Na XLVIII sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XLVIII sesjiMajowa sesja Rady Miejskiej Chojnowa dotyczyła m.in. Programu współpracy miasta Chojnowa z organizacjami publicznymi

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku, a także stanu bezrobocia w naszym mieście.

(szerokość: 750 / wysokość: 499)Zanim jednak radni zapoznali się z przygotowanymi sprawozdaniami z wiodących tematów, przywitano na sesji Starostę Powiatu Legnickiego Panią Janinę Mazur.

- Z wielkim sentymentem i przyjemnością przyjeżdżam do Chojnowa - powiedziała na wstępie starosta. - Dziękując za zaproszenie na posiedzenie rady, pragnę wyrazić wdzięczność za wieloletnią, doskonałą współpracę i za udzielane przez chojnowskie władze samorządowe wsparcie dla naszych placówek. Gratuluję jednocześnie widocznych zmian

w mieście. Obserwuję je podczas każdego pobytu w Chojnowie. Rozwój miasta, to efekt dobrego zarządzania i trafnych decyzji rady - miejskiej i powiatu.

Janina Mazur w krótkim wystąpieniu mó-wiła o dotychczasowych działaniach starostwa dotyczących powiatowych placówek

w Chojnowie, o czynionych w nich inwestycjach, o doskonałym współdziałaniu dwóch samorządów i o aktualnych realizacjach. Jedną z nich jest termomodernizacja obiektu przy ul. Witosa, drugą - budowa, w porozumieniu z burmistrzem miasta Chojnowa, ronda na ul. Chmielnej.(szerokość: 750 / wysokość: 499)

- Z koncepcją ronda wyszedł burmistrz Jan Serkies - wyjaśniała starosta. - Środki, jakie przeznaczyliśmy dla gmin na remonty i budowę dróg, w waszym mieście miały inne przeznaczenie. Burmistrz przekonał zarząd starostwa i postanowiliśmy wspólnymi siłami wybudować bezpieczne rondo. O Programie współpracy miasta Chojnowa z organizacjami publicznymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku mówiła na sesji inspektor ds. administracyjnych i promocji Renata Andreasik.

Współpraca Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r. obejmowała zadania własne gminy mieszczące się w sferze zadań publicznych szczególnie w zakresie:

- ochrony i promocji zdrowia,

- wypoczynku dzieci i młodzieży,

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

- działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

- działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

W budżecie na 2017 r. zaplanowano na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert 212 000 zł., z tego wykorzystano 179 194,63 zł.

Ze wsparcia skorzystało osiem organizacji, z którymi zawarto 14 umów na realizację zadań publicznych:

Uczniowski Klub Kolarski "SIGO-GIM1";

Uczniowski Klub Kolarski Stowarzyszenie "ORIENS MTB";

Klub Sportowy "CHOJNOWIANKA;

Klub Bokserski Champion Chojnów Powiat Legnica;

Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy "SFORA";

Społeczne Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski;

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących "Dajmy Szansę";

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej, Koło Parafialne przy Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie.

 

Samorząd, wspierając realizację zadań publicznych ze środków budżetu Miasta, przyczyniał się do rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Współpraca odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Organizacje, realiując zadania publiczne wykorzystywały własny potencjał osobowy oraz środki finansowe własne. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji odbywało się w trybie otwartych konkursów ofert.


Pełna treść sprawozdania do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.(szerokość: 750 / wysokość: 499)

 

O aktualnym stanie bezrobocia w naszym mieście mówiła Dyrektor Filii PUP Chojnów Bożena Konopnicka.

Rok 2018 jest kolejnym, w którym występuje pozytywne zjawisko obniżania poziomu bezrobocia, jak również stopy bezrobocia. W chwili obecnej stopa bezrobocia w powiecie legnickim wynosi 11,8%, natomiast w mieście Legnica 5,6%. W porównaniu do marca roku 2017 odnotowujemy spadek stopy bezrobocia o 1,2 punktu procentowego w powiecie legnickim. W historii Urzędu jest to najniższa stopa bezrobocia, jaka wystąpiła na przestrzeni 20 lat.

Najwyższa  odnotowana została w 2004 roku - powiat legnicki 30% oraz miasto Legnica 20,4%.

Na przestrzeni roku 2018 r. obserwujemy spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na koniec stycznia 2018 roku w ewidencji Urzędu figurowało 1301 osób bezrobotnych, natomiast na koniec kwietnia 1186. Liczba bezrobotnych z terenu miasta w chwili obecnej wynosi 672 i zmniejszyła się do analogicznego okresu roku 2017 o 68 osób, natomiast w porównaniu do grudnia 2017 roku spadek nastąpił o 18 osób.


Od stycznia do kwietnia 2018 r. w Urzędzie zarejestrowano 623 osoby ze statusem  bezrobotnego.

Z terenu miasta zarejestrowano 394 osoby tj. o 72 mniej niż w ciągu 4 miesięcy 2017 roku. W roku bieżącym wyłączono z ewidencji 666 osób z czego 338 osób z powodu podjęcia pracy lub innej pracy zarobkowej. Z terenu miasta 213 osób podjęło zatrudnienie.

Zadania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy finansowane są ze środków pochodzących z limitu podstawowego, środków Europejskiego Funduszu Społecznego, środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pozyskiwanych

w ramach ogłaszanych przez Ministra naboru wniosków.

W 2018 roku na realizację zadań z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych Filia Urzędu Pracy w Chojnowie otrzymała środki w wysokości 3 246 632 zł.

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu są istotnym instrumentem kreującym sytuację na lokalnym rynku pracy. Od lat cieszą się zainteresowaniem zarówno bezrobotnych, jak i pracodawców. W ciągu 4 miesięcy 2018 roku zaktywizowano 186 osób w tym z terenu miasta 118 osób.


W roku 2017 zaktywizowano 459 osób w tym z terenu miasta 283.

Jak pokazuje wieloletnie doświadczenie urzędu pracodawcy w zamian za otrzymanie refundacji zatrudniają osoby o niższych kwalifikacjach lub bez doświadczenia zawodowego, co stwarza takim bezrobotnym możliwość uzyskania doświadczenia na określonych stanowiskach. Osoby przedsiębiorcze, zdecydowane na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej korzystają natomiast bardzo chętnie ze wsparcia w postaci jednorazowych środków przeznaczonych na ten cel.

Pełna treść sprawozdania do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

 

Sprawozdanie 2/2018 z pracy

Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od 27 marca do 28 maja 2018 r.

 

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

* Prowadzone są prace przy budowie kładki dla pieszych nad rzeką Skora w ciągu ul. Ma-tejki.

* Trwają prace przy budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej wraz z budową chodnika przy ul. Kraszewskiego.

* Zakończono remont dachów grobowca rodziny Pospiszil oraz budynku obsługi cmentarza komunalnego. Trwają prace przy wymianie pokrycia dachu budynku Urzędu Miejskiego.

* Trwają roboty ziemne przy realizacji inwestycji "Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

* Wykonawca zakończył wymianę nawierzchni chodnika w ul. Paderewskiego - lewa strona.

* Prowadzone są roboty związane z wymianą stolarki okiennej na drugim piętrze oraz strychu w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

* Trwają prace inwestycyjne pn. "Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego w Chojnowie". Środki na ten cel w wysokości 311.528,00 zł. Gmina Miejska Chojnów pozyskała w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.

* Wykonawca rozpoczął prace przy budowie oświetlenia drogowego w ul. Legnickiej na odcinku od ul. Reja do ul. Żeromskiego.

* W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych związanych z przebudową kuchni wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej nr 4. Zawarto umowę

o roboty budowlane. Inwestycja rozpocznie się 04.06.2018 r.

* Unieważniono przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Niemcewicza wraz z budową oświetlenia ulicznego oraz wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Bolesławieckiej.

* W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawców na przebudowę chodników przy ulicach: Kilińskiego i Kochanowskiego, Słowackiego i Sienkiewicza oraz Bolesławieckiej.

* Unieważniono kolejny przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ulicach Reymonta i Ogrodowej.

* Rozpoczęto prace przy budowie nawierzchni ulicy Solskiego.

* Rozpatrzono 18 wniosków o przydział lokalu mieszkalnego złożonych w miesiącach marzec - kwiecień: przydzielono dwa lokale, 5 wniosków zaopiniowano pozytywnie, 13 negatywnie.

* Zakupiono 12 szt. metalowych pojemników do zbiórki selektywnej odpadów.

* Uzupełniana i naprawiana jest na bieżąco infrastruktura drogowa (oznakowanie drogowe, ławki i kosze uliczne).

* Trwają naprawy cząstkowe jezdni asfaltowych.

* W ramach bieżącego utrzymania terenów zielnych sadzone są kwiaty na rabatach i w donicach.

* Przeprowadzono zabieg dezynfekcji piasku w piaskownicach na terenie ogrodów zabaw oraz wymieniono uszkodzone elementy w istniejących urządzeniach do zabaw dla dzieci.

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami

i Ochrony Środowiska m.in.:

* Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 4 lokale mieszkalne z zastosowaniem obowiązujących bonifikat

* Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

- lokal mieszkalny przy ul. Witosa,

- nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Pogodnej,

- nieruchomość objętą granicami Podstrefy Chojnów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położoną przy ul. Kraszewskiego za kwotę 1.161.500,00 zł. Po odliczeniu opłaty prowizyjnej dla Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i podatku Vat, dochód gminy wyniesie 688.779,00 zł.

* Przygotowano i ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż :

- 9 działek pod budowę garaży przy ul. Parkowej i 10 działek przy ul. Zielonej,

- dwóch nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Tulipanowej,

* Gmina nie wykonała prawa pierwokupu

w odniesieniu do:

- nieruchomości niezabudowanej o powierz-chni 600 m2, położonej przy ul. Ogrodowej, oddanej we współużytkowanie wieczyste

w udziałach osobom fizycznym, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a zbywanej na rzecz osoby fizycznej,

- nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Okrzei o powierzchni 124 m2 oddanej w użytkowanie wieczyste osobie fizycznej, przeznaczonej pod przemysł, a zbywanej na rzecz osób fizycznych,

- nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Wrzosowej o powierzchni 1.266 m2, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, stanowiącą własność osoby fizycznej, a zbywanej na rzecz osoby fizycznej,

- nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Kilińskiego o powierzchni 3.278m2, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, stanowiącą własność osoby fizycznej, a zbywanej na rzecz osoby fizycznej.

* Wydano: 2 decyzje odmowne w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 2 zezwolenia na wykreślenie hipotek obciążających nieruchomości lokalowe z tytułu zwrotu bonifikaty oraz zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego dla budynku.

* Wydano 5 wypisów i wyrysów oraz 6 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz 2 postanowienia pozytywnie opiniujące podziały działek położonych przy ul. Asnyka i ul. Grodzkiej, pod względem zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego miasta.

* Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew przy ul. Szpitalnej - dla Niebieskiego Parasola w Chojnowie, dot. zagrażających 4 drzew gatunku świerk, klon i topola.

 

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

*Dodatki mieszkaniowe: przyjęto i rozpatrzono 50 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego;

Za miesiące IV-V wypłacono dodatki na kwotę 53.321,65 zł.

* Dodatki energetyczne: przyjęto i rozpatrzono 83 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego; Wypłacono za miesiące IV-V dodatki na kwotę 2.437,65 zł.

* Świadczenia wychowawcze 500+: przyjęto i rozpatrzono 22 wnioski. Łącznie za miesiące IV-V wypłacono świadczenia na kwotę 1.071.249,70 zł.

* Wydano 255 dowodów osobistych.

 

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

* Przyjęto 331 wniosków o wydanie aktów stanu cywilnego.

* Sporządzono 165 przypisków, 79 wzmianek przy aktach stanu cywilnego.

* Sporządzono 8 aktów  urodzenia, 11 aktów małżeństwa i 26 aktów zgonu.

* Przeprowadzono 225 migracji aktów.

* Sprostowano i uzupełniono 17 aktów stanu cywilnego.

* Wpisano 15 zagranicznych dokumentów stanu cywilnego do polskiego rejestru w drodze transkrypcji.

* Usunięto 132 niezgodności w rejestrze PESEL.

* Sporządzono 27 zapewnień do zawarcia małżeństwa, 3 wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, 68 decyzji i protokołów w sprawie zmiany nazwiska.

* Wydano 453 akty stanu cywilnego.Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
Hej2021-06-18Monika
Zapraszam2021-02-25Ja

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama