KUPCY - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyKUPCYW nawiązaniu do opublikowanego w numerze 31/2002 "Gazety Chojnowskiej" regulaminu targowiska miejskiego w Chojnowie przy ul. Grodzkiej 15, osoby prowadzące działalność gospodarczą na tym targowisku przekazują radzie miejskiej Chojnowa pod rozwagę i do załatwienia następujące problemy:
1. Nie przestrzegany jest p. 5 i 6 paragraf z regulaminu mówiący o uprawnionych do wykonywania handlu na targowisku. Nagminnie handlują tam osoby nie posiadające odpowiedniego zezwolenia a w szczególności obcokrajowcy. Właściciel targowiska - gmina miejska Chojnów nie prowadzi żadnej kontroli w tej mierze.
2. Zwracają uwagę niskie ceny sprzedawanych przez przyjezdnych towarów. Istnieje podejrzenie, że są to towary kradzione albo pochodzące z przemytu. Brak jest na tym polu współpracy właściciela targowiska z organami upoważnionymi do kontroli takich osób jak policja, urząd skarbowy, urząd celny. Nie chodzi tu o spektakularne kontrole, lecz o likwidację zjawiska.
3.Teren targowiska obejmujący kioski handlowe nie jest należycie zabezpieczony po godz. 18oo. Bramy i furtki nie są zamykane i zabezpieczone przed otwarciem. Brak jest kilku segmentów ogrodzenia od strony szpitala a teren targowiska jest miejscem zabaw dla dzieci i spotkań towarzyskich "trunkowych".
4. Nie rozwiązana jest sprawa ochrony obiektu w godz. 18 - 6oo. Efektem są częste włamania do kiosków handlowych i kradzieże. Przy rozwiązywaniu problemu w rachubę może wchodzić częściowe opodatkowanie właścicieli kiosków.
Reasumując. Należy stwierdzić, że handel osób działających legalnie jest coraz trudniejszy i powoduje uszczuplenie i tak niewysokich dochodów tych osób i kupców działających w mieście, bo lepiej się opłaca kupić u złodzieja czy też u osób nie płacących podatków, bo tam przecież taniej. Tym sposobem pomagamy świadomie bogacić się obcokrajowcom i kombinatorom, zapominając o maksymie: "Bogaci mieszkańcy miasta - bogate miasto". Poza granicami kraju wiedzą jak się robi porządek z nieuczciwą konkurencją. Tylko polskie organy władzy albo udają "dobrych wujków" albo są po prostu nieudolne w sprawowaniu swych powinności.
Liczymy, że rada miasta doprowadzi do rozwiązania przedstawionych problemów tym bardziej, że p. 1 - 3 można załatwić natychmiast, gdyż są to sprawy prawie wyłącznie organizacyjne.
Do wiadomości:
1x Redakcja "Gazety Chojnowskiej"
1x Zrzeszenie Kupców Miasta Chojnowa
1x A.A.


W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10.08.2002 r. (wpłynęło 21.08.02 r.) informuję:

Ad. 1 i 2

Gmina w obecnym stanie prawnym nie posiada uprawnień do przeprowadzania kontroli czy handlujący na targowisku (jak też i w innych punktach stałych) posiadają do tego uprawnienia tj. czy posiadają wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
Nowa ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zmianami) określa wprawdzie w rozdziale 8 zadania organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działalności gospodarczej, ale na dzień dzisiejszy jest to przepis martwy gdyż dotyczy przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Przepis ten zacznie obowiązywać z chwilą obowiązku rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych w Krajowym Rejestrze Sądowym tj. od 1.01.2004 r.
Uprawnienia w tym zakresie mają organy państwowe m. in. Urzędy Skarbowe, Państwowa Inspekcja Handlowa.
W związku z powyższym także i prowadzący Targowisko Miejskie, na podstawie umowy z Gminą, nie posiada uprawnień do przeprowadzania kontroli w powyższym zakresie.

Ad. 3 i 4

Zdemontowane przęsła z ogrodzenia (od strony szpitala) zostaną zamontowane w terminie do 5 września br. i targowisko będzie otwierane i zamykane zgodnie z Regulaminem.
Nadmieniam, że to na wniosek kupców handlujących na targowisku nie było ono zamykane, gdyż dowożą oni towar do pawilonów w różnych godzinach jak też pobierają towar jeżdżąc handlować na giełdy.
Gmina budowała targowisko z przeznaczeniem na tzw. "targowisko zielone", a obecnie dzierżawi tylko teren pod pawilony handlowe i w zawartych umowach nie przyjęła na siebie obowiązku dozorowania obiektów na nim stojących. Gdyby tak było to także wynajmujący lokale użytkowe w mieście żądaliby ich dozorowania przez gminę.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Stanisława Janczyn

Otrzymują:
1. Adresat
2. Redakcja "Gazety Chojnowskiej"
3. Zrzeszenie Kupców Miasta Chojnowa
4. A/a


Red.
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama