Na XLVII sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XLVII sesjiNa XLVII sesji Rady Miejskiej Chojnowa omówiono m.in. działalność Społecznej Komisji Mieszkaniowej w 2017 roku, zapoznano się także z informacją o stanie bezpieczeństwa pożarowego i publicznego.


(szerokość: 640 / wysokość: 427)


Sprawozdanie z pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej w roku 2017 złożyła przewodnicząca Maria Steć:

Komisja została powołana przez Radę Miejską Chojnowa w składzie 7 osobowym. Zespół roboczy, który przeprowadza wizje lokalne, ocenia warunki mieszkaniowe wnioskodawców w miejscach ich zamieszkania, pracuje w składzie czteroosobowym. W roku 2017 Komisja odbyła 15 spotkań, na których omówiono 446 spraw mieszkaniowych dotyczących m.in.: przedłużania umowy najmu lokalu socjalnego, przydziału lokalu socjalnego, przydziału lokalu mieszkalnego lub zamiennego, przydziału lokalu komunalnego po śmierci najemcy lub wyprowadzeniu się najemcy, przydziału pomieszczeń tymczasowych, przydziału lokalu do remontu we własnym zakresie.

W terenie sprawdzono 154 wniosków o przydział mieszkania, podań i zgłoszonych spraw spornych. W roku 2017 przydzielono 10 lokali mieszkalnych, 12 lokali po spłaceniu zaległego zadłużenia, 101 lokali socjalnych (dotyczy przydziałów lokali socjalnych oraz przedłużeń umów najmu lokali), 8 lokali po śmierci najemcy, 4 lokale po wyprowadzeniu się najemcy, 6 pomieszczeń tymczasowych (w lokalach wspólnych), 3 lokale na czas remontu mieszkania dotychczasowego, z którego ze względu na stan techniczny, należało przesiedlić lokatora, przeprowadzono 2 zamiany międzylokatorskie.

Na rok 2018 zaplanowano przydzielić 50 mieszkań, z tego 19 to lokale zamienne, 14 lokali mieszkalnych, 6 lokali socjalnych i 1 lokal do remontu we własnym zakresie.

Statystyki dotyczące poziomu bezpieczeństwa w mieście przedstawił radnym komendant komisariatu Policji w Chojnowie - kom. Krzysztof Lewandowski.

W 2017 roku funkcjonariusze Komisariatu Policji w Chojnowie wykonali 2.603 służb patrolowych i 1407,68. Średnio, na terenie podległym KP Chojnów, na dobę służbę pełniło 11 policjantów. Funkcjonariusze na terenie miasta Chojnów w roku 2017 zatrzymali na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa 86 osób, przeprowadzili 2297 interwencji, wylegitymowali 12204 osób (ogółem teren KP Chojnów), zatrzymali 50 osób poszukiwanych w tym 3 osoby poszukiwane listem gończym, osadzono w PDOZ 115 osób, osadzono celem wytrzeźwienia w PDOZ 19 osób, osadzono w MIW 121 osób, nałożono 790 mandatów karnych. (szerokość: 640 / wysokość: 427)

Z 298 stwierdzonych przestępstw wykryto 218. Wśród nich, w wyniku działań operacyjnych i procesowych ustalono i zatrzymano handlarza narkotykami, sprawców kradzieży i włamań oraz rozbojów.

W ruchu drogowym odnotowano 105 zdarzeń, zatrzymano 18 nietrzeźwych kierujących.

W ciągu roku KP Chojnów prowadzi akcje i przedsięwzięcia mające na celu edukację i ochronę mieszkańców przed działaniem przestępców - m.in.: "Bezpieczne wakacje", Ferie zimowe", "Zima - Bezdomni, "Bezpieczna droga do i ze szkoły", "Bezpieczne wody", "Stop wagarom - wybieram szkołę", "Działania Wojewódzkie Alfa" oraz akcje w zakresie ruchu drogowego.

Ocenę stanu bezpieczeństwa pożarowego miasta Chojnów przedstawił radnym Komendant Miejski PSP w Legnicy bryg. Zdzisław Sokół.

(szerokość: 640 / wysokość: 427)Jednostka w Chojnowie specjalizuje się w ratownictwie pożarowym, technicznym oraz od 11.03.2015 r. w ratownictwie wysokościowym w ramach Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego "Legnica - 3". Dodatkowo na wyposażeniu jest samochód SW 3200, pompa M48/8 Ziegler - moduł gaszenia pożarów lasów - GFFFV.

Jednostka zatrudnia 28 ratowników w 24 h systemie zmianowym oraz 2 dowódców JRG, minimalna obsada osobowa - 6 ratowników, w tym 2 ratowników wysokościowych. W 2017 roku na terenie miasta odnotowano 78 pożarów, 162 miejscowe zagrożenia i 5 fałszywych alarmów. Wyjazdy dotyczyły pożarów w budynkach mieszkalnych, traw i śmietników oraz wypadków w transporcie drogowych i z powodu ulatniającego się tlenku węgla. Według bryg. Z. Sokoła JRG nr 3 w Chojnowie jest obecnie doskonale wyposażona w nowoczesny sprzęt, posiada także wykwalifikowaną kadrę. Jednostka prowadzi wiele działań prewencyjnych. Największą popularnością cieszy się uruchomiona w styczniu ubiegłego roku ścieżka edukacyjna "Ognik", którą odwiedziło już blisko 700. dzieci.

 

Sprawozdanie 1/2018 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie

od dnia 13.12.2017 r. do 26.03.2018 r.

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

* Odebrano prace związane z modernizacją pokrycia dachu budynku Gimnazjum nr 1.

* Zakończono remont boiska wielofunkcyjnego przy stadionie miejskim. Inwestycja została odebrana od Wykonawcy.

* W trybie negocjacji z ogłoszeniem wybrano Wykonawcę na budowę kładki dla pieszych nad rzeką Skora w ciągu ul. Matejki, z którym zawarto umowę o roboty budowlane. Wykonawca zakończył warsztatowe przygotowanie elementów kładki.

* Zakończono budowę oświetlenia Parku Śródmiejskiego w ramach zadania pn. prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego. Inwestycja została odebrana od Wykonawcy przy udziale przedstawicieli Konserwatora Zabytków.

* Zakończono i odebrano prace przy budowie oświetlenia drogowego w ulicy Słowiańskiej.

* Zakończono i odebrano prace przy budowie oświetlenia drogowego ulic Drzymały

i Chopina.

* Rozstrzygnięto drugi przetarg na budowę sieci wod-kan wraz z budową chodnika przy ul. Kraszewskiego. Z wybranym Wykonawcą zawarto umowę o roboty budowlane. Przekazano teren budowy.

*Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na remont dachów: budynku obsługi cmentarza komunalnego, grobowca rodziny Pospiszil, Urzędu Miejskiego. Z wybranym Wykonawcą zawarto umowy na wykonanie robót. Wykonawca rozpoczął roboty.

* Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wymianę nawierzchni chodnika w ul. Paderewskiego - lewa strona (część I zamówienia), modernizację nawierzchni chodników z wymianą oświetlenia drogowego w ul. Wyspiańskiego oraz przebudową odcinka jezdni "przy torach" (część II zamówienia), modernizację nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa, Mickiewicza, Bohaterów Getta Warszawskiego i Małachowskiego (część III zamówienia) oraz budowę nawierzchni ulicy Solskiego w Chojnowie (część IV zamówienia). W częściach I, II i IV wybrano najkorzystniejsze oferty. Z wybranym wykonawcą zawarto umowy o roboty budowlane. Część III zamówienia unieważniono z powodu braku ofert.

* Zakończono i odebrano roboty związane z wymianą stolarki okiennej w Miejskiej Bibliotece Publicznej. W pierwszym etapie wymieniono okna na parterze i I piętrze budynku.

* Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na modernizację nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa, Mickiewicza, Bohaterów Getta Warszawskiego i Małachowskiego (część I zamówienia) oraz budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i ul. Ogrodowej oraz przebudowę ul. Reymonta i ul. Ogrodowej w Chojnowie - Etap I (część II zamówienia). W części I zamówienia wyłoniono Wykonawcę i zawarto umowę o roboty budowlane. Przekazano teren budowy. Część II zamówienia unieważniono z powodu braku ofert.

* Wyłoniono Wykonawcę wymiany okien na II piętrze w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zawarto umowę o roboty budowlane.

* Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego w Chojnowie. Z wybranym Wykonawcą zawarto umowę o roboty budowlane. Przekazano teren budowy.

* Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na część IV zamówienia: Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta w terminie do 30.11.2018 r. Części I, II i III zamówienia unieważniono z powodu cen ofert znacznie przekraczających kwoty przeznaczone w budżecie miasta. Ogłoszono ponowny przetarg na części I, II i III.

W dniu 21.03.2018 r. przeprowadzono otwarcie złożonych ofert. Trwa procedura przetargowa.

* Unieważniono przetarg nieograniczony na budowę sieci wodno-kanalizacyjnych

w rejonie ul. Reymonta i Ogrodowej oraz ul. Reymonta wraz z oświetleniem (etap I). W terminie podanym w ogłoszeniu nie wpłynęła żadna oferta.

* Trwa rozpatrywanie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia drogowego ulicy Legnickiej na odcinku od ul. Reja do ul. Żeromskiego.

* Unieważniono przetarg nieograniczony na przebudowę kuchni wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej nr 4. W wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta, znacznie przewyższająca cenę kosztorysu inwestorskiego. Zostanie ogłoszony ponowny przetarg.

* Ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Niemcewicza wraz z budową oświetlenia ulicznego oraz wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Bolesławieckiej.

* Rozpatrzono 17 wniosków o przydział lokalu mieszkalnego. Wszystkie wnioski Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała negatywnie w związku z niespełnieniem warunków przewidzianych do przydziału lokalu mieszkalnego.

* Zakupiono 40 koszy ulicznych oraz zamówiono 12 pojemników do zbiórki selektywnej.

* Przedłużono wygasające umowy najmu na okres 1 roku na lokale:

- socjalne - 9 lokali;  mieszkalne - 3 lokale.

* Przydzielono 4 lokale mieszkalne.

* Zakupiono 145 ton kruszywa bazaltowego przeznaczonego do utwardzania dróg gruntowych na terenie miasta.

* Wykonano równanie dróg gruntowych: Wrzosowa, Leśna i Fabryczna.

* Wykonano równanie i utwardzenie kruszywem bazaltowym terenu podwórka przy ul. Komuny Paryskiej.

* Prowadzone są prace przy bieżącym uzupełnianiu ubytków po zimie w nawierzchni jezdni masą asfaltową na zimno.

* Prowadzone są prace przy wymianie znaków drogowych pionowych zniszczonych lub nieczytelnych.

* Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę ul. Słowiańskiej

i Władysława Andersa.

* Zamontowano dwa lustra drogowe na ul. Małachowskiego i Wyspiańskiego.

 

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

* Sprzedano w drodze bezprzetargowej:

- na rzecz dotychczasowych najemców 8 lokali mieszkalnych z zastosowaniem obowiązujących bonifikat,

- garaż na rzecz dotychczasowego najemcy przy ul. Drzymały,

- działkę o powierzchni 44 m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Legnickiej,

- na rzecz osoby adaptującej część nieruchomości wspólnej (strych) budynku położonego przy Rynek 23, udział przypadający Gminie Miejskiej Chojnów w częściach wspólnych budynku oraz oddano w użytkowanie wieczyste ułamkową części gruntu,

* Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

- lokal użytkowy przy ul. Samorządowej,

- trzy działki pod budowę garaży przy ul. Parkowej.

* Przygotowano i ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

- 16 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Miłej, Pogodnej i Radosnej, zakończony wyłonieniem nabywcy działki przy ul. Pogodnej

- lokalu mieszkalnego przy ul. Witosa 10/7, zakończony wyłonieniem

- 9 działek pod budowę garaży przy ul. Parkowej i 10 działek przy ul. Zielonej, zakończone wynikiem negatywnym,

- nieruchomości objętej granicami Podstrefy Chojnów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położonej przy ul. Kraszewskiego.

* Gmina nie wykonała prawa pierwokupu w odniesieniu do nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Bielawskiej o pow. 930m2, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną stanowiącej własność osoby fizycznej, a zbywanej na rzecz osób fizycznych.

* Wydano 10 wypisów i wyrysów oraz 12 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

* Wydano 6 zezwoleń na wykreślenie hipotek obciążających nieruchomości lokalowe z tyt. zwrotu bonifikaty, zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego dla budynku oraz dwa zaświadczenia o położeniu nieruchomości.

* Wydano postanowienie pozytywnie opiniujące podział działki położonej przy ul. Królowej Jadwigi pod względem zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego miasta.

* Wydano 6 decyzji zezwalających na usunięcie drzew:

* Zakupiono i zamontowano na budynku "Dom Schrama" czujnik monitorujący jakość powietrza na terenie miasta. Wyniki dostępne są na stronie internetowej miasta i aplikacji na urządzeniach mobilnych.

 

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

* Dodatki mieszkaniowe: przyjęto i rozpatrzono 95 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego;

Za miesiące I, II, III wypłacono dodatki na kwotę 78.984,47 zł.

* Dodatki energetyczne: przyjęto i rozpatrzono 65 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego; Wypłacono za miesiące I, II i III dodatki na kwotę 5.192,96 zł.

* Świadczenia wychowawcze 500+: przyjęto i rozpatrzono 45 wniosków. Łącznie za miesiące XII, I i II wypłacono świadczenia na kwotę 1.569.610,30 zł.

* Wydano 189 dowodów osobistych.

 

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

* Przyjęto 492 wnioski o wydanie aktów stanu cywilnego.

* Sporządzono 165 przypisków, 79 wzmianek przy aktach stanu cywilnego.

* Sporządzono 7 aktów urodzenia, 12 aktów małżeństwa i 45 aktów zgonu.

* Przeprowadzono 366 migracji aktów.

* Sprostowano i uzupełniono 16 aktów stanu cywilnego.

* Wpisano 8 zagranicznych dokumentów stanu cywilnego do polskiego rejestru w drodze transkrypcji.

* Usunięto 271 niezgodności w rejestrze PESEL.

* Sporządzono 16 zapewnień do zawarcia małżeństwa, 4 wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, 18 decyzji i protokołów w sprawie zmiany nazwiska.

 
opr.eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama