwotę 56.410,55 zł.

* Przyjęto i rozpatrzono 85 wniosków o przy-znanie dodatku energetycznego. Wypłacono dodatki na kwotę 2.711,89 zł.

* Przyjęto 16 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+. Wydano 31 decyzji.

Wypłacono 1.119 świadczeń na kwotę 558.303,80 zł.

 

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

* Przyjęto 245 wniosków o wydanie aktów stanu cywilnego.

* Wydano 291 odpisów aktów stanu cywilnego oraz 11 zaświadczeń do ślubu konkordatowego.

* Sporządzono 125 przypisków, 39 wzmianek przy aktach stanu cywilnego, 6 aktów urodzenia, 15 aktów małżeństwa i 14 aktów zgonu.

* Przeprowadzono 163 migracji aktów.

* Sporządzono 18 zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego, w tym 7 zapewnień do ślubu cywilnego i 11 zapewnień do ślubu konkordatowego.

* Sprostowano i uzupełniono 10 aktów stanu cywilnego.

* Wpisano 6 zagranicznych dokumentów stanu cywilnego do polskiego rejestru w drodze transkrypcji.EG
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama