Na XLVI sesji cz.2 - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XLVI sesji cz.2Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 30 czerwca 2005r do dnia 29 sierpnia 2005r


Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m. in.:
1. Zakończono budowę oświetlenia ulicznego ul. Kazimierza Wielkiego.
2. Wykonano stan zerowy budynku socjalnego przy ul. Złotoryjskiej. Rozpoczęto budowę ścian parteru.
3. Rozstrzygnięto przetargi na:
- budowę ulicy Samorządowej - rozpoczęto prace niwelacyjne.
- adaptację budynku na bibliotekę miejską przy Pl. Zamkowym - prace w toku.
- przebudowę sieci wod - kan. w rejonach ulic Złotoryjska - Spacerowa, Ciemna - Konarskiego. Przekazano teren budowy wykonawcom.
- budowę kotłowni gazowych w MOPS, SP - 3 oraz Przedszkolu Miejskim Nr 3 - prace na ukończeniu.
- remont szatni KS Chojnowianka - prace na ukończeniu
- wykonanie studni głębinowej na stadionie KS Chojnowianka
4. Ogłoszono przetarg na przebudowę powierzchni mieszkalnych w budynku KS Chojnowianka na pomieszczenia socjalne.
5. Uzyskano dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW na kotłownie w SP-3 i Przedszkolu Miejskim Nr 3, odpowiednio - 56.000 zł oraz 42.000 zł.
6. Uzyskano dofinansowanie do adaptacji budynku przy Pl. Zamkowy 2 na bibliotekę miejską w kwocie 100.000 zł w ramach kontraktu wojewódzkiego na lata 2005 - 2006.
7. Wykonano trwałe oznakowanie poziome przejść dla pieszych na ulicach: Wolności-4 szt i Kilińskiego-1szt.
8. Zamontowano progi spowalniające na ulicach Baczyńskiego i Łokietka.
9. Wykonano chodnik na ul. B. Chrobrego.
10. Wykonano chodnik na ul. Kilińskiego od ul. Sienkiewicza do wjazdu na posesję SP - 4.
11. Wykonano remonty i roboty konserwacyjno - malarskie w budynku 1a Urzędu Miejskiego na siedzibę Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ZHP i ZNP.
12. Wykonano remonty i malowanie pomieszczeń w obiektach Gimnazjum Nr 1 i Nr 2, Przedszkolach Miejskich NR 1 i Nr 3 oraz w Szkole Podstawowej Nr 3.
13. Zdemontowano nawierzchnię z kostki granitowej 18x18 cm z działki na ul. Witosa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.
14. Wykonano naprawy miejscowe nawierzchni dróg miejskich przy użyciu remontera.
15. Zakupiono kosze na śmieci na Plac Zamkowy.
16. Zakupiono lampy uliczne na ulice: Lubińską, Baczyńskiego, Łokietka i Chrobrego. Montaż wykonał Zakład Energetyczny w ramach konserwacji oświetlenia ulicznego.

Z zakresu Wydziału Gospodarki i Ochrony Środowiska m.in.:
1. Sprzedano na rzecz najemców 5 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu 95% , bonifikaty na łączną kwotę 8014 zł ,
2. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli grunt przyległy do budynku wydzielonego po obrysie ,na działce niespełniającej wymogów działki budowlanej lokali mieszkalnych przy ul. Witosa 5.
3. Przygotowano i przeprowadzono przetargi na sprzedaż :
-działki budowlanej przy ul. Solskiego,
-działki budowlanej przy ul. Witosa, zakończone wynikiem negatywnym.
4. Przygotowano i podano do publicznej wiadomości w "Gazecie Chojnowskiej" ogłoszenia o przetargach na sprzedaż :
-działki budowlanej przy ul. Broniewskiego 2b,
-nieruchomości niezabudowanej nr 377/1 położonej przy ul. Parkowej (pod zabudowę stacją paliw),
-czterech nieruchomości zabudowanych budynkami gospodarczymi, położonych przy ul. Kościuszki
(teren byłego „Hosmetu"),
-nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowo-szkoleniowym przy ul. Witosa,
-nieruchomości niezabudowanej nr 135/8 położonej przy ul. Legnickiej,
-działek pod zabudowę garażami przy ul.Sikorskiego-ul.Łokietka.
5. Wydano 2 decyzje zatwierdzające projekty podziału na: dz. nr 22/63 przy ul. Fabrycznej 1 dla firmy „DOLZAMET" Fabryka Łańcuchów Sp.z o.o. w Chojnowie, dz. nr 231/4 przy ul. Złotoryjskiej w celu wydzielenia dwóch działek pod zabudowę jednorodzinną.
6. Wydano decyzję na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
7. Umową użyczenia przekazano dla Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie do bezpłatnego używania część nieruchomości o powierzchni 0,13 ha z przeznaczeniem na cele sportowo - rekreacyjne dla młodzieży mieszkającej w internacie.
8. Z zakresu usuwania drzew wydano:
-dwie decyzje zezwalające na usunięcie 4 drzew - kasztanowiec, olcha, lipa i świerk z obowiązkiem nasadzenia oraz odmówiono wydania zezwolenia na usunięcie 5 drzew - dąb szt. 2, kasztanowiec szt. 3, dla Dolnośląskiego Ośrodka
Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjnego w Chojnowie.
9. Wydano 6 postanowień zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla:
-Firmy "ENERGE" sp. z o.o. z Krakowa,
-Firmy "TELZAS" sp. zo.o. ze Szczecinka,
-Zakładu Utylizacji Odpadów Przemysłowych z Krakowa,
-Zakładu Ekoinżynierii VULTUR z Jugowic,
-Firmy AMTrans progres sp. z o.o. z Pozania,
-Firmy R&M plettac sp. z o.o. z Ostrzeszowa.
10. Dokonano naprawy i konserwacji sprzętu ostrzegawczo –alarmującego.

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe:
-przyjęto 244 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 183 wnioski, przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 17.950 zł (171 decyzji pozytywnych, 12 decyzji negatywnych),
-za miesiąc lipiec wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 79.380 zł,
-za miesiąc sierpień wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 75.220 zł,
-wydano 10 decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego.
2. Dowody osobiste:
-wydano 257 dowodów osobistych.


Redakcja
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama