Na XLVII sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XLVII sesji

      W trakcie wrześniowej sesji, która miała miejsce w minioną środę, jednym z tematów była polityka ekorozwoju prowadzona przez chojnowski samorząd w naszym mieście.
Cele polityki ekologicznej realizowane są w Chojnowie w różnej formie.
* W zakresie czystości powietrza:
Kotłownie opalane paliwem stałym sukcesywnie są zastępowane kotłowniami gazowymi.
- w 2004 r. przebudowano kotłownię w Miejskim Domu Kultury,
- w 2005 r. przebudowano kotłownię w MOPS i w Przedszkolu Miejskim nr 3 i Szkole Podstawowej nr 3.
W ten sposób zakończona zostanie likwidacja kotłowni opalanych paliwem stałym w jednostkach organizacyjnych podległych tut. Urzędowi.
* W zakresie ochrony wód:
Gmina posiada nowoczesną oczyszczalnię ścieków we wsi Goliszów, do której odprowadzane są ścieki z terenu miasta.
- obecnie prowadzone są dwa zadania związane z rozbudową i przebudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Piotrowickiej, Złotoryjskiej, Spacerowej, Cichej i Młynarskiej oraz sieci kanalizacyjnej w ulicach: Ciemnej, Rynek, Królowej Jadwigi i Konarskiego. W ten sposób gmina uzyska 1550 mb nowej sieci kanalizacyjnej i 606 mb nowej sieci wodociągowej,
- wybudowano przepompownię ścieków na terenie osiedla przy ul.Wyspiańskiego w celu przerzutu ścieków do kanalizacji miejskiej,
- na przełomie lat 2003-2005 zlikwidowano 30 szamb stałych podłączając budynki do kanalizacji ogólnospławnej,
- trwają prace związane z modernizacją stacji uzdatniania wody w celu poprawy jakości wody i obniżenia kosztów eksploatacji,
- prowadzi się systematyczną wymianę przyłączy wodociągowych,
- w ramach zabezpieczenia miasta w wodę gmina przejęła do swoich zasobów komunalnych nieruchomość zabudowaną przepompownią wody wraz z głównym rurociągiem zasilającym i zbiornikiem retencyjnym przy ul.Okrzei oraz sześć studni głębinowych we wsi Michów.
* W zakresie ochrony przyrody:
Zadanie to wykonywane jest w ramach zawartej umowy na utrzymanie zieleni z firmą specjalistyczną oraz w ramach prac publicznych:
- gmina zajmuje się również tworzeniem nowych terenów zieleni i zadrzewień. W ramach tych prac nasadzono w 2004 r. -172 drzewa, 128 krzewów i pnączy oraz w 2005 r. - 501 drzew z tego 309 na terenie miasta w parkach i wzdłuż ulic oraz 192 drzewa na terenie oczyszczalni ścieków we wsi Goliszów tworząc strefę ochronną zmniejszającą uciążliwość oczyszczalni dla okolicznych mieszkańców,
- sukcesywnie tworzone są nowe tereny wypoczynku (ogrody zabaw) oraz rozpoczęto prace przy tworzeniu nowego miejsca rekreacyjnego zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na terenie po byłej oczyszczalni ścieków, wyrównano teren z przeznaczeniem pod nowe nasadzenia,
- zgodnie z ustawą o ochronie przyrody gmina prowadzi nadzór nad gospodarką drzewostanem, nakładając obowiązek nasadzenia drzew w zamian za drzewa usunięte, przez co ma wpływ na strukturę gatunkową drzew i krzewów,
- co roku w budżecie miasta zabezpiecza się środki na utrzymanie i konserwację drzew i zieleni,
- w roku bieżącym pozyskano środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy w wysokości 6000 zł jako refundację za nasadzenia drzew i krzewów.

* W zakresie ochrony powierzchni ziemi:
Gmina dysponuje zmodernizowanym składowiskiem odpadów komunalnych we wsi Biała, którego zakończenie eksploatacji przewiduje się na rok 2015.
- przystąpiono do wprowadzania selektywnej zbiórki odpadów. Przygotowano dokumentację przetargową na zakup 120 szt. pojemników na papier, szkło, plastik. Obecnie na terenie miasta prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów typu PT (butelki plastikowe). Pozostałe odpady komunalne odbierane są przez firmy specjalistyczne w zakresie zbiórki i transportu odpadów. Odbiorcą większości odpadów komunalnych jest gminny zakład budżetowy,
- ponadto co roku gmina koordynuje akcję sprzątania świata przy czynnym udziale uczniów chojnowskich szkół podnosząc w ten sposób ich świadomość ekologiczną.
* W zakresie gospodarowania przestrzenią:
Gmina Miejska Chojnów posiada aktualne plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, które stanowią akty prawa miejscowego.
- plany te posiadają prognozy oddziaływania na środowisko, w których uwzględniono stopień degradacji środowiska oraz istniejące warunki fizjograficzne,
- ochrona środowiska polegać ma na działaniach zmierzających do przywrócenia, w miarę istniejących uwarunkowań, równowagi przyrodniczej przy jednoczesnym podniesieniu standardów zamieszkiwania.

***

Na tym posiedzeniu radni zapoznali się także z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o wykonaniu budżetu miasta Chojnowa za pierwsze półrocze. Oba te organy, po szczegółowym sprawdzeniu realizacji miejskiego budżetu wystawiły opinię pozytywną.


Redakcja
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
63kNN9e1R2014-01-19edeGCfOs
Zapraszam do redakcj2005-10-26Emilia Grześkowiak
Gazeta Chojnowska zadaje kłam prawdzie i obiektywizmowi...2005-10-17Zatroskany Mieszkaniec

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama