Na LIII sesji cz.1 - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa LIII sesji cz.1Pięćdziesiątą trzecią sesję radni rozpoczęli minutą ciszy czcząc w ten sposób pamięć zmarłego dr Andrzeja Pawłowskiego.
Chwila zadumy i wspomnień o znanym większości chojnowian doktorze, była symbolicznym wyrazem hołdu dla wspaniałego lekarza, społecznika, człowieka.

Jednym z wiodących tematów lutowego posiedzenia była informacja kierownika MOPS i dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy na temat działań w zakresie eliminowania biedy i łagodzenia skutków bezrobocia w naszym mieście.

Ewa Wiszniewska – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie
- Bezrobocie jest zjawiskiem, które dotyka szerokie kręgi społeczne. Straty i skutki społeczne są trudne do oszacowania. Utrata pracy, przejście na zasiłek, z kolei jego utrata i potrzeba korzystania z pomocy społecznej prowadzi do ubóstwa ze wszystkimi tego konsekwencjami. Bezrobocie i jego skutki stały się dla nas motywacją do utworzenia długoterminowego programu pomocy społecznej na lata 2005 - 2006. Ideą, która przyświecała opracowaniu programu było stworzenie rozwiązań umożliwiających wyprowadzenie z grupy ryzyka w każdym przypadku, kiedy jest to możliwe oraz podjęcie działań osłonowych, zapobiegających ubożeniu rodzin naszego miasta.


Podstawowym systemem wsparcia są świadczenia pieniężne. Rodzaj, formy i rozmiary świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy są uwzględniane, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.
Drugim systemem wsparcia mającym duże znaczenie w eliminowaniu ubóstwa i innych skutków bezrobocia jest pomoc w postaci pracy socjalnej, polegającej na pomaganiu rodzinom poprzez odpowiednio dobrane czynności wspierające, ochraniające, rehabilitacyjne.
- Praca socjalna jest bardzo ważnym elementem wsparcia albowiem nie każdy człowiek potrafi własnymi siłami i możliwościami pokonać trudną sytuację życiową w jakiej się znajduje – dodała E. Wiszniewska. - Jego los zależy zatem, jeśli nie całkowicie, to co najmniej w dużym stopniu od tych, którzy do tego pomagania zostali powołani tzn. od pracowników socjalnych.

Bożena Konopnicka – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy filia w Chojnowie

- Na koniec grudnia 2005 roku bezrobocie kształtowało się na poziomie 2906 osób, w tym z terenu miasta zarejestrowanych było 1746 osób. W analogicznym okresie roku ubiegłego ogólna liczna zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 3037 osoby (z terenu miasta 1819), natomiast w roku 2003 zarejestrowanych było 3324 osób bezrobotnych (1991 z terenu miasta).
W całym 2005 roku w chojnowskim urzędzie, z terenu miasta, zarejestrowało się 2124 osoby. Z ewidencji natomiast wykreślono 2197 osób bezrobotnych.
Niepokojącym zjawiskiem charakteryzującym nasz rejon jest malejąca liczba zarejestrowanych osób z prawem do zasiłku. Z terenu miasta prawo do zasiłku posiada 180 osób, czyli 8,9 % ogółu zarejestrowanych. Spowodowane jest to głównie tym, że od 1.01.2005 r na naszym terenie obowiązuje tylko 6.miesięczny okres przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych. Zmiana okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych jest wynikiem nowej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która obowiązuje od 1.06. 2004 roku.
- Zgodnie z art. 73 ustawy zasiłek na okres 6 miesięcy przyznawany jest dla bezrobotnych zamieszkałych na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekracza 125 %. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju - wyjaśnia B. Konopnicka. – Niepokojące jest pozostawanie bez pracy powyżej 24 miesięcy. Osoby takie stanowiły w ubiegłym roku 28 % zarejestrowanych.
Utrzymuje się przewaga liczby zarejestrowanych kobiet. Na koniec grudnia 2005 roku stanowiły one 55,6 ogółu bezrobotnych. Najliczniejszą grupę stanowią osoby w przedziale wiekowym 25 -34 lata, procentowy udział wynosi 27,1%.
Rozpatrując strukturę ze względu na wykształcenie, nadal najwięcej bezrobotnych posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe. Te osoby stanowią 34,4% ogółu zarejestrowanych. Zwiększyła się również liczba osób z wykształceniem wyższym (4,6%).

      W 2005 roku wpłynęło 550 ofert pracy z czego 421 to oferty dotyczące pracy subsydiowanej, tj. finansowanej ze środków Funduszu Pracy. Świadczy to o niezadowalającej kondycji finansowej zakładów pracy, które zainteresowane są głównie zatrudnianiem osób bezrobotnych w ramach środków przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
Napływ ofert pracy w ostatnich dwóch latach przedstawia się następująco:Rok 2004 2005
Ogółem 664 550
Miasto Chojnów 442 375
Gmina Chojnów 63 46
Województwo 149 122
Kraj 10 7
- Rok 2005 był kolejnym rokiem, w którym udało się pozyskać środki Europejskiego Funduszu Społecznego, a co za tym idzie utrzymany został poziom aktywizowanych osób bezrobotnych – dodaje dyrektor PUP w Chojnowie. - O ile w roku 2004 środki Europejskiego Funduszu Społecznego zostały głównie przeznaczone na staże i szkolenia, to w toku 2005 poszerzono ofertę usług w ramach tych środków o prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oraz dotacje dla osób bezrobotnych.
W roku ubiegłym Filia w Chojnowie dysponowała limitem środków Funduszu Pracy przyznanych wg algorytmu w wysokości 1.309.191- zł, w ramach którego zaktywizowano 350 osób oraz środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach których zaktywizowano 440 osoby. Tak więc w całym 2005 roku w ramach instrumentów rynku pracy zaktywizowano 790 osób bezrobotnych w tym z terenu miasta 529 osób tj.
* staże – 134 osoby,
* przygotowanie zawodowe – 29 osób,
* prace interwencyjne – 70 osób,
* roboty publiczne – 20 osób,
* szkolenia – 242 osoby,
* dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 29 osób,
* refundacje utworzonych stanowisk pracy przez pracodawców – 5 pracodawców.


Redakcja
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama