Na LIII sesji cz.3 - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa LIII sesji cz.3Sprawozdanie 2/06 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 25 stycznia 2006 r. do dnia 22 lutego 2006 r. (m.in.)

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

1. Zlecono wykonanie projektów:
- budowy ul. Łużyckiej,
- budowy ul. Staffa wraz z kanalizacją i odwodnieniem,
- budowy dojazdu do Przychodni Rejonowej od ul. Kazimierza Wielkiego wraz z miejscami postojowymi.
2. Trwają prace przy budowie budynku socjalnego przy ul. Złotoryjskiej. Zakończono krycie dachu oraz murowanie wewnętrznych ścianek działowych. Wykonywane są wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne.
3. Zakupiono 60 sztuk opraw oświetlenia ulicznego, które zamontowano na ulicach: Baczyńskiego, Staffa, Tuwima, Broniewskiego, Goleszańskiej, Drzymały. Na ul. Wyspiańskiego będą także wymieniane oprawy oświetleniowe podczas obniżania słupów oświetleniowych przez EnergiaPro Koncern Energetyczny Chojnów.
4. Dokonano rozliczenia inwestycji realizowanych systemem robót publicznych. Do wykorzystania w roku 2006 pozostało 1232 m2 polbruku.
5. Podjęto czynności w celu uruchomienia z dniem 1.03.2006 r. tzw. prac społecznie użytecznych.

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

1. W wyniku przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano:
- nieruchomość niezabudowaną, położoną przy ul.Broniewskiego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną uzyskując kwotę 44 900zł ( cena brutto)
2. Przygotowano i przeprowadzono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:
-działki budowlanej przy ul. Złotoryjskiej, zakończony wyłonieniem nabywcy za cenę 31 350 zł (cena brutto),
- działki budowlanej przy ul. Solskiego, zakończony wyłonieniem nabywcy za cenę 33 350 zł (cena brutto),
- działek budowlanych przy ul. Witosa, Złotoryjskiej oraz działek pod zabudowę garażami przy ul.Zielonej (zakończone wynikiem negatywnym)
3. Przygotowano i podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na sprzedaż:
- nieruchomości zabudowanej położonej przy ul.Dąbrowskiego 10 (były internat),
4. Wydano 5 decyzji na przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na łączną kwotę 2 708 zł.
5. Wydano jedną decyzję na podział działki:
- przy ul.Paderewskiego w celu sprzedaży w drodze przetargu,
6. Gmina nie wykonała prawa pierwokupu w odniesieniu do:
- działek położonych przy ul.Okrzei o powierzchni 810 m2 stanowiących drogi dojazdowe, będących w użytkowaniu wieczystym Dolnośląskich Zakładów Wyrobów Papierowych Spółka Akcyjna w upadłości za cenę 19 520 zł, a zbywanych na rzecz firmy "COLOR CHEMIA" Spółka z o.o.
- działki położonej przy ul. Fabrycznej o powierzchni 6895 m2 stanowiącej tereny przemysłowe będacej w użytkowaniu wieczystym Gminy Chojnów za cenę 219.600 zł, a zbywanej na rzecz firmy " Molndals Industriprodukter Polska" Spółka z o.o. z siedzibą w Chojnowie.
7. Z zakresu usuwania drzew wydano:
- 1 decyzję zezwalającą na usunięcie 12 szt. drzew gatunku topola z obowiązkiem nasadzenia 24 szt. i odmawiającą usunięcia 9 drzew gat. topola,
- dwie decyzje naliczające kary za:
* zniszczenie 2 szt. drzew gat. lipa rosnących na terenie będącym w administrowaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Legnicy,
* usunięcie bez wymaganego zezwolenia 3 szt. drzew (jesion-1 szt. olsza- 2 szt.) dla "Metal-Cynk" sp.z o.o. w Chojnowie.
8. Z zakresu ochrony powietrza :
- na wniosek tut. urzędu WIOŚ w Legnicy zaplanował kontrolę w II kwartale b.r. w zakładzie "KRASKÓR" PPHU Krauzowicz Sp.J. w Chojnowie ,
9. W zakresu ochrony przeciwpowodziowej:
- biorąc pod uwagę wahania temperatury powodujące topnienie śniegu i podwyższenie stanu poziomu wody na rzece Skora prowadzony jest ciągły jej monitoring .
Dnia 8 lutego na rzece utworzył się zator lodowy na długości około 200m., w celu jego usunięcia niezbędne było wprowadzenie alarmu powodziowego .
10. Przy udziale przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, dokonano odbioru prac konserwatorskich prezbiterium kościoła św.Apostołów Piotra i Pawła w zakresie udzielonej dotacji.

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 118 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 128 wniosków, przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 12.797 zł, (wydano 122 decyzje pozytywne i 6 decyzji negatywnych).
Za miesiąc II.2006 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 77.060,29 zł.
Wydano 2 decyzje o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego.
2. Dowody osobiste: przyjęto 220 wniosków, wydano 218 dowodów osobistych.


Redakcja
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
OpvncchK2014-03-01B9IulJBj4
anpeV64w2014-01-20aItaYFwyMKa6

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama