CHOJNOWSKIE ROZMAITOŚCI 1 - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyCHOJNOWSKIE ROZMAITOŚCI 1Podziękowanie

W minioną niedzielę, 1 bm. wspólnie obchodziliśmy rocznicę napaści Niemiec Hitlerowskich i Armii Sowieckiej na naszą Ojczyznę. Jak co roku, przypomnieliśmy sobie o Tych wszystkich, którym nie było dane doczekać Wolnej i Niepodległej, doczekać dnia dzisiejszego.
Pozwólcie, że z tej okazji złożę podziękownia wszystkim tym, którzy przyczynili się do uświetniania uroczystości.
Składam podziękowanie Kombatantom- członkom Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z Prezesami: Janem Borysionkiem i Adamem Kiernickim, który zadbali o pełną oprawę imprezy.
Dziękuje p. Tadeuszowi Bisiorkowi - prezesowi Związku Sybiraków, a także wszystkim Sybirakom, za obecność w trakcie uroczystości.
Dziękuje hm. dh. Arturowi Reichertowi - komendantowi Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Chojnowie oraz jego podopiecznym, za uświetnienie obecnością najmłodszych obywateli naszego miasta, uroczystości.
Dziękuję ks. kan. Władysławowi Bystrkowi za piękną, ujmującą za serca homilię, która podtrzymała ducha w obecnych, w trakcie Mszy świętej za dusze ofiar wojny i w intencji żyjących.
Szczególne wyrazy uznania i wdzięczności składam panom: Zygmuntowi Grabanowi i Jerzemu Buńkowskiemu, kierującymi chórem parafialnym oraz dętą orkiestrą, którzy swymi występami podkreślili ważność spotkań. Dziękuję władzom powiatu ze Starostą Mieczysławem Kasprzakiem, gminy z Wójtem Adamem Grabowieckim - za uświetnienie uroczystości swoją obecnością.
Dziękuję w końcu p. Ewie Lijewskiej i jej współpracownikom za fachowe przygotowanie organizacyjne na terenie Domu Kultury w Chojnowie.
Przepraszam, jeżeli kogokolwiek pominąłem wśród wymienionych.
Z wyrazami należnego szacunku

Burmistrz Miasta Chojnowa
Andrzej Dwojak

Z prac Zarządu Miasta

W związku z uzyskaną w dniu 9 bm. przez Zarząd informacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska - zadecydowano o zwróceniu się na piśmie do wspomnianego Funduszu o sprolongowanie rozpatrzenia wniosku dot. Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Chojnowa "Odra 2006" do dnia 30 czerwca przyszłego roku.
***
W związku z niemożnością zamontowania w br. urządzeń do ogrodu zabaw - Zarząd postanowił przeznaczyć skierowane na ten cel środki na zakup kamery monitorującej teren miasta. Miałaby ona być zainstalowana na budynku. byłego biurowca "DOLZAMETU" przy ul. Kolejowej i obejmowałaby znaczną część miasta, co, niewątpliwie, zwiększy bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
* * *
W związku z ostatecznym przyjęcie przez miasto Chojnów Osiedla Piotrowice (dziś ul. Samorządowa) Zarząd Miasta Chojnowa podjął następujące założenia:
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Chojnowa w zakresie wspomnianej ulicy,
- w oparciu o powyższe - opracowania szczegółowego planu zagospodarowania w uzgodnieniu z mieszkańcami przedmiotowego osiedla.
W powyższych sprawach trwają rozmowy ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Osiedla Domów Wielorodzinnych "Osiedla Piotrowice" i jego prezesem p. Henrykiem Słotwińskim.
* * *
W związku z budową windy przy Przychodni Rejonowej w Chojnowie - Zarząd Miasta informuje, że prace przy sfinansowanej przez Urząd Miejski windzie przebiegają sprawnie i prawdopodobnie pod koniec września, będzie ona oddana do użytku.

Paszporty w Chojnowie

17 czerwca 2002 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Miasta Chojnowa w sprawie prowadzenia niektórych zadań w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o paszportach oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, ogłoszone dnia 7 sierpnia 2002 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 170.
W związku z powyższym od dnia 23 września 2002 r. nastąpi realizacja porozumienia w zakresie:
- przyjmowanie podań o wydanie paszportu,
- wydawanie wnioskodawcom wystawionych przez Wojewodę paszportów,
- odbieranie od zainteresowanych oświadczeń o okolicznościach utraty ważnego paszportu,
- stwierdzenie własnoręczności podpisu rodziców bądź opiekunów prawnych, wyrażających zgodę na wystawienie paszportu osobom małoletnim,
- anulowanie dotychczas ważnych paszportów osobom odbierającym nowy dokument paszportowy.
Powyższe zadania prowadzone będą w Urzędzie Miejskim w Chojnowie w Wydziale Spraw Obywatelskich, pok. nr 1 - od wtorku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00, w stosunku do osób zameldowanych na terenie miasta Chojnowa na pobyt stały.

Naczelnik Wydziału
Spraw Obywatelskich
Teresa Jakuć


Red.
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
9dWFTEzIa2014-03-016vlBbu1t
bTNhnXzO0fhR2014-01-20kvCl2b3r

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama