Na XXXIX sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XXXIX sesji
Sierpniowa sesja Rady Miejskiej Chojnowa dotyczyła m.in. estetyki miasta i miejskiej zieleni. Radni zapoznali się z charakterystyką, stanem obecnym i planowanymi zamierzeniami odnośnie terenów zielonych w naszym mieście. Projekty na najbliższy rok są interesujące.


Park Śródmiejski

Zostanie tu poprawiony układ funkcjonalno-przestrzenny. Wymienione zostaną nawierzchnie traktów (szerokość: 375 / wysokość: 250)komunikacyjnych z gruntowych na nawierzchnie z kostki betonowej lub nawierzchnie naturalne-mineralne. Ponadto wymienione zostaną oprawy oświetleniowe, kosze na śmieci, ławki, a we wnętrzach parkowych wstawiony zostanie stojak na rowery. Projekt zakłada wymianę drewnianego placu zabaw na nowy z nawierzchnią naturalną trawiastą. Przy wejściach do parku usytuowane zostaną tablice informacyjne, wskazujące atrakcyjne miejsca oraz obszary na terenie założenia. 

Plac Konstytucji 3 Maja

Swoje oblicze zmieni także to miejsce. W planach jest wymiana roślinności żywopłotowej, wprowadzenie innych roślin np. hortensji, liliowców, żurawek, wprowadzenie w centralnej części kompozycji z roślin jednorocznych oraz wymiana opraw oświetleniowych, koszy, montaż dodatkowych ławek, wymiana nawierzchni i krawężników.

Staw Miejski

Renowacji doczeka się również chojnowski staw. Po uporządkowaniu terenu i usunięciu zbędnych krzewów oraz zarośli zostanie wybudowany chodnik i miejsca parkingowe, powstanie plaża, pojawią się ławki, stoły piknikowe i oświetlenie, a w wyznaczonym miejscu stanie rzeźba rybaka.

 

O selektywnej zbiórce odpadów mówił na sesji inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Józef Kowalski.

Selektywną zbiórkę odpadów w Chojnowie rozpoczęto w roku 2002, od zbierania selektywnego tworzyw sztucznych (butelki PET po napojach), od roku 2006 rozpoczęto zbiórkę papieru i szkła. Zakupiono 120 sztuk pojemników typu "dzwon" o pojemności 1.5 m3 do zbiórki papieru, szkła i tworzyw sztucznych. Pojemniki rozstawiono na terenie miasta w 40 punktach. W każdym punkcie jeden komplet obejmował zbiórkę papieru, szkła i tworzyw sztucznych. W kolejnych latach dokupywano pojemniki przystosowane do możliwości opróżniania przez własną śmieciarkę. Aktualnie w mieście jest rozstawionych 90 sztuk takich punktów do zbiórki selektywnej.

 

Zebrano:

(szerokość: 750 / wysokość: 192)


Zebrane odpady w sposób selektywny były przekazywane do RIPOK w Legnicy, w Lubinie tj. biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i szkło. Za dostarczane odpady selektywnie gmina uzyskiwała opłaty:

w roku 2015 - 16.023,80 zł., a w 2016 - 16.673,00 zł.(szerokość: 375 / wysokość: 250)

Koszty selektywnej zbiórki odpadów:

1. Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Kraszewskiego 1:  2015 r. - 99.262,25 zł brutto,

2016 r. - 125.122.58 zł.

2. Selektywna zbiórka odpadów z terenu miasta Chojnowa, opróżnianie pojemników i transport do RIPOK:

2015 r. - 161.267,96 zł brutto,

2016 r. - 155.862,77 zł.

3. Zbieranie odpadów wielkogabarytowych gromadzonych przez mieszkańców w rejonie pojemników z odpadami zmieszanymi (codzienna praca ciągnika i dwóch pracowników):

2015 r. - 94.130,44 zł brutto,

2016 r. - 99.331,86 zł.

4. Złożenie zebranych odpadów w RIPOK w Legnicy wyniosło:

w 2015r. - 56.299,47 zł brutto

w 2016r. - 88.431,31 zł.

W roku 2015 zebrano selektywnie: 54,4 tony odpadów wielkogabarytowych,

a w 2016 - 69,88t.; 21,4 tony tynków (tapet i oklein), 2016 - 23,10t; 20,3 tony odpadów ulegających biodegradacji, 2016 - 28,00t; 7,02 tony zużytych opon, 2016 - 7,7t.

Razem na zbiórkę papieru, szkła i plastików wydano:

w roku 2016: 212.380,00 zł, w roku 2015: 161.268,00 zł.


Sprawozdanie 5/2017 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od dnia 27 czerwca 2017 r. do dnia 28 sierpnia 2017 r.

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

* Zakończono przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami w ulicach: Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego (Etap II i III). Inwestycja została odebrana od Wykonawcy.

* Zakończono prace związane z przebudową dojazdu do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego z włączeniem do ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego. Inwestycja odebrana od Wykonawcy.

* Trwają prace przy budowie i przebudowie zatok postojowych przy ul. Sikorskiego oraz wymianie nawierzchni asfaltowej ulicy.

* Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę parkingu wraz z odwodnieniem przy budynku MOKSiR; Podpisano umowę na roboty budowlane z Wykonawcą.

* Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na remont boiska wielofunkcyjnego przy stadionie miejskim dofinansowany w wysokości 201.000 zł. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

* Trwają prace przy budowie parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Grunwaldzkiej.

* Ogłoszono szósty przetarg na budowę kładki dla pieszych nad rzeką Skora w ciągu ulicy Matejki. Termin składania ofert do 31.08.br.

* Rozpoczęto przebudowę kotłowni gazowej obsługującej budynki Urzędu, Biblioteki i Muzeum.

* Rozpoczęto prace przy ociepleniu budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

*  Oddano do składowania 4,78 tony odpadów niebezpiecznych (płyty eternitowe) z 4 posesji na terenie miasta - sfinansowano z budżetu miejskiego.

* Zamontowano dwa Place Zabaw, przy ul. Samorządowej i ul. Kilińskiego w Parku Piastowskim.

* Zamówiono plac zabaw z Budżetu Obywatelskiego, który będzie zamontowany przy ul. Sikorskiego - Maczka.

* Przyjęto ofertę w sprawie budowy wiaty przystankowej na pl. Dworcowym w ramach Budżetu Obywatelskiego.

* Zlecono wycinkę 2 sztuk drzew z terenu cmentarza komunalnego w Chojnowie zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego w Legnicy.

* Naprawiano ogrody zabaw i ławki na terenie miasta.

* Zgłoszono na policję przypadki wyrzucania odpadów po remontach mieszkań oraz zniszczenia korony drzewa (wiśnia dekoracyjna Kanzan) przy ul. Sienkiewicza.

* Wysłano 36 pism do Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych w sprawie obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie posiadania pojemników na odpady i sortowania odpadów oraz utrzymywania porządku w rejonie ich gromadzenia.

* Wybrano Inżyniera Kontraktu dla inwestycji "Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Została nim firma KOMPLET INWEST Sp. z o.o. sp.k.


Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

* Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców lokal użytkowy położony w Rynku.

* Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego cztery działki pod zabudowę garażami przy ul. Zielonej.

* W wyniku przetargu ustnego nieograniczonego oddano w najem budynek magazynowy przy ul. Parkowej.

* Przygotowano i ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 16 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Miłej, Pogodnej i Radosnej oraz lokalu mieszkalnego przy ul. Witosa 10/7, zakończone wynikiem negatywnym.

* W dniu 25 sierpnia br. podpisano umowę na najem lokalu w budynku dworca kolejowego położonego przy pl. Dworcowym z przeznaczeniem na poczekalnię dla podróżnych, w związku z realizowanym przez PKP projektem rewitalizacji dworca współfinansowanym ze środków budżetu Państwa.

* Wydano dwie zgody na wykreślenie hipotek ustanowionych z tytułu bonifikat udzielonych przy wykupie lokali, w związku z upływem 5 lat od dnia ich nabycia od miasta.

* Wydano 7 wypisów i wyrysów oraz 11 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

* Wydano 4 postanowienia pozytywnie opiniujące podziały działek położonych przy ul. Legnickiej, ul. Chmielnej, ul. Boh. Getta Warszawskiego, pod względem zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego miasta.

* Wydano trzy decyzje zezwalające na usunięcie drzew:

- zagrażającego drzewa gatunku dąb dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ogrodowej, z obowiązkiem nasadzeń zastępczych,

- zagrażających 2 drzew gatunku lipa i jesion dla Firmy OPTIFEED przy ul. Złotoryjskiej, z obowiązkiem nasadzeń zastępczych,

- uschniętego drzewa gatunku topola przy ul. Parkowej dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, z obowiązkiem nasadzeń zastępczych.


Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

* Wypłacono:

- dodatki mieszkaniowe za VII i VIII br. na kwotę 54.359,81 zł.

- zryczałtowane dodatki energetyczne na kwotę 3.350,62 zł.

- świadczenia wychowawcze na kwotę 1.135.507,50 zł.eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama