Na LI sesji cz.4 - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa LI sesji cz.4Z zakresu podatków
1/ wezwania;
- wysłano 43 wezwania do podatników w celu wyjaśnienia stanu zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- wysłano 6 wezwań do podatników w celu wyjaśnienia stanu zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
2/ tytuły wykonawcze:
- podatek od nieruchomości osoby prawne – wystawiono 4 tytuły na kwotę 18.120,60 zł,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – wystawiono 183 tytuły na kwotę 1.247.597,78 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – wystawiono 4 tytuły na kwotę 44.455,80 zł,
3/ hipoteki:
- złożono do wydziału Ksiąg Wieczystych 19 wniosków o wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej dłużników, celem zabezpieczenia wykonania zobowiązań w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, łącznie na kwotę 449.611,80 zł,
4/ upomnienia:
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – wysłano 34 upomnienia na kwotę 110.532,96 zł,
- podatek od środków transportowych osoby prawne – wysłano 4 upomnienia na kwotę 6.258,00 zł,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – wysłano 974 upomnienia na kwotę 1.670.234,83 zł,
- podatek od nieruchomości osoby prawne – wysłano 71 upomnień na kwotę 1.279.576,03 zł,
- podatek rolny osoby fizyczne – wysłano 114 upomnień na kwotę 16.730,70 zł,
- podatek rolny osoby prawne – wysłano 3 upomnienia na kwotę 84,70 zł.

Z zakresu informatyki:
1/ Biuletyn Informacji Publicznej - jest aktualizowany na bieżąco i został poszerzony o informacje z zakresu planowania przestrzennego (uchwała RM z 26.10.2005 r.),
2/ portal internetowy – zmieniono szatę graficzną i sposób funkcjonowania oficjalnych stron www Urzędu Miejskiego, zakres informacji poszerzono o wszystkie informacje związane z realizacją programu „Przejrzysta Polska",
3/ rozwój i optymalizacja sieci komputerowej – dokonano niezbędnej wymiany sprzętu komputerowego,
4/ bezpieczeństwo przetwarzanych informacji – zakupiono i wdrożono system antywirusowy,
5/ zakup i wdrożenie programów komputerowych – zakupiono brakujące licencje oprogramowania biurowego.

Z zakresu spraw obywatelskich:
1/ dodatki mieszkaniowe:
W roku 2005 kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynosiła 956.035,02 zł,
w tym mieszkania komunalne 573.625,64 zł, spółdzielcze 361.453,87 zł, wspólnoty 12.870,70 zł, zakładowe 1.363,60 zł, inne 6.721,21 zł.
Od dnia 01.01.2005 r. do dnia 28.12.2005 r. przyjęto 1430 wniosków, rozpatrzono 1367, w tym załatwiono pozytywnie 1295, negatywnie 72.
Łączna kwota przyznanych dodatków 146.482,92 zł.
Przygotowano 5 spraw do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych m.in. w przypadku rażącej dysproporcji między niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy. Wydano 84 decyzje wstrzymujące wypłatę dodatku mieszkaniowego ze względu na posiadane zaległości czynszowe.
2/ paszporty – w 2005 roku przyjęto 195 wniosków o wydanie paszportu, wydano 182 paszporty,
3/ dowody osobiste – przyjęto 2134 wnioski o wydanie dowodu osobistego, wydano 1949 dowodów osobistych. Skompletowano około 1000 kopert dowodowych z innych gmin,
4/ na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej sporządzono wykazy poborowych. W miesiącu październiku zorganizowano i przeprowadzono rejestrację przedpoborowych. Wydano 2 decyzje rekompensujące utracone wynagrodzenie pieniężne ze stosunku pracy z odbywaniem ćwiczeń wojskowych,
5/ na wniosek zainteresowanych wydano 500 poświadczeń zameldowania na pobyt stały,
6/ sporządzono spisy wyborców do przeprowadzenia wyborów:
- do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
- na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (I i II tura),
- uzupełniających do Rady Miejskiej Chojnowa w okręgu nr 5.
Zaktualizowano stały rejestr wyborców do sporządzenia w/w spisów wyborców,
7/ wszczęto 1 postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z pobytu stałego.


Redakcja
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama