Na XXXVI sesji cz.2 - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XXXVI sesji cz.2Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 29 grudnia 2004 r. do dnia 26 stycznia 2005 r.


Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.
1. Złożono wnioski do PFOŚiGW i WFOŚiGW o dofinansowanie przebudowy sieci kanalizacyjnej w ulicach: Złotoryjskiej, Spacerowej, Młynarskiej, Cichej, Ciemnej, Rynek, Konarskiego.
2. Ponowiono wnioski złożone w 2004 r. do PFOŚiGW o dofinansowanie :
a. rewaloryzacji zieleni na cmentarzu komunalnym w Chojnowie,
b. zakupu samochodu do wywozu nieczystości stałych,
c. wykonania strefy ochronnej na terenie oczyszczalni ścieków w Goliszowie.
3. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie programu konserwacji kamieniarskiego wystroju fasady renesansowego Domu Schrama w Chojnowie (Dom Chemika).
4. W trakcie opracowywania - wniosek w sprawie zapewnienia dostaw gazu na potrzeby kotłowni w SP Nr 3.
5. Dokonano rozliczenia materiałów zakupionych i zużytych przy budowie nawierzchni chodników w 2004 r.
6. Opracowywane są specyfikacje istotnych warunków zamówienia dla inwestycji zaplanowanych do realizacji w roku bieżącym (ul. Samorządowa, budynek socjalny, oświetlenie ul. Kazimierza Wielkiego).
7. Z dniem 31.12.04 r. dokonano zwolnień i rozliczeń kadrowych osób zatrudnionych przez Starostwo Powiatowe w Legnicy. Pracownicy wykonywali prace na rzecz Urzędu Miejskiego w Chojnowie (roboty publiczne dla 25 osób na okres 1,5 miesiąca).
8. Przygotowywana jest specyfikacja przetargowa na zakup materiałów i usług na roboty publiczne.
9. Wstępnie uzgodniono z projektantami modernizowanej drogi krajowej A 94 warunki objazdów na czas wykonywania inwestycji.
10. Rozliczono dotację w wysokości 302.000 zł. z WFOŚiGW na termomodernizację SP Nr 4 w wyznaczonym terminie tj. do dnia 10.01.2005 r.

Z zakresu Wydziału Gospodarki i Ochrony Środowiska m.in. :
1. Przyjęto za wierzytelności zgłoszone i ujęte na liście wierzytelności od Syndyka Masy Upadłości „Kaz-Dolzamet" S.A. z siedzibą w Chojnowie udział – 312/1000 w nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Drzymały 6-16. 30 grudnia 2004 r. budynek mieszkalny przekazano protokołem zdawczo-odbiorczym w administrowanie Chojnowskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
2. Gmina nabyła od firmy „Kaz-Dolzamet" S.A. w upadłości prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 380 m2, położonej przy ul. Drzymały, stanowiącej drogę dojazdową do garaży komunalnych za kwotę 1.590 zł.
3. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania przyleglej nieruchomości, działkę położoną przy ul. Parkowej za kwotę 11.306 zł, przeznaczoną pod usługi komercyjne z preferencją dla usług turystycznych-motel. Działka nie mogła być sprzedana jako odrębna nieruchomość.
4. Przygotowano i podano do publicznej wiadomości w „Gazecie Chojnowskiej" ogłoszenia o przetargach na sprzedaż:
a. lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 18,
b. nieruchomości niezabudowanej nr 377/1 położonej przy ul. Parkowej (pod zabudowę stacją paliw),
c. lokalu użytkowego przy ul. Legnickiej 69a.
5. Wydano decyzje na podział działek :
a. przy ul. Gen. St. Maczka na wniosek właściciela w celu sprzedaży nieruchomości,
b. przy ul. Witosa 5 w celu wydzielenia działki, która w połączeniu z budynkiem wydzielonym po obrysie będzie stanowiła działkę budowlaną.
6. Zawarto umowę dzierżawną na miejsce parkingowe na terenie byłego „Hosmetu".
7. Wydano postanowienia w sprawie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla :
a. Firmy „E-PIK" Usługi Ekologiczne Poznań (unieszkodliwianie eternitu),
b. Firmy „Agro-Świt" ul. Fabryczna 1 (zbiórka opakowań).
8. Przeprowadzono inwentaryzację sprzętu w magazynie OC tut. urzędu.

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in. :

Dodatki mieszkaniowe
Przyjęto 154 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono i wydano -
- 119 decyzji , przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę - 13.660,96 zł, (117 decyzji pozytywnych i 2 decyzje negatywne).
W miesiącu styczniu wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 86.310,10 zł.
Wydano 9 decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego.

Dowody osobiste
1. Wydano 207 dowodów osobistych.
2. Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie
z pobytu stałego zameldowania.


Redakcja
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
ejMCrCLPAj2014-03-05FR2HtaqnhkmN
R5DuV0XPXxW2013-09-18kbFPciwRw
RjEjd8qvg2013-09-13vaOagXqDkdC
rouxdJgmdl2013-09-118LkHgGWMn

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama