Na XLVI sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XLVI sesji
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności Rady Miejskiej Chojnowa za rok 2017

Upłynął już trzeci rok kadencji Rady Miejskiej Chojnowa, rok wytężonej pracy dla dobra wspólnoty samorządowej. Myślę, że Rada Miejska dobrze pełni swą służebną rolę w stosunku do mieszkańców i ich problemów, zgodnie z oczekiwaniami.

Przedstawiając roczne sprawozdanie chciał-bym serdecznie podziękować za duży wkład pracy w realizację zadań samo-rządowych Przewodniczącym Komisji Stałych Rady: Panu Jerzemu Poznarowi, Pani Krystynie Czapskiej, Panu Andrzejowi Matuszewskiemu i Panu Krzysztofowi Grzechowi, a także mojemu zastępcy Pani Barbarze Kułacz.

Serdeczne podziękowania kieruję również do obsługi biura Rady Miejskiej - Pani inspektor Barbary Kuta za profesjonalne prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem materiałów na sesje i komisje rady.

Za dobrą i merytoryczną współpracę chciał-bym podziękować Burmistrzowi Miasta Panu Janowi Serkiesowi, Sekretarz Pani Brygidzie Mytkowskiej, Skarbnik Pani Annie Rybarczyk oraz wszystkim Naczelnikom i pracownikom Urzędu.

Podziękowania kieruję również do wszystkich dyrektorów i kierowników podległych jednostek oraz wszystkich, którzy uczestniczyli w pracach Rady.

W roku 2017 r. odbyliśmy w sumie 14 sesji. Zgodnie z zatwierdzonym planem pracy odbyło się 9 sesji oraz 5 sesji nadzwyczajnych, zwołanych na wniosek Burmistrza Miasta Chojnowa.

Na 14 odbytych sesji, 2 były przy 100% frekwencji radnych. Natomiast średnia frekwencja wyniosła 89 %.

 

Podczas obrad sesji Radni wysłuchali informacji o:

* działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej w roku 2016;

* stanie bezpieczeństwa pożarowego i publicznego;

* programie obchodów "Dni Chojnowa" w 2017 roku;

* realizacji zadań socjalno-bytowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;

* ofercie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

* estetyce i zieleni miejskiej;

* funkcjonowaniu Przychodni Rejonowej w Chojnowie

* stanie oświaty.

Na 14 spotkaniach podjęto szereg ważnych dla miasta uchwał m.in.:

1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa,

2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa,

3. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach prowadzonych przez miasto Chojnów,

4. zmieniającą uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla nie-publicznych przedszkoli i innych form wy-chowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie miasta Chojnowa oraz trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

5. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017,

6. w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnów, zamieszkałych poza obwodem szkoły,

7. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji (II etap) do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

8. w sprawie dostosowania sieci szkół pod-stawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

9. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnów,

10. w sprawie zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu miasta za pomocą innego instrumentu płatniczego,

11. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojnowa na rok 2017";

12. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

13. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie od-padami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Chojnów,

14. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie miasta Chojnowa na okres od dnia 1 czerwca 2017 roku do dnia 31 maja 2018 roku;

15. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2017 roku,

16. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto Chojnów,

17. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności,

18. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej w Chojnowie za rok 2016,

19. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2016 rok,

20. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2016 r.,

21. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów,

22. w sprawie przyjęcia regulaminu udzie-lania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym WFOŚiGW we Wrocławiu,

23. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

24. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

25. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Chojnowie;

26. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie;

27. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie;

28. w sprawie pomnika przyrody;

29. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Chojnowa konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu Miasta Chojnowa na rok 2018;

30. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018;

31. zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej;

32. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017;

33. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa;

34. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok.

W sumie w 2017 roku podjęto 77 uchwał Rady Miejskiej Chojnowa, nadmieniam że prawie wszystkie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie.

 

W okresie sprawozdawczym radni składali interpelacje, zapytania i wnioski w m.in. następujących sprawach:

- nawiązania współpracy z Fundacją "KARUNA - Ludzie dla Zwierząt" i przeznaczenia we współpracy z w/w Fundacją w "Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojnowa na rok 2017" kwoty na kastrację zwierząt oraz elektroniczne znakowanie psów;

- stojących kontenerów na śmieci przy ul. Kościuszki, Witosa oraz Rynek;

- podjęcia działań zmierzających do umożliwienia mieszkańcom miasta skorzystania z pomocy finansowej udzielanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej przy wymianie tradycyjnego kotła węglowego;

- reorganizacji ruchu drogowego na ul. Kościuszki i Wincentego Witosa;

- zagospodarowania fragmentu podwórka przy ul. Kościuszki 33, rozważenia możliwości umieszczenia tabliczek "Zakaz wy-prowadzania psów" oraz przyjrzenia się sprawie zalegającej wody po opadach deszczu przy ul. Kościuszki, wyrównania

i utwardzenia drogi prowadzącej do garaży na wysokości ul. Kościuszki 24, podjęcia kroków w sprawie parkujących samochodów bezpośrednio przy budynku ul. Witosa 17,

- przydziału lokali mieszkaniowych z zasobu Gminy Miejskiej Chojnów.

Reasumując stwierdzić należy, że praca Rady w minionym roku przebiegała bardzo sprawnie. Tematy rozpatrywane na sesjach były przedmiotem dogłębnej i merytorycznej analizy na posiedzeniach komisji, a na sesjach wypracowywano już gotowe projekty rozstrzygnięć. Dziękuję wszystkim radnym za zgodną i owocną pracę.

 

W obradach sesji uczestniczyli zaproszeni przez Radę goście w osobach:

Janina Mazur - Starosta Legnicki

Robert Kropiwnicki - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Agnieszka Romanowska - Miejski Rzecznik Konsumentów w Legnicy

Małgorzata Matla – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie

Iwona Faluta-Borys – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Chojnowie

Edward Kośnik – Dyrektor Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Bolesław Jakubiak – Kierownik Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Mariusz Szklarz – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnowie

Lucyna Setla-Bar - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Chojnowie

Maria Steć – Przewodnicząca Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Ewa Więcek - Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Elżbieta Fałat – Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie

Magdalena Czapska - Wicedyrektor Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie

Andrzej Urban – Dyrektor Gimnazjum Nr 2

Jerzy Janus - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Chojnowie

Krzysztof Lewandowski - Komendant Komisariatu Policji w Chojnowie

Przemysław Laskowski - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy

Zdzisław Sokół - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy

Ryszard Kawka - Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chojnowie

Beata Miler-Kornicka - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie

Małgorzata Cieśla – Wicedyrektor SP nr 4 w Chojnowie

Stanisław Horodecki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

Stanisława Pisarska - Przychodnia Rejonowa w Chojnowie.

 

Wszystkim wymienionym serdecznie dziękuję.

Reasumując stwierdzić należy, że praca Rady w minionym roku przebiegała bardzo sprawnie. Tematy rozpatrywane na sesjach były przedmiotem dogłębnej i merytorycznej analizy na posiedzeniach komisji,  a na sesjach wypracowywano już gotowe projekty rozstrzygnięć. Takie rozwiązanie pozwoliło uniknąć dyskusji na sesjach nad przedmiotowymi uchwałami. Jeżeli dyskusja się pojawiła to miała ona charakter spokojnej i wyważonej wymiany poglądów i stanowisk.

Dziękuję wszystkim radnym za zgodną i owocną pracę.

 

Dziękuję za uwagę.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Chojnowa

 

Jan SkowrońskiNapisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama