Na XLVI - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XLVI
Styczniowa sesja Rady Miejskiej Chojnowa dotyczyła m.in. podsumowań działań w 2017 r. Sprawozdanie z całego minionego roku złożył Burmistrz i Rada Miejska.

 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Chojnowa za 2017 rok

I. W zakresie inwestycji i projektów inwestycyjnych m.in.:

* Przebudowano sieć wodociągową z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami w ulicach: Niemcewicza - Małachowskiego (etap I) oraz w ul. Witosa na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki.

* Wybudowano chodnik z Michowa do Chojnowa przy drodze wojewódzkiej nr 328. Inwestycję rozpoczęto w 2016 r. na mocy porozumienia.

* Przebudowano sieć wodociągową z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami w ulicach: Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego (etap II i III).

* Przebudowano dojazd do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego z włączeniem do ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego. W ramach inwestycji wybudowano 42 nowe miejsca postojowe.

* Zrealizowano budowę oświetlenia bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim oraz terenów ogrodu zabaw i przy siłowni terenowej przy MOKSiR.

* Przebudowano istniejące i wybudowano dodatkowe zatoki postojowe przy ul. Sikorskiego oraz wymieniono nawierzchnię asfaltową ulicy.

* Przebudowano chodnik przy ul. Sikorskiego na wysokości budynków nr 2 i 4.

* Wybudowano parking dla samochodów osobowych przy ul. Grunwaldzkiej - 32 miejsca postojowe.

* Wymieniono nawierzchnię wraz z krawężnikami dojazdów do parkingu przy ul. Grunwaldzkiej. Przy dojeździe od ul. Paderewskiego rozbudowano zatokę postojową o 2 miejsca parkingowe i wymieniono jej nawierzchnię z asfaltowej na brukową.

* Wybudowano parking wraz z odwodnieniem przy budynku MOKSiR.

* Przeprowadzono modernizację pokrycia dachu budynku Gimnazjum nr 1.

* Przeprowadzono remont boiska wielofunkcyjnego przy stadionie miejskim dofinansowany

w wysokości 201.000 zł. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

* Wykonano oświetlenie Parku Śród-miejskiego w ramach zadania pn. prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego.

* W ramach budżetu obywatelskiego wykonano wiatę przystankową na Pl. Dworcowym oraz ogród zabaw dla dzieci przy ul. Gen. St. Maczka.

* Wymieniono okna na parterze i Ip. budynku Biblioteki Miejskiej.

* Wykonano termoizolację ścian budynku MOPS.

* Zmodernizowano kotłownię gazową obsługującą budynki Biblioteki Miejskiej, Muzeum Regionalnego i Urzędu Miejskiego.

* Przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia Wykonawcy na budowę kładki dla pieszych nad rzeką Skora w ciągu ulicy Matejki. W trybie negocjacji z ogłoszeniem wybrano Wykonawcę inwestycji, z którym podpisana została umowa o roboty budowlane.

* Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego rozpoczął prace przy budowie oświetlenia drogowego ulic: Drzymały, Chopina, Słowiańskiej.

* Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej wraz z budową chodnika w ul. Kraszewskiego - droga wojewódzka nr 328

w ramach porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei.

* Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na:

- przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Paderewskiego (strona przy rzece),

- przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Wyspiańskiego wraz z wymianą oświetlenia drogowego oraz przebudową części ulicy,

- budowę ulicy Solskiego.

* W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców uruchomiono 10 punktów monitoringu wizyjnego obsługiwanych przez firmę "Piast" Patrol Sp. z o.o. w Legnicy.

 

II. W zakresie inwestycji i remontów w sferze komunalnej m.in.:

* Prace remontowe zrealizowane w budynkach mieszkalnych w ramach kredytu - udział finansowy miasta wyniósł 825.146,05 zł:

- remonty dachów: ul. Kolejowa 19, Legnicka 14, Legnicka 75, Legnicka 81a, Reja 10, Rynek 4;

- remonty dachów i wykonanie elewacji: ul. Kolejowa 17, Legnicka 28, Legnicka 95, Łużycka 1,

- termomodernizacja budynków: ul. K. Paryskiej 11, Legnicka 25 a, b, Rynek 5;

- wykonanie elewacji: ul. Legnicka 69.

* Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Legnickiej 26 sfinansowany w całości przez Gminę Miejską Chojnów za kwotę 191.374,26 zł.

* Wymieniono 187 kompletów okien w loka-lach komunalnych za kwotę 124.608,24 zł.

 

III. W zakresie infrastruktury miejskiej m.in:

* Zamontowano lustro drogowe pod wiaduktem przy ul. Wyspiańskiego.

* Odnowiono oznakowanie poziome - przejścia dla pieszych o łącznej powierzchni 2400 m2.

* Wymalowano oznakowanie poziome dwudziestu miejsc postojowych dla osób niepełno-sprawnych.

* Przeprowadzono naprawy cząstkowe nawierzchni jezdni asfaltowych dróg miejskich przy użyciu emulsji i grysów - wbudowano 120 ton materiału.

* Zakupiono 490 t. kruszywa bazaltowego w celu wyrównania i utwardzenia dróg na terenie Cmentarza Komunalnego.

* Zakupiono i zamontowano 16 szt. opraw ledowych na ul. Paderewskiego.

* Wykonano dokumentacje projektowo - kosztorysowe na:

- budowę nawierzchni ul. Andersa wraz z oświetleniem,

- budowę nawierzchni ul. Słowiańskiej,

- zagospodarowanie pl. Dworcowego - wykonanie miejsc postojowych wraz z oświetleniem drogowym wzdłuż budynków od ul. Kościuszki do ul. Kolejowej.

* Wykonano ekspertyzę techniczną - Ocena stanu technicznego mostów drogowych w ciągu ulic Wolności i Złotoryjskiej.

* Przeprowadzono remont ul. Fabrycznej - uzupełniono ubytki w nawierzchni betonowej.

* Zakupiono ciągnik rolniczy URSUS - C380 z przednim TUZ i klimatyzacją, przeznaczony do pracy w ChZGKiM przy porządkowaniu miasta i zimowym utrzymaniu dróg.

 

IV. W zakresie organizacji prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie - użytecznych m.in.:

* Zawarto z Powiatowym Urzędem Pracy porozumienia na aktywizację bezrobotnych.

Zaktywizowano w ramach tej formy 55 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, będących jednocześnie podopiecznymi MOPS. Bezrobotni wykonywali pracę w wymiarze 40 godzin miesięcznie.

* Pracownicy realizowali następujące zadania:

- utrzymanie czystości ulic w mieście, uzupełnienie oznakowania pionowego, doraźne na-prawy nawierzchni ulic i chodników materiałami z odzysku oraz masą asfaltową na zimno, całoroczną obsługę sprzątania w jednostkach miejskich, konserwację i utrzymanie terenów zielonych nieobjętych przetargiem, nieużytkami, terenami komunalnymi oraz utrzymanie ogrodów zabaw, podlewanie kwiatów w donicach na słupach oświetleniowych, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego.

 

V. W zakresie działalności gospodarczej m.in.:

* Przyjęto, przekształcono w formę elektroniczną, podpisano i przekazano do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 417 wniosków przedsiębiorców, w tym w sprawach dotyczących:

- wpisów do ewidencji (rozpoczęcie działalności) - 80,

- wykreślenia z ewidencji (zakończenie działalności) - 58,

- zmian wpisów (zmiana treści wpisu, zawieszenie lub wznowienie działalności) - 27.

* Wydano:

- 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zezwolenie jednorazowe, 2 decyzje zmieniające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 7 wygaszających zezwolenia.

 

VI. W zakresie gospodarki gruntami i ochrony środowiska m.in.:

* Sprzedano w drodze bezprzetargowej:

- na rzecz dotychczasowych najemców 21 lokali mieszkalnych z zastosowaniem obowiązujących bonifikat oraz lokal użytkowy położony przy ul. Rynek 12,

- działkę na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Kościuszki, 

- 4 garaże na rzecz dotychczasowych najemców przy ul. Samorządowej i Drzymały.

* Sprzedano w drodze przetargu ustnego nie-ograniczonego:  nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Złotoryjskiej, 2 nieruchomości niezabudowane przy ul. Legnickiej i Konstytucji 3 Maja przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi, 2 lokale mieszkalne przy ul. Rynek 6 i Grunwaldzkiej 4, nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Radosnej, działkę zabudowaną garażem przy ul. Dąbrowskiego, 17 działek pod budowę garaży przy ul. Parkowej i Zielonej.

* Wydano 5 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

* Wydano decyzję zobowiązującą osobę fizyczną do zwrotu bonifikaty, udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w związku ze sprzedażą jej przed upływem 5 lat od dnia przekształcenia.

* W ramach dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pt. "Modernizacja i konserwacja rowu melioracyjnego - melioracje szczegółowe, rów KS" w wysokości 30.000 zł. tj. 43,3 % kosztów realizacji zadania, wykonano konserwację rowów i przepustów w obrębie 1 miasta.

* Przygotowano i przeprowadzono 25 przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości.

* Zawarto 14 umów dzierżawy na grunty użytkowane rolniczo, prowadzenie działalności handlowej na targowisku miejskim, pod ogrody przydomowe oraz 4 umowy użyczenia gruntu pod kontenery przy ul. Samorządowej dla Wspólnot Mieszkaniowych.

* Podpisano umowę na najem lokalu w budynku dworca kolejowego położonego przy pl. Dworcowym z przeznaczeniem na poczekalnię dla podróżnych, w związku z realizowanym przez PKP projektem rewitalizacji dworca współfinansowanym ze środków budżetu Państwa.

* Wydano 12 decyzji na podział działek, 4 zawiadomienia o ustaleniu numerów porządkowych dla nieruchomości oraz zaświadczenie o zmianie nazwy ulicy.

* Wydano 17 zezwoleń na wykreślenie hipotek obciążających nieruchomości lokalowe

z tytułu zwrotu bonifikaty.

* Wysłano 114 informacji o wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

* Wydano 56 wypisów i wyrysów oraz 66 za-świadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz 9 postanowień pozytywnie opiniujących podziały działek pod względem zgodności z planem.

* Wydano 21 decyzji zezwalających na usunięcie drzew, z obowiązkiem nasadzenia nowych drzew.

* Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla Dolnośląskiej Służby Dróg

i Kolei we Wrocławiu na realizację przedsięwzięcia pn." Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej" ul. Legnickiej.

* Uczestniczono w treningu zgrywającym system wczesnego ostrzegania i alarmowania

o zagrożeniach oraz ćwiczeniach w ramach zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej organizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego.

* Koordynowano akcję Sprzątanie Świata" na terenie miasta oraz promowano "Dzień bez samochodu".

 

VII. Z zakresu oświaty m.in.:

* Przyznano 45 stypendiów naukowych Burmistrza Miasta Chojnowa oraz 12 nagród sportowych na kwotę 28.400 zł.

* Wydano 223 decyzje w sprawie przyznania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uczniów na kwotę 147.122,40 zł.

* Rozpatrzono wnioski i przyznano 7 nagród Burmistrza Miasta Chojnowa dla nauczycieli na kwotę 21.800 zł.

* Wydano 11 zaświadczeń o udzieleniu pomocy de minimis.

* Zorganizowano dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych.

* Zrealizowano rządowy program wyposażania szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki w ramach dotacji w wysokości 182.465,85 zł.

* W ramach dotacji rządowej doposażono w szkołach podstawowych gabinety profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną na kwotę 7.268 zł.

* Zakończono rozpoczętą w 2016 r. realizację projektu pod nazwą "Równe szanse w edukacji uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, na realizację którego otrzymano dotację w wysokości 424.245,43 zł.

* Przeprowadzono 2 postępowania kwalifikacyjne o uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

* Wydano 13 decyzji w sprawie przyznania dofinansowania kosztów poniesionych w związku z nauką zawodu młodocianego pracownika na kwotę 85.881,98 zł.

 

VIII. Z zakresu spraw organizacyjnych i promocji m.in.:

* Zawarto z Powiatowym Urzędem Pracy 18 umów na organizację robót publicznych, prac interwencyjnych i staży dla 29 osób.

* Sporządzono 100 wniosków o refundację części wynagrodzenia.

* Przekazano do publikacji materiały promujące miasto w gazetach: Gmina Polska, Gazeta Wyborcza, Słowo Polskie oraz Informator Samorządów Dolnego Śląska.

* Do lokalnych mediów - prasy, radia, telewizji wysłano około 40 serwisów informacyjnych z zapowiedziami ważnych miejskich wydarzeń.

* Uaktualniono informacje promocyjne na Polskim Serwisie Turystycznym - Travelling Polska.

* Emitowano filmy promujące Chojnów na portalu internetowym miasta - 8 wydań Magazynu Chojnowskiego.

* uruchomiono aplikację Instagram i na bieżąco uaktualniano miejski profil na Facebooku.

* Opracowano "Kalendarz imprez 2017" obejmujący wydarzenia organizowane przez jednostki oświatowe, społeczne, kulturalne i sportowe. Publikowany był na miejskiej stronie internetowej i w Gazecie Chojnowskiej.

* Prowadzono system esemesowego powiadamiania czyli Samorządowy Informator SiSMS oraz nową aplikację "Blisko" na smatrfony informując na bieżąco o zagrożeniach i niebezpieczeństwach oraz o wydarzeniach miejskich.

* Wydano 13 stronicowy kalendarz na 2018 rok promujący obiekty i tereny miejskie.

* Miasto uczestniczyło w dolnośląskim projekcie "Przystanek Dolny Śląsk".

* Samorząd był współorganizatorem m.in.:

- wizyty grupy dzieci z polskich rodzin z Ukrainy,

- Pierwszej edycji Dnia Partnerstwa,

- Festiwalu Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego,

- pierwszej edycji Imieninowego Spotkania Marii, Maryś, Marysieniek w sierpniu,

- Dni Chojnowa (Golec uOrkiestra). Święto miasta relacjonowane było na żywo przez Radio Plus,

- II Zlotu Pojazdów Zabytkowych i II Rajdu Ziemi Chojnowskiej,

- charytatywnej wyprawy Żukietty,

- Jubileuszu 10.lecia chóru Skoranta,

- wizyty mieszkańców Chojnowa w Egelsbach w ramach wymiany zgodnej z umową partnerską miast,

- Gali Kresowej - koncertu w MOKSiR ,

- Jarmarku Świątecznego w Rynku.

* Samorząd był współwydawcą książki Jerzego Sobczaka "Historia chojnowskiego harcerstwa".

 

IX. Z zakresu spraw obywatelskich m.in.:

* Wydano 2089 dowodów osobistych.

* Wszczęto 38 postępowań administracyjnych o wymeldowanie.

* Zrealizowano 752 sprawy związane z udostępnianiem danych osobowych, zaktualizowano 812 danych mieszkańców dot. zameldowania i wymeldowania.

* Przyjęto i rozpatrzono 352 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydano 335  decyzji pozytywnych i 17 decyzji negatywnych, wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 334.695,11 zł.

* Przyjęto i rozpatrzono 321 wniosków wydając decyzje pozytywne, wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 21.719,04 zł.

* Przyjęto 831 wniosków w sprawie świadczenia wychowawczego 500+:, wydano 809 decyzji pozytywnych i 22 decyzje negatywne, wypłacono świadczenia na kwotę 6.564.922,50 zł.

* Sprawy wojskowe: do kwalifikacji wojskowej wezwano 58 mężczyzn z rocznika podstawowego i 7 z rocznika starszego.

* Urząd Stanu Cywilnego: sporządzono 306 aktów stanu cywilnego, w tym: 45 urodzenia, 137 małżeństwa, 124 zgonu;

- sporządzono 118  zaświadczeń - do ślubu cywilnego 49, do ślubu konkordatowego 65, do zawarcia związku małżeńskiego zagranicą 4, załatwiono 8 korespondencji konsularnych;

- wysłano 7 wniosków do Prezydenta RP o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie;

- załatwiono 1.825 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego, wykonano 1.314 migracji aktów; wydano 2.364 odpisów aktów stanu cywilnego.

 

X. Z zakresu podatków i opłat lokalnych m.in.:

* Wydano 8.902 decyzje ustalające i określające wysokość zobowiązania lub ich zmianę oraz 32 decyzje w zakresie ulg w spłacie należności podatkowych (rozłożenia na raty, odroczenia, umorzenia).

* Wydano 39 zaświadczeń podatkowych i o udzieleniu pomocy de minimis.

* Sporządzono 2048 pism i wezwań do podatników oraz do urzędów skarbowych.

* Wydano 9 decyzji w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

* Dokonano 1095 czynności sprawdzających

w zakresie deklaracji (informacji) podatkowych.

* Wysłano 1.376 upomnień w sprawie zaległości podatkowych.

* Wystawiono 437 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych oraz 3 wnioski w sprawie rozliczenia 2% wpływów z podatku rolnego, przekazywanych na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

* Wydano 829 wezwań w sprawie zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, 17 zwrotów gwarancji ubezpieczenia zapłaty wadium.

* Dokonano 68 zwrotów wpłaconych wadiów w związku z rozstrzygniętym przetargiem.

* Wysłano 2977 pism i not z zakresu księgowości budżetowej oraz 389 pism z zakresu realizacji budżetu.Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama