Na XVII sesji - Mamy plan... - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XVII sesji - Mamy plan...

Wiodącym tematem sesji Rady Miejskiej Chojnowa był opracowywany od kilku miesięcy Wieloletni Plan Inwestycyjny dla naszego miasta.
Wieloletni Plan Inwestycyjny stanowi całościowy obraz zamierzeń inwestycyjnych w mieście Chojnów na przestrzeni do 2007 roku i jest źródłem informacji dla mieszkańców naszego miasta. Uchwalony Wieloletni Plan Inwestycyjny związany jest ze wzrostem konkurencyjności samorządu w staraniach o środki z pomocowych funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych śrdoków pozabudżetowych.
Dzięki ujęciu wszystkich wydatków inwestycyjnych w jednym dokumencie możliwe staje się oszacowanie skali zapotrzebowania na środki finansowe na przestrzeni długiego okresu, jakie jest konieczne dla finansowania inwestycji oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań i płatności odsetkowych.
Ujęte zadania w WPI dla miasta Chojnowa będą realizowane z uwzględnieniem:
*środków własnych których pozyskanie będzie możliwe ze :
- oszczędności budżetowych,
- oszczędności Urzędu Miejskiego i jednostek podległych,
*kredytów, które zamierzamy pozyskać z WFOŚ, NFOŚ, bądź z BOŚ,
*dotacji z funduszy pomocowych z Unii Europejskiej
*innych środków (Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Infrastruktury itp.),

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla miasta Chojnowa zawiera :
*nazwę zadania finansowanego z budżetu miasta,
*okres realizacji,
*wysokość nakładów poniesionych na każde zadanie do czasu obowiązywania planu,
*łączne nakłady finansowe na wykonanie planu oraz każdego z zadań.

Plan jest podstawą tworzenia projektów budżetów w części inwestycyjnej na kolejne lata. Przewiduje się dokonywanie zmian w trakcie roku budżetowego w sytuacji:
* zmian w budżecie,
*zmian sposobów finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych,
* konieczności wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji inwestycji,
*konieczności wprowadzenia zmian ustawodawczych w sytuacji pozyskania środkow finansowych pozabudżetowych.

      Każda z inwestycji została szczegółowo zapisana z uwzględnieniem wykonania poszczególnych etapów wraz z określeniem wymaganych nakładów, źródła ich finansowania.
      Wieloletni Plan Inwestycyjny dla miasta Chojnowa jest zbiorem projektów inwestycyjnych tworzących zamkniętą całość. Każdego kolejnego roku powinien być uaktualniany poprzez dokonywanie w nim zmian oraz opracowywanie planu na rok budżetowy.
      Nad opracowaniem WPI przez kilka miesięcy pracowało gros osób - zespół radnych w składzie: przewodniczący Włodzimierz Boczek, członkowie: Tadeusz Więcław i Tadeusz Bobyk, burmistrz oraz pracownicy Urzędu. Wypracowano priorytetowe działania inwestycyjne, które będą realizowane w najbiższych latach.
Ogrom prac przy kompletowaniu materiałów wykonali pracownicy Urzędu Miejskiego - zespół powołany przez burmistrza.
Plan został przyjęty przy aprobacie niemal całej Rady Miejskiej.


Uchwała NrXVII/75/03
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 26 listopada 2003r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Chojnowa na lata 2003 - 2007
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Chojnowa na lata 2003 - 2007 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie oraz ogłoszeniu w "Gazecie Chojnowskiej".

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Joanna Katarzyna Dziedzic
Załącznik do uchwały nr XVII/75/03
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 26 listopada 2003 r.

Wieloletni Plan Inwestycyjny
Gminy Miejskiej Chojnów na lata 2003 - 2007

załącznik cz.1
załącznik cz.2
załącznik cz.3


Emilia Grześkowiak
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama