Na L sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa L sesji
Listopadowa sesja, która odbyła się ostatniego dnia miesiąca była sesją jubileuszową. Radni tej kadencji spotkali się po raz pięćdziesiąty. Mimo okrągłej rocznicy, fajerwerków nie było, a posiedzenie przebiegło podobnie jak poprzednie.

Wyjątkowym wydarzeniem tego dnia było zaprzysiężenie nowego radnego wybranego 27 listopada w wyborach uzupełniających.
Mariusz Kowalczyk, który objął funkcję radnego po rezygnacji z mandatu Piotra Zegzdryna, ma 35 lat i uczy matematyki w Powiatowym Zespole Szkół. Od wielu lat pracuje z młodzieżą i to jej sprawy leżą mu na sercu najbardziej.

Sprawozdanie ze swojej dotychczasowej działalności i planach na przyszłość przed radnymi złożyli przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta. Szesnastosobowa rada młodych funkcjonuje od sierpnia ubiegłego roku. O swoich poczynaniach informują regularnie poprzez naszą gazetę. Obok spotkań, organizacji szkoleń i współpracy z innymi młodzieżowymi organizacjami, obecnie MRM pracuje nad utworzeniem strony internetowej, w czym ma pomóc ogłoszony niedawno konkurs.

Jednym z tematów poruszanych podczas sesji była polityka podatkowa dotycząca osób fizycznych i prawnych. Informację na ten temat radnym złożył burmistrz.Polityka podatkowa to przede wszystkim nacisk na efektywność w ściągalności podatków, stanowiących dochód gminy. Miasto nie posiada uprawnień do samodzielnego prowadzenia działań egzekucyjnych. Egzekucję administracyjną prowadzą właściwe Urzędy Skarbowe. Podstawowymi działaniami zmierzającymi do zapewnienia środków finansowych na pokrycie wydatków i realizację celów społecznych jest skuteczna realizacja należności podatkowych. Przejawia się ona w czynnościach polegających na wysyłaniu upomnień, wystawianiu tytułów egzekucyjnych, zabezpieczaniu zaległości podatkowych na nieruchomościach dłużnika. Pomimo stosowania wyżej wymienionych środków do wyegzekwowania należności, nie wszystkie zaległości podatkowe są realizowane. Wynika to przede wszystkim ze znacznych zaległości podatkowych będących w masie upadłościowej lub likwidacyjnej podmiotów, których realizacja jest możliwa po spieniężeniu majątku upadłego. W uzasadnionych przypadkach wygaśnięcie zobowiązania podatkowego nastąpić może poprzez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe, co miało już miejsce w latach poprzednich.

Polityka podatkowa jest jednym z elementów założeń gospodarczych i społecznych, a nie tylko elementem fiskalnym. Podatki lokalne to środek realizacji własnych zadań pozafinansowych, które zmierzają do osiągnięcia ważnych celów, jak: ożywienie gospodarcze, stworzenie zachęt do podejmowania działalności gospodarczej, przyciąganie kapitału. Stosowanie różnego rodzaju preferencji ma niewątpliwie charakter pobudzający rozwój gospodarki lokalnej. Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji w zakresie istniejącego bezrobocia oraz mając na uwadze dalszy rozwój przedsiębiorczości w pełni zasadne będą działania wspomagające utrzymanie zatrudnienia oraz wzrost zatrudnienia zarówno w firmach już istniejących jak i nowopowstałych. Do takich działań można zaliczyć pomoc publiczną udzielaną w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem publicznym, która wynika z respektowania wartości wspólnych dla ogółu mieszkańców miasta lub wystąpienia ważnego interesu podatnika - obniżanie stawek podatkowych, zwolnienia z podatków.


Głównymi źródłami finansowania zadań realizowanych przez miasto są dochody własne, dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych pobieranych przez państwo, subwencje, dotacje. Dochody własne stanowią w projekcie budżetu na 2006r. 45,37% planu ogółem, a podatki i opłaty 18,72%. Podobnie jak w latach poprzednich w zakresie podatków przyjęto zasadę obniżania stawek podatkowych w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych (w składniku: grunty pozostałe) oraz dla osób prowadzących działalność gospodarczą (w składniku: budynki związane z działalnością gospodarczą). W podatku od środków transportowych stawki podatkowe są zróżnicowane i uzależnione od danych technicznych pojazdów, a tym samym wystąpi także obniżka stawek podatkowych. Planuje się również pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości, na podstawie uchwały Rady Miejskiej, która będąc zgodną z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów, nie będzie podlegała notyfikacji do Komisji Europejskiej.


Obecnie przygotowywany jest projekt takiego rozporządzenia, który podlega notyfikacji do Komisji Europejskiej, a po jego zatwierdzeniu, Rada Miejska będzie mogła, w formie uchwały, udzielać pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, bez konieczności jej notyfikacji i pomocy z niej wynikającej dla indywidualnych podmiotów do Komisji Europejskiej.


Opr. Emilia Grześkowiak
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
O54V6FBn2013-09-12Y9IvswrJHk

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama