Na XXXVI sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XXXVI sesji
Sesja absolutoryjna jest jedną z ważniejszych w roku. Dotyczy rocznej oceny wykonania budżetu i stanowiska organów nadzorujących pracę burmistrza.

27 czerwca radni zapoznali się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2016r., wysłuchali też sprawozdania Komisji Rewizyjnej i pozostałych Komisji. Wobec pozytywnych opinii udzielono absolutorium burmistrzowi.

Gościem tej wyjątkowej sesji była pani Janina Mazur - starosta powiatu legnickiego , która w krótkim wystąpieniu omówiła przeprowadzone w ostatnich latach i planowane inwestycje powiatowe w naszym mieście. Z dumą podkreśliła otrzymaną właśnie informację o przyznanym dofinansowaniu na termomodernizację budynku szkoły przy ul. Witosa. W miłych słowach ujęła także doskonałą współpracę między samorządami chwaląc jednocześnie władze miasta za rozkwit bliskiego jej sercu Chojnowa.

W porządku obrad czerwcowej sesji znalazł się także temat letniej oferty wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Z funduszu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2017 r. opłacony zostanie wypoczynek wakacyjny dla 47 dzieci, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, pochodzących z rodzin,

w których występuje problem uzależnień lub przemocy oraz z rodzin objętych opieką społeczną. Dzieci te wyjadą w terminie 5-18 sierpnia na dwutygodniową kolonię nad morzem do Ośrodka Wczasowo-Kolonijnego "Polar" w miejscowości Stegna, zorganizowaną przez Caritas Diecezji Legnickiej.

Obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie przeprowadza nabór na kolonie, a ostateczną imienną listę uczestników przekaże do Urzędu Miejskiego. Całkowity koszt, jaki poniesie samorząd na tę formę wypoczynku wyniesie 44.650 zł, tj. 950 zł za 1 dziecko.

 

Podobnie jak w ubiegłych latach Dolnośląskie Kuratorium Oświaty organizuje dla uczniów z terenu województwa dolnośląskiego wakacyjny wyjazd na kolonie i dla każdego samorządu przeznacza określoną liczbę miejsc. W tym roku miasto Chojnów otrzymało do wykorzystania 20 miejsc na kolonie w nadmorskiej miejscowości Pustkowo w terminie 7-20 lipca. Nabór na tę formę wypoczynku również prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie.

Młodzież zainteresowana sportem i czynnym spędzaniem czasu wolnego, w okresie wakacji, podobnie jak w latach ubieg-łych, będzie mogła korzystać w godzinach przedpołudniowych z boisk szkolnych, po wcześniejszym zgłoszeniu się w szkole u właściwego, wyznaczonego przez dyrektora pracownika. Również kompleks boisk sportowych Orlik, sztuczne boisko "Chojnowianki" oraz korty tenisowe będą w okresie wakacji udostępnione dzieciom i młodzieży, zgodnie z obowiązującymi na nich regulaminami. Ponadto uczniowie chojnowskich szkół w okresie wakacji będą mogli korzystać z basenu od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 15.00 za cenę 3 zł/godz. (cena biletu ulgowego i rodzinnego).

Miejska Biblioteka Publiczna organizuje zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat pod hasłem "Świerszczykowe Wakacje" - na podstawie czasopisma "Świerszczyk" w terminach 26-30 czerwca oraz 7-11 sierpnia w godz. 11.00-13.00 oraz dwa spotkania autorskie dla przedszkolaków

z p. Elizą Piotrowską i p. Przemysławem Wechterowiczem w dniach 11 lipca i 10 sierpnia.

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w dniach 3-7 lipca oraz 21-25 sierpnia w godz. 10.00-12.00 organizuje zajęcia dla dzieci, które w zależności od pogody odbywać się będą na boisku lub

w budynku ośrodka. Ponadto w terminie 31 lipca - 4 sierpnia odbędą się warsztaty śpiewu ludowego "Śpiewy, krzyki i inne wybryki". Do wykorzystania przez młodzież w okresie wakacji jest sala fitness i kręgielnia.

W okresie wakacyjnym wstęp do Muzeum dla dzieci i młodzieży będzie bezpłatny. Baszta Tkaczy jako punkt widokowy czynna jest od środy do niedzieli w godzinach pracy Muzeum.

 

Sprawozdanie 4/2017

z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od dnia 25 maja 2017 r.

do dnia 26 czerwca 2017 r.

 

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

* Kontynuowana jest przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami w ulicach: Witosa, Mickiewicza i Boh. Getta Warszawskiego (etap II i III).

* Wykonawca, firma Granit Bruk Mirosław Furmanek, prowadzi prace związane z przebudową dojazdu do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego z włączeniem do ul. Boh. Powstania Warszawskiego.

* Rozpoczęto prace przy budowie oświetlenia bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim oraz przyległych terenów MOKSiR.

* Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę parkingu wraz z odwodnieniem przy budynku MOKSiR.

* Ogłoszono przetarg nieograniczony na remont boiska wielofunkcyjnego przy stadionie.

* Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Grunwaldzkiej.

* Unieważniono czwarty przetarg nieograniczony na budowę kładki dla pieszych nad rzeką Skorą w ciągu ul. Matejki ze względu na ceny ofert znacznie przewyższające wartość kosztorysu inwestorskiego. Po sprawdzeniu przez projektanta dokumentacji technicznej, przygotowywany będzie kolejny przetarg.

* Zamontowano 5 masztów flagowych.

* W Parku Piastowskim zamontowano osiem ławek parkowych, zamówiono deski do naprawy pozostałych ławek oraz utwardzono aleję główną.

* Rozpoczęto budowę dwóch ogrodów zabaw, przy ul. Samorządowej i przy ul. Kilińskiego w Parku Piastowskim.

* Trwa naprawa ogrodów zabaw (malowanie ławek, wymiana przęseł ogrodzeń, naprawa urządzeń).

* Zakupiono 16 szt. opraw ledowych do montażu na ul. Paderewskiego.

* Wykoszono tereny przeznaczone pod inwestycje i budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kraszewskiego, Sikorskiego i Maczka.

* Trwają prace związane z likwidacją pni po wyciętych drzewach na terenie cmentarza.

 

* Opracowywany jest regulamin udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

* Złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Zagospodarowanie terenu zabytkowego Parku Śródmiejskiego w Chojnowie" w ramach PROW 2014-2020 (nabór wniosków nr 8/2017 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przez Stowarzyszenie LGD "Wrzosowa Kraina" Lokalnej Strategii Rozwoju).

* Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu "Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wniosek został pozytywnie oceniony i otrzymał dofinansowanie w wysokości 3.068.249,82 zł.

 

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

* Sprzedano w drodze bezprzetargowej:

- na rzecz dotychczasowych najemców 6 lokali mieszkalnych z zastosowaniem obowiązujących bonifikat;

- trzy garaże na rzecz dotychczasowych najemców przy ul. Drzymały i ul. Samorządowej;

 - działkę o powierzchni 39m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Kościuszki.

* Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej 4/14.

* Przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 4 działek pod zabudowę garażami przy ul. Zielonej, zakończony wyłonieniem nabywców.

* Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Konstytucji 3 Maja.

* Wydano zgodę na wykreślenie hipoteki ustanowionej z tytułu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu w związku z upływem 5 lat od dnia jego nabycia od miasta oraz zawiadomieniu o ustaleniu numeru porządkowego dla nieruchomości.

* Zawarto umowę dzierżawy na grunt bezpośrednio przyległy do nieruchomości przy ul. Ćwiklińskiej z przeznaczeniem na ogród przydomowy.

* Przygotowano i złożono wniosek do Polskiego Związku Działkowców o zwrot niezagospodarowanych gruntów na rzecz miasta, oddanych w użytkowanie wieczyste, a wchodzących w skład ROD "Południe" tj. terenu ogrodu "Nowość" przy ul. Złotoryjskiej o powierzchni 0,59 ha

i terenu ogrodu "Rozdroże" przy ul. Parkowej o powierzchni 4,78 ha.

* Wydano decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osoby fizycznej.

* Wydano 5 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

* Wydano dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa gatunku topola przy ul. Legnickiej, kolidującego z przebudową mostu, z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew.

 

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

* Wypłacono dodatki mieszkaniowe za VI br. na kwotę 26.853,59 zł.

* Wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne na kwotę 2.663,22 zł.

* Wypłacono 1.154 świadczenia wychowawcze na kwotę 576.389,30 zł.

 

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

* Przyjęto 203 wnioski o wydanie aktów stanu cywilnego.

* Wydano 266 odpisów aktów stanu cywilnego.

* Sporządzono 117 przypisków, 38 wzmianek przy aktach stanu cywilnego, 7 aktów urodzenia, 14 aktów małżeństwa i 10 aktów zgonów.

* Przeprowadzono 122 migracje aktów.

* Sporządzono 15 zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego, w tym 6 zapewnień do ślubu cywilnego i 9 do ślubu konkordatowego.

* Sprostowano i uzupełniono 15 aktów stanu cywilnego.

* Wpisano 12 zagranicznych dokumentów stanu cywilnego do polskiego rejestru w drodze transkrypcji.

* Sporządzono wniosek o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.

 

 


 opr. eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama