Na LI sesji cz.3 - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa LI sesji cz.3Z zakresu gospodarki gruntami i ochrony środowiska
1/ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano:
- sześć nieruchomości zabudowanych budynkami gospodarczymi przy ul. Kościuszki 26,
- nieruchomość niezabudowaną z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Broniewskiego,
- nieruchomość niezabudowaną z przeznaczeniem pod usługi przy ul. Legnickiej,
- dwa lokale użytkowe przy ul. Legnickiej 69a i ul. Kościuszki 18,
2/ w drodze bezprzetargowej sprzedano:
- działkę położoną przy ul. Witosa, która wraz z dotychczas wydzieloną działką przy wyodrębnieniu własności lokali będzie spełniała wymogi działki budowlanej,
- nieruchomość gruntową pod garażem przy ul. Legnickiej na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych - garaż na rzecz dotychczasowych najemców przy ul. Wojska Polskiego,
3/ sprzedano na rzecz dotychczasowych najemców 41 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu 95% i 92% bonifikaty,
4/ zawarto 16 umów dzierżawnych (targowisko, miejsca parkingowe przy ul. Kościuszki, grunty użytkowe rolniczo) oraz zgodnie z uchwałą zostały podwyższone opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego o współczynnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych,
5/ wydano 6 decyzji w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym, obejmujące grunty o powierzchni 0,5496 ha,
6/ oddano umowę użyczenia do bezpłatnego używania dla Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie część nieruchomości pow. 0,13 ha z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne dla młodzieży mieszkającej w internacie,
7/ przejęto nieodpłatnie na własność nieruchomość położoną przy ul. Fabrycznej, zabudowaną budynkiem gospodarczym,
8/ nabyto od „KAZ-DOLZAMET" S.A. w upadłości prawo wieczystego użytkowania dwóch działek (droga dojazdowa do garaży komunalnych) stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych przy ul. Drzymały, które na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego zostały nieodpłatnie przekazane na własność Gminie,
9/ przejęto w zasoby komunalne miasta w zamian za długi od „KAZ-DOLZAMET" S.A. w upadłości udział 312/1000 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Drzymały 6-16, w skład której wchodzi 29 lokali mieszkalnych wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu.
Obecnie Gmina ubiega się o nieodpłatne przekazanie prawa własności przedmiotowej nieruchomości,
10/ wykonano prawo pierwokupu w odniesieniu do nieruchomości o powierzchni 2,6144 ha, położonych przy ul. Fabrycznej – ul. Kraszewskiego oraz do pięciu nieruchomości nie wykonano prawa pierwokupu,
11/ w wyniku nadzoru nad gospodarką drzewostanem wydano 22 decyzje w zakresie usuwania drzew i krzewów z obowiązkiem nasadzenia,
12/ w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydano 21 postanowień,
13/ przeprowadzono akcję „Sprzątanie Świata",
14/ współpracowano we wprowadzaniu selektywnej zbiórki odpadów,
15/ w ramach ustawy o obronie i ochronie Państwa:
- wydano 4 decyzje nakładające obowiązek wykonania świadczeń i 7 uchylających w sprawie świadczeń rzeczowych,
- dokonano modernizacji i konserwacji radiotelefonów i urządzeń nagłaśniających na terenie miasta,
- dokonano aktualizacji dokumentacji dot. spraw obronnych,
- przeprowadzono trening Akcji Kurierskiej przy nadzorze przedstawiciela Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Wojskowej Komendy Uzupełnień,
16/ dokonano inwentaryzacji hodowli drobiu na terenie miasta oraz w związku z zagrożeniem wystąpienia ptasiej grypy przeprowadzono kampanię informacyjną poprzez umieszczenie komunikatów i informacji w w/w sprawie na tablicy ogłoszeń, w Gazecie Chojnowskiej oraz bezpośrednio u hodowców,
17/ wydano 15 decyzji na podział działek,
18/ wydano 5 zaświadczeń w sprawie numeracji nieruchomości,
19/ wydano 7 zezwoleń na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych (dot. sieci komputerowej, gazu, energii elektrycznej, kanalizacji),
20/ przeprowadzono 45 przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości, w tym 34 zakończone wynikiem negatywnym,
21/ udzielono dotacji w kwocie 30.000 zł jako dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich prezbiterium kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie,
22/ przeprowadzono przetarg nieograniczony w oparciu o zamówienia publiczne na wykonywanie wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w wyniku którego wyłoniono rzeczoznawców majątkowych.

Z zakresu organizacji:
1/ przeprowadzono wybory:
- do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 25.09.2005 r.,
- na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – I tura 09.10.2005 r. , II tura 23.10.205 r.,
- uzupełniających do Rady Miejskiej Chojnowa w okręgu nr 5, zarządzonych na dzień 27.11.2005 r.,
2/ wykonano zadania i czynności związane z realizacją programu „ Przejrzysta Polska",
3/ ogłoszono i rozstrzygnięto 10 konkursów na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2005 rok,
4/ dokonano oceny pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Chojnowie,
5/ przeniesiono dokumentację archiwalną oraz dokumenty niearchiwalne wchodzące w skład archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego do wyremontowanych pomieszczeń w piwnicy tut. Urzędu,
6/ prowadzono sprawy związane z zatrudnieniem absolwentów w związku z odbywaniem stażu w Urzędzie Miejskim w Chojnowie (22 osoby),
7/ prowadzono sprawy związane z przeszkoleniem uczniów i studentów odbywających praktyki zawodowe w Urzędzie Miejskim w Chojnowie (69 osób),
8/ złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie, który został pozytywnie rozpatrzony,
9/ wzięto udział w programie operacyjnym „Promocja czytelnictwa", w wyniku którego zakupiono nowości wydawnicze dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie.

Z zakresu oświaty:
1/ w maju 2005 r. zatwierdzono arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2005/2006,
2/ dokonano oceny cząstkowej pracy Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 i Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie,
3/ zorganizowano i przeprowadzono sesję egzaminacyjną dla pięciu nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
4/ zorganizowano i przeprowadzono wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Chojnowa,
5/ wydano decyzję w sprawie przyznania dofinansowania kosztów poniesionych w związku z nauką zawodu młodocianego pracownika,
6/ wydano 1180 decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego dla uczniów.

Z zakresu współpracy z zagranicą:
1/ podpisano akt partnerstwa z miastem Commentry we Francji,
2/ podpisano akt partnerstwa z miastem Egelsbach w Niemczech.


Redakcja
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama