Sprawozdanie 21/04 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzySprawozdanie 21/04 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowaw okresie od dnia 25 sierpnia 2004r.do dnia 29 września 2004r.

Z zakresu wydziału Rozwoju Gospodarczego Miasta m.in.:
1. Zakończono przebudowę zaplecza kuchennego w Gimnazjum Nr 1 i otrzymano pozwolenie na jego użytkowanie. Inwestycja w części (70.000 zł) dofinansowana z Kontraktu Wojewódzkiego.
2. Opracowano wniosek do Ministra Infrastruktury o udzielenie wsparcia finansowego
w kwocie 630.000 zł na budowę budynku socjalnego.
3. Uzyskano pozwolenie na budowę w Muzeum - prace polegające na konserwacji fasady rozpoczęto 27.09.br (dotacja 20.000 zł), oraz uruchomiono procedurę związaną z budową c.o. w Muzeum.
4. Kontynuowane są prace w SP Nr 4, m.in:
- zakończono budowę węzła cieplnego, ocieplenie małego budynku, elewacji od strony
ul. Kilińskiego, ocieplenie sali sportowej.
- obecnie prowadzone są prace ocieplenia elewacji segmentu B i C
5. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację budynku przy Pl. Zamkowym Nr 2 na bibliotekę
6. Ogłoszono przetarg nieograniczony na modernizację kotłowni gazowej w MDK (w części ze środków WFOŚiGW).
7. Zakończono budowę kanalizacji przy ul. Staffa-Broniewskiego.
8. Zieleń miejska:
- zagospodarowano teren przy ul. Kolejowej 6 (obok Biedronki) posadzono 15 krzewów,
- prowadzone są prace przed budynkiem USC (wymiana ziemi, nasadzenia krzewów)
- posadzono 47 szt. krzewów, drzew i pnączy przed budynkiem MDK,
- planowane jest, w okresie jesiennym dosadzenie drzew (klonów kulistych), w miejscach
w których zostały ukradzione lub zniszczone.
9. Trwa konserwacja słupów oświetlenia ulicznego ul. Wyspiańskiego
Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami m.in.:
1. Sprzedano na rzecz najemców 8 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu 95% i 92% bonifikaty na łączną kwotę 14.996 zł
2. przeprowadzono dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości, w wyniku których wyłoniono nabywców działki przeznaczonej pod zabudowę garażem przy ul. Parkowej za cenę 2.150zł oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym przy ul. Kościuszki
(na terenie byłego Hosmetu) za cenę 22.100 zł.
3. zawarto 5 umów dzierżawnych
4. wydano 2 decyzje na podział działki nr :
- 69/4 położonej przy ul. Zielonej (Tartak) na wniosek strony,
- 364 położonej przy ul. Chmielnej (Browar) na wniosek syndyka masy upadłości
5. wydano postanowienie w sprawie zbierania odpadów dla Firmy Handlowo-Usługowej „DANA" Danuta Marciniszyn
6. wydano 6 decyzji uchylających i 2 nakładające obowiązek w sprawie świadczeń rzeczowych z zakresu spraw obronnych.

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.
1. Dodatki mieszkaniowe:
przyjęto 179 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono i wydano 159 decyzji przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 18.911 zł z tego :
- decyzji pozytywnych - 151
- decyzji negatywnych - 8
Za miesiąc wrzesień wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 92.995 zł
10. Przyjęto 149 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 116 dowodów.
11. Paszporty: przyjęto 15 wniosków o wydanie paszportu, wydano 5 paszportów.
12. W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego wydano 10 decyzji w sprawie
o wymeldowanie z pobytu stałego.
Wydano zarządzenia w sprawie:
1. przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2004r.
2. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej – dz. nr 275/1 położona przy ul. Łokietka w Chojnowie. Sprzedaż działki nr 275/1 o pow. 140m2 następuje w drodze bezprzetargowej na postawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy
o gospodarce nieruchomościami na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, gdyż nie może ona być zbyta jako odrębna nieruchomość.
3. zmiany w budżecie Miasta Chojnowa z tytułu dokonania przeniesień między rozdziałami
i paragrafami wydatków, oraz częściowego rozdysponowania rezerw budżetowych budżetu Miasta Chojnowa na rok 2004.
4. szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu miasta Chojnowa dotyczącego zmiany budżetu dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa Nr XXIX/140/04 z dnia 25 sierpnia 2004r.
5. podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
6. ogłoszenia wykazu garaży stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.
7. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej – dz. nr 131/10 położona przy ul. Lubińskiej w Chojnowie. Sprzedaż wymienionej działki
o pow. 395m2 następuje na podstawie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Redakcja
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama