Na XXXVI sesji cz.1 - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XXXVI sesji cz.1
Chwilą ciszy w hołdzie ofiarom holokaustu radni rady miejskiej Chojnowa rozpoczęli obrady XXXVI sesji.

Głównymi tematami styczniowego posiedzenia była informacja o przygotowaniach chojnowskiej służby zdrowia do działania na 2005 r. i informacja o pracy Miejskiej Komisji Mieszkaniowej.

Zanim jednak radni przystąpili do realizacji porządku obrad, na wniosek radnego Czesława Podhorodeckiego głosowano nad zdjęciem z porządku punktu dotyczącego uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego rady miejskiej. Większością głosów przyjęto wniosek zdejmując tym samym z porządku obrad wspomniany punkt.

O przygotowaniu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej do działalności w bieżącym roku mówił właściciel tej przychodni Marek Kwapisz. W placówce, podobnie jak w roku ubiegłym, dostępnych jest 11 specjalistów.
- Dzięki tak znaczącej liczbie gabinetów specjalistycznych, mieszkańcy naszego miasta nie muszą szukać pomocy w pobliskich miastach i narażać się na koszty podróży – wyjaśnił M. Kwapisz. – W miarę potrzeb będziemy rozważać możliwość poszerzenia naszych ofert, na dzień dzisiejszy jednak nie ma takiej konieczności.
Podkreślił także dobrze układającą się współpracę z Przychodnią Rejonową. Potwierdził to w swoim wystąpieniu Bolesław Jakubiak – kierownik tej placówki. Rejonowa Przychodnia w Chojnowie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej ma pod opieką około 16 500 mieszkańców naszego rejonu. Podstawowa opieka zdrowotna to usługi lekarzy POZ, pediatrów, pielęgniarek pracujących w szkołach. W chwili obecnej w przychodni funkcjonuje 8 poradni specjalistycznych
- Kontrakty na rok 2005 są nieznacznie wyższe niż te obowiązujące w roku 2004, jednak gdy chodzi o rehabilitacje zdecydowanie za małe – powiedział B. Jakubiak. – Dodatkowo na naszej sytuacji finansowej w dalszym ciągu bardzo będą ciążyć długi lat poprzednich. Na przykład w wyniku ugody podpisanej z ZUS-em i Szpitalem Wojewódzkim w Legnicy musimy w roku 2005 spłacić ok. 160 tys zł. Z końcem czerwca 2005 roku upływa termin ugody z pracownikami w sprawie tzw. "ustawy 203" za lata 2001-2003 i jest to kwota ok. 220 tys zł. Jak widać rok 2005 dalej będzie rokiem kiedy, z konieczności, inwestycje będą musiały poczekać.

Na sesji gościł także z-ca dyrektora ds. lecznictwa Pogotowia Ratunkowego w Legnicy Waldemar Engel.
- Chojnów był pierwszym miastem w naszym rejonie, gdzie uruchomiono system Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego – powiedział na wstępie W. Engel. – W jego ramach w Strażnicy Straży Pożarnej działa zespół wyjazdowy, który obsługiwany jest przez ambulans i karetkę transportową realizującą zadania codziennie przez 12 godzin. Zgłoszenie wezwania dokonuje się na numer alarmowy 999, który obsługuje dyspozytorka Filii Pogotowia Ratunkowego w Legnicy przy ul. Brackiej 11 (w przyszłości odbiór wezwań będzie w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Legnicy). Czas dotarcia ambulansu ratowniczego na miejsce zgłoszenia od momentu jego otrzymania wynosił: na terenie miasta Chojnowa w 93% - 8 minut, w gminie poza terenem miasta w 78% - 15 minut.
Zespoły Filii Pogotowia Ratunkowego w Chojnowie nie realizują zadań stacjonarnej ambulatoryjnej pomocy, a jedynie udzielają pomocy w systemie wyjazdowym. Oznacza to, że nie udziela się tam, jak kiedyś w punktach pogotowia, porad medycznych czy pomocy doraźnej.

Dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Zdaniuk przedstawił radnym główne założenia ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która weszła w życie 1 października minionego roku.
Dowiadujemy się z niej m.in., że pacjent ma prawo do swojej dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej. Na jego wniosek, bądź na wniosek osoby upoważnionej przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, dokumentacja powinna być przekazana w postaci wyciągu, odpisu lub kopii, sporządzanych na koszt osoby występującej o nią.
Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i ambulatoriach udzielane są według kolejności zgłoszenia z uwzględnieniem zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi przez ministra zdrowia. Świadczeniodawca informuje pisemnie o terminie udzielenia świadczenia oraz uzasadnia przyczyny wyboru tego terminu. W razie zmiany stanu zdrowia, wskazującej na potrzebę wcześniejszego niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia, pacjent informuje o tym świadczeniodawcę, który - jeśli to wynika z kryteriów medycznych - koryguje odpowiednio termin udzielenia świadczenia.
Nowa ustawa określa także specjalistów, do których nie jest wymagane skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu. Skierowanie nie jest wymagane do ginekologa i położnika, dentysty, dermatologa, wenerologa, onkologa, okulisty, psychiatry.

O tym czym zajmowała się w 2004 r i jakie założenia przyjęła na rok bieżący Społeczna Komisja Mieszkaniowa mówiła Maria Steć przewodnicząca komisji.
W roku 2004 komisja odbyła 15 spotkań w Urzędzie Miejskim, na których omówiono 370 spraw mieszkaniowych. W tym okresie w terenie sprawdzono 91 wniosków o przydział mieszkania i 121 podań złożonych w latach 1995 - 2004 o przydział lokalu do remontu we własnym zakresie. Z tego do realizacji pozostawiono 35 podań.
Opracowano wstępny projekt listy przydziału lokali socjalnych, komunalnych i zamiennych na rok 2005, który obejmuje 31 osób.
- W ostatnim okresie, jako zadanie pilne, realizuje się wyprowadzenie mieszkańców z budynku (baraku) przy ul. Złotoryjskiej – wyjaśnia M. Steć. – Do końca pierwszego kwartału planujemy wykwaterować z tego obiektu wszystkie osoby tam zamieszkałe.
Przewodnicząca komisji podkreśliła także fakt, jak bardzo zaniedbane są mieszkania pozyskiwane z ruchu ludności. Najczęściej są to mieszkania zawilgocone, zagrzybione i zdewastowane przez poprzednich najemców.Potrzeby mieszkaniowe miasta, wg oceny komisji, aktualnie wynoszą około 78 mieszkań. Istnieje pilna potrzeba budowy mieszkań socjalnych w Chojnowie. Budowa jednego z takich budynków rozpocznie się już w tym roku w miejscu obecnego tzw. baraku przy ul. Złotoryjskiej.

Redakcja
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama