Sprawozdanie 10/05 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzySprawozdanie 10/05 z pracy Burmistrza Miasta ChojnowaSprawozdanie 10/05 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie
od dnia 27 października 2005r. do dnia 30 listopada2005r.


Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m. in.:
1. Wykonano chodnik przy ul. Konarskiego .
2. Wykonano chodnik łącznie z przebudową zieleńców wokół budynku Gimnazjum Nr 2 na ul. Konarskiego.
3. Wykonano chodnik na głównym ciągu pieszym w Rynku (deptak).
4. Zakończono remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 2.
5. Kontynuowane są prace przy odnawianiu elewacji w Rynku (ul. Niemcewicza).
6. Kontynuowane są prace przy odtworzeniu nawierzchni z kostki granitowej na północnej jezdni Rynku.
7. Wykonano wykopy ziemne pod przyłącza wodne w rejonie ulic: Cichej, Spacerowej, Złotoryjskiej.
8. Zakończono i odebrano inwestycję pod nazwą: budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej z przepięciami w ul. Cichej, Rynek, Królowej Jadwigi i Konarskiego.
9. Trwa budowa budynku socjalnego przy ul. Złotoryjskiej. Wykonywana jest więźba dachowa.
10. Trwają prace przy przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Złotoryjskiej
11. Trwają prace przy budowie ul. Samorządowej.
12. Rozebrano nieczynną kotłownię przy ul. Samorządowej.
13. Kontynuowana jest adaptacja budynku przy Pl. Zamkowym 2 na Centrum Edukacyjne.
14. Zakupiono szt. 120 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Na zakup miasto otrzymało
dotację z WFOŚ i GW w wysokości 34.000 zł i pożyczkę w wys. 34.000 zł.
15. Zakupiono 220 t piasku na zimowe utrzymanie dróg.
16 Zakupiono 5 szt. skrzynek na piasek, które ustawiono na terenie miasta.


Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in. :
1. Sprzedano na rzecz najemców 4 lokale mieszkalne przy zastosowaniu 95% bonifikaty na łączną kwotę 11 812 zł .
2. Przygotowano i podano do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargach na sprzedaż:
-nieruchomości niezabudowanej nr 377/1 położonej przy ul. Parkowej (pod zabudowę stacją paliw)
-działki budowlanej przy ul. Solskiego,
-działki budowlanej przy ul. Witosa,
-dwóch działek budowlanych przy ul. Złotoryjskiej,
-nieruchomości niezabudowanych przy ulicy Okrzei - działka nr 12/13 i 12/56 ,
-nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowo szkoleniowym przy ulicy Witosa - dz. 22/12,
-działek pod zabudowę garażami przy ul. Zielonej,
3. Wydano decyzję na podział działki przy ul. Szpitalnej 25, na wniosek właściciela w
celu sprzedaży działki.
4. Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego gmina przejęła nieodpłatnie na
własność nieruchomość Skarbu Państwa (po wygaśnięciu prawa trwałego zarządu dla
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy) położoną przy ul. Fabrycznej
o powierzchni 0,5583 ha,
5. Wykonano prawo pierwokupu działek nr 22/30 i 22/59 położonych przy ul. Fabrycznej
o łącznej powierzchni 2.6144 ha za kwotę 26 457 zł.
6. Udzielono dotacji w kwocie 10 000 zł jako dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich
prezbiterium kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie.
7. Przygotowano informację o stanie mienia komunalnego do projektu budżetu miasta.
8. Z zakresu obrony cywilnej:
-dokonano aktualizacji dokumentacji dotyczącej zadań obronnych,
-przeprowadzono trening akcji kurierskiej.
9. Z zakresu usuwania drzew wydano:
-2 decyzje zezwalające na usunięcie drzew (topola -1 szt. i brzoza -7 szt.) dla osób fizycznych z obowiązkiem nasadzenia 214 szt .
-2 decyzje zezwalające na usunięcie drzew ( topola -5 szt.) dla przedsiębiorców z obowiązkiem nasadzenia 42 szt.

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in. :
1. Dodatki mieszkaniowe : przyjęto 133 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 155 wniosków, przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 17.234,26 zł, (wydano 150 decyzji pozytywnych i 5 negatywnych). Za miesiąc XI.2005 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 72.781,64 zł.
2. Dowody osobiste - wydano 180 dowodów osobistych.
3. Paszporty – przyjęto 23 wnioski, wydano 20 paszportów.
4. Sprawy dotyczące wyborów:
-Sporządzono listę do wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Chojnowa.


Redakcja
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama